Mobbing i dyskryminacja

Mobbing w pracy. Czym jest i jak mu zapobiegać?

12 grudnia 2019

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 13 głosów

13 głosów

21 komentarzy
Mobbing w pracy. Czym jest i jak mu zapobiegać?
Mobbing w pracy, niestety, od dawien dawna był problemem w zakładach w pracy. Dzisiaj jednak zaczęło się o tym głośno mówić. Nie może to być zjawisko wstydliwe dla ofiary, wstydzić powinien się ten, kto krzywdzi drugą osobę. I choć mobbing może przybierać różnorodną formę, to zawsze wiąże się z tym, że naruszane są zasady współżycia społecznego. Dowiedz się jakie czyny podlegają pod mobbing, jak się przed nimi chronić oraz gdzie zgłosić nękanie w środowisku pracy.

Co to jest mobbing w pracy?

Mobbing jest poważną patologią na rynku pracy i nie należy lekceważyć jego najmniejszych oznak. Każde długotrwałe prześladowanie pracownika niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary. Pracodawca ma obowiązek wdrażać działanie zapobiegające mobbingowi, a także mechanizmy go eliminujące, gdy wystąpi. Często jednak pracodawcy nie są w stanie kontrolować wszystkich obszarów, a wtedy niezbędne jest, aby ofiara bądź współpracownicy zgłosili sprawę przełożonym. Jeśli natomiast mobbing w pracy jest stosowany przez szefostwo wobec pracowników, sytuacja powinna przybrać nieco inny obrót – sprawdź, co wówczas zrobić.

Czym jest mobbing w pracy?

Zjawisko mobbingu niegdyś nie było regulowane prawnie, jednak od 2004 roku widnieje w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 94(3) § 2 mobbingiem jest „działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Sprawcami mobbingu są głównie pracodawcy – rozumiani jako osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna, działająca przez osoby nią zarządzające, przełożeni (kadra kierownicza, menażerska), a coraz częściej również równorzędni współpracownicy.

Co zrobić, gdy jesteś świadkiem mobbingu?
Bez względu na to, kto jest sprawcą mobbingu, to na pracodawcy spoczywa obowiązek przeciwdziałania takim sytuacjom. Oznaki mobbingu bywają różne, często są to: nieprzyjemna atmosfera w pracy, pomówienia, nerwy, brak wzajemnego zrozumienia pracowników, nagminne zwolnienia lekarskie. Zawsze należy zgłosić problem, jeśli go obserwujemy, gdyż pracodawca jest prawnie zobligowany do odpowiedniej reakcji.

Przejawy mobbingu

Mobbing w pracy jest zjawiskiem powszechnym i przejawia się w wielu zakładach pracy. Różne są rodzaje mobbingu. W związku z tym zdarza się, że nie wiemy dokładnie, jak reagować i co możemy uznać za przejaw tego zjawiska. Poniższe zachowania mogą być jego oznakami.

 • Złe samopoczucie na myśl o pracy – może objawiać się oznakami fizycznymi: mdłości, bóle brzucha, głowy czy osłabienie; psychicznymi: znużenie, myśli o rezygnacji z pracy, mniejsza pewność siebie, ale także na wiele innych sposobów. Warto indywidualnie obserwować swoje samopoczucie, ponieważ każdy organizm jest inny i inaczej może reagować. Co prawda niewiele osób tęskni za poniedziałkiem, ale jednak ten dzień nie powinien wywoływać aż takich objawów.
 • Kradzież pracy – przypisywanie sobie zasług innych również może być objawem mobbingu. Zazwyczaj poszkodowana osoba nie ma na tyle odwagi, aby się przeciwstawić, albo jej „krzyk” i argumenty bywają dla szefostwa niewystarczające. I jeśli nie jest to wynik nieporozumienia, a praca została okraszona innymi nazwiskami, albo druga osoba zbiera laury, można uznać to za oznaki dręczenia, ale również za naruszenie praw autorskich. W dzisiejszych czasach za sprawą nowych technologii wcale nie jest tak trudno udowodnić winę w kwestii kradzieży dzieła.
 • Sabotaż – dręczyciel w pracy może próbować unicestwiać działania swojej ofierze. Nie wykonuje np. swoich zadań, bez których ta nie da rady zakończyć swoich, albo doprowadza do ośmieszenia jej na forum. Zazwyczaj są to działania zaplanowane i przemyślane, przez co trudno wskazać ich ewidentną umyślność.
 • Plotki i kłamstwa – dręczyciele lubią rozpowszechniać niszczące plotki i kłamstwa na temat. Często sięgają do życia prywatnego swojej ofiary, a następnie opowiadają w otoczeniu nieprawdziwe informacje na jej temat. Co więcej – osoba, która nie powstrzyma rozpowszechniania się takiej plotki, również dopuszcza się mobbingu.
 • Nieustanna krytyka i wypominanie błędów – należy rozróżnić konstruktywną krytykę od uporczywych komentarzy o krytycznym charakterze. Jeśli inne osoby w firmie zbierają pochwały, a ofiara mobbingu nieustannie zbiera nagany, nawet jeśli wykona swoje zadanie poprawnie, to można to traktować jako nękanie. Wypominanie błędów i przypominanie ich bez żadnej konkretnej przyczyny nie tylko może negatywnie wpłynąć na samopoczucie ofiary, ale również doprowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i negatywnie odbić się na jej zdrowiu.

Jak przeciwdziałać mobbingowi?

Nieuzasadniona krytyka, sarkazm, wyśmiewanie, zniesławienie, obraźliwe gesty, nietaktowne żarty, publiczne krytykowanie wyglądu i nękanie telefonami lub wiadomościami, poniżanie w pracy przez współpracownika i pomniejszanie wartości, szerzenie negatywnych opinii na temat pracownika, plotkowanie oraz publiczne wyśmiewanie i podważanie kompetencji pracownika, a także izolacja, utrudnianie wykonywania działań, groźby czy pomniejszanie kompetencji – wszystkie te elementy można uznać za mobbing. Jak im przeciwdziałać, skoro jest ich tak wiele? I gdzie szukać pomocy, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami prześladowania w środowisku pracy?

Jeżeli mobberem jest przełożony lub współpracownik, najlepiej jest zgłosić sprawę bezpośrednio pracodawcy. Czasami jednak to właśnie szef jest sprawcą mobbingu – wówczas warto rozważyć złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, bądź też skontaktować się z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym, które udzieli wspacia i pomocy.

Poznaj szczegółowe informacje na temat tego zjawiska z poniższej prezentacji:

W przypadku większych przedsiębiorstw kwestię te powinien regulować układ zbiorowy pracy. Opracowanie takiej instrukcji i zapoznanie z nią wszystkich pracowników niestety nie zawsze umożliwia pełną eliminację mobbingu. Dopóki ofiara nie przejmie inicjatywy i nie zacznie podejmować kroków na własną rękę, może być ciężko z wyciągnięciem konsekwencji wobec stręczyciela.

Jak walczyć z mobbingiem?

Padłeś ofiarą mobbingu albo masz podejrzenia, że któryś z Twoich współpracowników nim jest? Sprawdź, jak można sobie z tym poradzić. Wspomniane powyżej regulacje w zakładach pracy powinny gwarantować pracownikom swobodę w zgłaszaniu wszelkich wątpliwości. Niemniej jednak pracownicy często boją się i wstydzą głośno mówić o swoich problemach. Niezwykle przydatna jest wtedy interwencja współpracowników, którzy stawią się za ofiarą mobbingu. Obowiązkiem pracownika jest bowiem udowodnienie istnienia mobbingu, a świadkowie tego działania będą wyjątkowo dobrym argumentem.

Szukasz pracy?

Mechanik mobilny wózków widłowych - Toyota Material Handling

Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o.

 • Legnica
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Nauczyciel wspomagający do grupy terapeutycznej

Multischool International School

 • Warszawa
Dodana

Warto dodać, że zgodnie z art. 55 KP nękany pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia), jeśli pracodawca nie potrafił zapobiec aktom mobbingu. Ponadto kwestię ochrony dóbr osobistych porusza także Kodeks Cywilny, a dokładniej artykuły 445 i 446 regulujące prawo pracownika do domagania się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną w pracy krzywdę oraz naprawienia szkody majątkowej, jeśli do niej doszło przy naruszeniu dóbr osobistych.

Pamiętaj, że nie każde nieprzyjemne zajście w relacjach pracowniczych kwalifikują się jako zjawisko mobbingu. Normalne i częste w są drobne spięcia zwłaszcza w pracy zespołowej, ponadto pracownicy nie mają obowiązku się nawzajem lubić. Jest jednak róznica między profesjonalnym zachowaniem mimo braku sympatii do danej osoby, a nękaniem i celowym sprawianiem przykrości. O tym, co jest, a co nie jest mobbingiem, opowiedziano w tym materiale wideo:

Video

Mobbing w pracy, jak już wspomniano, można i trzeba zgłosić to do samego zarządzającego firmą (pracodawcy), ponieważ to jego obowiązkiem jest ochrona pracowników przed mobbingiem. Ponadto pracownik (również anonimowo) może również zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, która skontroluje miejsce pracy i w wyniku ujawnienia naruszania praw pracowników, nałoży odpowiednie kary na pracodawcę. Jeśli do nękań dochodzi ze strony pracodawcy, właściwym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu. Skutki mobbingu bywają niezwykle dotkliwe, nie warto więc lekceważyć nawet najmniejszych jego oznak.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Kwestie związane z uporczywym i długotrwałym nękaniem lub zastraszaniem pracownika określa Kodeks pracy. Mobbing w rozumieniu przepisów to działania, których skutkiem jest zaniżona samoocena pracownika w zakresie jego przydatności zawodowej. Celem takiego nękania jest poniżenie w pracy przez współpracownika lub ośmieszenie, a także wyeliminowanie go lub odizolowanie od zespołu pracowników. Mobbing w pracy dotyczyć więc może wyłącznie osób, które są zatrudnione na umowę o pracę. O działaniu tym nie można mówić, gdy jest ono incydentalne – minimalny czas to pół roku, przy częstotliwości przynajmniej raz w tygodniu. Tylko w takiej sytuacji można zastosować przepisy Kodeksu w pracy.

Nękanie w pracy trzeba udowodnić, a to często jest trudne, ponieważ mobberzy najczęściej działają w ukryciu i na osobności. Przede wszystkim osoba nękana nie może pozostać bierna, nie jest też dobre skrajnie różne zachowanie, czyli wciąganie się w grę wzajemnych złośliwości.

Co robić, gdy jesteś ofiarą mobbingu?

 • staraj się nie zostawać z mobberem sam na sam. Możesz np. otwierać drzwi do biura podczas rozmowy, czy inicjować rozmowę wyłącznie w obecności innych pracowników;
 • nie bagatelizuj problemu: rozmawiaj o nim zarówno ze współpracownikami, jak i rodziną czy znajomymi;
 • notuj wszystkie wydarzenia, które są przejawami mobbingu, dokładnie opisując sytuację oraz czas i miejsce;
 • zachowuj screeny i oryginały SMS-ów, maili oraz innych dowodów stosowania wobec Ciebie mobbingu;
 • składaj formalne skargi do przełożonych mobbera, postaraj się też, by przy niektórych sytuacjach nękania byli obecni obiektywni świadkowie, którzy mogą potwierdzić Twoją wersję wydarzeń.

Dość dyskusyjną kwestią jest nagrywanie rozmów – zgodnie z prawem nagrywać można wyłącznie wtedy, gdy wszystkie osoby biorące udział w rozmowie wyrażą na to zgodę. Nietrudno domyślić się, że w przypadku mobbingu o takiej zgodzie nie ma co marzyć. Jednak warto wiedzieć, że w sprawach o nękanie psychiczne niektóre sądy dopuszczają dowody rzeczowe w postaci nagrań – za każdym razem sąd dokonuje indywidualnej oceny sytuacji. Dowodem mogą być też wymienione wyżej SMS-y, e-maile czy brane przez pracownika zwolnienia L4. Warto też składać formalne skargi do przełożonych mobbera, ponieważ są one dowodem dla sądu, że nękanie faktycznie miało miejsce. W trudnych przypadkach można zgłosić się z problemem do związków zawodowych czy stowarzyszeń antymobbingowych, które pomagają w zbieraniu dowodów.

Informacje na temat mobbingu można znaleźć w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. By jednak móc wypełnić swój obowiązek, powinien wiedzieć, czym jest mobbing. Za taki uważa się działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu osoby zatrudnionej, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Szerzej o pojęciu mobbingu

Mobbing, jako zjawisko niepożądane i dotyczące pracowników, został uregulowany w Kodeksie pracy. Choć ustawodawca w przywołanym przepisie używa słowa "pracownik", to trzeba wiedzieć, że również osoby zatrudnione na podstawie przepisów kodeksu cywilnego mogą dochodzić swoich praw.

mobing ciężkie zachowanie w pracy

Informacje w przepisach wewnętrznych

W jaki sposób przeciwdziałać mobbingowi? Pracodawca, jeżeli w jego firmie obowiązuje regulamin pracy albo układ zbiorowy pracy, powinien do jego treści wprowadzić postanowienia antymobbingowe. Takie pozwalają na uchronienie się przed zarzutem pracownika, że pracodawca faktycznie nie przeciwdziałał mobbingowi.

Poza odpowiednimi postanowieniami, pracodawca powinien również wskazać, jaka procedura będzie obowiązywała w jego zakładzie pracy gdyby okazało się, że mobbing miał miejsce. Dobrze, by w regulaminie pracy wskazane zostały obowiązki podmiotu zatrudniającego w takiej sytuacji. Takie działania pozwalają na podjęcie konkretnych kroków.

Video

Stworzyć instrukcję

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi dotyczy również tych pracodawców, w zakładach pracy których nie obowiązuje regulamin albo układ zbiorowy pracy. Oni powinni pomyśleć o przygotowaniu instrukcji, z którą powinni zapoznać się wszyscy zatrudnieni. Dzięki temu przedsiębiorcy ci mogą być pewni, że zrealizowali swój obowiązek w zakresie przeciwdziałania mobbingowi w swoim zakładzie pracy.

Pracodawca, chcąc być pewnym dopełnienia formalności, może również zorganizować szkolenie dla swoich podwładnych. W takim przypadku osoby zatrudnione powinny, po szkoleniu, podpisać stosowny dokument, potwierdzający ich w nim udział. Taki dokument powinien znaleźć się w części B akt osobowych pracownika.

mobbing w pracy - groźne zachowanie

Gdy zjawisko mobbingu ma miejsce

Mimo starań i uświadamiania pracowników, nie można wykluczyć, że w zakładzie pracy nie dojdzie do zjawiska mobbingu. Co w takiej sytuacji? Wówczas pracodawca powinien stworzyć warunki, pozwalające zatrudnionemu na złożenie skargi. Ważne jest zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i poufności.

Nie bez znaczenia jest też podjęcie kroków, pozwalających odizolować pracownika od sprawcy, który dopuścił się mobbingu. Może to być przeniesienie osoby zatrudnionej do innego pomieszczenia lub wręczenie jej wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca korzystający z drugiej możliwości musi jednak pamiętać, że przeniesienie podwładnego na inne stanowisko pracy nie może wiązać się z obniżeniem mu wynagrodzenia.

przygnębiona młoda kobieta podczas rozmowy w pracy

Brak działania może skutkować wypłatą odszkodowania

Jeżeli pracodawca nie podejmie działań zapobiegających mobbingowi lub będzie lekceważył skargi swoich podwładnych, będzie musiał liczyć się z tym, że pracownik będzie dochodził swoich praw przed sądem pracy. W razie orzeczenia sądu o odszkodowaniu, poszkodowany pracownik ma możliwość wystąpienia o jego wypłatę do swojego pracodawcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik, który „wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów”.

Jeżeli pracodawca przeciwdziałał mobbingowi, a mobbingu dopuszczali się jego podwładni, np. kierownicy zakładu pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, by – na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej pracowników – domagał się on naprawienia szkody. Co więcej, w takim przypadku nie będzie miał zastosowania przepis ograniczający odpowiedzialność sprawcy będącego pracownikiem do kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia. Funkcjonuje on bowiem jedynie wówczas, gdy mowa o winie nieumyślnej.

Video

Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną

Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej z roku na rok jest coraz bardziej popularne. Fakt, że takim pracownikom nie przysługują uprawnienia pracownicze nie jest jednak równoznaczny z tym, że nie mogą oni dochodzić swoich praw, gdy osoba zlecająca pracę narusza prawo. O swoje prawa walczyć mogą zarówno w sądzie cywilnym, jak i karnym. Dotyczy to również sytuacji, w której doświadczają oni w miejscu pracy mobbingu. Jak wówczas właściwie powinien zachować się pracownik?

