Zwolnienie z pracy

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje, jak go uzyskać i ile wynosi?

7 stycznia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

32 komentarze
Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny - komu przysługuje, jak go uzyskać i ile wynosi?
Dodatek oraz zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia, które przysługują wyłącznie po spełnieniu określonych przez stosowne ustawy warunków. Kto może ubiegać się o dodatek i zasiłek pielęgnacyjny oraz na jakich zasadach? Sprawdzamy to w poniższym artykule.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane co miesiąc wraz z przysługującą emeryturą bądź rentą. Jest to forma pomocy ze strony budżetu państwa dla osób, które są całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy, lub samodzielnej egzystencji. Ponadto dodatek pielęgnacyjny przysługuje bezwarunkowo wszystkim emerytom, którzy ukończyli 75 lat. Aby móc ubiegać się o otrzymywanie dodatku pielęgnacyjnego, należy spełnić określone warunki.

To Cię powinno też zainteresować: KRUS świadczenia

Kto przyznaje dodatek pielęgnacyjny i jakie są wymagane dokumenty?

Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie dodatków pielęgnacyjnych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Co ważne, osoby, które ukończyły 75-ty rok życia, nie muszą składać jakichkolwiek dokumentów, gdyż świadczenie to przysługuje im z racji wieku z urzędu. Z kolei te osoby, które posiadają stwierdzoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz do pracy i chcące otrzymać dodatek pielęgnacyjny, muszą złożyć w ZUS-ie szereg dokumentów.

Chodzi o:

 • wniosek o przyznanie prawa do pobierania dodatku pielęgnacyjnego,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia na druku OL-9,
 • dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty, które są istotne dla wydania orzeczenia na temat całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Wszystkie dokumenty można złożyć, odwiedzając jedną z placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź korespondencyjnie. Warto pamiętać o tym, że wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego należy wysłać do placówki ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, ponieważ to ona będzie go rozpatrywała. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu dodatku oraz poinformowanie o tym fakcie wnioskodawcy.

Dodatek pielęgnacyjny kiedy się o niego starać?

To Cię powinno też zainteresować: Praca a orzeczenie o niepełnosprawności - podstawowe informacje

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych odrzuci złożony wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji organu do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała daną decyzję.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje:

 • osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji bądź,
 • osobom, które ukończyły 75 lat.

Kiedy przyznajemy dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany z urzędu wszystkim osobom, które ukończyły 75. rok życia. Takie osoby nie muszą składać żadnych wniosków czy dokumentów. Po przekroczeniu tego wieku kwota dodatku pielęgnacyjnego będzie doliczana do przysługującej emerytury lub renty.

To Cię powinno też zainteresować: KRUS

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany co roku, dzięki czemu jego wysokość wzrasta. Na koniec roku 2022 wynosił on 256,44zł. Warto wiedzieć, że dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opłacania podatku dochodowego. Oprócz tego nie podlega on egzekucji administracyjnej i sądowej.

Komu nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu. Jeżeli czas przebywania w tych miejscach jest krótszy niż 2 tygodnie, wówczas uzyskanie dodatku będzie możliwe.

Dodatek pielęgnacyjny jak go otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny – dla kogo

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które ma pokryć część wydatków na zapewnienie opieki oraz pomocy osobie, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz potrzebuje pomocy innych osób. Aktem prawnym regulującym kwestię przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych jest Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku.

To Cię powinno też zainteresować: L4 i choroby zawodowe

Artykuł 16 tej ustawy wskazuje, dla kogo przeznaczony jest zasiłek pielęgnacyjny.

Z tego świadczenia mogą korzystać:

 • niepełnosprawne dzieci,
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16-tego roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba w wieku powyżej 75 lat,
 • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 lat, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dotyczy przypadków, gdy niepełnosprawność zaistniała w wieku do ukończenia 21-szego roku życia).

Instytucją odpowiedzialną za wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jest Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i tam trzeba złożyć stosowny wniosek w tej sprawie.

zasilek pielegnacyjny i rehabilitacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny - na jak długo?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na różny okres czasu - zależy to przede wszystkim od tego, jaki jest aktualny stan zdrowia świadczeniobiorcy. Warto wiedzieć o tym, że zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany na stałe - dotyczy to osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony oraz osób powyżej 75. roku życia.

