Pracodawca - prawa i obowiązki

Praca zdalna a telepraca – kiedyś i dziś

9 listopada 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

2 komentarze
Praca zdalna a telepraca – kiedyś i dziś
Praca zdalna, kiedyś nowatorska forma zatrudnienia, dziś staje się normą. Nowelizacja przepisów z 2023 roku usankcjonowała tę formę świadczenia obowiązków, wprowadzając zasady zapewniające bezpieczeństwo i wydajność pracy poza biurem.

Kiedyś nowoczesna forma zatrudnienia, dziś – norma z archaiczną nazwą. Mowa o telepracy, która pojawiła się w ustawodawstwie 16 października 2007 roku. Od tej daty regulacje w kwestii pracy świadczonej spoza firmy można było znaleźć w kodeksie pracy. Aktualnie telepracę zastąpiła praca zdalna, która została uregulowana prawnie w 2023 roku. Przygotowania do nowelizacji przyspieszyła pandemia, która wymusiła wdrożenie tej formy wykonywania obowiązków. 

Tak jak wcześniej przy telepracy, tak i w przypadku pracy zdalnej warto zauważyć, że minimalizuje ona koszty pracodawcy i ułatwia wiele kwestii, wśród nich – zatrudnianie z ograniczeniami ruchowymi.

Czy takie rozwiązanie ma wady? Osoby zajmujące się tym tematem podkreślają głównie alienację oraz przepracowanie pracowników. Co jeszcze warto wiedzieć o pracy zdalnej?

Telepraca i praca zdalna – czym są?

Praca zdalna to praca, która może być wykonywana regularnie poza firmą, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kiedy wiążące były zapisy o telepracy, w literaturze przedmiotu wyróżniało się jej cztery podstawowe rodzaje, czyli:

 • telepracę domową,
 • telepracę przemienną,
 • telepracę mobilną,
 • telepracę w biurach sąsiedzkich, satelickich oraz telecentrach.

Współcześnie wyróżniamy pracę pełnioną w pełni zdalnie lub hybrydowo (czyli pracownik raz na jakiś czas zagląda do biura). Oba rozwiązania mają zarówno swoje zalety, jak i wady.

Wśród pierwszych wymienić można elastyczne godziny pracy, jak i możliwość pogodzenia pracy z obowiązkami domowymi lub też opieką nad dzieckiem.

Do grona najczęściej wymienianych wad zalicza się:

 • konieczność dostosowania mieszkania do warunków pracy,
 • izolację socjalną,
 • problemy z integracją,
 • możliwy brak zaangażowania.

Praca zdalna okiem pracownika

Pracownicy, którzy świadczą pracę na odległość uważają, że to doskonała alternatywa w stosunku do tradycyjnego zatrudnienia. Jeśli dodatkowo mają elastyczny czas pracy, chwalą sobie możliwość wykonywania obowiązków w dowolnych godzinach, jak również brak konieczności dojazdu do firmy i – co za tym idzie – również oszczędności czasowe i finansowe.

Wszystko to sprawia, że coraz większa ilość pracowników jest zainteresowana właśnie tą formą wykonywania obowiązków. Praca zdalna jest także postrzegana jako wyjątkowo korzystna forma zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. I choć dla nich to doskonała możliwość usamodzielnienia się, to warto również podkreślić, że wiele osób wskazuje na aspekt socjalnej izolacji. Spowodowane jest to brakiem bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, co wymusza większą samodzielność.

Czy praca zdalna opłaca się pracodawcom?

Pracodawcy zyskują – przede wszystkim poprzez minimalizowanie swoich kosztów, gdyż nie muszą utrzymywać fizycznego miejsca pracy. Koszty ograniczają się do konieczności dostarczenia pracownikowi sprzętu, który jest niezbędny do wykonywania obowiązków.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Kasjer w sklepie kosmetycznym Warszawa

Work&Profit sp. z o.o.

 • Warszawa
Dodana

Zgodnie z przepisami, pracodawca musi pokryć wszelkie koszty związane z instalacją, serwisem, jak i eksploatacją czy też konserwacją wyposażenia. Pracownik z kolei powinien odbyć stosowne przeszkolenie nie tylko z zakresu swoich obowiązków, ale także cyberbezpieczeństwa. 

Warto zauważyć, że do uprawnień pracodawcy należy możliwość przeprowadzania:

 • kontroli pracownika,
 • inwentaryzacji,
 • konserwacji serwisu lub też naprawy powierzonego sprzętu,
 • kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto wiedzieć, że każda kontrola – zwłaszcza audyt skrzynki mailowej lub wizyta w miejscu świadczenia pracy przez pracownika – powinna zostać wcześniej zapowiedziana.

Chcesz wiedzieć, jakie były obowiązki pracodawcy, który zatrudniał podwładnych w formie telepracy? Odpowiedź na to pytanie zostało zamieszczone w artykule: Telepraca - czy sprzęt musi zapewnić pracodawca?

Jakie środki komunikacji przy pracy zdalnej?

W dobie rozwoju technologii, narzędzia internetowe i środki komunikacji elektronicznej stają się kluczowym wsparciem dla pracowników pracujących zdalnie. Wykorzystywanie tych narzędzi pozwala na płynne utrzymywanie kontaktu z zespołem i przełożonymi, niezależnie od geograficznego położenia.

Do takich należą:

 • rozmowy wideo – np. za pośrednictwem aplikacji Teams lub Zoom,
 • komunikatory – np. Messenger,
 • platformy do współpracy umożliwiające pracownikowi uczestnictwo w projektach i działaniach firmowych – np. Trello lub Asana.

Programów ułatwiających zdalną współpracę jest naprawdę wiele. Warto poświęcić trochę czasu i wybrać takie, z którym Twój zespół czuje się optymalnie.

Praca zdalna – wyzwania i możliwości

Praca zdalna nie jest pozbawiona pewnych wyzwań. Konieczność utrzymania równowagi między życiem zawodowym a osobistym może być wymagająca, zwłaszcza w przypadku braku wyraźnego podziału czasu pracy i prywatnych zajęć. Istotne jest więc odpowiednie zarządzanie czasem oraz umiejętność wyznaczania sobie celów. W trosce o dobrostan psychologiczny pracowników warto co jakiś czas przeprowadzać stosowne szkolenia.

Video

Ważne kwestie dotyczące pracy zdalnej

Telepraca sprawiała, że pojawiało się wiele wątpliwości, w tym te dotyczące dyskryminacji. Pracodawcy byli zobowiązani traktować telepracowników na równi z innymi. Kwestie równości dotyczyły samego zatrudnienia, rozwoju zawodowego i awansów. Podkreślano, że telepracownicy mieli zagwarantowane takie same prawa do korzystania z zakładowych udogodnień i bezpiecznych warunków pracy jak ich koledzy w biurze. Uregulowania dotyczące telepracy, które wymagały umowy, określał kodeks pracy, podkreślając kluczową rolę komunikacji elektronicznej.

Współczesne wątpliwości dotyczące pracy zdalnej dotyczą nie kwestii dyskryminacji, a regulacji BHP. Nowelizacja przepisów dotyczących pracy zdalnej, która weszła w życie 7 kwietnia 2023 roku, wprowadziła konkretne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób pracujących zdalnie.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nawet poza tradycyjnym miejscem pracy, co obejmuje zarówno organizację stanowiska zgodnie z wymaganiami ergonomii, jak i instruktaż dotyczący procedur BHP. W praktyce to pracownik musi oświadczyć, że ma warunki lokalowe spełniające przepisy i umożliwiający pełnienie obowiązków w odpowiednich warunkach. Przy pracy zdalnej obowiązuje również konieczność przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP dla pracowników, niezależnie od charakteru zajmowanego stanowiska.

Dodatkowo pracodawcy muszą pokryć koszty związane z pracą zdalną lub wypłacać ekwiwalent pieniężny, obejmujący opłaty za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne. Pracownicy zobowiązani są do potwierdzenia w formie oświadczenia, że zapoznali się z zasadami BHP oraz że stanowisko pracy zdalnej spełnia odpowiednie wymogi.

Przepisy wymagają od pracodawców określenia procedur ochrony danych osobowych w kontekście pracy zdalnej, co podkreśla wagę bezpieczeństwa informacji w nowym modelu pracy.

Jakie formalności przy zawarciu i rozwiązaniu umowy?

Tak było: telepracownikiem można było zostać w dowolnym momencie stosunku pracy, wystarczyła umowa zawierająca standardowe klauzule i dodatkowe ustalenia dotyczące telepracy. Pracownik miał prawo odmówić telepracy bez ryzyka zwolnienia i mógł z niej zrezygnować, informując pracodawcę bez podawania przyczyny oraz ustalając termin powrotu do pracy stacjonarnej.

Tak jest: pracownik i pracodawca mogą ustalić warunki pracy zdalnej już przy zawarciu umowy o pracę lub później, poprzez zmianę warunków zatrudnienia (zmiana ta nie wymaga formy pisemnej). W wyjątkowych sytuacjach, takich jak stan nadzwyczajny, stan epidemii, czy siła wyższa uniemożliwiająca zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, pracodawca może jednostronnie zdecydować o pracy zdalnej pracownika.

Ustawa zobowiązuje do określenia zasad pracy zdalnej w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub w regulaminie pracy (ustalanym po konsultacji z przedstawicielami pracowników), jeśli nie ma działających organizacji związkowych. W sytuacji braku porozumienia lub regulaminu praca zdalna może być wprowadzona na wniosek pracownika.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną od:

 • pracownic w ciąży,
 • rodziców małych dzieci,
 • osób opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny,
 • innych uprawnionych na mocy art. 142 (1) Kodeksu pracy.