Ważny wyrok

Fakt, że osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko zleceniodawcy został potwierdzony przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt I PZP 2/07 wskazał on, że każda osoba doświadczająca mobbingu ? niezależnie od formy zatrudnienia ? może walczyć o swoje prawa powołując się na cytowany powyżej artykuł z Kodeksu pracy.

Warto pamiętać, że w przypadku umów cywilnoprawnych sprawa o mobbing nie będzie toczyła się przed sądem pracy, ale sądem cywilnym.

Podstawą roszczeń będzie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego: Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonania naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (...).

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonania naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (...). [/sc_cytat]

Osoby, których prawo zastało naruszone, mogą przy tym wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

pismo do sądu w sprawie mobbingu

Czego może żądać osoba z tytułu mobbingu?

Osoby, które doświadczyły mobbingu i nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą dochodzić wyżej wymienionego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co więcej, mogą też domagać się odszkodowania na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych - powołując się choćby na art. 415 Kodeksu cywilnego. Powołanie się na ten przepis pociąga za sobą określone skutki. Pracownik musi wykazać związek przyczynowy między naruszeniem, które miało miejsce a powstałą szkodą. Gdy mowa o świadczeniu pracy, to najczęściej mowa o szkodzie, którą jest uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. Udowodnienie, że taka szkoda zaistniała, jest podstawą do dochodzenia jej naprawienia przez zapłatę odszkodowania i jednoczesne pokrycie kosztów, które wiążą się z powrotem do zdrowia.

Z punktu widzenia osób, które są zainteresowane dochodzeniem roszczeń o naruszenie dóbr osobistych ważne jest, że takie sprawy rozpatrywane są przez sąd okręgowy. Trzeba też liczyć się z kosztami - powód jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 600 złotych (można ubiegać się o ewentualne zwolnienie z kosztów, niemniej wymaga to udokumentowania swojej sytuacji materialnej).

To może Cię również zainteresować

Mobbing - co musisz wiedzieć?

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

21 komentarzy

Jerzy

Jerzy

Czytając o mobbingu w pracy, czuję, że to przerażające, ale niestety rzeczywiste zjawisko. Nie wyobrażam sobie, żeby musieć pracować w takim środowisku.
Traktor

Traktor

Wyszukując miejsce pracy, zawsze staram się znaleźć informacje na temat atmosfery w firmie. Mobbing w miejscu pracy to coś, czego chcę uniknąć za wszelką cenę.
szymala

szymala

Mobbing to poważny problem, któremu jako pracodawca muszę przeciwdziałać. W mojej firmie staram się zapewnić przyjazną atmosferę pracy i działać szybko w przypadku wszelkich znaków zjawiska mobbingu.
ahmded_rado

ahmded_rado

W końcu sytuacja ustąpi w taki czy inny sposób. Mobbing może ustąpić. Mobbing w miejscu pracy wymaga leczenia tak samo, jak każda inna forma traumy lub okrucieństwa.
Emilia 1999

Emilia 1999

Dobrze jest znać mechanizmy obronne gdyż to jest sprawa od zawsze bardzo powszechna a jakość mało się o tym pisze, chociaż i tak więcej niż dekadę temu.
One_Dap

One_Dap

Rucham sekretarki KEKW
Iwona

Iwona

Mi żadne porady znajomych nie pomagały bo mówienie że mam się wziąć w garść nie zmieniało mojej sytuacji. W moim przypadku szczerze mówiąc jedynym rozwiązaniem był sąd. Tu każdemu kto zamierza działać konkretnie i skrócić patologiczne działanie w swojej firmie naprawie polecam kancelarie z poznania ich nazwa to lexstrada. Moją sprawę akurat prowadził Pan Dziubak. Jeśli ktoś potrzebuje jakiś porad jak to rozegrać albo kontaktu do kancelarii to mogę podać.
Regina

Regina

Należy być przygotowanym na dialog z tymi co nękają by odpowiednio radzić sobie z tym i mieć wpływ na zmiany.
Lewy

Lewy

Najważniejsze to rozpoznać wroga i poznać cały opis zjawiska. W ten sam sposób jak z podobnych tekstów można poczytać jak się z tym bronić i na jakiej podstawie działać, by móc skutecznym być w tej kwestii.
Dyskryminowany i mobbingowany

Dyskryminowany i mobbingowany

Dobrze przedmówcy piszą, ja mam taką sytuację w państwowej placówce, przełożony stosuje ubeckie zasady za przyzwoleniem osoby nad nią. Sprawa jest bardzo rozwojową mianowicie w końcu ludzie się zaczęli odzywać co się nam nie podoba . Reakcja przełożone jak zwykle zmiana systemu pracy z dyżurnego na 2 zmianowy, częste kontrole w wykonywanej pracy . I wieczne krytyki pod tytułem; źle, źle, nie dokładnie itp. Czas chyba powiadomić odpowiednie służby powołane do tego typu zwalczania .
maja

maja

łatwo powiedzieć - nie dać się. gorzej z realizacją jak się jest zastraszanym i poniżanym. i jeszcze określenie, że nie jest mobbingiem jak dotyczy kilku osób. u nas w pracy wszyscy /prawie/ doświadczają poniżania i zastraszania przez szefa. szczególnie osoby starsze. ja dziś po raz kolejny usłyszałam, że może mnie zwolnić albo wysłać na emeryturę, a ja mam do emerytury ponad rok. krzyk, niesie się po korytarzu jak napada słownie na ludzi, nie da dojść do słowa, nie wysłucha tylko po swoim wrzasku wywala z gabinetu. interesanci którzy czekają na korytarzu łapią się za głowy albo rezygnują i nie chcą tam wchodzić. jest pewny swego bo ma poparcie u swoich przełożonych, jeszcze donosi do nich nieprawdziwe,kłamliwe informacje na swoich podwładnych. fakt ma donosiciela, który skrzętnie notuje i informuje. i tak ze spraw do rozwiązania, jak to się zwykle robi wychodzi problem, który chyba przerasta przełożonego i on robi z ludzi kompletnych idiotów. dla mnie osoby, które nie mogą sobie poradzić same ze sobą wyżywają się na innych.
Irek

Irek

Dobrze Ulka napisała. Mobbing w pracy - nie dać się, zwalczać takie postępowanie.
Ulka

Ulka

Ludzie powinni wiedzieć jak z tym walczyć i konkretnie od pierwszego przypadku realizować kontratak. Inaczej sprawa może się bardzo zagmatwać i być bardzo trudna.
prezes

prezes

Tutaj dochodzą do głosu szczególnie egzystencjalne obawy. Jeśli współpracownicy są prześladowani przez szefa, dotyczy to tak zwanego mobbingu. Trzeba z tym walczyć.
Nastka

Nastka

Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy pracownik jest lub będzie traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy w odniesieniu do ustanowienia i rozwiązania stosunku pracy.
Monika

Monika

Nie ma znaczenia, czy zachowanie jest skierowane na ciebie, czy nie - na przykład, jeśli podsłuchasz, jak twoi koledzy robią sobie nawzajem rasistowskie dowcipy lub komentarze.
Cezik

Cezik

Dyskryminacja ze względu na płeć to zachowanie seksualne lub zachowanie wobec płci pracownika, naruszające jego godność, powodujące uczucie upokorzenia.
Marysia Sepultura

Marysia Sepultura

Jeśli potrzebujesz porozmawiać przez telefon w sprawach osobistych, wyjdź na korytarz lub gdzie indziej, gdzie nie będziesz słyszany. Wuele jest sytuacji gdzie pojawić się może mobbing.
Rekin23

Rekin23

Każdy powinien się zaznajomić z takimi informacjami bo przecież w pracy może zajść taka sytuacja. Każdy mówi, że nie dotyczy mnie to, a wcale tak zawsze nie musi być.
Śmietana

Śmietana

Dobrze piszesz, tylko wiele osób zupełnie nawet tego nie potrafi zrealizować w realu. Sytuacje są bardzo różne, jedno co wiadome to by wiedzieć o tym jak reagować.
Zawło

Zawło

W dzisiejszych czasach warto zbierać dowody na zaistniałe sytuacje. Nawet technologia temu sprzyja. Dyktafon, telefon i cała reszta. Trzeba także według mnie poinstruować się z prawnikiem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka