Twoje wsparcie w rekrutacji

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?

Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?
Jednym z najpoważniejszych uchybień w pracy zatrudnionego może być nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Ponieważ - w niektórych sytuacjach może to być powód do zwolnienia - warto wiedzieć, w jaki sposób można wytłumaczyć brak pojawienia się w pracy.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy

W interesie pracownika jest jak najszybsze uzasadnienie swojej abstynencji. Przyjmuje się, że zatrudniony powinien swojego przełożonego powiadomić o powodzie nieobecności niezwłocznie. Niekiedy, w uzasadnionych sytuacjach, możliwe jest powiadomienie szefa w dniu kolejnym, niemniej zasadą jest, że pracownik robi to możliwie najszybciej.

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - pamiętaj o właściwej formie

W kanonie podstawowych obowiązków pracowniczych, jak i z uwagi na charakter umowy pracy, zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy, "pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę". Z uwagi na ten fakt, każdy zatrudniony powinien dążyć do wytłumaczenia swojej nieobecności, jak również zachowania odpowiedniej formy. Większość z pracodawców dokładnie określa, w jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy. Może to być zarówno ustne wytłumaczenie, jak i pisemne, zaś ewentualnych wytycznych w tym zakresie należy szukać w aktach prawa wewnętrznego firmy. Dzięki temu usprawiedliwienie nie zostanie odrzucone przez pracodawcę właśnie z uwagi na niedopełnienie formalności. Dodatkowo - w każdym przypadku - warto przedłożyć dokument, który będzie rzeczywiście świadczył o niemożności wykonywania pracy w danym dniu.

Nieobecność w pracy powinna zostać udokumentowana

Najczęściej większość pracowników nieobecność usprawiedliwia chorobą lub też nagłym wypadkiem. Wówczas warto zauważyć, że posiadać powinni oni stosowną dokumentację. I tak, dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy - zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - są:

  • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
  • oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu itp. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję, organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
  • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Z powyższego spisu - w praktyce - najczęściej pracownicy przedstawiają jednak zwolnienia lekarskie. Warto pamiętać, że może być ono wystawione zarówno w dniu badania lub też wystawione za okres wsteczny.

Gdy nieobecność w pracy nie może być usprawiedliwiona

W przypadku posiadania przez pracownika dokumentu poświadczającego, że nie mógł on w danym dniu pojawić się w pracy, sprawa wydaje się oczywista. Wówczas informacja taka zostaje po prostu odnotowana w teczce osobowej danego pracownika. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy zatrudniony nie posiada stosownego "papierka". Wbrew pozorom i takie sytuacje - jak wynika z praktyki - zdarzają się często. Co robić wówczas? W jaki sposób tłumaczyć swoją nieobecność w dniu roboczym w zakładzie pracy? I czy szef może przyjąć takie oświadczenie?

Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą, pracownik powinien wskazać, dlaczego nie pojawił się w pracy. Warto podkreślić, że zgodnie z §1: "Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy". Z powyższego zatem wynika, że zatrudniający może, niemniej jednak nie musi przyjąć tłumaczeń swojego pracownika. To od jego oceny zależy, czy dzień nieobecności w pracy zostanie usprawiedliwiony.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Powody nieobecności w pracy mogą być różne. Najbardziej istotne jest jednak to, aby taką nieobecność jak najszybciej usprawiedliwić. Wezwanie pracownika do usprawiedliwienia nieobecności w pracy to ostrzeżenie, które jest niezbędne, jeśli pracodawca nie ma żadnych informacji co do powodów absencji. Wszystkie przyczyny, które mogą stanowić usprawiedliwienie nieobecności w pracy, są dokładnie określane przepisami prawa pracy. Kwestie związane z usprawiedliwieniem reguluje szczegółowo rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1996 roku. Przede wszystkim pracownik ma obowiązek zawiadomienia pracodawcy o przyczynie oraz przewidywanym czasie nieobecności, jeśli powód jest znany z góry i możliwy do przewidzenia.

W przypadku, gdy nieobecność pracownika w pracy, wynika z przyczyn, które uniemożliwiają stawienie się w pracy i natychmiastowe poinformowanie pracodawcy, pracownik musi zawiadomić o przyczynie absencji nie później niż w drugim dniu nieobecności. Dobre wytłumaczenie nieobecności to zaświadczenie lekarskie, stwierdzające czasową niezdolność do pracy i wystawione zgodne z przepisami dotyczącymi czasowej niezdolności do pracy. Oprócz tego są również inne sposoby, dlatego warto wiedzieć, jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, aby nie narazić się na nieprzyjemności. Dokumentem, który można przedstawić w takiej sytuacji, jest także decyzja państwowego inspektora sanitarnego, właściwego dla danej miejscowości, wydana w zgodzie z obowiązującymi przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, informująca o konieczności odosobnienia danej osoby z przyczyn, które przewidziane są tymi przepisami.

Usprawiedliwieniem może być również oświadczenie pracownika o konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8. roku życia z powodu nieplanowego zamknięcia przedszkola, żłobka czy szkoły. Ponadto nieobecność można usprawiedliwić za pomocą imiennego wezwania do osobistego stawiennictwa, wystawionego przez sąd prokuraturę, policję czy organ administracji rządowej lub organ właściwy w kwestiach powszechnego obowiązku obrony. Pracownik może wytłumaczyć swoją nieobecność także poprzez złożenie oświadczenie, które potwierdza odbycie służbowej podróży w nocnych godzinach zakończonej w czasie uniemożliwiającym 8-godzinny odpoczynek nocny.

Oceń ten wpis
Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?
Ocena: 5.0, liczba głosów: 29
Tematy, które interesują czytelników:  Praca w święta

Zobacz inne porady

Opinie

Pola B
2019-05-14, 14:41
Każdą nieobecność w pracy należy usprawiedliwić w miarę jak najszybciej. Jak to zrobić, dowiedziałam się z tego artykułu.
Jożin
2019-05-08, 17:44
Pracodawca będzie musiał upewnić się, że Twoje ważne elementy pracy są pokryte przez innych pracowników podczas Twojej nieobecności. To jest zawsze ważna rzecz.
Isia
2019-05-02, 10:49
Pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu, który zgromadził w cyklu urlopów rocznych, w kolejnych dniach. Zwykle można kilka dni przeznaczyć na coś co wypadło nagle.
Berta
2019-04-01, 11:31
Ciekawe jak udokumentować np. nagłą nieobecność, może być np. wypadek na drodze, klęska jakaż żywiołowa i osoba nie jest w stanie dotrzeć do pracy. Spoko wiedzieć takie coś.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.