Wyjątkiem są sytuacje, w których rodzaj lub organizacja pracy nie pozwalają świadczyć jej zdalnie. W pozostałych przypadkach pracownik może wnioskować o pracę zdalną do 24 dni w roku, ale pracodawca może taki wniosek odrzucić.

Kontrola w czasie pracy zdalnej

Praca zdalna podlega kontroli pracodawcy zgodnie z kodeksem pracy, który zezwala na weryfikację bezpieczeństwa oraz ochrony informacji, a także samego wykonywania obowiązków. Audyt musi być uzgodniony z pracownikiem, a także przeprowadzony w miejscu i w godzinach jego pracy.

Pracodawca informuje o zakresie kontroli i dba o zachowanie prywatności pracownika. Kontrola może obejmować wideokonferencje, rozmowy telefoniczne czy monitoring korespondencji elektronicznej. Przepisy nie określają konkretnie, kto ma przeprowadzić audyt, ale powinna to być osoba z odpowiednią wiedzą.

Kontrola nie jest obowiązkowa, ale pracodawca ma do niej prawo i może wymagać usunięcia stwierdzonych uchybień. Pracownik z kolei może odmówić poddania się kontroli, ale wynikiem jest często wniosek o zakończenie pracy zdalnej. Termin audytu jest elastyczny i może być zmieniony przez obie strony.

Pracownik zdalny jest zobowiązany do zachowania trzeźwości w godzinach pracy. Oznacza to, że pracodawca ma prawo skontrolować trzeźwość pracownika i to bez zarzutu naruszenia miru domowego. Tak samo było w przypadku telepracy – szczegóły znajdziesz w artykule: Kontrola trzeźwości telepracownika.

Podsumowanie

Praca zdalna, choć nierozerwalnie wpisana w dzisiejszą rzeczywistość zawodową, wciąż ewoluuje. W dobie cyfryzacji i zmian społeczno-ekonomicznych, stała się symbolem adaptacji i elastyczności, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Choć wyzwania takie, jak izolacja czy zarządzanie cyberbezpieczeństwem pozostają, to przynależność do świata pracy zdalnej otwiera nowe horyzonty dla innowacji i integracji zawodowej na odległość. Dzięki nowym regulacjom możliwość pełnienia obowiązków na odległość staje się nie tylko bardziej zorganizowana, ale i bezpieczna, kładąc fundament pod zdrowe i produktywne środowisko pracy dla wszystkich, niezależnie od miejsca na mapie.

Przyszłość z pewnością przyniesie dalsze usprawnienia, które będą świadectwem dynamicznego charakteru pracy zdalnej – fenomenu, który z „nowoczesności” przeszedł w „standard”, definiując nową erę w świecie pracy.

To może Cię również zainteresować

Praca zdalna - wady i zalety

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest telepraca?

Telepraca, znana również jako praca zdalna, to forma wykonywania pracy poza tradycyjnym miejscem pracy, dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jakie są zalety i wady telepracy?

Zalety to elastyczne godziny i ograniczenie stresu związanego z dojazdem. Może jednak prowadzić do socjalnej izolacji. Warto zadbać o odpowiednie warunki i kontakt zespołowy.

Czym są środki komunikacji elektronicznej w telepracy?

Środki komunikacji elektronicznej to narzędzia internetowe, które umożliwiają komunikację na odległość, np. e-mail, video-konferencje, komunikatory.

Jakie są obowiązki pracownika pracującego zdalnie?

Pracownik zdalny powinien przestrzegać umów i terminów, utrzymać komunikację z zespołem oraz dbać o jakość swojej pracy tak, jak w tradycyjnym środowisku.

Jakie środki zapewniają bezpieczeństwo i higienę telepracy?

Pracodawca powinien zadbać o przestrzeganie przepisów BHP oraz odpowiedniego wyposażenia, ubezpieczenia sprzętu i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Anna Różak

Copywriterka, autorka głównie dla branży HR. Piszę o rekrutacji, benefitach pracowniczych, jestem na bieżąco ze zmianami w prawie pracy.

Prywatnie mnóstwo czytam i opiekuję się najpiękniejszym kundelkiem po tej stronie Wisły.

2 komentarze

Dudek

Dudek

Telepraca ( elastyczna forma zatrudnienia) - nowoczesna i ciekawa forma zatrudnienia? Dopowiem, jak dotąd niedoceniana przez większość pracodawców.
Malwina

Malwina

Dzisiaj to jedna ze zdalnych form pracy, kiedyś negatywnie się kojarzyła ale dzisiaj to wcale nie jest nękanie ludzi, można zupełnie inaczej pracować by korzystnie reprezentować firmę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka