Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Egzekucja z wynagrodzenia problemem dla pracodawcy?

22 grudnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 2 głosy

2 głosy

15 komentarzy
Egzekucja z wynagrodzenia problemem dla pracodawcy?
W codziennej korespondencji, która wpływa do firmy pośród listów od kontrahentów znalazłeś również pismo z kancelarii komorniczej? Dowiedz się, jakie są Twoje obowiązki jako pracodawcy, aby nie zostać ukaranym wysoką grzywną za ich niedopełnienie!

Wierzyciele mogą korzystać z wielu instrumentów prawnych, jakie daje im aktualnie obowiązujące prawo. Jedną z możliwości jest dochodzenie swoich należności na drodze postępowania egzekucyjnego. W zależności od sytuacji materialnej pracownika i jego zarobków zajęciu może podlegać jego pensja.

W jakich okolicznościach możliwe jest zajęcie wynagrodzenia pracownika?

Dłużnikowi, który do tej pory uchylał się od zapłaty, a który – jak się okazało – pracuje w oparciu o jedną z dopuszczalnych form zatrudnienia, komornik może zająć pobory. W zależności jednak od tego, czy będzie to umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna, różnie kształtować będzie się wysokość kwoty, którą należy potrącić i przekazać na konto właściwej kancelarii komorniczej. Z punktu widzenia pracodawcy, to jednak nie wszystkie formalności.

Jak wygląda procedura związana z zajęciem wynagrodzenia i jakie obowiązki nakłada w tej sytuacji prawo na pracodawcę? Poniżej omawiamy, jakie dokumenty trzeba wystawić w postępowaniu egzekucyjnym w związku z długami pracownika i w jakich terminach należy to zrobić.

Skąd pracodawca wie o zajęciu wynagrodzenia?
Zgodnie z art. 72 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym organ egzekucyjny dokonuje zajęcia pensji za pracę przez przesłanie do pracodawcy oraz dłużnika informacji w formie pisemnej o zajęciu tego składnika majątkowego.

W takim piśmie znajduje się niezwłoczne wezwanie pracodawcy do nieprzekazywania całkowitej kwoty wynagrodzenia dłużnikowi oraz nakaz przekazywania jej części bezpośrednio organowi egzekucyjnemu.

Forma zatrudnienia a egzekucja pensji

Każdy pracodawca, na biurku którego pojawi się odpis o zajęciu wynagrodzenia lub wierzytelności, czyli potocznie nazywane pismo od komornika do pracodawcy (wówczas, gdy pracownik świadczy pracę w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło), musi przede wszystkim w formie pisemnej odpowiedzieć komornikowi. W takim przypadku należy wskazać, od kiedy pracownik, którego dotyczy zajęcie wykonuje pracę odpłatnie w firmie, jak również na jakim stanowisku jest zatrudniony i czy rzeczywiście pracuje w oparciu o określoną w zajęciu formę.

Dodatkowo komornika należy też poinformować o ewentualnych zbiegach egzekucji. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy – jako pracodawca – dokonujesz już potrąceń na rzecz innego komornika lub też organu administracyjnego. W takim przypadku musisz powstrzymać się z przekazywaniem środków i zachować je w depozycie do momentu, do którego sąd lub komornicy rozstrzygną zbieg. Osobnym pismem każdy z nich poinformuje Cię, do jakiej kancelarii należy przekazywać potrącane kwoty. Podobnie procedurę stosuje się w przypadku, gdy pracownik już nie pracuje u danego pracodawcy, o czym wówczas pracodawca powinien napisać stosowne pismo do komornika. Należy je należy wysłać w ciągu 7 dni od zmiany statusu zatrudnienia dłużnika. Informacja do komornika o zwolnieniu pracownika musi dotrzeć na czas, inaczej pracodawcy grozi kara grzywny, którą nałoży komornik.

Pamiętajmy, że komornik bez względu na wysokość długów nie może pozostawić pracownika z niczym. Prawo dokładnie określa, jaka kwota pozostaje wolna od potrąceń i dłużnik musi miec zapewnione podstawowe środki do życia.  Więcej o tym w poniższym filmiku:

Video

Szukasz pracy?

Pracownik biurowy ds. egzekucji sądowej

PROFI CREDIT Polska S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

Junior software specialist

Stadler Service Polska Sp. z o.o.

  • Warszawa
Dodana

Stolarz

WISS

  • Bielsko-Biała
Dodana

Ile pensji może więc zająć komornik w 2022 r.? Zgodnie z zasadą komornik nie może zająć żadnej części podstawy wynagrodzenia. Jednakże, gdy nasze wynagrodzenie wynosi więcej niż tzw. najniższa pensja ustawowa, (w roku 2022 jest to kwota 3010 zł brutto) wówczas nadwyżka pensji podstawowej trafia do komornika. Reasumując egzekucja z wynagrodzenia za pracę nie może równać się kwocie minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Obowiązki pracodawcy wobec komornika

Do obowiązków pracodawcy należy dokładne wyliczanie kwot, które należy przekazywać na konto komornika. W tym przypadku należy mieć na uwadze przepisy Kodeksu pracy – w przypadku umowy o pracę – które ustanawiają ochronę wynagrodzenia. W przypadku otrzymania odpisu o zajęciu wynagrodzenia o pracę, należy w pierwszej kolejności odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W drugiej kolejności realizowane jest zajęcie, przy czym:

  • sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych podlegają potrąceniu do wysokości 60% wynagrodzenia (warto jednak pamiętać, że wszelkie nagrody z zakładowego funduszu nagród lub też dodatkowe wynagrodzenie, które przysługują pracownikowi podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do pełnej wysokości),
  • sumy egzekwowane na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne podlegają potrąceniu do wysokości 50% wynagrodzenia.

Ponadto w przypadku nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz inne należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają w 100% egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Ponieważ ustawodawca Kodeksem pracy chroni wynagrodzenie otrzymywane w związku ze świadczeniem pracy na umowę o pracę, w niektórych sytuacjach potrącanie komornicze z wynagrodzenia nie będzie możliwe. Ma to miejsce, gdy pracownik zarabia kwotę równą najniższej krajowej. Warto jednak dodać, że ochrona ta dotyczy jedynie zajęć, które nie są związane ze świadczeniami alimentacyjnymi.

Umowa zlecenie a komornik

W przypadku umów cywilnoprawnych, do 2019 ustawodawca nie przewidywał żadnej formy ochrony. Jako pracodawca miałeś obowiązek przekazania na konto komornika całej kwoty, która przypada pracownikowi do wypłaty (jeżeli oczywiście zajęcie opiewa na taką sumę). Warto jednak pamiętać, że pracodawca może w tym przypadku wystosować do komornika zgodnie z wolą pracownika pismo, w którym wskaże, że dochód ten to jedyne źródło jego pracownika. Wówczas, po otrzymaniu pisemnej zgody od komornika, można potrącać pracownikowi jedynie 50% sumy przypadającej mu do wypłaty.

Czego dotyczy zajęcie wynagrodzenia?

  • okresowego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone,
  • premii oraz nagród przysługujących dłużnikowi za okres zatrudnienia,
  • zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach wynikających z umowy o pracę.

Obecnie z formalnego punktu widzenia praca na umowę zlecenie traktowana jest jak umowa o pracę i zastosowanie mają dokładnie te same progi potrąceń jak w jej przypadku. W praktyce oznacza to, że w sytuacji zatrudnienia na umowie zleceniu komornik nie zajmie całości wynagrodzenia, o ile spełnione są określone okoliczności. Istotne jest w tym przypadku, czy mamy do czynienia ze „świadczeniem powtarzającym się, którego celem jest zapewnienie utrzymania”, a także brane są pod uwagę: regularność i cykliczność otrzymywania wypłaty, to, czy dłużnik ma też inne dochody, czy też dochód z umowy zlecenia jest jedynym lub głównym dochodem.

Warto pamiętać, że zajęcie pensji pracownika następuje z chwilą otrzymania przez pracodawcę powiadomienia od komornika. Przykładowo, gdy zawiadomienie przyjdzie dzień przed wypłatami, trzeba będzie podjąć natychmiastowe działania.

Zajęcie komornicze a odejście pracownika

Zignorowanie pisma od komornika może mieć poważne konsekwencje dla konta Twojej firmy. W przypadku, gdy do zakładu pracy wpływa pismo dotyczące pracownika, który nie świadczy już dla Ciebie pracy, należy o tym fakcie poinformować kancelarię komorniczą. Na dowód można przesłać kserokopię wypowiedzenia, choć nie jest to konieczne. Inna sprawa, gdy pracownik odchodzi już po tym, gdy Ty otrzymałeś wezwanie od komornika. W takim przypadku jesteś zobowiązany  - gdy pracownik był u Ciebie zatrudniony na umowę o pracę - dokonać odpowiedniej wzmianki w aktach pracownika, w tym zwłaszcza na świadectwie pracy. Dzieje się tak dlatego, że zajęcie wynagrodzenia obowiązuje w dalszym ciągu i to nowy pracodawca powinien dopełnić swojego obowiązku.

Grzywna dla pracodawcy

Pracodawca ma 7 dni na udzielenie komornikowi stosownej odpowiedzi na zajęcie wynagrodzenia lub wierzytelności. Gdy tego nie zrobi, może zostać nałożona na niego grzywna. Jeszcze do niedawna kwota ta wynosiła 500zł dla pracodawcy niewypełniającego obowiązków wobec komornika. Dodatkowo może być ona ponawiana. W praktyce oznacza to tyle, że komornik może nakładać ją tak długo, aż nie uzyska wszystkich informacji, o które wnosił o zajęciu. Obecnie wysokość kary może być wyższa niż 500 zł i określana jest szczegółowo wedle okoliczności.

Jaką grzywnę może otrzymać pracodawca?
Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 881 § 3 i 4 i nie złożył w przepisanym terminie stosownego oświadczenia lub nie przesłał dokumentów zajęcia wynagrodzenia do nowego pracodawcy dłużnika, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca wciąż uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie. Poza tym, jeśli pracownik zalega z płaceniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 miesiące, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze od 1500 zł do 45 000 zł. Zmiany te wprowadzone zostały Ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, których celem jest poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, wchodzącą w realizację tzw. pakietu alimentacyjnego, która weszła w życie od 11 stycznia 2019 r.

Co powinno zawierać pismo pracodawcy do komornika?

Jak powinien zachować się pracodawca, jeśli otrzymuje od kancelarii komorniczej pismo, w którym wskazane jest zajęcie wynagrodzenia za pracę jednego z jego pracowników? jak napisać pismo do komornika że pracownik już nie pracuje? Przede wszystkim powinien dokładnie zaznajomić się z jego treścią, ponieważ w niej zawarte są wszystkie informacje na temat praw i obowiązków wynikających z tej sytuacji. Pismo od komornika do pracodawcy nie może pozostać bez odpowiedzi i należy na nie odpowiedzieć w terminie do 7 dni.

W odpowiedzi na pismo o zajęciu wynagrodzenia należy podać, na jakiej umowie został zatrudniony pracownik, jakie wynagrodzenie netto i brutto otrzymuje. Ważne jest także udzielenie odpowiedzi na wszystkie inne pytania komornika, które zawierają się w dokumencie. Najczęściej dotyczą one podania aktualnego miejsca zamieszkania pracownika, numeru konta, na które pracodawca przelewa wynagrodzenie, którego dnia miesiąca pracodawca realizuje wypłaty pensji itp. Należy także podać, czy posiadamy wiedzę odnośnie toczących się innych postępowań komorniczych dotyczących naszego pracownika.

Po otrzymaniu pisma od komornika, pracodawca jest zobowiązany do dokonania potrącenia komorniczego z wynagrodzenia za pracę, w wyniku czego pewną część pieniędzy będzie przelewał do kancelarii pracowniczej a pozostałą dawał do dyspozycji pracownikowi. W odpowiedzi na pismo komornika należy również zawrzeć wszystkie dane kontaktowe, które pozwolą zidentyfikować nie tylko naszą firmę, czyli nadawcę wiadomości, ale także sprawę. W tym celu wystarczy wpisać NIP, nazwę i adres firmy oraz numer sprawy komorniczej, który na pewno był podany w otrzymanym piśmie.

Podsumowując, na pismo od komornika należy odpisać bezwzględnie w każdym przypadku, nawet jeśli pracownik już dawno u nas nie pracuje lub aktualnie znajduje się w okresie  wypowiedzenia umowy o pracę. Pozostawiając takie pismo bez odpowiedzi, narażamy się na dotkliwe kary finansowe. Ponadto, jeśli mamy jakieś pytania, np. ile pensji może zająć komornik w 2019 r. to zawsze możemy skontaktować się telefonicznie z kancelarią komornika by wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia wysłania pisma z odpowiedzią do organu egzekucyjnego.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy komornik zajmie wynagrodzenie?

Komornik po otrzymaniu z sądu decyzji o tytule wykonawczym wszczyna procedurę egzekucji długu. Następnie osobnym pismem informuje pracodawcę o zajęciu części pensji pracownika.

Ile pensji zajmie komornik w 2019?

Komornik zajmuje tę część wynagrodzenia, która stanowi nadwyżkę dla pensji minimalnej. Oznacza to, że nie może zająć (ustawowej) podstawowej części wynagrodzenia.

Jaką wysokość może mieć zajęcie komornicze na umowie zlecenie?

Nie obowiązuje żadna ochrona prawna dla pracownika będącego na zleceniu. Komornik może zająć całą pensję pochodzącą z umowy zlecenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

15 komentarzy

Ja

Ja

Czy pracodawca dostając pismo od komornika w sprawie pracownika płaci za sporządzenie i wysłanie dokumentacji do niego? Jeśli tak, to ile
Aktualizacja konieczna

Aktualizacja konieczna

W przypadku zajęcia wynagrodzenia pracodawca musi działać zgodnie z prawem, by uniknąć konsekwencji prawnych. Dlatego ważne jest, aby mieć wiedzę na temat obowiązków związanych z taką sytuacją i przestrzegać ich.
Alicja

Alicja

Taka sytuacja może zniechęcić niektórych pracowników do podpisywania umów o pracę na czas określony. O wiele bardziej opłaca się pracować na umowę zlecenie czy o dzieło, ale niestety w takim wypadku ryzyko zajęcia wynagrodzenia jest większe.
Darek

Darek

Jako osoba bezrobotna zwracam uwagę na to, że zajęcie wynagrodzenia może wpłynąć na motywację do szukania pracy. Osoba, która nie będzie mieć pewności, że otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę, może bać się podjęcia nowego zatrudnienia.
Miłosz

Miłosz

Takie sytuacje są naprawdę niebezpieczne, gdyż komornik może pozostawić pracownika bez żadnych środków do życia. Potrzebna jest tu dobra regulacja prawna, która chroni zarówno pracownika, jak i wierzyciela.
Sprawiedliwy.

Sprawiedliwy.

Dłużnicy oszukują.
kinga wojcieszek

kinga wojcieszek

Niestety jak wszędzie zdarzają się negatywne sytuacje, ale taki jest świat i cóż trzeba jakoś to mieć prawnie poustawiane.
frog

frog

Z tego co się zorientowałem komornicy mają działalność gospodarczą, a między firmami obowiązuje kodeks handlowy więc należy mieć kontrakt na prowadzenie czynności w zastępstwie i za to należy się wynagrodzenie. Sprawdźcie komorników w bazie UPIK i CEDIK. Art 33.2 ustawy o komornikach zakazuje im prowadzenia firm.
snajper

snajper

To są winne kur---wskie sady a te egzekucje są przeznaczone dla piesków ,które na aport j--nych sądów aportują
Krystian

Krystian

Wszystkie problemy mają znaczenie, ale trzeba przystępnie wiedzieć jak sobie z tymi sytuacjami radzić. Inaczej człowiek może wiele negatywnych spraw mieć, a pracownicy się zbuntują.
Bogumiłą W

Bogumiłą W

Artykuł ok. Dużo się z niego można dowiedzieć. Są odpowiednie przepisy, kiedy komornik może zająć wynagrodzenie pracownika.
Camel

Camel

Jeżeli wszystko odbywa się zgodnie z przepisami to ok. Często jednak pracownicy bywają postawieni w złym świetle i nie znają swoich praw. Trzeba wiedzieć jak się bronić.
pracownik

pracownik

Czy coś się w tym roku z tym poprawiło w kierunku pozytywnym dla pracownika? Bo te dane są z 2015 roku więc możliwe, że teraz w tym roku mamy już inną sytuację?
Kolejny Szczęśliwy Pracodawca

Kolejny Szczęśliwy Pracodawca

Mało tego! Komornik może wejść na konto przedsiębiorcy (pracodawcy) w dowolnej chwili i porwać stamtąd dowolną sumę jako grzywnę lub zajęcie komornicze nawet z tytułu postępowania egzekucyjnego wobec pracownika już nie pracującego. Jednym słowem w tani, prosty i szybki sposób zaspokaja swoje potrzeby finansowe. Próba odzyskania niesłusznie pobranych należności to droga przez mękę. Komornicy ostatnio wpadli na świetny pomysł i wysyłają do mnie PONAGLENIA oraz straszą karami 2000 zł pomimo iż udzieliłem odpowiedzi w formie listu poleconego iż pracownik już u mnie nie pracuje. Czyli liczą na to, że dowody nadania listów gdzieś mi się zawieruszyły i nie będę miał jak się bronić - słowem tak jak już pisałem - szybka i łatwa dla nich kasa. Prościej jest wejść z buta na moje konto niż ścigać właściwego dłużnika. Nie rozumiem jakim prawem ktoś dał komornikowi prawo karania mnie grzywną. Przecież to jest również przedsiębiorca, tylko, że ja płacę VAT od wielu lat, a ten krwiopijca zaczął płacić VAT od 1-go października 2015. Ile jeszcze w tym chorym kraju pojawi się "firm" które będą mogły mnie karać??? Poza tym jako pracodawca zatrudniając osobę zadłużoną i płacąc jej za pracę - stwarzam możliwość spłacenia długów bez doprowadzania do nieszczęścia (np. licytacji mienia). Powinienem być pod ochroną, a nie traktowany jak łoś pociągowy...
szczęśliwy pracodawca

szczęśliwy pracodawca

Podane przepisy wyraźnie pokazują stosunek Państwa do pracodawcy .Komornik jako urzędnik opłacany jest przez przedsiębiorcę z pobranych podatków.Zleca przedsiębiorcy wykonanie swoich obowiązków , nie otrzymując nawet zwrotu kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym wykonywanym na zlecenie urzędnika . Co z kosztami księgowej,korespondencja, telefony, czas poświęcony sprawie?Na dodatek przy kwocie roszczenia 100 zł. nie winny pracodawca zagrożony jest grzywna 2000 zł. Brawo oby tak dalej !

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka