Zmiana i utrata pracy

Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia. W jaki sposób ZUS przeliczy emeryturę zawieszoną?

29 czerwca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

14 komentarzy
Zawieszenie prawa do emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia. W jaki sposób ZUS przeliczy emeryturę zawieszoną?
Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, wiek emerytalny to odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku pracownicy mogą - ale nie muszą, przechodzić na emeryturę. Należy jednak pamiętać o tym, że w uzasadnionych przypadkach ZUS ma prawo do zawieszenia emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia. W jaki sposób ZUS przeliczy emeryturę zawieszoną? Na to oraz wiele innych pytań udzielamy odpowiedzi w niniejszym poradniku.

Uzyskanie prawa do emerytury a rozwiązanie stosunku pracy

Gdy osiągniemy wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) uzyskujemy prawo do pobierania emerytury. Nie jest to jednak jednoznaczne z automatycznym otrzymaniem emerytury oraz jednoczesnym zwolnieniem z dotychczasowego miejsca pracy. Aby rozpocząć pobieranie świadczenia emerytalnego, należy złożyć stosowny wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Należy jednak wiedzieć, że nie ma przepisu nakazującego osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, przechodzenie na emeryturę. Decyzję w tym zakresie podejmuje samodzielnie pracownik. Najważniejszy jest fakt, iż warunkiem koniecznym do przejścia na emeryturę jest rozwiązanie stosunku pracy oraz dostarczenie do ZUS świadectwa pracy. Tylko wówczas ZUS może wydać decyzję o terminie rozpoczęcia pobierania emerytury przez daną osobę. Osoba uprawniona do pobierania emerytury powinna dostarczyć wypełniony formularz EMP do placówki ZUS odpowiedniej dla miejsca zamieszkania.

To Cię powinno też zainteresować: Dorabianie do emerytury. Jak nie stracić świadczenia emerytalnego?

Jeżeli pracownik po osiągnięciu wieku emerytalnego nie rozwiąże stosunku pracy, wtedy będzie miało miejsce zawieszenie prawa do emerytury. Omawiane zawieszenie będzie obowiązywało do momentu, gdy pracownik nie rozwiąże stosunku pracy oraz nie dostarczy do ZUS świadectwa pracy. Mówi o tym artykuł 103a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy istnieje możliwość zawieszenia umowy o pracę w celu uzyskania emerytury? Niestety nie. Polskie przepisy nie dopuszczają takiej możliwości. Dopiero po przejściu na emeryturę można ponownie nawiązać współpracę ze swoim dotychczasowym pracodawcą.

Video

Szukasz pracy?

Elektromechanik

SMART-HR

  • Lubliniec
Dodana
Dodana

KIEROWNIK PROJEKTU (MONITORING KONSTRUKCJI)

GEO-Instruments Polska Sp. z o.o.

  • Ożarów Mazowiecki
Dodana
Dodana

Malarz , wykonczenia wnetrz 24 euro

Mariusz Dziuba AnMar

  • Niemcy
Dodana

Emerytury przyznawane począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Aktualnie obowiązujące zasady odnośnie zawieszenia prawa do emerytury obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku. Zawieszenie dotyczy wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury, czyli zarówno tych, którzy już przeszli na emeryturę jak i tych, którzy prawo do emerytury uzyskali po dacie 31 grudnia 2010 roku.

To Cię powinno też zainteresować: Emerycie: czy wiesz, ile możesz dorobić?

Omawiana regulacja ma zastosowanie również przy emeryturach przysługujących osobom pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie oraz wszystkich innych państwach, które mają podpisane z Polską stosowne umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Osoby, które nabyły prawo do pobierania świadczenia emerytalnego po dniu 31 grudnia 2010 roku oraz w dalszym ciągu są zatrudnione u tego samego pracodawcy, nie otrzymają wypłaty emerytury z ZUS. Aby otrzymać emeryturę, należy spełnić warunki opisane powyżej.

Na czym polega zawieszenie emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia?

Wcześniej wspomniany artykuł 103a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jasno wskazuje, że prawo do pobierania emerytury zostaje zawieszone bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

To Cię powinno też zainteresować: Emerytura z KRUS

Co to oznacza w praktyce? Emeryt, który po uzyskaniu prawa do pobierania emerytury w dalszym ciągu jest zatrudniony w swojej firmie, nie ma prawo do rozpoczęcia pobierania emerytury. Emerytura jest zawieszona bezterminowo bez względu na to, jaka jest wysokość przychodu osiąganego z tytułu zatrudnienia.

przeliczanie emerytury na jakich zasadach

Zawieszenie emerytury z powodu kontynuowania zatrudnienia

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę emerytury, uprawniony senior musi w pierwszej kolejności rozwiązać stosunek pracy ze swoim pracodawcą oraz dostarczyć do ZUS świadectwo pracy. bądź zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą.

To Cię powinno też zainteresować: KRUS a ZUS

Gdy emeryt złoży już wniosek o uzyskanie emerytury, może ponownie nawiązać współpracę ze swoim pracodawcom na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub jakiejkolwiek innej umowy. Nie ma przepisu, który zabraniałby polskim emerytom kontynuować pracę zarobkową po przejściu na emeryturę. Jedyny obowiązek, który należy spełnić, to rozwiązanie stosunku pracy po uzyskaniu prawa do pobierania emerytury. Pracownicy, którzy po nabyciu prawa, nie rozwiążą stosunku pracy ze swoim pracodawcą, nie zostaną pozbawieni prawa do emerytury na stałe. Świadczenie będzie zawieszone bez względu na kwotę uzyskiwaną ze stosunku pracy tak długo, aż uprawniony senior nie zakończy stosunku pracy i nie złoży stosownego wniosku w ZUS.

Czy wniosek o przejście na emeryturę można złożyć w trakcie zatrudnienia?

Pracownik chcący przejść na emeryturę musi złożyć w ZUS wniosek na formularzu EMP. Wszystkie dokumenty można złożyć do 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli w trakcie stosunku pracy. Jest to uwarunkowane tym, iż przyznanie prawa do pobierania emerytury nie jest od tego uzależnione.

To Cię powinno też zainteresować: Fundusz socjalny - ustawa, zapomoga, świadczenia

Aby móc rozpocząć pobierać emeryturę, należy rozwiązać stosunek pracy oraz dostarczyć do ZUS świadectwo pracy. Dopiero wtedy ZUS wyda decyzję odnośnie terminu rozpoczęcia pobierania przez uprawnioną osobę emerytury.

Wniosek o emeryture a przeliczenie

Co grozi za zatajenie dodatkowych przychodów na emeryturze?

Jeżeli emeryt pobierający świadczenie osiągnie dodatkowe przychody, jednak nie poinformuje o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będzie musiał liczyć się z wieloma bardzo przykrymi konsekwencjami.

To Cię powinno też zainteresować:

W sytuacji, gdy proceder zostanie wykryty przez pracowników ZUS, emeryt może być zmuszony do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - nawet trzy lata wstecz. Jeżeli emeryt samodzielnie poinformuje o swoich dodatkowych przychodach, wtedy zwrot świadczeń będzie dotyczył tylko tych z ostatnich 12 miesięcy.

Konieczność rozwiązania stosunku pracy przed przejściem na emeryturę

Warunkiem koniecznym do przejścia na emeryturę jest rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto należy dostarczyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do pobierania emerytury a także świadectwo pracy. Po spełnieniu tych warunków oraz otrzymaniu decyzji z ZUS o rozpoczęciu wypłaty świadczenia emerytalnego, emeryt może powrócić do współpracy ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Pracujący emeryt czy pracujący rencista to całkowicie normalna sprawa - zatrudnianie seniorów w zakładach pracy jest całkowicie legalne.

Przeliczanie emerytury

Osiągnięcie wieku emerytalnego a kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – jakie warunki trzeba spełnić?

Jeżeli po osiągnięciu wieku emerytalnego chcemy zacząć pobierać świadczenie emerytalne, najpierw musimy zakończyć stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą - chociaż na jeden dzień. Nie ma możliwości uzyskania emerytury bez zwolnienia się u swojego pracodawcy. Pracownik po przejściu na emeryturę może powrócić do pracy u tego samego pracodawcy bez żadnych przeszkód czy dodatkowych warunków do spełnienia.

Czy zatrudnienie emeryta na podstawie umowy na czas określony jest możliwe?

Jak najbardziej. Nie istnieją przepisy, które nakazywałyby konstruowanie umów w jeden określony sposób. Jeżeli przed przejściem na emeryturę pracownik był zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, aby jako emeryt pracował na umowie na czas określony.

Video

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem-emerytem więcej niż 3 umowy na czas określony? – limity

Warto wiedzieć o istotnych ograniczeniach, które zaczęły obowiązywać począwszy od 22 lutego 2016 roku. Ograniczenia te dotyczą liczby umów terminowych. Wskazują one, że nie można zawrzeć z pracownikiem więcej niż trzech umów na czas określony, zaś łączny czas zatrudnienia na ich podstawie nie może być dłuższy niż 33 miesiące.

Jaki okres wypowiedzenia należy zastosować w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika?

Jaki okres wypowiedzenia należy zastosować przy ponownym zatrudnieniu pracownika? Podczas ustalania okresu wypowiedzenia trzeba mieć na uwadze cały okres zatrudnienia takiego pracownika. Tę istotną kwestię można także skonsultować z samym pracownikiem - zwłaszcza, gdy jest on mocno związany z firmą.

Podsumowanie:
  • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą przejść na emeryturę czy kontynuować pracę.
  • Warunkiem koniecznym do pobierania emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy oraz dostarczenie do ZUS świadectwa pracy.
  • Polskie przepisy nie dopuszczają zawieszenia umowy o pracę w celu uzyskania emerytury. Zawieszenie następuje dopiero, gdy pracownik nie rozwiąże stosunku pracy i nie dostarczy do ZUS świadectwa pracy.
  • Jeśli pracownik kontynuuje pracę po uzyskaniu prawa do emerytury, prawo do emerytury zostaje zawieszone bez względu na wysokość jego przychodu z pracy i będzie zawieszone, dopóki nie rozwiąże stosunku pracy i nie złoży stosownego wniosku w ZUS.

Najczęściej zadawane pytania

Co trzeba zrobić, aby otrzymać emeryturę z ZUS?

Aby rozpocząć pobieranie świadczenia emerytalnego z ZUS, należy spełnić następujące warunki: - zwolnić się z dotychczasowego miejsca pracy, - złożyć wniosek w ZUS oraz dołączyć do niego świadectwo pracy.

Kiedy ZUS ma prawo do zawieszenia emerytury?

ZUS ma prawo do zawieszenia prawa do pobierania emerytury, jeżeli uprawniona osoba po przekroczeniu wieku emerytalnego nie zwolni się z dotychczasowego miejsca pracy i nie złoży stosownego wniosku.

Czy osoba pobierająca emeryturę może ponownie zatrudnić się u swojego poprzedniego pracodawcy?

Tak. Zaraz po wydaniu decyzji przez ZUS o przyznaniu emerytury pracownik może powrócić do współpracy z poprzednim pracodawcą.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

14 komentarzy

Zuxi

Zuxi

Gdy odwieszę zawieszoną emeryture po dostarczeniu swiadectwa pracy po jakim czasie mogę ponownie podjąc prace chodzi o wiek emerytalny
Dario

Dario

Moim zdaniem, to nie fair, że osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego musi rozwiązać stosunek pracy, żeby dostać emeryturę. Często są to osoby doświadczone i wartościowe dla firmy. Powinno być więcej elastyczności w tym zakresie.
Janicka

Janicka

Jestem trzy miesiące na bezrobociu czy mogę w tym czasie przejść na emeryturę.
rre

rre

Wydaje mi się, że taka regulacja to dobry pomysł, ponieważ zachęca do rozwiązania stosunku pracy i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia.
Hla

Hla

To strasznie niesprawiedliwe, że nie można zawiesić umowy o pracę w celu uzyskania emerytury. Co mają zrobić osoby bez pracy i bez środków do życia?
J.J.G.

J.J.G.

Ani slowa o tym ze osoba prowadzaca wlasna dzialalnosc gospodarcza nie musi jej konczyc, aby otrzymac emeryture. Nalezy zlozyc oswiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej. To taki wyjatek, warto o tym napisac .
Monia

Monia

Nie wiedziałem, że nie muszę przechodzić na emeryturę automatycznie po osiągnięciu wieku emerytalnego. To daje mi trochę swobody i możliwość dalszej pracy, jeśli tego chcę.
B.b

B.b

31.08.22 Zawieszono mi emeryturę za miesiąc sierpień 2022r.powodem jest "niby"nie odebrana korespondencja z ZUS. Po wysłaniu odpowiedniego pisma z wyjaśnieniem od 10 dninie mam odpowiedzi .co mam dalej robić. Zostałem beż środków do życia.
Ewa

Ewa

Dzień dobry, czy ktoś odpowiada na zadane wyżej pytania?
Beata

Beata

Dzień dobry, Mam przyznaną emeryturę w 2021 roku ale w dalszym ciągu pozostaję w stosunku pracy. W związku z tym moja emerytura jest zawieszona. Czy moje wszystkie skladki powiększone o czas przedłużonej pracy będą podlegały corocznej rewaloryzacji ? Czy nie stracę na tym, że w dalszym ciągu pracuję?
Maria

Maria

Mam wypracowana emeryturę w Polsce ,wiek emerytalny tez.Mieszkam i pracuje w Niemczech i teraz mam się zwolnić na 1 dzień,aby otrzymać emeryturę z Polski?Jestem od 5 lat w związku małżeńskim z Niemcem i zostaje na stałe w Niemczech. Trochę bez sensu ta ustawa dla osób w podobnej sytuacji.
Ewa

Ewa

Dzień dobry, Mam przyznaną emeryturę ale w dalszym ciągu pozostaję w stosunku pracy. W związku z tym moja emerytura jest zawieszona. Czy zawieszona emerytura podlega corocznej waloryzacji? Czy nie stracę na tym, że w dalszym ciągu pracuję?
Robert

Robert

Bardzo proszę o szczegółowe wyjaśnienie kwestii pracy u tego samego pracodawcy po przejściu na emeryturę. Z treści zamieszczonego tekstu wynika, że należy zwolnić się chociaż na jeden dzień ale jednocześnie, że powrócić do pracy można zaraz po wydaniu decyzji przez ZUS o przyznaniu emerytury. Wyjaśnienia są sprzeczne!!!. Wydanie decyzji przez ZUS trwa dłużej jak jeden dzień. Jak w praktyce należy postąpić aby przejść na emeryturę i pracować z możliwie najkrótszą przerwą w pracy?
b.w.

b.w.

Proszę o wyjaśnienie, złożyłem wniosek o em. z zawieszeniem ponieważ będę dalej pracował jakie będę miał z tego korzyści .

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.