We wszystkich pozostałych przypadkach czas pobierania zasiłku pielęgnacyjnego równy jest terminowi ważności orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności. Gdy skończy się ważność orzeczenia, zaś świadczeniobiorca złoży wniosek o kolejny zasiłek pielęgnacyjny w terminie jednego miesiąca od tej daty, w dalszym ciągu będzie miał prawo do pobierania tego świadczenia.

To Cię powinno też zainteresować: Urlop wychowawczy a emerytura

Czas na złożenie wniosku o kolejny zasiłek pielęgnacyjny wynosi 3 miesiące od momentu upływu ważności wcześniejszego. Po spełnieniu tych warunków oraz otrzymaniu decyzji zasiłek będzie wypłacony z wyrównaniem.

Video

Zasiłek pielęgnacyjny - niezbędne dokumenty

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy oczywiście pamiętać o dostarczeniu określonych dokumentów. Absolutna podstawa to wniosek. Gdy wniosek składa pełnoletnia osoba niepełnosprawna, jej obowiązkiem jest dostarczenie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności. Takie orzeczenie wydaje Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Niezbędne jest także przedstawienie ważnego dowodu osobistego.

Osoby w wieku powyżej 75 lat muszą okazać wyłącznie dowód osobisty. U osób poniżej 16-tego roku życia sposobem na potwierdzenie tożsamości jest przedstawienie aktu urodzenia lub legitymacji szkolnej. Za złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji nie trzeba uiszczać do organu jakichkolwiek opłat. Decyzja o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego jest wydawana w ciągu 30 dni od momentu złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Informacja o decyzji zazwyczaj jest przekazywana w formie korespondencji listownej. Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od otrzymanej decyzji w ciągu 14 dni od jej uzyskania.

Dodatek a zasiłek pielęgnacyjny - różnice

W poniższej tabeli omawiamy szereg różnic pomiędzy dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym. Warto dodać, że obu tych świadczeń nie można pobierać jednocześnie. Jeżeli posiadamy prawo do pobierania obu, musimy zdecydować, które z nich będziemy pobierali.

Dodatek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Za jego przyznanie i wypłatę odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Za jego przyznanie oraz wypłatę odpowiada organ prowadzony przez gminę, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).

Przyznaje się go wyłącznie na podstawie orzeczenia sporządzonego przez ZUS.

Przyznaje się go na podstawie orzeczenia wydanego przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS.

Dodatek jest przyznawany z urzędu osobom powyżej 75-tego roku życia a w pozostałych przypadkach tylko na wniosek.

Przyznaje się go wyłącznie po złożeniu wniosku przez uprawnionego.

W 2022 roku jego wysokość wynosi 256,44 zł.

W 2022 roku jego wysokość wynosi 215,84 zł.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Trzeba być uprawnionym do pobierania renty bądź emerytury z ZUS lub KRUS

Nie ma konieczności posiadania prawa do posiadania innego świadczenia.

Podsumowanie:
 • Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom posiadającym stwierdzoną całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji i pracy.
 • Osoby powyżej 75. roku życia automatycznie otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu, bez konieczności składania wniosków.
 • Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany co roku i zwolniony z podatku dochodowego, nie przysługuje jednak osobom przebywającym powyżej 2 tygodni w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym.
 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji i potrzebującym pomocy innych osób, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane co miesiąc wraz z przysługującą emeryturą bądź rentą osobom powyżej 75-tego roku życia oraz osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Osoby powyżej 75-tego roku życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu, zaś pozostałe muszą złożyć wniosek. Kwota dodatku pielęgnacyjnego w 2021 roku wynosi 239,66 zł.

Co to jest zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane co miesiąc osobom niepełnosprawnym posiadającym stosowne orzeczenie a także emerytom i rencistom powyżej 75-tego roku życia. Jego celem jest sfinansowanie części wydatków na zapewnienie pomocy oraz opieki tym osobom. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi w 2021 roku 215,84 zł.

Czy świadczenia ta są waloryzowane?

Tak. Zarówno dodatek jak i zasiłek pielęgnacyjny są cyklicznie waloryzowane.

Czy można pobierać jednocześnie dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny?

Niestety nie. Osoby, które są uprawnione do pobierania obu świadczeń, muszą zdecydować, które z nich będą chciały pobierać.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

32 komentarze

ANDZREJ

ANDZREJ

Zasiłek pielęgnacyjny to ważne świadczenie dla osób niepełnosprawnych i starszych. Pracodawcy powinni być świadomi tego, że ich pracownicy mogą mieć prawo do takiego świadczenia i pomagać im je uzyskać.
Ada

Ada

Świadczenia rodzinne to bardzo istotna kwestia, która dotyczy wielu osób. Artykuł przypomina, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Wiedza na ten temat jest nieoceniona.
Tania

Tania

Czytając artykuł, zauważyłem, że zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany na stałe niektórym osobom. To dobra wiadomość - chociażby z punktu widzenia stabilizacji finansowej.
Aldona

Aldona

Zasiłek pielęgnacyjny to ważna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Warto wiedzieć, że czas oczekiwania na decyzję w tej sprawie nie powinien być zbyt długi.
rob

rob

Warto wiedzieć o tym, że dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opłacania podatku dochodowego. Dzięki temu wynikające stąd korzyści finansowe są nieco większe.
Natala

Natala

Dodatek pielęgnacyjny to ważne świadczenie, zwłaszcza dla osób starszych. Warto pamiętać o tym, że osoby powyżej 75 roku życia nie muszą składać żadnych dokumentów - to dobra informacja.
Przemek

Przemek

Dobre, że artykuł podaje informacje o tym, gdzie należy składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Dzięki temu łatwiej jest tę sprawę załatwić.
Rolek

Rolek

Informacje o zasiłku pielęgnacyjnym są dla mnie bardzo ważne. Moja mama potrzebuje pomocy innych osób i długo szukaliśmy informacji na temat tego świadczenia. Cieszę się, że udało mi się znaleźć ten artykuł.
Lucy

Lucy

Dodatek pielęgnacyjny to ważne świadczenie, które może poprawić sytuację finansową wielu osób. Pracodawcy powinni zwracać na to uwagę i pomagać swoim pracownikom przysługuje im takie prawo.
Uridum

Uridum

Szybka decyzja ZUS w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego to dobra wiadomość. Nikt nie lubi czekać na rozstrzygnięcie długo. Liczę, że system będzie działał równie sprawnie dla wszystkich wnioskodawców.
Seweryn

Seweryn

Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany co roku, co cieszy. Jednakże wciąż jest to niewielka kwota, która czasem nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb. Warto zwrócić na to uwagę.
Hajdys

Hajdys

Informacje o dodatku pielęgnacyjnym są dla mnie ważne z wielu powodów. Mam nadzieję, że w przyszłości, gdy znajdę stałą pracę, będę mogła wykorzystać tę wiedzę dla dobra swojej rodziny.
mylicielka

mylicielka

Wiedza na temat dodatku pielęgnacyjnego to ważna sprawa również dla pracodawców. Pomagając swoim pracownikom w uzyskaniu takiego świadczenia, mogą przyczynić się do poprawy ich sytuacji życiowej.
Adam

Adam

Dodatek pielęgnacyjny to bardzo ważne świadczenie dla osób, które potrzebują pomocy innych w codziennym funkcjonowaniu. Przykładają się do tego wszyscy pracownicy ZUS - już wiem, gdzie warto starać się o pracę!
andrew

andrew

Ciekawy artykuł, wiele tu informacji na temat dodatku pielęgnacyjnego. Różne sytuacje życiowe mogą wpłynąć na to, czy dana osoba będzie miała prawo do jego otrzymania. Warto się z tym zapoznać.
Manek

Manek

Tylko Polska Absurd Prawa Największe Państwo Problem Polska twórcy prawa piszą że nie wiedzą co napisali Zamiast w spólnie napisać spójne Prawo i jednakowa kwota zasiłku pielęgnacyjnego a dodatku jedni Prawnicy piszą ustawy ZUS a Drudzy Dla Pomocy Społecznej W Polsce każdy problem z prawem bo Prawnicy sami nie wiedzą co Napisali nawet UNI TSUE Ma problem tym
ELŻBIETA

ELŻBIETA

Mam ukończone 75 lat .Nie pobieram emerytury ani renty . Czy należy się zasiłek pielęgnacyjny
Jest 2023 rok a ja ciągle dostaję 215zł zasiłku z

Jest 2023 rok a ja ciągle dostaję 215zł zasiłku z

GOPS więc pic na wodę ta moby Waloryzacja zasiłku albo robią mnie w Balona ?! Czy ktoś może mi powiedzieć jak jest faktyczna kwota zasiłku pielęgnacyjnego z GOPS,u
Beata

Beata

Jestem osobą zatrudniona na umowę o pracę w dniu 02.03 2023 kończy mi się 182 dni chorobowego w dniu 06.02 2024 obrzęknięte mi niepełnosprawność stopnia znacznego do dnia 28.02 2025 symbol niepełnosprawności 07 - s gdzie ja mogę się starać o dodatek pielęgnacyjny i czy on mi się należy
Krzysztof

Krzysztof

Pic na wodę z tym dodatkiem pielęgnacyjnym mój tata ma 78lat jest na emeryturze na którą przeszedł z 1grupy inwalidzkiej sam nie może egzystować złożył wniosek o przyznanie dodatku ale ZUS odmówił twierdząc ze posiada zbyt wysoki dochód z emerytury i się nie należy dodatek.
Anna

Anna

Mama miała 74 lata była bardzo chora udokumentowane i jedna Pani z Zysku mówiła, aby ubiegała się o dodatek pielęgnacyjny, bo nie mogła sama egzystować, spełniła wszystkie warunki i była na Komisji w Życie i stwierdziła druga Pani, że może sama być, takie to oszustwo z tym dodatkiem,
Wybieraj

Wybieraj

Jeśli nie można korzystać z obu czyli z dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, za tym logiczne jest, że lepiej wybierać ten wyższy i o niego się starać w ZUSie. Nie wiem czy można o obydwa jednocześnie się ubiegać, żeby sobie wybrać l wyższy.
Mąż jest na emeryturze ma znaczny stopień niepełno

Mąż jest na emeryturze ma znaczny stopień niepełno

Stopień niepełnosprawności czy przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny gdzie składać wniosek o zasiłek
Agnes

Agnes

Tak ZUS akurat da zasilek pielegnacyjny.Hestem osoba niepełnosprawna od urodzenia.W chwili obecnej stan zdrowia jest taki że hestem osoba poruszająca się nacwozku.Naz musi mnie myc ubierać i zajmować się wszystkimi sprawami.Starostwo przyznało mi znaczny stopień niepełnosprawności.Czesto jestem w szpitalu.Lekarze nie dają szans na poprawę ale oczywiście ZUS od 3 kat mnie cudownie uzdrawia.Wiec jak to jest??Ciekawe czy orzecznik (konował nie znający sie) jest w stanie się utrzymać za 215.84 skoro jestem w stanie jakim jestem a Oni twierdza ze jestem zdolna do pracy Moze niechby mnie zatrudnili :):)
ziuta

ziuta

koncze lata 75 w dniu 20 marca, czy dostane dodatek juz za miesiac marzec
KASwiec

KASwiec

Jak jest zapisane w opisie, różnice pomiędzy dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym są w bardzo przejrzysty i czytelny sposób objaśnione. Zatem nie powinno być żadnych wątpliwości czy i komu się należy. W ostateczności o przyznaniu dodatku decyduje Orzecznik ZUS, zaś zasiłku Komisja Miejskiego lub Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Obie te Instytucje pracują na odrębnych Ustawach. Trzeba tylko ze zrozumieniem całość przeczytać.
Ulkowska

Ulkowska

Czy ktos mi podpowie . Czy przy rencie socjalnej na pierwszej grupie z mopsu jakie naleza sie swiadczenia zeby nie obnizyc renty? Bardzo prosze o podpowie.
nowy biorca.

nowy biorca.

DO Nika.Poproś męża by się zTobą podzielił różnicą jeśli 24 zl to taki problem.
Do- Nika

Do- Nika

Nie mogę zrozumieć dlaczego DODATEK pielęgnacyjny jest wyższy o 23,82 zł od ZASIŁKU pielęgnacyjnego. Oboje z mężem mamy po przeszło 75 lat a otrzymujemy różne kwoty z racji wieku, mąż ma emeryturę więc otrzymuje DODATEK a ja otrzymuję ZASIŁEK i te kwoty są różne....
Emeryt

Emeryt

TVP 1 i 2 powinna 3x dziennie informować o tej możliwości
Ziuta

Ziuta

O wszystko trzeba zadbać. A najważniejsze by wiedzieć, że coś nam się należy. Taka jest prawda. Trzeba o tym wiedzieć.
Aleksy

Aleksy

Z każdym rokiem to się zmienia. Dlatego wolę czytać zasady i uaktualnienia by nie zostać bez. Wiele ludzi powinno dbać o taką wiedzę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.