Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1061        SUBSKRYBUJE: 7263
Tematy, które interesują czytelników:  Praca na czarno, Call center, Odprawa pracownicza, Czas pracy możliwości, Biuro rachunkowe, Zdjęcie do CV, Rozliczenie PIT, CV wzór

Ryzyko pracodawcy

Ryzyko pracodawcy

Osoby, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia negatywnych konsekwencji związanych bezpośrednio z faktem zatrudniania pracowników. Na czym polega tak zwane ryzyko pracodawcy?

Zatrudnianie pracowników jest naturalną koleją rzeczy w przypadku firm, które intensywnie się rozwijają. Jednocześnie taka decyzja nie zawsze musi oznaczać dla pracodawcy, że będzie on czerpał wyłącznie profity z pracy swojego podwładnego. Podpisanie umowy o pracę wiąże się również z ponoszeniem przez pracodawców odpowiedzialności za działania osób zatrudnionych. Mowa tu o kilku rodzajach ryzyka pracodawcy. Poza ryzykiem gospodarczym mowa także o ryzyku techniczno-organizacyjnym, jak również osobowym i socjalnym. Każde z nich łączy się z koniecznością odpowiadania za czyny popełnione przez zatrudnionych.

 

Na czym polega ryzyko gospodarcze?

Pracodawca, który decyduje się na prowadzenie firmy musi zdawać sobie sprawę z ewentualnych problemów finansowych spowodowanych sytuacją gospodarczą. Jego ryzyko wyraża się tu w fakcie, że negatywny stan ekonomiczny firmy nie może przekładać się na zatrudnionego pracownika. Ewentualne nieosiąganie pozytywnego wyniku finansowego nie jest powodem do tego, aby nie otrzymał on wynagrodzenia w terminie. Wynika to z samego uregulowania umowy o pracę. Podpisując ten dokument pracownik zobowiązuje się wyłącznie do sumiennego i starannego świadczenia pracy. Z drugiej strony ryzyko gospodarcze może być niekiedy przeniesione także na zatrudnionego. W tym przypadku mowa choćby o premii, która uzależniona jest od osiągniętego przez firmę zysku (tak zwana premia z zysku).

 

Ryzyko techniczno-organizacyjne

To ryzyko polega na tym, że pracodawca ponosi ujemne konsekwencje, które wynikają z zakłóceń w procesie pracy. Mowa tu o ewentualnych przerwach w dostawie energii czy surowców. W takim przypadku, jeżeli zakłócenia te nie są zawinione przez pracownika, to podmiot zatrudniający jest zobowiązany wypłacić zatrudnionym wynagrodzenie. Z drugiej strony ryzyko to nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi ?przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczna, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania ? 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów?.

 

Ryzyko osobowe

Tylko pracodawca ponosi konsekwencje wynikające z doboru kadry. Inaczej mówiąc, sam odpowiada za ponoszone wybory związane z przyjęciem pracowników do pracy i to nawet wówczas, gdy proces rekrutacji zleca on firmie zewnętrznej. O ryzyku osobom podmiotu zatrudniającego mowa jednak tylko przy skutkach niezawinionych przez pracowników błędów. Zgodnie bowiem z art. 114 Kodeksu pracy: ?Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną?. Warto przy tym dodać, że zatrudniony zawsze ponosi odpowiedzialność za szkodę w graniach rzeczywistej straty, jaką poniósł podmiot zatrudniający.

 

Ryzyko socjalne

W niektórych przypadkach pracodawca będzie ponosił również ryzyko socjalne. Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy osób zatrudnionych. Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy: ?Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią?. Wyjątkami od zasady są między innymi choroba pracownika czy urlop płatny ? za ten czas powinien on otrzymać odpowiednio część wynagrodzenia i całe wynagrodzenie. Dalej, zatrudniający będzie też zobowiązany zwolnić pracownika od wykonywania zadań służbowych na czas, gdy musi on stawić się na wezwanie organów administracji państwowej, policji czy sądu. Dni wolne od pracy, za której pracownikowi należy się wynagrodzenie są ściśle określone w odrębnych ustawach.

Pamiętaj, że zatrudniając pracownika jesteś zobowiązany do spełnienia kwestii formalnych. Zobacz: Nowy pracownik w firmie to obowiązki dla pracodawcy.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.