Mobbing i dyskryminacja

Mobbing. Czy wiesz, jakie masz obowiązki?

30 marca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

18 komentarzy

Mobbing. Czy wiesz, jakie masz obowiązki?
Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Aby wypełnić ciążący na nim obowiązek powinien wiedzieć, w jaki sposób może tego dokonać.

Informacje na temat mobbingu można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. By jednak móc wypełnić swój obowiązek, powinien wiedzieć, czym jest mobbing. Za taki uważa się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu osoby zatrudnionej, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Szerzej o pojęciu mobbingu

Mobbing, jako zjawisko niepożądane i dotyczące pracowników, został uregulowany w Kodeksie pracy. Choć ustawodawca w przywołanym przepisie używa słowa "pracownik", to trzeba wiedzieć, że również osoby zatrudnione na podstawie przepisów kodeksu cywilnego mogą dochodzić swoich praw.

mobing ciężkie zachowanie w pracy

Informacje w przepisach wewnętrznych

W jaki sposób przeciwdziałać mobbingowi? Pracodawca, jeżeli w jego firmie obowiązuje regulamin pracy albo układ zbiorowy pracy, powinien do jego treści wprowadzić postanowienia antymobbingowe. Takie pozwalają na uchronienie się przed zarzutem pracownika, że pracodawca faktycznie nie przeciwdziałał mobbingowi.

Poza odpowiednimi postanowieniami, pracodawca powinien również wskazać, jaka procedura będzie obowiązywała w jego zakładzie pracy gdyby okazało się, że mobbing miał miejsce. Dobrze, by w regulaminie pracy wskazane zostały obowiązki podmiotu zatrudniającego w takiej sytuacji. Takie działania pozwalają na podjęcie konkretnych kroków.

Video

Szukasz pracy?

Ustawiacz Wtryskarek

Prosperplast 1 Sp. z o.o.

  • Rybarzowice
Dodana
Polecana

Operator Maszyn Odlewniczych

ALUDYNE.COM

  • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Elektromechanik

POLMOTORS

  • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Monter prototypów

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana

Stworzyć instrukcję

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi dotyczy również tych pracodawców, w zakładach pracy których nie obowiązuje regulamin albo układ zbiorowy pracy. Oni powinni pomyśleć o przygotowaniu instrukcji, z którą powinni zapoznać się wszyscy zatrudnieni. Dzięki temu przedsiębiorcy ci mogą być pewni, że zrealizowali swój obowiązek w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w swoim zakładzie pracy.

Pracodawca, chcąc być pewnym dopełnienia formalności, może również zorganizować szkolenie dla swoich podwładnych. W takim przypadku osoby zatrudnione powinny, po szkoleniu, podpisać stosowny dokument, potwierdzający ich w nim udział. Taki dokument powinien znaleźć się w części B akt osobowych pracownika.

mobbing w pracy - groźne zachowanie

Gdy zjawisko mobbingu ma miejsce

Mimo starań i uświadamiania pracowników, nie można wykluczyć, że w zakładzie pracy nie dojdzie do zjawiska mobbingu. Co w takiej sytuacji? Wówczas pracodawca powinien stworzyć warunki, pozwalające zatrudnionemu na złożenie skargi. Ważne jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i poufności.

Nie bez znaczenia jest też podjęcie kroków, pozwalających odizolować pracownika od sprawcy, który dopuścił się mobbingu. Może to być przeniesienie osoby zatrudnionej do innego pomieszczenia lub wręczenie jej wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca korzystający z drugiej możliwości musi jednak pamiętać, że przeniesienie podwładnego na inne stanowisko pracy nie może wiązać się z obniżeniem mu wynagrodzenia.

przygnębiona młoda kobieta podczas rozmowy w pracy

Brak działania może skutkować wypłatą odszkodowania

Jeżeli pracodawca nie podejmie działań zapobiegających mobbingowi lub będzie lekceważył skargi swoich podwładnych, będzie musiał liczyć się z tym, że pracownik będzie dochodził swoich praw przed sądem pracy. W razie orzeczenia sądu o odszkodowaniu, poszkodowany pracownik ma możliwość wystąpienia o jego wypłatę do swojego pracodawcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik, który „wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”.

Jeżeli pracodawca przeciwdziałał mobbingowi, a mobbingu dopuszczali się jego podwładni, np. kierownicy zakładu pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by – na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników – domagał się on naprawienia szkody. Co więcej, w takim przypadku nie będzie miał zastosowania przepis ograniczający odpowiedzialność sprawcy będącego pracownikiem do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Funkcjonuje on bowiem jedynie wówczas, gdy mowa o winie nieumyślnej.

Video

Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną

Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej z roku na rok jest coraz bardziej popularne. Fakt, że takim pracownikom nie przysługują uprawnienia pracownicze nie jest jednak równoznaczny z tym, że nie mogą oni dochodzić swoich praw, gdy osoba zlecająca pracę narusza prawo. O swoje prawa walczyć mogą zarówno w sądzie cywilnym, jak i karnym. Dotyczy to również sytuacji, w której doświadczają oni w miejscu pracy mobbingu. Jak wówczas właściwie powinien zachować się pracownik?

Ważny wyrok

Fakt, że osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko zleceniodawcy został potwierdzony przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt I PZP 2/07 wskazał on, że każda osoba doświadczająca mobbingu ? niezależnie od formy zatrudnienia ? może walczyć o swoje prawa powołując się na cytowany powyżej artykuł z Kodeksu pracy.

Warto pamiętać, że w przypadku umów cywilnoprawnych sprawa o mobbing nie będzie toczyła się przed sądem pracy, ale sądem cywilnym.

<strong>Podstawą roszczeń będzie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego: </strong>

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonania naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (...).

Osoby, których prawo zastało naruszone, mogą przy tym wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

pismo do sądu w sprawie mobbingu

Czego może żądać osoba z tytułu mobbingu?

Osoby, które doświadczyły mobbingu i nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą dochodzić wyżej wymienionego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co więcej, mogą też domagać się odszkodowania na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych - powołując się choćby na art. 415 Kodeksu cywilnego. Powołanie się na ten przepis pociąga za sobą określone skutki. Pracownik musi wykazać związek przyczynowy między naruszeniem, które miało miejsce a powstałą szkodą. Gdy mowa o świadczeniu pracy, to najczęściej mowa o szkodzie, którą jest uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. Udowodnienie, że taka szkoda zaistniała, jest podstawą do dochodzenia jej naprawienia przez zapłatę odszkodowania i jednoczesne pokrycie kosztów, które wiążą się z powrotem do zdrowia.

Z punktu widzenia osób, które są zainteresowane dochodzeniem roszczeń o naruszenie dóbr osobistych ważne jest, że takie sprawy rozpatrywane są przez sąd okręgowy. Trzeba też liczyć się z kosztami - powód jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 600 złotych (można ubiegać się o ewentualne zwolnienie z kosztów, niemniej wymaga to udokumentowania swojej sytuacji materialnej).

To może Cię również zainteresować

Mobbing - co musisz wiedzieć?

Najczęściej zadawane pytania

Czego można żądać jeśli jestem ofiarą?

Odszkodowanie i pomoc przysługuje pracownikowi w przypadku, kiedy skutkiem mobbingu jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Pracownik musi udowodnić, że obrażenia fizyczne lub psychiczne został spowodowany długotrwałym nękaniem w pracy.

Skutki mobbingu w pracy – co z tym zrobić?

Postępowanie wygląda następująco - jeśli dana osoba uzna, że jest ofiarą mobbingu, powinna przede wszystkim zgłosić to pracodawcy. Jak już bowiem wspomnieliśmy, to on ostatecznie ponosi konsekwencje wystąpienia takiego zjawiska w firmie

Podziel się

18 komentarzy

Weronka

Weronka

Sprawy są przecież karalne i nie wolno ze strony pracodawcy dopuszczać do tego. Inaczej będą negatywne skutki nie tylko dla osoby dyskryminowanej.
Loksa

Loksa

Mobbing w miejscu pracy może być frustrujący, obraźliwy, denerwujący i przygnębiający. Zjawisko jest niestety powszechne w pewnych branżach.
Krzysztof Ibisz

Krzysztof Ibisz

Trzeba znać ramy i najlepiej poradzić się jeszcze kogoś i mieć twarde podstawy na jakich się można oprzeć.
Mieszko

Mieszko

Dobrze opisany temat. Na jego podstawie widać czarno na białym jak to działa, co to jest o jak się temu przeciwstawić.
Andrzej Florkowski

Andrzej Florkowski

mam konflikt z kierownikiem w zakładzie pracy ...trwa mobbing , powiedziałem ze stosuje mobbing wobec mnie ...nasze rozmowy wspólne z wicedyrektorem i kierownikiem do niczego nie doprowadziły...Kierownik stwierdził ,że nie widzi współpracy ze mną i nie przydziela mi obowiązków w zakładzie pracy. Jestem w gotowości do pracy ....,ale bez żadnych czynności . Jestem zatrudniony na stanowisku konserwatora
Robert

Robert

Fajnie to napisaliście- "Osoby, które doświadczyły mobbingu i nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą dochodzić wyżej wymienionego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny". Takich drani powinno się karać. moja rada- jak WAS ten problem dotyka, nie bać się o utratę pracy, przeciwdziałać mądrze. Przecież Wy nie możecie sobie pozwolić na to, że Was ktoś w pracy nęka, zastrasza....
myśliciel KO

myśliciel KO

U nas w pracy taki jeden pracownik w dziale stale nabija się, dokucza, krytykuje innego pracownika. Ten krytykowany to fajny pracownik, taki skryty, cichy, nic mu nie odpowie. My też cicho siedzimy, bo to syn z-cy dyrektora. Co mamy zgłosić sprawę dyrektorowi???????? Przegramy zaraz. Co robić???????????
Horiła

Horiła

Firma musi najpierw wypróbować możliwości rozwiązywania problemów dostępne dla pracowników. każda sprawa jest przecież inna.
Kinga

Kinga

Mobbing może mieć miejsce w zakładzie pracy. Iść do pracodawcy i zgłosić należy ten problem. W końcu pracodawca jest zobowiązany i powinien przeciwdziałać mobbingowi. Jeśli by to zlekceważył, ja bym sprawę taką podał do sądu.
Reanimacja_filozofia

Reanimacja_filozofia

Dobrze napisane. Trzeba wiedzieć jak się bronić. Teraz i tak jest lepiej bowiem nabycie wiedzy i informacji jak z tym działać jest łatwiejsze niż lata wcześniej. Warto znać to wszystko i działać.
Luvjan

Luvjan

Są tacy ludzie, którzy w pracy stosują mobbing. Przeciwstawić się takim osobom. Nie bać się ich. Działać z głową. obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi.
aster

aster

Występującemu nierozwiązanemu konfliktowi towarzyszą objawy stresu. Ofiara znęcania się nadal próbuje zbliżyć się do napastnika. To zawsze bardzo skomplikowana sprawa.
Santa c.

Santa c.

W przypadku dyskryminacji pracownika, przeciwko któremu pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż płaca minimalna.
Targosz

Targosz

Jednak przy ubieganiu się o pracę bardzo trudno jest udowodnić fakt dyskryminacji, dlatego przyjechawszy na rozmowę, wskazane jest posiadanie dyktafonu, aby uzyskać fakt naruszenia swoich praw.
Sara

Sara

Jeśli czujesz się negatywnie ze strony zespołu w miejscu pracy i nie możesz zrozumieć jego przyczyny, spróbuj wyjaśnić tę kwestię kierownictwu lub samym pracownikom. Jeśli takie obawy zostaną potwierdzone, musisz otwarcie omówić ten problem z nowymi kolegami.
Marcin

Marcin

Trzeba wiedzieć jak reagować oraz co można zrobić by się bronić i gdy dojdzie np. do konfrontacji z policją czy sądem trzeba mieć dowody. Trzeba też być silnym psychicznie.
Sampdoria

Sampdoria

Dopiero jak człowiek sam osobiście jest osobą w tym wszystkim może realnie powiedzieć jak zareagował. Czasami niby sie wie wszystko w teorii a potem jest trudniej.
Wiola

Wiola

Prawa i obowiązki ma każdy pracownik i pracodawca. Mobbing to przestępstwo jak każde inne. Trzeba tępić to w każdej sytuacji i zawsze działać od samego początku chociaż to trudne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka