Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę

27 marca 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 11 głosów

11 głosów

9 komentarzy
Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę
Wynagrodzenie pracownika może być zajęte przez komornika. Warto jednak zauważyć, że nie każde zajęcie ma taki sam priorytet. W pierwszej kolejności - i to zawsze - zatrudnionemu należy potrącić należności na poczet świadczeń alimentacyjnych.

Czym jest zbieg egzekucji komorniczych

pracodawca, który sprawy kadrowe powierza profesjonalnej księgowej, nie musi obawiać się o ewentualne błędy popełnione przy potrącaniu należności z wynagrodzenia pracownika, które zostało zajęte przez komornika. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że temat zajęć jest szeroko i dokładnie rozstrzygnięty przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. W związku z powyższym, problemem nie powinna być sytuacja ewentualnego zbiegu zajęć co do wynagrodzenia otrzymywanego przez dłużnika. W każdym przypadku potrącać należy wszystkie wymienione na zajęciach należności, niemniej - jeżeli to niemożliwe - w pierwszej kolejności należy zaspokajać należności alimentacyjne. Co jeszcze wiedzieć powinien pracodawca o potrąceniach z wynagrodzenia?

Video

Zbieg egzekucji - zasady ogólne

Wszystkie należności, które potrącane są przez pracodawcę na podstawie zajęć przysłanych z kancelarii komorniczych, dokonywane mogą być bez zgody samego zainteresowanego. Pracodawca musi jednak pamiętać, że powinien uwzględniać zasady, które określone zostały w art. 87 i art. 87- Kodeksu pracy. I tak, z wynagrodzenia za pracę - i to po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności i to zgodnie z podaną kolejnością.

Szukasz pracy?
Dodana

Kelner/ka

American Heart of Poland Spółka Akcyjna

  • Ustroń
Dodana

Pomoc Kuchenna

American Heart of Poland Spółka Akcyjna

  • Ustroń
Dodana

Elektromonter

ArcelorMittal Poland S.A.

  • Dąbrowa Górnicza
Dodana
Dodana

Kolejność potrącanych należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary, które zostały przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Dodatkowo pracodawca musi pamiętać, że na sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych potrącać można do 3/5 wysokości wynagrodzenia. Wyjątkiem są zaś wszelkiego rodzaju nagrody z zakładowego funduszu nagród, jak i dodatkowe wynagrodzenie roczne czy należności przysługujące z tytułu udziału w zyskach lub nadwyżce bilansowej. Takie, dodatkowe kwoty potrącać należy do pełnej wysokości.

Inaczej jest w przypadku sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. Tutaj pracodawca musi pamiętać, że potrąceń może dokonywać tylko do wysokości połowy wynagrodzenia.

Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji komorniczych

Warto pamiętać, że ustawodawca w specyficzny sposób podchodzi do zagadnienia wynagrodzenia za pracę świadczonego w oparciu o umowę o pracę. Mowa tu o kwotach wolnych od zajęć, które to jednak - co należy podkreślić - nie dotyczą sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W innym przypadku pracodawca jest zobowiązany pamiętać o tym, że pracownikowi zawsze przysługuje wynagrodzenia w kwocie, która jest równowartością minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy i to po odliczeniu wszystkich składek oraz podatku. W przypadku zatrudniania pracownika na niepełny etat, kwotę tę należy proporcjonalnie wyliczyć.

Video

Co w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych?

W sytuacji, w której pracodawca dotychczas potrącał z wynagrodzenia pracownika sumy na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne i otrzymał wezwanie do dokonywania potrąceń na rzecz właśnie świadczeń alimentacyjnych, to musi pamiętać, że zawsze w pierwszej kolejności dokonywać potrąceń powinien właśnie na ten cel. Dodatkowo należy pamiętać, że jeżeli zajęcia zostały wysłane z dwóch różnych kancelarii, to - na podstawie art. 882 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego jest on zobowiązany poinformować obu komorników o tym fakcie. Na podstawie tych informacji następuje bowiem rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji i wyznaczenie komornika, który jest właściwy do prowadzenia dalszej, łącznej już egzekucji przeciwko dłużnikowi. I tak, w myśl art. 773- Kodeksu postępowania cywilnego: W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy według przepisów niniejszego kodeksu. W praktyce pracodawca zawsze jest informowany osobnym pismem o tym, który z komorników jest właściwy i będzie prowadził właśnie łączną egzekucję. W ten sposób podmiot zatrudniający, zwłaszcza jeżeli sam zajmuje się rozliczeniami swoich pracowników, może uniknąć ewentualnych pomyłek czy zaniedbań w tym zakresie.

Jak napisać pismo o zbiegu egzekucji?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę może być efektem egzekucji alimentacyjnej lub niealimentacyjnej. Co więcej, pracodawca jest uprawniony również do potrąceń dobrowolnych. Problem pojawia się wtedy, gdy wystąpi zbieg egzekucji komorniczych, czyli w tym samym czasie pojawią się różne zajęcia. Wówczas komornik przesyła do pracodawcy pismo, w którym wzywa do przekazania części wynagrodzenia zadłużonej osoby na konto komornika lub wierzyciela. Warto pamiętać, że nie można potrącić całej zarobionej kwoty, ponieważ istnieje kwota wolna od egzekucji. Co więcej, to pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia różnych wierzycieli oraz organów egzekucyjnych, gdy wystąpi zbieg egzekucji komorniczej. Poniżej przedstawiamy przykładowe pismo:

Źródło obrazka: https://rachunkowosc.com.pl/zbiegi_egzekucji_nowe_zasady_potracen_z_wynagrodzen_i_zasilkow

W takiej sytuacji konieczna jest odpowiedź na pismo komornika o zajęciu wynagrodzenia. Wystosowuje ją pracodawca, na podstawie posiadanych danych. W przypadku zbiegu egzekucji zawsze najpierw muszą być zrealizowane potrącenia alimentacyjne, a dopiero po nich, jeśli pozostała kwota będzie jeszcze mogła być obniżona, można pobrać potrącenia niealimentacyjne na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki pieniężne oraz ewentualne kary pieniężne. W ostatniej kolejności dokonuje się potrąceń dobrowolnych. Dla zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej ustanowiony jest łączny limit, który wynosi 3/5 wynagrodzenia po odliczeniu składki na podatek dochodowy oraz składek ZUS.

Zbieg egzekucji musi zostać rozstrzygnięty przez komorników, a do czasu podjęcia przez nich decyzji, pracodawca musi realizować potrącenia na rzecz tego zajęcia, które było pierwsze. W piśmie do komorników pracodawca musi poinformować o zaistniałym zbiegu oraz o tym, czy istnieją inne osoby, które roszczą prawo do zajętego wynagrodzenia. Wymagane jest również poinformowanie na piśmie o tym, czy oraz w jakim sądzie toczy się sprawa związana z zajętym wynagrodzeniem. Kolejna ważna kwestia to umieszczenie w piśmie informacji o tym, czy i jakie roszczenia są skierowane do danego wynagrodzenia przez innych wierzycieli. Pracodawca ma 7 dni na poinformowanie kolejnego komornika o tym, że wynagrodzenie pracownika jest już zajęte.

To może Cię również zainteresować

Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest zbieg egzekucji komorniczych?

Zbieg egzekucji komorniczych ma miejsce wówczas, gdy dwóch lub więcej komorników w jednym czasie prowadzi egzekucję komorniczą wobec dłużnika.

Co można zrobić, kiedy pojawi się zbieg egzekucji komorniczych?

Należy wysłać pismo, do wszystkich komorników o zaistniałej sytuacji. To komornicy mają obowiązek się ze sobą dogadać, co do roszczeń wobec dłużnika.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

Noga

Noga

Jako pracodawca wiem, że to nie jest łatwa sytuacja dla pracowników, ale również dla nas. Trzeba przecież dbać o to, żeby wynagrodzenie zostało wypłacone w całości, ale jednocześnie trzeba uwzględniać wszystkie egzekucje. W takiej sytuacji korzystam z pomocy specjalistów, którzy pomagają sprawdzić, jakie potrącenia są wymagane.
jegomość

jegomość

Takie artykuły przerażają mnie, bo chcąc znaleźć pracę zastanawiam się, jak to będzie wszystko wyglądać. Nie chciałabym znaleźć się w sytuacji, gdzie całe moje wynagrodzenie zostanie zajęte przez egzekucje...
Myliavskyi

Myliavskyi

Cóż, nie jest łatwo znaleźć pracę, a jeszcze trudniej jest ją utrzymać, kiedy ciągle walczysz z egzekucjami. Słyszałam, że jest jakaś kwota wolna od potrąceń, ale i tak często zdarza się, że zostaje bardzo niewiele na życie...
Jonasz

Jonasz

Ja rozumiem, że trzeba płacić swoje zobowiązania, ale czasami jest to naprawdę utrudnione. Sama byłam już w sytuacji, że było kilka różnych zajęć na moje wynagrodzenie, a tu jeszcze wystąpił zbieg egzekucji. W takim momencie człowiek czuje się bezradny, bo czego tu jeszcze można się spodziewać...
Remigiusz

Remigiusz

Wiele można się dowiedzieć z takich porad. To bardzo ciekawa wiedza. Czytałem już kilka artykułów i fajnie poukładane.
Solejuk

Solejuk

To mnie nie dotyczy ale dobrze znać zawsze swoje prawa, by móc reagować w sytuacji jaka się zdarzy, a przecież życie jest przewrotne i nikt nigdy nie wie jaka sytuacja się może przydarzyć a czas na znalezienie odpowiedzi to kolejna rzecz.
Udalia

Udalia

Każdy pracownik pracujący w zakładzie pracy, ma zagwarantowane wynagrodzenie. Wie jakie dodatki może otrzymać i też wie, co może być potrącone z jego wynagrodzenia. Zdarza się też, że wynagrodzenie pracownika może być zajęte przez komornika.
Niunias

Niunias

Dobrze napisane teraz człowiek wie jasno i czytelnie jakie działania są po stronie pracodawcy i pracownika. Kiedyś to była dla mnie czarna magia a teraz wszystko zrozumiałe.
Milena

Milena

Wszystko jest regulowane w KP. Zasady jak widać są czytelne. Chyba jednak nie do końca praktycznie w wielu przypadkach i czasowo da się to wyegzekwować jak należy?

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.