Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1049        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  Typy osobowości, Biurko w biurze, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...

Gdy do zakładu pracy dociera zajęcie komornicze pensji pracownika...

Komornik sądowy przystępuje do egzekucji zadłużenia z wynagrodzenia pracownika przez jego zajęcie. Odpisy zajęcia ma obowiązek wysłać zarówno do pracownika, jak i pracodawcy. Ten drugi musi dopełnić szeregu formalności. O czym należy pamiętać?

Egzekucja z wynagrodzenia jest najczęściej spotykanym sposobem odzyskiwania należności. Większość wierzycieli w pierwszej kolejności wymaga od komornika, aby ten zajął wynagrodzenie, które przypada pracownikowi. Komornik jest zobowiązany do wystosowania odpowiedniego pisma ? odpisy wysyła zarówno dłużnikowi, jak i pracodawcy. Podmiot zatrudniający ma zaś obowiązek nie tylko dokonywać potrąceń zgodnie z zajęciem, ale również poinformować komornika o ewentualnych przeszkodach, które uniemożliwiają mu dokonywanie potrąceń. Dopiero podjęcie wszystkich tych działań pozwoli pracodawcy na wywiązanie się z obowiązków w rzetelny sposób.

Zajęcie i obowiązek informacyjny pracodawcy

Zgodnie z art. 72 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia przez ?przesłanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych?. Pracodawca, który otrzyma takie wezwanie musi dopełnić szeregu formalności, w tym przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytania, które znajdują się w zajęciu. W ciągu 7 dni pracodawca musi:

  • przesłać komornikowi za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie (za każdy miesiąc oddzielnie) zestawienie otrzymanego przez pracownika w tym czasie wynagrodzenia i to z wyszczególnieniem wszystkich jego składników,
  • złożyć ? w przypadku istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę ? oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podać, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o wynagrodzenie lub czy została skierowana egzekucja do wynagrodzenia przez innych wierzycieli.

Udzielenie przez pracodawcę tych informacji zwolni go od ewentualnych kar, które przewidziane zostały w przepisach.

Potrącenia zgodnie z Kodeksem pracy

Pracodawca nie może dokonywać potrąceń z pensji pracownika zgodnie z własnym uznaniem, ale jest związany przepisami prawa pracy. Podstawową kwestią jest fakt, że potrąceń należy dokonywać z wynagrodzenia netto pracownika (czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Dodatkowo potrąceń podmiot zatrudniający lub osoba przez niego upoważniona powinna dokonywać zgodnie z następującą kolejnością:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych ? do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne, które przewidziane zostały przez ustawodawcę w art. 108 Kodeksu pracy.

W razie egzekucji należności wymienionych w punktach od drugiego do czwartego, pracodawca może dokonać potrącenia do wysokości połowy wynagrodzenia.

Warto przy tym wskazać, że egzekucja z wynagrodzenia dotyczy również tak zwanych ?trzynastek?. Ponadto, na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca ma prawo ? w pełnej wysokości ? przekazać uzyskaną przez pracownika nagrodę z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności, które przysługują mu z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.