Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
Ustawodawca przewiduje możliwość rozwiązania ? przez każdą ze stron ? stosunku pracy bez wypowiedzenia. Aby jednak nie narazić się na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą, zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni poznać sytuacje, w których mogą zdecydować się na taki krok.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia to czynność jednostronna, która polega na złożeniu stosownego oświadczenia drugiej stronie stosunku pracy. Jego konsekwencją jest ustanie zatrudnienia bez zachowania właściwego, przewidzianego w przepisach okresu wypowiedzenia. Dalej, wypowiedzenie może dotyczyć każdej umowy o pracę, niemniej nastąpić może tylko wówczas, gdy zachodzą wyjątkowe przyczyny, które to stanowią podstawę do tego kroku. Dodatkowo osoba wypowiadająca musi spełnić wymagania, które zostały określone w Kodeksie pracy. O czym zatem pamiętać?

 

Forma wypowiedzenia

Dla celów dowodowych wypowiedzenia powinno być złożone w formie pisemnej. W treści powinno ono zawierać wyrażenie woli rozwiązania umowy, jak również stosowne uzasadnienie. W przypadku, gdy to pracodawca rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia, powinno ono zawierać także stosowne pouczenie o przysługujących pracownikowi środkach prawnych. Wówczas bowiem pracownik może złożyć wniosek do sądu pracy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania dokumentu, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie.

Przyjmuje się, że o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym jest skuteczne tylko wówczas, gdy informacja doszła do wiadomości drugiej strony w taki sposób, że miała ona możliwość zapoznać się z jej treścią. W takim przypadku warto zauważyć, że dokument może zostać wręczony osobiście, może również zostać wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (istotna jest data odbioru, która jest jednocześnie datą rozwiązania umowy).

Co w przypadku wypowiedzenia umowy zlecenia? W jaki sposób można rozwiązać taką umowę? Zobacz artykuł: Wypowiedzenie umowy zlecenia.

 

Z punktu widzenia pracodawcy

Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia zarówno z przyczyn zawinionych przez pracownika, jak i niezawinionych przez zatrudnionego. W pierwszym przypadku mowa o takiej sytuacji, w której pracownik ? zgodnie z art. 52§1 Kodeksu pracy dopuścił się:

  • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Mowa zatem o takiej sytuacji, w której powód natychmiastowego rozwiązania umowy jest niezależny od zatrudnionego. Zazwyczaj w takim przypadku pracodawcy rozwiązują umowę o pracę za wypowiedzeniem lub też w drodze porozumienia stron, niemniej jednak, w poniżej przedstawionych sytuacjach, mają też prawo właśnie do sięgnięcia po rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika. W myśl art. 53§1 Kodeksu pracy sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy:

  • niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące ? gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy oraz gdy niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące ? gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
  • w razie usprawiedliwionej obecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Ustawodawca zastrzegł jednocześnie, iż rozwiązanie pracy bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ? w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku. Dalej, pracodawca nie będzie mógł również rozwiązać pracy bez wypowiedzenia z zatrudnionym, który został odosobniony ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

To Cię powinno też zainteresować: Wypowiedzenie umowy zlecenia

Zanim pracodawca poweźmie decyzję o takim rozwiązaniu umowy, powinien też zasięgnąć opinii zakładowej organizacji związkowej. W przypadku zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy, organizacja powinna wyrazić swoją opinię maksymalnie w ciągu 3 dni ? w myśl art. 52§3 Kodeksu pracy.

 

Okiem pracownika

Również pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. I tak, ze swojego prawa może skorzystać między innymi wówczas, gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Warto również pamiętać, że w każdym przypadku pracodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze, jeżeli pracownik rozwiązał umowę nie mając ku temu podstaw. Roszczenie jest niezależne od tego, czy pracodawca poniósł szkodę.

Oceń ten wpis
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Alicja
2019-12-17, 12:14
Jak widać jasne zasady mają miejsce i to bardzo dobra sytuacja. Przepsiy są jednak po to by ich przestrzegać a rząd by je zmieniać.
zoria
2019-12-05, 13:39
Dzisiaj można się bronić ale przede wszystkim liczy się czas i realizowanie wiedzy jaką nabędzie się u specjalistów i znajomość prawa pracy. Dość często bez pomocy specjalistów się jednak nie obejdzie.
Maksim
2019-05-07, 16:04
Zaangażowanie usług prawnika pracowniczego przed sporządzeniem lub przyjęciem umowy o pracę może pomóc zagwarantować, że pracodawcy i pracownicy otrzymają pełne uprawnienia i spełnią swoje prawne obowiązki dotyczące zatrudnienia.
Baran
2019-03-30, 18:46
Znałem wiele takich problemów, że pracownika chciało się zwolnić za różne sprawy, a ten na l4 siedział i problem był z tym by wyegzekwować mu to. I tak sobie nie chodził.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.