Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1108        SUBSKRYBUJE: 7289
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?
Jednym z najpoważniejszych uchybień w pracy zatrudnionego może być nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Ponieważ ? w niektórych sytuacjach może to być powód do zwolnienia ? warto wiedzieć, w jaki sposób można wytłumaczyć brak pojawienia się w pracy.

W interesie pracownika jest jak najszybsze uzasadnienie swojej abstynencji. Przyjmuje się, że zatrudniony powinien swojego przełożonego powiadomić o powodzie nieobecności niezwłocznie. Niekiedy, w uzasadnionych sytuacjach, możliwe jest powiadomienie szefa w dniu kolejnym, niemniej zasadą jest, że pracownik robi to możliwie najszybciej.

Zachowaj formę

W kanonie podstawowych obowiązków pracowniczych, jak i z uwagi na charakter umowy pracy, zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy, ?pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę?. Z uwagi na ten fakt, każdy zatrudniony powinien dążyć do wytłumaczenia swojej nieobecności, jak również zachowania odpowiedniej formy. Większość z pracodawców dokładnie określa, w jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. Może to być zarówno ustne wytłumaczenie, jak i pisemne, zaś ewentualnych wytycznych w tym zakresie należy szukać w aktach prawa wewnętrznego firmy. Dzięki temu usprawiedliwienie nie zostanie odrzucone przez pracodawcę właśnie z uwagi na niedopełnienie formalności. Dodatkowo ? w każdym przypadku ? warto przedłożyć dokument, który będzie rzeczywiście świadczył o niemożności wykonywania pracy w danym dniu.

Udokumentuj nieobecność

Najczęściej większość pracowników nieobecność usprawiedliwia chorobą lub też nagłym wypadkiem. Wówczas warto zauważyć, że posiadać powinni oni stosowną dokumentację. I tak, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy ? zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ? są:

  • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych ? w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika ? w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu itp. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję, organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie ? w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Z powyższego spisu ? w praktyce ? najczęściej pracownicy przedstawiają jednak zwolnienia lekarskie. Warto pamiętać, że może być ono wystawione zarówno w dniu badania lub też wystawione za okres wsteczny.

Kiedy pojawia się problem?

W przypadku posiadania przez pracownika dokumentu poświadczającego, że nie mógł on w danym dniu pojawić się w pracy, sprawa wydaje się oczywista. Wówczas informacja taka zostaje po prostu odnotowana w teczce osobowej danego pracownika. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy zatrudniony nie posiada stosownego ?papierka?. Wbrew pozorom i takie sytuacje ? jak wynika z praktyki ? zdarzają się często. Co robić wówczas? W jaki sposób tłumaczyć swoją nieobecność w dniu roboczym w zakładzie pracy? I czy szef może przyjąć takie oświadczenie?

Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą, pracownik powinien wskazać, dlaczego nie pojawił się w pracy. Warto podkreślić, że zgodnie z §1: ?Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy?. Z powyższego zatem wynika, że zatrudniający może, niemniej jednak nie musi przyjąć tłumaczeń swojego pracownika. To od jego oceny zależy, czy dzień nieobecności w pracy zostanie usprawiedliwiony.

Oceń ten wpis
Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 29

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.