Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć

Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć
Pracodawca, który zatrudnia pracowników może spotkać się z różnymi sytuacjami. Istnieje możliwość, że wynagrodzenie podwładnego zostanie zajęte przez komornika sądowego. Wówczas podmiot zatrudniający otrzyma stosowne zajęcie, na które należy udzielić odpowiedzi.

Jednym z najpopularniejszych sposobów prowadzenia egzekucji sądowej jest zajęcie wynagrodzenia pracownika. Trzeba pamiętać, że pracodawca, który otrzyma takie zajęcie, jest zobowiązany nie tylko do potrącania kwot i przekazywania ich na wskazany przez komornika rachunek bankowy, ale również udzielenia szczegółowych informacji na temat pracownika. Ewentualne niewykonanie tych czynności pociąga za sobą możliwość, że pracodawca zostanie obciążony wysokimi grzywnami, które mogą być nakładane przez komornika wielokrotnie.

7 dni na odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę

Od momentu dostarczenia do zakładu pracy zajęcia wynagrodzenia zaczyna biec 7-dniowy termin, w którym należy wypełnić obowiązki wskazane w zajęciu. Zgodnie z art. 882 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby ten:

  1. Przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  2. Podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
  3. W razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Samo zajęcie wynagrodzenia oznacza tyle, że dłużnik nie może odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Ta jest zawsze równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które to ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów. Od 1 stycznia 2014 roku kwota wolna od zajęcia wynosi 1680 zł brutto.

Kolejność i wysokość potrąceń

Pracodawca, aby potrącać z wynagrodzenia pracownika kwoty, które znalazły się na zajęciu, nie musi mieć zgody zainteresowanego. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest jednak, aby pamiętać, że potrąceń dokonuje się w określonej kolejności i wysokościach. Kwestię tę regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 87 § 1 z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu (i w takiej kolejności) tylko określone należności.

Jakie należności można potrącać dłużnikowi?

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  • kary pieniężne związane z nieprzestrzeganiem przez pracownika jego obowiązków między innymi w zakresie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Zagadnienie zajęcia pensji pracownika zostało opisane również w artykule: Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...

To Cię powinno też zainteresować: Odpowiedzialność materialna pracowników

Co powinna zawierać odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę?

Pracodawca otrzymujący od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia podwładnego powinien na nie jak najszybciej odpowiedzieć, ponieważ ma na to zaledwie 7 dni. Przed udzieleniem odpowiedzi warto bardzo dokładnie zapoznać się otrzymanym dokumentem, ponieważ w nim są zawarte wszystkie najważniejsze dla nas informacje oraz pouczenia.

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę powinna zawierać dane naszej firmy (np. NIP, nazwę, adres rejestracji działalności), sygnaturę sprawy, którą komornik podał w wysłanym wcześniej piśmie oraz wszystkie informacje, jakich organ egzekucyjny od nas oczekuje. To najczęściej dane dotyczące umowy podpisanej z pracownikiem – dłużnikiem, jak np. rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia, co pozwoli komornikowi ustalić, jak dużą część wynagrodzenia będzie mógł zająć. Jest to bardzo istotne, ponieważ np. minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę jest chronione przed zajęciem, jeśli dług nie jest związany z niepłaconymi alimentami, a np. z niespłaconą pożyczką.

Komornik może poprosić pracodawcę o podanie adresu zamieszkania pracownika oraz przedstawienie wykazu jego wypłat z ostatniego okresu – np. trzech miesięcy. Czasami komornicy chcą też uzyskać takie informacje, jak numer konta bankowego pracownika czy inne zajęcia komornicze, o których może wiedzieć pracodawca.

Wysyłając pismo do komornika, warto zachować sobie potwierdzenie jego nadania, które otrzymamy na poczcie. Dzięki temu będziemy mieć dowód na to, że spełniliśmy swój obowiązek i zmieściliśmy się w terminie 7 dni.

Pismo do komornika od pracodawcy – wzórPismo do komornika od pracodawcy powinno zawierać następujące zapisy:
  • Wynagrodzenie za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie (z uwzględnieniem każdego miesiąca osobno),
  • Wynagrodzenie uzyskiwane periodycznie za pracę,
  • Inne dochody pracownika.

Ile może zabrać komornik?

W praktyce nierzadko zdarza się, że wynagrodzenie pracownika jest już zajęte przez innego komornika lub też urząd skarbowy. W takim przypadku pracodawca powinien poinformować wszystkie podmioty, od których otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia i wstrzymać się z przekazywaniem zajętej części wynagrodzenia. To, do momentu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji, powinno być przekazywane do depozytu. Pracodawca powinien potrącone sumy przekazać na konto dopiero wówczas, gdy otrzyma stosowną informację o uznaniu się przez komornika lub urząd skarbowy za podmiot właściwy do prowadzenia dalszej egzekucji przeciwko dłużnikowi-pracownikowi.

Pismo do komornika o minimalne wynagrodzenie – wzór

Jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, to pracodawca powinien wysłać pismo wyjaśniające do komornika, w którym poinformuje go o tym fakcie. Tak samo jest, jeśli np. pracownik już u nas nie pracuje. W innych przypadkach należy też wysłać pismo do komornika, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia. W ten sposób pracodawca spełnia swój obowiązek odpowiedzi na pismo kancelarii komorniczej, dzięki czemu nie otrzyma grzywny karnej.

Najczęściej zadawane pytania

W jakim czasie należy odpowiedzieć na zajęcie wynagrodzenia?

Pracodawca musi wypełnić obowiązki wskazane w zajęciu w terminie do 7 dni. Pracodawca powinien podać między innymi wynagrodzenie pracownika za okres trzech miesięcy wstecz.

Jakie należności podlegają potrąceniu?

Potrąceniu podlegają między innymi sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

Co powinno zawierać pismo do komornika?

Pismo do komornika powinno zawierać informację o wynagrodzeniu za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, wynagrodzenie uzyskiwane periodycznie za pracę, a także inne dochody pracownika.
Oceń ten wpis
Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć
Ocena: 3.6, liczba głosów: 20

Opinie

Xyz
2019-12-11, 12:01
Do tego daleka droga ale z tego co wiem wiele firm chroni pracowników narażonych na takie zajęcia komornicze co jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
wawa
2019-07-25, 13:07
jeśli pracodawca nie wywiązuje się z nałożonego na niego obowiązku dokonywania potrąceń może odpowiadać finansowo jako działanie na szkodę wierzyciela
Ewa
2019-05-20, 07:58
Każdy pracownik zazwyczaj wie, jaka pensję dostanie w danym miesiącu i to zazwyczaj na swoje konto bankowe. Zdarza się czasami, że komornik zajmie pensje pracownikowi. Kogo ten temat dotyczy, niech poczyta ten artykuł.
Dybrok
2019-05-07, 17:08
No ciekawe jak to z tym jest, jak wejdzie on na wypłatę to przecież ściąga komornik pracownikowi z wypłaty, a nie że pracodawca spłaca długi pracownika. Prawnicze podejście.
rytel
2016-10-27, 10:43
a to wtedy trzeba spłacać długi za pracownika
Raf
2016-10-12, 22:48
A co jeżeli pracownik nie pracuje już od roku??
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.