Pracodawca - prawa i obowiązki

Ryzyko pracodawcy

28 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

14 komentarzy
Ryzyko pracodawcy
Osoby, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia negatywnych konsekwencji związanych bezpośrednio z faktem zatrudniania pracowników. Na czym polega tak zwane ryzyko pracodawcy?

Ryzyko pracodawcy wynikające z zatrudniania pracowników

Zatrudnianie pracowników jest naturalną koleją rzeczy w przypadku firm, które intensywnie się rozwijają. Jednocześnie taka decyzja nie zawsze musi oznaczać dla pracodawcy, że będzie on czerpał wyłącznie profity z pracy swojego podwładnego. Podpisanie umowy o pracę wiąże się również z ponoszeniem przez pracodawców odpowiedzialności za działania osób zatrudnionych. Mowa tu o kilku rodzajach ryzyka pracodawcy. Poza ryzykiem gospodarczym mowa także o ryzyku techniczno-organizacyjnym, jak również osobowym i socjalnym. Każde z nich łączy się z koniecznością odpowiadania za czyny popełnione przez zatrudnionych.

Na czym polega ryzyko gospodarcze?

Osoba, która decyduje się na prowadzenie firmy, musi zdawać sobie sprawę z ewentualnych problemów finansowych spowodowanych sytuacją gospodarczą. Ryzyko pracodawcy wyraża się tu w fakcie, że negatywny stan ekonomiczny firmy nie może przekładać się na zatrudnionego pracownika. Ewentualne nieosiąganie pozytywnego wyniku finansowego nie jest powodem do tego, aby nie otrzymał on wynagrodzenia w terminie. Wynika to z samego uregulowania umowy o pracę.

Ryzyko pracodawcy rodzaje

Źródło: Prezentacja Stosunek pracy – pojęcie i strony, Kazimiera Zalewska.

Podpisując ten dokument, pracownik zobowiązuje się do sumiennego i starannego świadczenia pracy, a pracodawca do wypłacania za nią wynagrodzenia. Z drugiej strony ryzyko gospodarcze może być niekiedy przeniesione także na zatrudnionego. W tym przypadku mowa choćby o premii, która uzależniona jest od osiągniętego przez firmę zysku (tak zwana premia z zysku).

Ryzyko techniczno-organizacyjne

Jest nazywane także ryzykiem produkcyjnym i polega na tym, że pracodawca ponosi ujemne konsekwencje, wynikające z zakłóceń w procesie pracy. Mowa tu o ewentualnych przerwach w dostawie energii czy surowców. W takim przypadku, jeżeli zakłócenia te nie są zawinione przez pracownika, to podmiot zatrudniający jest zobowiązany wypłacić zatrudnionym wynagrodzenie. Z drugiej strony ryzyko to nie ma charakteru absolutnego.

Szukasz pracy?

KURIER Kierowca DHL

Grimp Logistics Sp. Z o.o.

  • Zielona Góra
  • 4 000-5 700 zł / mc
Dodana

Projektant Konstrukcji Budowlanych

SMART-HR

  • Mińsk Mazowiecki
Dodana
Dodana

Lektorzy Nauczyciele Języków Obcych

Świat Języków Obcych "TIME"

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Wynagrodzenie za czas przestoju
Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy za czas niezawnionego postoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Dodatkowo w sytuacjach ogólnego kryzysu gospodarczego organy Państwowe stosują wyjątkowe formy wsparcia, które mogą obejmować dopłaty do wynagrodzenia, zwolnienie z opłacania składek ZUS itp. (jak np. w przypadku Tarczy antykryzysowej w czasie pandemii koronawirusa).

Ryzyko osobowe

Tylko przedsiębiorca ponosi konsekwencje wynikające z doboru kadry i jest to tzw. ryzyko osobowe pracodawcy. Inaczej mówiąc, sam odpowiada za ponoszone wybory związane z przyjęciem pracowników do pracy i to nawet wówczas, gdy proces rekrutacji zleca on firmie zewnętrznej. O ryzyku osobowym podmiotu zatrudniającego mowa jednak tylko przy skutkach niezawinionych przez pracowników błędów. Może się jednak zdarzyć, że z winy zatrudnionego popełniono poważny błąd, a wtedy pociągnąć do odpowiedzialności materialnej pracownika.

Zgodnie bowiem z art. 114 Kodeksu pracy: Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Warto przy tym dodać, że zatrudniony zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę w graniach rzeczywistej straty, jaką poniósł podmiot zatrudniający.

Video

Ryzyko socjalne

W niektórych przypadkach pracodawca będzie ponosił również ryzyko socjalne. Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy osób zatrudnionych. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Wyjątkami od zasady są między innymi choroba pracownika czy urlop płatny za ten czas powinien on otrzymać odpowiednio część wynagrodzenia i całe wynagrodzenie.

Warto wiedzieć!
Zatrudniający jest także zobowiązany zwolnić pracownika od wykonywania zadań służbowych na czas, gdy musi on stawić się na wezwanie organów administracji państwowej, policji czy sądu.

Dni wolne od pracy, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie, są ściśle określone w odrębnych ustawach. Pamiętaj, że zatrudniając pracownika, jesteś zobowiązany do spełnienia kwestii formalnych. 

Zatrudnianie pracownika to ryzyko pracodawcy

Wciąż wiele firm decyduje się na zatrudnianie pracowników na własnej działalności, ponieważ obawiają się oni ryzyka związanego z zatrudnieniem pracownika na umowie o pracę. Jednak trzeba jednoznacznie podkreślić, że nie można oczekiwać dynamicznego rozwoju naszego przedsiębiorstwa, jeśli większość załogi nie będzie miała stabilnego zatrudnienia na umowie o pracę.

O jakie dokładnie ryzyko pracodawcy chodzi? To przede wszystkim konieczność takiego zarządzania firmą, aby mieć odpowiednie środki na wypłatę dla pracowników i opłacenie im wszystkich świadczeń, a także uiszczenie podatków do skarbu państwa. Ryzyko pracodawcy w stosunku pracy to także ryzyko osobowe. Jeśli pracodawca źle dobierze pracowników, to bardzo szybko odbiją się na nim skutki tej niefortunnej decyzji.

Zapamiętaj!
Źle wykonana praca przez pracownika, która przełoży się na stratę przychodów w firmie, nie jest w gruncie rzeczy dotkliwa dla pracownika, a właśnie dla właściciela firmy. Brak odpowiedniego przygotowania pracownika do pracy i jego nieefektywność to realne i bardzo wysokie straty dla każdej firmy, bez względu na to, w jakiej dziedzinie działa.

Warto wiedzieć też, że ryzyko pracodawcy w prawie pracy zostało dokładnie objaśnione, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów związanych z zatrudnieniem. Ryzykiem pracodawcy jest także ryzyko socjalne, ponieważ na właściciela firmy przerzuca się wszystkie obciążenia socjalne. Dotyczy to oczywiście umów o pracę, a nie umów cywilnoprawnych. Przykładem takiego obciążenia jest konieczność wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia nawet za te dni, za które nie świadczy pracy, np. z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny czy nieobecności w pracy spowodowanej śmiercią bliskiego.

Dodatkowym ryzykiem jest ryzyko produkcyjne, inaczej techniczne. Jeśli np. pracownicy biura nie mogą świadczyć pracy ze względu na awarię komputerów, to pracodawca i tak musi wypłacić im wynagrodzenie choć w danym momencie nie zarabia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

14 komentarzy

Alpaka

Alpaka

Dobrze, że artykuł ten pokazuje, jak wiele ważnych czynników należy brać pod uwagę jako pracodawca. Musimy pamiętać, że dobór pracowników to bardzo ważna sprawa, która ma duży wpływ na naszą firmę.
Karek

Karek

Ryzyko pracodawcy to coś, z czym musimy się liczyć jako potencjalni pracownicy. Jednakże warto pamiętać, że korzyści z zatrudnienia na umowę o pracę przeważają nad ryzykiem. Ważne jest też, aby wybierać pracodawcę, na którego można liczyć.
Harek

Harek

Ryzyko gospodarcze to coś, co trapi wiele firm. Jednakże ważne, że artykuł ten pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych, państwo może nam pomóc i przynieść wsparcie, np. dopłaty do wynagrodzenia.
Pomocna

Pomocna

Artykuł ten pokazuje, że umowa o pracę jest najlepszym rozwiązaniem dla pracowników. Dzięki niej mamy wiele praw i gwarancji, które chronią nasze interesy.
Krzychu

Krzychu

Jako pracodawca jestem świadomy, że podejmując decyzję o zatrudnieniu, wchodzę w ryzyko osobowe i socjalne. Dlatego też staram się dokładnie dobierać pracowników i kontrolować ich pracę, aby uniknąć niefortunnych sytuacji.
Leria

Leria

Zryzyko osobowe i ryzyko socjalne dla pracodawcy to czynniki, o których jako osoba szukająca pracy nierzadko nie myślimy. Artykuł ten stanowi dobrą lekcję również dla tych, którzy poszukują zatrudnienia.
moleku676

moleku676

Ryzyko techniczno-organizacyjne jest czymś, co jest poza naszą kontrolą jako pracowników. Jednak fajnie, że artykuł ten pokazuje, że pracodawcy mają obowiązek wywiązywać się ze swoich zobowiązań, nawet w przypadku zakłóceń w procesie pracy.
dorota

dorota

Ryzyko pracodawcy to jedna z wielu przeszkód na drodze do biznesu. Jednakże trzeba pamiętać, że zatrudnienie ludzi na umowę o pracę to nie tylko ryzyko, ale także korzyści. Dzięki temu możemy stworzyć zgraną ekipę, którą będzie łatwiej nam zarządzać i osiągać lepsze wyniki w biznesie.
@niezależny@

@niezależny@

Artykuł potwierdza moje przekonanie o tym, że posiadanie własnej firmy to wielki wysiłek, a także ryzyko. Musimy pamiętać o tym, że odpowiedzialność za pracowników spoczywa na naszych barkach. Dlatego też ważne jest, aby mieć dobrze zaplanowane wydatki i środki na wypłaty dla pracowników.
Izydor

Izydor

Jestem na poszukiwaniu pracy i artykuł ten pokazuje mi, że nie tylko ja jestem w trudnej sytuacji - pracodawca również musi stawić czoła różnym ryzykom związanym z prowadzeniem biznesu. Jesteśmy od siebie zależni i trzeba pamiętać o tym, żeby w trudnych sytuacjach pomagać sobie nawzajem.
Robert

Robert

Artykuł bardzo dobrze opisuje ryzyko związanego z posiadaniem własnej firmy i zatrudnianiem pracowników. Jestem pracownikiem i odkąd pracuję, zawsze miałem świadomość, że firma może być w trudnej sytuacji finansowej. Dobrze, że są uregulowania prawne, które gwarantują pracownikom wynagrodzenie nawet w trudnych chwilach dla firmy.
Darek

Darek

Ryzyko pracodawcy - ciekawy artykuł. Mnie bardzo zainteresował temat: ryzyko pracodawcy wynikające z zatrudniania pracowników....
Lidzia Waleczna

Lidzia Waleczna

Ryzyko pracodawcy zawsze w jakimś topniu istnieje. To on odpowiada za całość pracowników.
Pomadka

Pomadka

Zawsze istnieje mniejsze lub większe ryzyko w pracy. To dotyczy obu stron i dobrze jest wiedzieć co robić gdy jest np. większe od prognozowanego. Zasady są jasne i czytelne.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.