Instruktaże i szkolenia... Po co to wszystko?!

Instruktaże i szkolenia... Po co to wszystko?!
Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić stosowne szkolenie z BHP. Jego szczegółowe zasady, zakres szkolenia, jak również wymagania dotyczące samej treści i realizacji programów szkolenia czy sposób jego dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. O czym, jako podmiot zatrudniający, nie powinieneś zapomnieć?

Szkolenia, w których uczestniczyć muszą osoby świadczące prace, podzielić można na dwa rodzaje. Z jednej strony to instruktaż ogólny, z drugiej zaś stanowiskowy. Należy przy tym podkreślić, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada stosownych kwalifikacji lub też umiejętności. Ponadto, każdy pracownik powinien też być odpowiednio zaznajomiony z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie zatrudnionego w tym zakresie musi odbyć się przed dopuszczeniem go do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym samym pracodawcą stosunku umowy o pracę.

Kiedy instruktaż ogólny?

Najprościej mówiąc ten rodzaj szkolenia powinien umożliwić wszystkim nowo zatrudnionym osobom zapoznanie się zarówno z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jak i zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadku. Obejmuje on pracowników, z którymi pracodawca nawiązał umowę o pracę, jak i studentów, którzy odbywają u zatrudniającego praktykę studencką. Instruktaż ogólny będzie musiał też przejść każdy uczeń szkoły zawodowej, który zatrudniony zostanie w celu praktycznej nauki zawodu.

Kto przeprowadza szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Zgodnie z przywołanym powyżej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, szkolenie zarówno wstępne, jak i okresowe może być prowadzone zarówno przez pracodawcę, jak i jednostki, które są do tego uprawnione. W drugim przypadku dzieje się tak na wyraźne zlecenie podmiotu zatrudniającego, który nawiązuje w tym zakresie stosowną umowę z jednostką. Z drugiej strony warto wskazać, że ?szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne?.

Jak często?

Częstotliwość szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy również została określone w powyżej wymienionym Rozporządzeniu. I tak, szkolenie okresowe pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych pracodawca ma obowiązek przeprowadzać w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jeżeli na stanowiskach tych występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia zatrudnionych, niezbędne jest przeprowadzanie szkoleń nie rzadziej niż raz w roku. Pozostali pracownicy, jak i pracodawcy powinni odbywać szkolenia w formie kursu, seminarium lub też samokształcenia przynajmniej raz na 5 lat. Wyjątkiem są tu pracownicy administracyjno-biurowi, którzy mogą szkolenie odbywać raz na 6 lat.

Instruktaż stanowiskowy

Jak sama nazwa wskazuje, ta forma szkolenia ma zapoznać pracownika z jego podstawowymi obowiązkami na danym stanowisku pracy. Pracodawca powinien go przeprowadzić przed dopuszczeniem zatrudnionego do pracy i musi być on dostosowany do stanowiska, które obejmie pracownik. Zgodnie z §11.1 instruktaż ten przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

? pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, ? pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa powyżej, ? ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, to powinien on odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Takie szkolenie należy również przeprowadzić w przypadku istotnych zmian. Mowa choćby o sytuacji, w której na dane stanowisko wprowadza się substancje o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub też niebezpiecznym. Wówczas odpowiednio przeprowadzone szkolenie pozwoli zatrudnionemu wykonywać obowiązki w sposób bezpieczny.

 

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak długo powinien trwać instruktaż stanowiskowy. Czas jego trwania powinien być uzależniony od kilku czynników. Ważne jest dotychczasowe doświadczenie zatrudnionego, jak również jego staż pracy. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę również rodzaj dotychczas wykonywanej przez zatrudnionego pracy, jak również zagrożenia, na które był on narażony. Instruktaż szkoleniowy, zgodnie z §11. 5 powyżej przywołanego Rozporządzenia, przeprowadza pracodawca lub też osoba przez niego wyznaczona. W drugim przypadku powinna ona posiadać odpowiednie kwalifikacje, jak również doświadczenie zawodowe i być też właściwie przeszkolona w zakresie przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Oceń ten wpis
Instruktaże i szkolenia... Po co to wszystko?!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

nauczyc. PO
2019-12-05, 09:39
U mnie w zakładzie pracy (szkolnictwo), co pewien czas jesteśmy szkoleni pod punktem BHP i potem piszemy test ze szkolenia BHP.
BHP-owiec
2019-05-24, 13:21
Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić stosowne szkolenie z BHP. jest to obowiązkiem pracodawcy, który musi wiedzieć, kiedy pracownicy muszą skorzystać z kursu BHP. To bardzo ważne szkolenie.
JeruJeri
2019-05-07, 12:21
Firma gdyby nie miała z tego tytułu korzyści nie robiłaby tego. W ogóle inwestowanie w kadrę i zapewnienie im warunków do rozwoju ma wpływ na to, że pracownicy czują się korzystniej wewnątrz firmy.
Irga
2019-04-16, 19:24
Szkolenie w miejscu pracy nie wymaga dużych inwestycji finansowych. Ale ciągłość procesu pozwoli firmie na rozwój zawodowy pracowników i utrzymanie wysokiej konkurencyjności. Przeczytaj artykuł na temat organizacji szkoleń w miejscu pracy..
Sobieraj
2019-04-05, 14:55
Czasami rzeczywiście dane szkolenie zupełnie nie jest potrzebne dla pracowników. Sa jednak ciekawe sdzkolenia, gdzie liczy się zdanie egzaminu czy uczestnictwo. Takie najbardziej lubimy u nas w firmie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.