Pracodawca - prawa i obowiązki

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 i 2023 - ewolucja czy rewolucja w przepisach?

30 grudnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy
Zmiany w Kodeksie pracy 2022 i 2023 - ewolucja czy rewolucja w przepisach?
Na początku sierpnia mija termin, w którym Polska musi wdrożyć dyrektywę dotyczącą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwaną dyrektywę rodzicielską. To wymusza na ustawodawcy wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy. Jak mają wyglądać nowe przepisy i co zmieni się pracowników oraz pracodawców?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • z czego wynikają zmiany w Kodeksie pracy,
 • jakie są proponowane zmiany dotyczące pracy zdalnej,
 • jakie będą zmiany w zakresie umów na okres próbny,
 • jakie zmienią się przepisy dotyczące umów na czas określony,
 • jakie zmiany są zapowiadane w zakresie urlopu rodzicielskiego,
 • jakie inne zmiany mają być wprowadzone w Kodeksie pracy.

Przeczytaj też: Prawa pracownika – nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Nowe zmiany w Kodeksie pracy 2022

Nowelizacja Kodeksu pracy jest związana z nałożonym na Polskę obowiązkiem wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw. Od kiedy zmiany w Kodeksie pracy mogą wejść w życie? Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej musi zostać wdrożona do 1 sierpnia 2022 roku, natomiast tak zwana dyrektywa rodzicielska – do 2 sierpnia. Jak będzie wyglądał nowy Kodeks pracy?

Kodeks pracy – zmiany dotyczące pracy zdalnej

Jeszcze stosunkowo niedawno praca zdalna była mało popularna i spotykana tylko w niektórych firmach, których pracownicy z możliwości wykonywania swoich obowiązków z domu mogli korzystać jedynie w określonym wymiarze. Sytuacja całkowicie zmieniła się po wybuchu pandemii COVID-19, kiedy to przedsiębiorstwa masowo decydowały się na pracę zdalną, jeśli tylko pozwał na to charakter pracy zatrudnionych w nim osób.

Przewidywane zmiany w Kodeksie pracy regulują pojęcie i warunki świadczenia pracy zdalnej. Zgodnie z proponowaną definicją, praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jakie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej mają zostać wprowadzone? Przede wszystkim konieczne będzie ustalenie warunków pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub – jeśli u danego pracodawcy one nie funkcjonują – w stosownym regulaminie po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników. Zarówno w porozumieniu, jak i regulaminie, mają zostać określone:

 • grupy pracowników, które mogą wykonywać pracę w trybie zdalnym;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej i dostępu do łączy telekomunikacyjnych oraz innych kosztów bezpośrednio wynikających z wykonywania pracy;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niezapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika, dotyczące między innymi sposobu potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu narzędzi, które zostały powierzone pracownikowi.

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24,50/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
 • 24-25 zł / h
Dodana
Dodana
Aplikuj bez CV
Dodana

Kodeks pracy 2022 – zmiany w zakresie umów na okres próbny

Na jakie inne zmiany w Kodeksie pracy należy się przygotować? Nowe przepisy przewidują także zmiany w umowach na okres próbny. Pracownik, który wykonywał pracę co najmniej pół roku, w tym również na podstawie umowy na okres próbny, będzie miał prawo, by wystąpić do pracodawcy o formę zatrudnienia, która zapewnia bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy. Zgodnie z zapisami nowelizacji, pracodawca będzie musiał udzielić pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu miesiąca. I choć dziś pracownicy też mają takie prawo, aktualnie pracodawca nie musi się do takiego wniosku odnosić.

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów na czas określony

Zmiany w Kodeksie pracy mają obejmować także umowy zawierane na czas określony. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, przy wypowiedzeniu umowy terminowej pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnienia swojej decyzji. Obecnie umowy na czas określony często są wypowiadane bez podania przyczyny – po nowelizacji pracodawca będzie musiał takie wypowiedzenie umotywować.

Zmiany w urlopie rodzicielskim 2023 w nowym Kodeksie pracy

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy niesie ze sobą konieczność wdrożenia tak zwanej dyrektywy rodzicielskiej. Jej celem jest zachęcenie do równego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi między obojgiem rodziców. Będą oni mogli liczyć na ułatwienia, które pozwolą im na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Kluczową zmianą jest wydłużenie urlopu rodzicielskiego. Teraz wynosi on 32 tygodnie w przypadku ciąży pojedynczej oraz 34 tygodnie przy ciąży mnogiej. Po wprowadzeniu nowych przepisów urlop rodzicielski ma wynosić odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy rodzic będzie miał przy tym prawo do 2 miesięcy urlopu, które nie będą mogły zostać przeniesione na drugiego rodzica. Co ważne, urlop rodzicielski nie będzie musiał być wykorzystywany od razu. Będzie mógł on zostać rozłożony na maksymalnie pięć części w okresie do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia.

Zapowiadane zmiany mają objąć również urlopy ojcowskie. Aktualnie ojcowie mogą skorzystać z dwutygodniowego urlopu do 24. miesiąca życia dziecka – po zmianach okres ten zostanie skrócony do 12. miesiąca.

Video

Kodeks Pracy 2022 i 2023– co jeszcze zmieni się dla pracowników i pracodawców?

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone w Kodeksie pracy, wskazuje się też na elastyczną organizację czasu pracy między innymi dla rodziców dzieci do 8 lat. Jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika o elastyczną organizację czasu pracy, na przykład poprzez odmowę przejścia na pracę zdalną, będzie musiał na piśmie poinformować o przyczynie swojej decyzji lub innym możliwym terminie skorzystania z tego rozwiązania.

Ponadto po zmianie przepisów, bez zgody pracownika pracodawcy nie będą mogli zlecać pracy w nocy, godzinach nadliczbowych oraz delegacji osobom, które opiekują się dzieckiem do 8. roku życia. Obecnie granica ta jest ustalona na 4 lata.

Proponowane zmiany w Kodeksie pracy mają dotyczyć także urlopów. Na mocy dyrektywy do polskiego porządku prawnego wejdzie urlop opiekuńczy, wynoszący 5 dni. Urlop opiekuńczy ma być udzielany na wniosek pracownika, który musi zapewnić opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny, który z uwagi na stan zdrowia wymaga opieki lub wsparcia.

W Kodeksie pracy ma zostać ujęte również zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Ma ono przysługiwać w razie zaistnienia pilnych spraw rodzinnych, wynikających z choroby lub wypadku. Pracownik będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, a za każdy dzień będzie mu należeć się połowa wynagrodzenia.

Dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tak zwaną dyrektywa rodzicielska mają zostać wdrożone przez Polskę odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 roku. W związku z ich wprowadzeniem zapowiadane są liczne zmiany w Kodeksie pracy, obejmujące między innymi pracę zdalną, umowy na okres próbny i czas określony, urlopy rodzicielskie, elastyczną organizację czasu pracy oraz urlopy opiekuńcze.

Podsumowanie:
 • Kodeks pracy zostanie zmieniony, aby uwzględnić dwie unijne dyrektywy dotyczące przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Propozycje zmian pozwolą na uregulowanie pojęcia i warunków pracy zdalnej, w tym pokrywania kosztów przez pracodawcę oraz porozumiewania się między pracodawcą a pracownikiem.
 • Przepisy dotyczące umów na okres próbny ulegną zmianie, tak że pracownik z umową na pół roku lub więcej będzie mógł wystąpić o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, a pracodawca będzie potrzebował uzasadnić swoją decyzję na piśmie.
 • Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów na czas określony będą wymagały uzasadnienia przez pracodawcę decyzji o wypowiedzeniu umowy, co jest obecnie opcjonalne.
 • Wprowadzenie dyrektywy rodzicielskiej będzie oznaczać wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 lub 43 tygodni, w zależności od liczby dzieci, a każdy rodzic będzie miał prawo do 2 miesięcy urlopu, których nie będzie można przesłać na drugiego rodzica.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

Delia1

Delia1

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego to bardzo dobra informacja dla wszystkich rodziców. Mam nadzieję, że to pozwoli na bardziej równomierne dzielenie się opieką nad dziećmi między obojgiem rodziców.
Yeti

Yeti

Zmiana przepisów dotyczących pracy zdalnej jest dla nas jako pracodawców bardzo ważna, ponieważ pozwala na większą elastyczność i dostosowanie się do potrzeb pracowników. Jednocześnie chcemy, aby cały proces był uregulowany i przejrzysty dla obu stron.
Snoop

Snoop

Cieszę się, że w Kodeksie pracy będą wprowadzone zmiany dotyczące umów na czas określony. To dla mnie ważne, ponieważ w ciągu ostatniego roku straciłam pracę dwukrotnie z powodu wypowiedzeń umów bez podania przyczyn.
Magda

Magda

Bardzo dobrze, że pracownik będzie miał możliwość wystąpienia do pracodawcy o formę zatrudnienia, która zapewni mu bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze warunki pracy. Mam nadzieję, że nowe przepisy naprawdę wpłyną na poprawę sytuacji pracowników.
kierowca autobusu

kierowca autobusu

Cieszę się, że w Kodeksie pracy będą wprowadzone zmiany, które ułatwią pracę zdalną. Mam nadzieję, że to pomoże mi w znalezieniu pracy, która umożliwi mi pracę z domu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka