Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Czym jest układ zbiorowy pracy?

8 stycznia 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

4 komentarze
Czym jest układ zbiorowy pracy?
Większość pracowników o układach zbiorowych pracy wie niewiele. Co to jest zbiorowy układ pracy? Jakie rodzaje takich układów można wyróżnić? I wreszcie, kogo obejmują oraz jaka jest ich treść?

Co określa układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy jest aktem normatywnym o charakterze wewnętrznym. Zawierany jest pomiędzy pracodawcą lub organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi. Zazwyczaj akt ten rozszerza w ściśle określony sposób prawa pracowników, które wynikają ze stosunku pracy. Są one szersze aniżeli te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. W żadnym przypadku – w myśl art. 18 Kodeksu pracy – nie może on zawierać zapisów, które byłyby mniej korzystne dla pracowników niż przepisy prawa pracy.

Z punktu widzenia pracownika istotnym faktem jest, że w ewentualnym sporze sądowy z pracodawcą może on powoływać się na przepisy wprowadzone przez układ zbiorowy pracy, gdyż jest to akt – jak wskazano powyżej – normatywny i powinny go przestrzegać obie strony.

Rodzaje układów zbiorowych

Możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami układów zbiorowych. Zgodnie z Kodeksem pracy należy rozróżnić ponadzakładowe organizacje związkowe oraz zakładowe układy zbiorowe. W myśl art. 238 §1 tego aktu przez te pierwsze należy rozumieć "organizację związkową, będącą ogólnokrajowym związkiem zawodowym, zrzeszeniem (federacją) związków zawodowych lub ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową (konfederacją)". Są one zatem zawierane dla więcej niż jednego pracodawcy. Nie jest regułą, choć tak bywa najczęściej, że obejmują one zatrudniających, którzy działają w jednej branży lub sektorze.

Zakładowe układy zbiorowe – w przeciwieństwie do ponadzakładowych organizacji związkowych – są zawierane dla jednego pracodawcy: należy przez to rozumieć organizację związkową zrzeszającą pracowników, dla których układ jest zawierany. Dotyczy to również zrzeszenia (federacji) związków zawodowych, w skład którego wchodzą te organizacje związkowe, a także ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) zrzeszającej takie organizacje związkowe lub zrzeszenia (federacje) związków zawodowych.

Pewnym odstępstwem od tej zasady jest fakt, iż zakładowy układ zbiorowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę tylko pod warunkiem, że pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej.

Dla kogo zawierane są układy zbiorowe pracy?

Co do zasady, zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy, układ zbiorowy pracy zawierany jest dla wszystkich pracowników. Nie jest istotna ich przynależność związkowa oraz wymiar pracy. Układem mogą być objęte również osoby, które świadczą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także emeryci i renciści, czyli byli pracownicy. Dla pewnej grupy pracowników nie będzie możliwe zawarcie układu.

Szukasz pracy?

Spawacz 311

Der Personalkontakter GmbH

 • Niemcy
 • 15 000-18 000 PLN / mies.
Dodana

Mechanik w dziale utrzymania ruchu

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Gorzów Wielkopolski
Dodana

DORADCA TECHNICZNO - HANDLOWY (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

 • Zielona Góra
Dodana

Operator wózka widłowego

Refresco Sp. z o.o.

 • Kęty
Dodana
Dodana

Kto nie może zawiązać układu zbiorowego pracy?
W myśl art. 239 §3 Kodeksu pracy mowa o:

 • członkach korpusu służby cywilnej,
 • pracownikach urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania,
 • pracownikach samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania,
 • urzędach marszałkowskich,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach gminy,
 • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
 • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • sędziów i prokuratorów.

Częścią płacową, czyli dotyczącą bezpośrednio warunków wynagradzania za świadczoną pracę nie mogą być objęte osoby zarządzające zakładem pracy zgodnie z wolą pracodawcy. Ponadto, w każdym przypadku liczba osób wchodzących w układ zbiorowy może zostać ograniczona lub poszerzona zgodnie z wolą stron. Decyzja taka każdorazowo musi mieć charakter obiektywny i uzasadniony. W innym przypadku mówić można o dyskryminacji.

Treść układów zbiorowych pracy

Każdy układ zbiorowy ma charakter mieszany. Oznacza to tyle, że znajdują się w nim zarówno postanowienia normatywne, jak i obligacyjne. Te pierwsze odnoszą się zazwyczaj do warunków, w jakich praca jest świadczona, jak również do kwestii związanych z wynagradzaniem pracowników oraz przyznania im innych świadczeń, które związane są z wykonywaną pracą.

Warto zauważyć, że to zazwyczaj przeważająca część postanowień układów zbiorowych pracy. W niektórych przypadkach niejako dodatkowo w układach zbiorowych pracy znajdują się także zapisy kwestii, które nie zostały uregulowane w przepisach prawa pracy, w tym zwłaszcza Kodeksie pracy. Należy jednak podkreślić raz jeszcze, że regulacje te nie mogą zawierać takich przepisów, które byłyby dla pracowników niekorzystne, czyli mniej preferencyjne niż zapisy, które ustanowił ustawodawca w przepisach prawa pracy.

Część obligatoryjna układów zbiorowych pracy określa relacje pomiędzy stronami, które związane są z jego zawarciem, jak i stosowaniem. Przykładem mogą być zapisy, które wskazują na to, w jaki sposób należy publikować oraz rozpowszechniać ustalone treści, czy też jak rozstrzygać spory pomiędzy stronami w kwestii treści postanowień układów. Część ta jest w obszerny sposób kształtowana przez same zainteresowane strony.

Określane relacji między stronami w układzie
Dokonywane ustalenia nie są związane przepisami innych aktów prawa, niemniej jednak trzeba pamiętać, że – zgodnie z art. 240 §3 Kodeksu pracy – skonstruowany przez nich układ nie może naruszać praw osób trzecich.

Układ zbiorowy pracy a regulamin wynagradzania

Szczegółowe zasady obowiązujące w danej firmie, poza ogólnym Kodeksem pracy, uściślają dokumenty takie jak regulamin pracy i wynagradzania oraz układ zbiorowy pracy. Jak mają się do siebie te ustalenia? Kwestie dotyczące organizacji i porządku w procesie pracy, praw i obowiązków obu stron stosunku pracy, a także zasad i warunków wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z wykonywaniem pracy zawierane są w regulaminie pracy i/lub wynagradzania, ale mogą także zostać ujęte w układzie zbiorowym pracy. Oznacza to, że w tej samej firmie poza umową o pracę mogą obowiązywać regulacje z dodatkowych regulaminów oraz układu zbiorowego jednocześnie.

Video

Układ zbiorowy pracy – od ilu pracowników można go zawrzeć?

Konstytucja RP zakłada swobodę zawierania układów zbiorowych. Jednak w kodeksie pracy wyodrębniono wyjątki od tej zasady, o czym wspomniano wcześniej. Co więcej, w przypadku jednostek budżetowych układ zbiorowy może być zawarty wyłącznie w ramach środków finansowych pozostających w dyspozycji pracowników, w tym również wynagrodzeń. Stroną reprezentatywną pracowników zawsze jest organizacja związkowa. Jej rolę może pełnić jednostka organizacyjna lub organizacja członkowska ponadzakładowej organizacji związkowej, która została uznana za reprezentatywną – zgodnie z art. 241 §1 pkt 1.

Ilu pracowników potrzeba do zawarcia układu zbiorowego?
Warunkiem niezbędnym, aby taki zakładowy układ zbiorowy był zgodny z prawem, jest zrzeszenie w organizacji przynajmniej 7%-10% wszystkich zatrudnionych przez pracodawcę pracowników – nie mniej jednak niż 10 tysięcy pracowników w przypadku układów ponadzakładowych.

W przypadku, gdy istniejące zakładowe organizacje związkowe nie spełniają tych wymogów, za reprezentatywną zakładową organizację związkową uważa się tę organizację, która zrzesza najwięcej osób pracujących w danej firmie. Ustalając liczbę pracowników niezbędnych, aby układ zbiorowy pracy zaczął obowiązywać, należy brać pod uwagę wyłącznie te osoby, które przynależą do organizacji związkowej przez przynajmniej pół roku przed rozpoczęciem rokowań o zawarcie wspomnianego układu. Co ważne, jeśli członek danej organizacji, należy także do innych związkowych organizacji zakładowych, to może być on liczony wyłącznie jako członek jednej z tych organizacji.

Układy zbiorowe pracy mogą być reprezentowane przez jedną, największą organizację związkową. Co ważne, każda z organizacji może przed zawarciem układu zbiorowego zgłosić zastrzeżenia dotyczące innej zakładowej organizacji spełniającej kryteria reprezentatywności. Takie prawo ma także pracodawca. Zastrzeżenie musi mieć formę pisemną i musi zostać złożone, zanim zostanie zawarty zakładowy układ zbiorowy pracy. Organizacja, wobec której złożono zastrzeżenie, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego o stwierdzenie swojej reprezentatywności.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest zbiorowy układ pracy?

Zbiorowym układem pracy nazywamy wewnętrzny akt normatywny - dokument, który rozszerza i dookreśla prawa pracownika w danej firmie. Znajdują się w nim ustalenia dodatkowe do umowy o pracę i nie mogą to być zapisy mniej korzystne dla pracownika niż regulacje w umowie i ogólne wynikające z Kodeksu pracy.

Kto może zawrzeć zbiorowy układ pracy?

Taki układ może zostać zawarty między pracodawcą a organizacją związkową reprezentującą pracowników, przy czym konieczne jest zrzeszenie w tej organizacji przynajmniej 7%-10% wszystkich zatrudnionych pracowników, a także nie mniej niż 10 tysięcy pracowników w przypadku układów ponadzakładowych.

4 komentarze

Magik

Magik

Dość często można spotkać taki układ w pracy. Zasady są bardzo jasne jednak nie wszędzie jest to korzystne.
fibuś

fibuś

Podobny temat już był na tym portalu. Układ zbiorowy pracy – uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcą (pracodawcami) albo organizacjami pracodawców a organizacją związkową albo organizacjami związkowymi. Tak brzmi definicja.
Sombreros

Sombreros

Ciekawe, że tylko dotyczy to niektórych grup zawodowych? W sumie jest to dość logiczne i oczywiste. Dobrze jak pokazywane są jeszcze w takich tekstach przykłady.
Narcyz

Narcyz

Dobrze napisane. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem na czym to wszystko polega. W spółdzielniach najczęściej to mi się zawsze kojarzyło, że tak jest z tym zbiorowym układem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka