Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4002        SUBSKRYBUJE: 7330
Tematy, które interesują czytelników:  Porzucenie pracy, Urząd pracy, Franczyza w Polsce, Umowa o dzieło, Medycyna pracy

Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć

Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć
Pracodawca, który zatrudnia pracowników może spotkać się z różnymi sytuacjami. Istnieje możliwość, że wynagrodzenie podwładnego zostanie zajęte przez komornika sądowego. Wówczas podmiot zatrudniający otrzyma stosowne zajęcie, na które należy udzielić odpowiedzi.

Jednym z najpopularniejszych sposobów prowadzenia egzekucji sądowej jest zajęcie wynagrodzenia pracownika. Trzeba pamiętać, że pracodawca, który otrzyma takie zajęcie jest zobowiązany nie tylko do potrącania kwot i przekazywania ich na wskazany przez komornika rachunek bankowy, ale również udzielenia szczegółowych informacji na temat pracownika. Ewentualne niewykonanie tych czynności pociąga za sobą możliwość, że pracodawca zostanie obciążony wysokimi grzywnami, które mogą być nakładane przez komornika wielokrotnie.

7 dni na odpowiedź pracodawcy do komornika

Od momentu dostarczenia do zakładu pracy zajęcia wynagrodzenia zaczyna biec 7-dniowy termin, w którym należy wypełnić obowiązki wskazane w zajęciu. Zgodnie z art. 882 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa pracodawcę, aby ten:

  • przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów,
  • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Samo zajęcie wynagrodzenia oznacza tyle, że dłużnik nie może odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia. Ta jest zawsze równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które to ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów. Od 1 stycznia 2014 roku kwota wolna od zajęcia wynosi 1680 zł brutto.

Kolejność i wysokość potrąceń

Pracodawca, aby potrącać z wynagrodzenia pracownika kwoty, które znalazły się na zajęciu, nie musi mieć zgody zainteresowanego. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest jednak, aby pamiętać, że potrąceń dokonuje się w określonej kolejności i wysokościach. Kwestię tę regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 87 § 1 z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu (i w takiej kolejności) tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne związane z nieprzestrzeganiem przez pracownika jego obowiązków między innymi w zakresie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.

Potrącenia są przy tym dokonywane w określonych wysokościach. Jeżeli zajęcie dotyczy świadczeń alimentacyjnych, to możliwe jest dokonanie zajęcia do wysokości 3/5 wynagrodzenia, zaś w przypadku innych należności - do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

To Cię powinno też zainteresować: Odpowiedzialność materialna pracowników

Zagadnienie zajęcia pensji pracownika zostało opisane również w artykule: Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...

Gdy pracownik ma już zajętą pensję

W praktyce nierzadko zdarza się, że wynagrodzenie pracownika jest już zajęte przez innego komornika lub też urząd skarbowy. W takim przypadku pracodawca powinien poinformować wszystkie podmioty, od których otrzymał pismo o zajęciu wynagrodzenia i wstrzymać się z przekazywaniem zajętej części wynagrodzenia. To, do momentu rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji, powinno być przekazywane do depozytu. Pracodawca powinien potrącone sumy przekazać na konto dopiero wówczas, gdy otrzyma stosowną informację o uznaniu się przez komornika lub urząd skarbowy za podmiot właściwy do prowadzenia dalszej egzekucji przeciwko dłużnikowi-pracownikowi.

Co powinna zawierać odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia?

Pracodawca otrzymujący od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia podwładnego powinien na nie jak najszybciej odpowiedzieć, ponieważ ma na to zaledwie 7 dni. Przed udzieleniem odpowiedzi warto bardzo dokładnie zapoznać się otrzymanym dokumentem, ponieważ w nim są zawarte wszystkie najważniejsze dla nas informacje oraz pouczenia.

Odpowiedź na pismo komornicze powinna zawierać dane naszej firmy (np. NIP, nazwę, adres rejestracji działalności), sygnaturę sprawy, którą komornik podał w wysłanym wcześniej piśmie oraz wszystkie informacje, jakich organ egzekucyjny od nas oczekuje. To najczęściej dane dotyczące umowy podpisanej z pracownikiem – dłużnikiem, jak np. rodzaj umowy i wysokość wynagrodzenia, co pozwoli komornikowi ustalić jak dużą część wynagrodzenia będzie mógł zająć. Jest to bardzo istotne, ponieważ np. minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę jest chronione przed zajęciem, jeśli dług nie jest związany z niepłaconymi alimentami, a np. z niespłaconą pożyczką.

Komornik może poprosić pracodawcę o podanie adresu zamieszkania pracownika oraz przedstawienie wykazu jego wypłat z ostatniego okresu – np. trzech miesięcy. Czasami komornicy chcą też uzyskać takie informacje, jak numer konta bankowego pracownika czy inne zajęcia komornicze, o których może wiedzieć pracodawca.

Wysyłając pismo do komornika, warto zachować sobie potwierdzenie jego nadania, które otrzymamy na poczcie. Dzięki temu będziemy mieć dowód na to, że spełniliśmy swój obowiązek i zmieściliśmy się w terminie 7 dni.

Pismo do komornika - minimalne wynagrodzenie

Jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, to pracodawca powinien wysłać pismo wyjaśniające do komornika, w którym poinformuje go o tym fakcie. Tak samo jest, jeśli np. pracownik już u nas nie pracuje. W innych przypadkach należy też wysłać pismo do komornika, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia. W ten sposób pracodawca spełnia swój obowiązek odpowiedzi na pismo kancelarii komorniczej, dzięki czemu nie otrzyma grzywny karnej.

Oceń ten wpis
Na zajęcie od komornika należy odpowiedzieć
Ocena: 3.6, liczba głosów: 17

Zobacz inne porady

Opinie

rytel
2016-10-27, 10:43
a to wtedy trzeba spłacać długi za pracownika
Raf
2016-10-12, 22:48
A co jeżeli pracownik nie pracuje już od roku??
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.