Twoje wsparcie w rekrutacji

Na mocy wyroku z powrotem do pracy!

Na mocy wyroku z powrotem do pracy!
Przed sądem pracownik może domagać się zarówno odszkodowania, jak i przywrócenia do pracy, z której został bezprawnie zwolniony. Wówczas też to pracodawca jest zobowiązany zapewnić mu dotychczasowe warunki pracy, choć warto pamiętać, że nie zawsze będzie to możliwe.

Przywrócenie do pracy a kodeks pracy

Zgodnie z art. 242 § 1 Kodeksu pracy ?Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej?. I tak, w momencie wniesienia sprawy do właściwego sądu osoba zatrudniona może wnioskować zarówno o odszkodowanie, jak i przywrócenie do pracy. W drugim przypadku mowa o wznowieniu przerwanego stosunku pracy z uwagi na bezprawne zwolnienie. Wówczas nie ma konieczności zawierania nowej umowy, niemniej jednak pracownik musi pamiętać o konieczności dopełnienia formalności. Dalej, musi on też mieć świadomość, że nie zawsze będzie mógł on wrócić na swoje poprzednie stanowisko pracy, czyli nie odzyska wcześniej przysługujących mu uprawień. Podpowiadamy, o czym powinien pamiętać zatrudniony, który ? na mocy wyroku ? powraca do pracy.

Termin przywrócenia do pracy

Odnowienie stosunku pracy jest ściśle związane ze spełnieniem przez pracownika określonych formalności. Mowa tu o zgłoszeniu faktu powrotu do pracy i to w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku o przywróceniu do pracy. Jeżeli zatrudniony nie dopełni tego obowiązku to, zgodnie z art. 48 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika. Wyjątkiem jest tu taka sytuacja, w której to przekroczenie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Nieco inaczej będzie w przypadku tego pracownika, który ? w międzyczasie ? podjął pracę w innej firmie. Wówczas może on ?bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem? (art. 48 § 2 Kodeksu pracy).

To Cię powinno też zainteresować: Kiedy należy się odprawa?

Przywrócenie do pracy na stanowisko

Pracodawca, który przegrał w sądzie sprawę, na mocy wyroku ma obowiązek przywrócić do pracy swojego pracownika. W takim przypadku powinien on zagwarantować mu takie samo stanowisko co przed zwolnieniem. Na takim stanowisku stoi Sąd Najwyższy, który w orzeczeniu z dnia 2 grudnia 1992 roku (sygn. akt I PRN 55/92) wskazał, że to właśnie wynika z istoty przywrócenia do pracy. W praktyce jednak nie zawsze jest to możliwe. Może mieć miejsce taka sytuacja, w której to stanowisko pracy zajmowane niegdyś przez pracownika zostało już zlikwidowane lub też objęte zostało ono przez inną osobę. W takim wypadku pracodawca może skorzystać z możliwości, jaką daje mu art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Mowa tu o przeniesieniu zatrudnionego na inne stanowisko pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli jednak nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i jednocześnie odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Przywrócenie do pracy po wyroku sądu - o czym trzeba pamiętać?

Pracownik, który uzyskuje w sądzie orzeczenie po swojej myśli, jest przekonany, że powracając do pracy będą mu przysługiwały takie same uprawnienia jak przed rozwiązaniem umowy. Warto wskazać, że ta sprawa nie jest tak oczywista. Co prawda, pracodawca ma obowiązek zagwarantować mu takie samo stanowisko pracy, niemniej jednak z punktu widzenia formalności pierwsza niekorzyść może ujawnić się w zakresie urlopu wypoczynkowego. Osoba zatrudniona musi być świadoma, że okres między rozwiązaniem umowy a przywróceniem do pracy nie zalicza się do czasu, w którym pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Dzieje się tak dlatego, że wymiar dni wolnych jest ściśle związany z istnieniem stosunku pracy, zaś przepisy regulujące tę kwestię nie wprowadzają swoistego rodzaju fikcji w tym zakresie.

Przywrócenie do pracy a odszkodowanie

Każdemu pracownikowi, który został przywrócony do pracy na mocy wyroku sądowego, przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym pozostawał on bez pracy z uwagi na bezprawne rozwiązanie umowy. Zgodnie z art. 47 Kodeksu pracy jest to jednak ?nie więcej niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące ? nie więcej niż 1 miesiąc?. Jednocześnie znacznie szersze uprawnienia w zakresie dochodzenia wynagrodzenia mają osoby, które znajdują się pod szczególną ochroną. Mowa tu o osobach w wieku przedemerytalnym, jak i pracownicach w ciąży czy na urlopie macierzyńskim. Takim pracownikom przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy i ?dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego? (art. 47 Kodeksu pracy).

Przywrócenie do pracy wyrokiem sądu a zwrot odprawy

W niektórych przypadkach może okazać się, że wygranie sprawy o przywrócenie do pracy będzie wiązało się z koniecznością zwrotu otrzymanej odprawy, która wypłacana jest zgodnie z tak zwaną ustawą o zwolnieniach grupowych. Mowa tu o takiej sytuacji, w której zatrudniony udowodni przed sądem, że powód jego zwolnienia nie był spowodowany przyczynami, które leżały bezpośrednio po stronie zakładu pracy, ale chęcią pozbycia się go z firmy. Wówczas, otrzymując korzystne dla siebie orzeczenie przywracające go do pracy, musi on liczyć się z koniecznością zwrócenia odprawy swojemu pracodawcy.

Oceń ten wpis
Na mocy wyroku z powrotem do pracy!
Ocena: 3.7, liczba głosów: 9

Opinie

Janek
2019-12-11, 17:06
Warto poznać wiele przykładów. Często prawo prawem ale sytuacja wcale nie tak oczywista. W ogóle jakieś zasady ściśle określone muszą być by w takich sytuacjach działać.
Tarnawa
2019-05-22, 13:35
Na mocy wyroku z powrotem do pracy! Takie są przepisy. Czy na takie samo stanowisko, jakie wynagrodzenie- poczytajcie sobie ten artykuł.
Slavia
2019-05-08, 11:17
Różne zdarzają się w życiu sytuacje i dlatego dobrze jest o tym wiedzieć jak postępować. Z pewnością taka sytuacja dla wszystkich jest niezręczna. No ale coż życie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.