!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

PRACOWNIK SOCJALNY

Pracownik socjalny

Umowa o pracę

Pełny etat

Młodszy specjalista (junior)

Praca od zaraz

             

Zakres obowiązków

Do zakresu czynności pracownika socjalnej będzie należało m.in.:

 • świadczenie pracy socjalnej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz ich aktualizacji u osób ubiegających się o przyznanie pomocy, w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa,
 • inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych
 • dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 • udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe
 • pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, w tym kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej,
 • sprawowanie kontroli w zakresie wykorzystania przez świadczeniobiorców przyznanych środków
 • udział w posiedzeniach grupach roboczych, podejmowanie działań związanych z przemocą w rodzinie
 • podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych, związanych z odebraniem dziecka z rodziny, współpraca z Policją i służbą zdrowia, innymi służbami w tym zakresie,
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

Wymagania

 • Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków dot. wykształcenia:

a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c. do 31 grudnia 2013 r ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika

specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

d. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876.),

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. oraz umiejętność ich zastosowania i interpretowania

dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • samodzielność, zaangażowanie;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kopia dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób, którym zostanie przedstawiona oferta pracy);
 • podpisane odręcznie oświadczenie kandydata, o tym, że:

- posiada obywatelstwo polskie

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

- Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą na adres:


MOPS Oława, ul. 3 Maja 18 g/u55-200 Oława w zaklejonej kopercie z dopiskiem :„stanowisko pracownik socjalny”

Oferujemy


 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie;
 • możliwość rozwoju osobistego;
 • Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława 3 Maja 18g/u, NIP: 9121391004. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława 3 Maja 18g/u, NIP: 9121391004 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.
Miejsce pracy
 • Oława pow. oławski, Dolnośląskie
Opublikowana
Wygasa (za 25 dni)

Podobne oferty pracy

 • Pracownik socjalny

  Centralna Baza Ofert Pracy
  • Oława
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Dodana

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.