Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1060        SUBSKRYBUJE: 7262
Tematy, które interesują czytelników:  Typy osobowości, Biurko w biurze, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie dla każdego

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie dla każdego

Niektóre grupy pracowników skorzystać mogą ze specjalnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Ustawodawca zapewnia im to przez ustanowienie odpowiednich przepisów w Kodeksie pracy, jak i szczegółowych aktach prawnych. Kto może skorzystać z takiej ochrony?

Pracownicy, którzy świadczą pracę na podstawie umowy o pracę mają znacznie więcej praw niż zleceniobiorcy, czyli osoby wykonujące czynności w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej. Wśród puli osób z pierwszej grupy należy też wskazać na osoby, które są w wyjątkowy sposób chronione przez ustawodawcę przed ewentualnym wypowiedzeniem umowy o pracę. Szczegółowe przepisy znaleźć można w samym Kodeksie pracy, jak i w tak zwanych przepisach okołokodeksowych. Do grupy osób, które mogą skorzystać z takiego właśnie prawa, zaliczyć należy osoby w wieku przedemerytalnym, kobiety w ciąży i przebywające na urlopie wychowawczym, a także pracowników, którzy nie świadczą pracy z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność.

Choroba? Nie stracisz posady, chyba że...

Kwestię ewentualnego zwolnienia pracownika, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z chorobą reguluje art. 41 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ogłoszenie przez podmiot zatrudniający upadłości lub też likwidacji.
W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których pracownik ? już po otrzymaniu wypowiedzenia ? przedstawia pracodawcy zwolnienie lekarskie. Na temat takiego postępowania wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 marca 1993 roku (sygn. akt I PZP 68/92, OSNCP 1993/9/140), który stwierdził, że: ?wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 Kodeksu pracy?. Inaczej mówiąc, takie zachowanie zatrudnionego jest uznawane za naruszenie przez niego prawa i nie korzysta on z ochrony.

Pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim można zwolnić. W jakich przypadkach? Sprawdź: Chorego pracownika można zwolnić.

Wypoczywaj na urlopie bez obaw

Zwolnienia nie powinien obawiać się pracownik, który przebywa na urlopie. Warto przy tym zauważyć, że w praktyce nie jest istotne to, na jakim urlopie zatrudniony przebywa ? może być to urlop wypoczynkowy, wychowawczy, okolicznościowy czy nawet bezpłatny. Inaczej mówiąc, znaczenia nie ma ani to, z jakiego tytułu pracownik przebywa na urlopie, jak i czas jego trwania. Z drugiej strony, o czym trzeba pamiętać, od tej zasady również istnieją wyjątki.
Generalną zasadą jest to, że pracodawca nie może wypowiedzieć swojemu podwładnemu umowy o pracę. Oznacza to tyle, że nie ma ograniczenia w rozwiązaniu umowy o pracę z zatrudnionym na innej podstawie. Strony, nawet w czasie urlopu pracownika, mogą rozwiązać zawarty stosunek pracy za porozumieniem stron lub też z upływem czasu, na jaki była ona zawarta.

Tuż przed emeryturą

Ochroną objęci zostali też pracownicy, którzy w najbliższych latach będę mogli starać się o emeryturę. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy: ?Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku?. Wyjątkiem od tej reguły jest taka sytuacja, w której pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Przyszła matka nie straci posady

Pod szczególną ochroną znajdują się też kobiety w ciąży. Pracodawca nie tylko nie może rozwiązać czy wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, ale zakaz ten rozciąga się też na cały okres urlopu macierzyńskiego. Z drugiej strony trzeba wskazać na wyjątki. Pierwszy dotyczy takiej sytuacji, w której zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy i ? zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy ? ?reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy?. Innym przypadkiem jest umowa o pracę na zastępstwo. W takim przypadku pracodawca nie jest zobowiązany jej przedłużać do dnia porodu.

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.