Czy to Twoja firma?

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI praca

Wrocław
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, z siedzibą we Wrocławiu, to prestiżowa wojskowo-publiczna uczelnia akademicka, która odgrywa kluczową rolę w kształceniu dowódców dla Sił Zbrojnych RP. Ustanowiona w 2002 roku jako Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, a następnie przekształcona w Akademię w 2017 roku, uczelnia kontynuuje bogate tradycje wojskowe, sięgające czasów przedwojennych Polski. Z ponad 2 tysiącami studentów, Akademia oferuje zarówno studia wojskowe, jak i cywilne, prowadząc jednocześnie badania naukowe w dziedzinach technicznych i społecznych, które są doceniane na arenie międzynarodowej. Współpraca z uczelniami wojskowymi NATO i UE świadczy o jej silnej pozycji i dążeniu do doskonałości. Kierując się wartościami "Veritas, Honor, Patria", Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki jest synonimem wiedzy, tradycji i nowoczesności w służbie Polsce.
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
administracja biurowa / praca biurowa hotelarstwo / gastronomia / turystyka medycyna / farmacja / zdrowie hr / kadry inżynieria / technologia / technika

Oferty pracy AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Praca alert - powiadomienia

Praca AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Wrocław
 2. Warszawa
 3. Poznań
 4. Katowice
 5. Bydgoszcz
 6. Gdańsk
 7. Łódź
 8. Pruszków
 9. Wieruszów
 10. Lublin

Data aktualizacji: 01.05.2024

Praca AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI - oferty archiwalne

 • Referent w dziale zamówień publicznych

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowania o wartości poniżej 130.000 zł na podstawie dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem przez komórkę merytoryczną,
   2. Rejestrowanie umów za które odpowiada Dział Zamówień Publicznych,,
   3. Sporządzanie umów z wykonawcami w zakresie postępowań do 130.000 zł, za które odpowiada Dział Zamówień Publicznych;
   4. Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi;
   5. Bieżące prowadzenie Rejestru dokumentów dotyczących zamówień publicznych;
   6. Pełnienie funkcji Sekretarza w komisjach przetargowych;
   7. Zamieszczanie informacji o rozpoczętych procedurach zamówień publicznych na odpowiednich stronach internetowych;
   8. Realizowanie procedur udzielenia zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, nieobjętych obowiązkiem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych;
   9. Prowadzenie czynności (przygotowywanie ogłoszeń i treści zaproszeń) związanych z zakupem towarów i usług nieobjętych, ze względu na ich wartość, obowiązkiem stosowania procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych.
   10. Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień
   publicznych oraz prowadzonych postępowań nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
   11. Wykonywanie innych zadań związanych z bieżącą działalnością Sekcji Zamówień Publicznych zgodnie z poleceniami przełożonego.
   Praca w godz. 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 20.02.2023 r.
   Akademia (AWL) zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania ofert kandydatów przed ww. terminem.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl. (z dopiskiem nazwy stanowiska).
   Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, doświadczenie zawodowe oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie: min. średnie; doświadczenie: min. 3 lata przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym min. rok; znajomość ustawy prawo zamówień publicznych; doświadczenie w opracowywaniu dokumentów do wszczęcia i przeprowadzenia postepowania; znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel) wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, umiejętność pracy w zespole. umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów bardzo dobra organizacja pracy komunikatywność Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE, a w przypadku jego nie posiadania wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie i złożenie w dniu zatrudnienia w AWL Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 742), Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierowca autobusu

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • realizacja zleceń transportowych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
   • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym czasu pracy kierowcy;
   • przygotowanie pojazdu do przewozu osób lub określonego ładunku;
   • kierowanie pojazdem zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym;
   • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań;
   • dbanie o powierzone pojazdy i inne mienie należące do pracodawcy, oględziny stanu technicznego
   i zgłaszanie ewentualnych uszkodzeń;
   • przestrzeganie obowiązujących regulaminów i innych aktów wewnątrzuczelnianych oraz stosowanie się do poleceń przełożonych.
   System czasu pracy: równoważny
   Godziny pracy 7:30 - 15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 21.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).
   Oferta dostępna w sali F

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia - związane ze stanowiskiem pracy: aktualne prawo jazdy kat. B,C,D z kod 95; ukończony kurs na przewóz osób, rzeczy; orzeczenie psychologiczne i lekarskie; dyspozycyjność, uczciwość, sumienność, punktualność, komunikatywność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki; umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą; - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: doświadczenie w zawodzie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Główny księgowy

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   prowadzenia rachunkowości Uczelni;
   dyspozycji środkami pieniężnymi;
   dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
   finansowym;
   dokonywania kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
   gospodarczych i finansowych;
   sporządzanie projektów zasad (polityki) rachunkowości i organizowanie systemu
   rachunkowości Uczelni;
   wspomaganie Rektora Komendanta w okresowym ustalaniu oraz sprawdzaniu drogą
   inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, a także dokonywaniu wyceny
   aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego;
   nadzorowanie ewidencji księgowej zdarzeń na podstawie wystawionych dowodów
   księgowych;
   kontrolowanie prawidłowości działań w zakresie gospodarowania majątkiem
   i finansami Uczelni;
   nadzór nad dowodami księgowymi oraz pozostałą dokumentacją przewidzianą ustawą
   o rachunkowości;
   kontrolowanie ksiąg rachunkowych, w tym w zakresie zgodności podzbiorów oraz
   zasad ochrony zbiorów;
   nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych oraz innych
   raportów, meldunków, wykazów dotyczących finansów na potrzeby Akademii
   i zleconych przez uprawnione instytucje;
   uczestnictwo w przygotowywaniu projektu planu rzeczowo - finansowego Uczelni;
   opracowywanie i przygotowywanie procesu obiegu dokumentów finansowo
   - księgowych oraz jego kontrola;
   prowadzenie analizy wykorzystywania środków finansowych Uczelni;
   nadzorowanie prawidłowości gospodarki mieniem i finansami Uczelni, dokonywanie
   kontroli jednostek i pracowników Uczelni w tym względzie oraz kierowanie do Rektora
   - Komendanta stosownych wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
   nadzorowanie terminowego rozliczenia Uczelni w zakresie podatków i składek na
   ubezpieczenia społeczne;
   nadzorowanie opracowania sprawozdań finansowych i budżetowych Uczelni oraz
   okresowych sprawozdań do GUS;
   sporządzanie dokumentacji planistycznej, wewnętrznej i dla instytucji zewnętrznych
   w zakresie gospodarki finansowej;
   organizowanie i nadzorowanie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych,
   ściąganie należności, spłaty zobowiązań.
   Praca w godzinach od 7.30-15.30

   Termin składania dokumentów: do dnia 17.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
   Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data
   stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).
   Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy,
   ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
   Szczegóły w sali: E

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: •wykształcenie wyższe i co najmniej 4-letni staż pracy w tym 4 lata na stanowisku Głównego Księgowego;•spełnienie wymogów określonych w art. 54 ust 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych •Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 900 do 4 900 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista w wydziale personalnym

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
   opracowywanie Planu zatrudnienia na rok oraz jego bieżące aktualizowanie i opracowywanie półrocznych meldunków z jego wykonania;
   wprowadzanie i bieżące aktualizowanie danych w systemach informatycznych obowiązujących w Akademii, w tym w systemie informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
   udział w opracowywaniu aktów wewnętrznych Akademii w zakresie spraw kadrowych;
   planowanie rozwoju pracowników;
   sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych wg potrzeb;
   nadzór nad tworzeniem harmonogramów i rozliczaniem czasu pracy kierowców;
   zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji pracowniczej;
   archiwizowanie dokumentacji pracowniczej;
   procedowanie wniosków w sprawach personalnych pracowników;
   wystawianie legitymacji dla nauczycieli akademickich.
   Praca w godzinach 7:30-15:30.
   Termin składania dokumentów: do dnia 15.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała
   Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą
   pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl
   (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość obsługi MS Office
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe i co najmniej 6 letni staż pracy na stanowisku w obszarze kadr; znajomość przepisów prawa pracy; znajomość przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych; komunikatywność; umiejętność pracy w zespole; biegła obsługa komputera (pakiet MS Office). Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: ukończone studia wyższe i/lub studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami osobowymi lub Prawo pracy; doświadczenie w pracy w uczelni wyższej; ukończone kursy i szkolenia z obszaru kadr.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierowca samochodu ciężarowego

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   realizacja zleceń transportowych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
   przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym czasu pracy kierowcy;
   przygotowanie pojazdu do przewozu osób lub określonego ładunku;
   kierowanie pojazdem zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym;
   sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań;
   dbanie o powierzone pojazdy i inne mienie należące do pracodawcy, oględziny stanu technicznego i zgłaszanie ewentualnych uszkodzeń;
   przestrzeganie obowiązujących regulaminów i innych aktów wewnątrzuczelnianych oraz stosowanie się do poleceń przełożonych.
   System czasu pracy: równoważny.
   Godziny pracy 7:30 - 15:30.
   Termin składania dokumentów: do dnia 15.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Uprawnienia: orzeczenie psychologiczne, ODPORNOŚĆ NA STRES
   • Inne wymagania: sala F konieczne do spełnienia - związane ze stanowiskiem pracy: aktualne prawo jazdy kat. B,C z kod 95; ukończony kurs na przewóz rzeczy; orzeczenie psychologiczne i lekarskie; dyspozycyjność, uczciwość, sumienność, punktualność, komunikatywność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki; umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą; - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: doświadczenie w zawodzie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent ds. zaopatrzenia i zakupów

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   opracowanie i prowadzenie planów finansowo rzeczowych na podstawie zgłoszonych potrzeb w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Egeria;
   koordynacja realizacji planu zakupów i zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane;
   przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia wyłączonych z zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nadzór nad ich realizacją;
   weryfikacja dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowań o udzielenie zamówienia z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (szacowanie wartości zamówień, opis przedmiotu zamówienia) oraz rejestracja procedury w systemie informatycznym;
   współpraca przy opracowaniu umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi;
   nadzór nad przygotowywaniem zamówień na usługi i dostawy zgodnie z podpisanymi umowami lub wyłonionymi ofertami;
   weryfikacja i potwierdzanie zgodności zrealizowanych usług i dostaw z zamówieniem/umową;
   koordynacja dostaw do magazynów Akademii.
   Praca w godz. 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 15.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data wpływu) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia - związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe z doświadczeniem na podobnym stanowisku minimum 1 rok lub wykształcenie średnie z doświadczeniem na podobnym stanowisku minimum 3 lata; znajomość Prawa zamówień publicznych oraz Ustawy o finansach publicznych; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; odporność na stres; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: ukończone szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych; doświadczenie w opracowaniu planów zakupów jednostek sektora publicznego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale wydawniczym

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   praca w środowisku Windows oraz Microsoft Office;
   obsługa urządzeń do druku cyfrowego;
   rozliczanie zużycia materiałów;
   współudział w opracowywaniu Planu zakupów materiałów i urządzeń poligraficznych do drukarni;
   obsługa klientów Wydziału Wydawniczego AWL kontakt z instytucjami i klientami indywidualnymi w zakresie dystrybucji publikacji, jak również świadczonych przez Drukarnię AWL usług na miejscu;
   sprzedaż detaliczna i hurtowa publikacji naukowych wydawanych w Wydziale Wydawniczym;
   prowadzenie ewidencji rozchodu publikacji;
   uczestnictwo w działaniach promocyjnych Wydziału Wydawniczego (targi książek, konferencje naukowe);
   współuczestnictwo w przygotowywaniu rozliczeń finansowych wynikających z prowadzonej przez Drukarnię AWL działalności usługowej (np. świadczonych usług poligraficznych, sprzedaży książek);
   składanie zamówień na materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia funkcjonowania Wydziału Wydawniczego i Drukarni AWL;
   współudział w opracowywaniu sprawozdań z działalności Wydziału Wydawniczego AWL.
   Praca w godzinach 7;30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 20.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
   Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data
   stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: znajomość obsługi MS Office, Samodzielność
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie średnie; znajomość wydawniczo-poligraficznego procesu produkcyjnego (minimum 3 lata pracy w zawodzie operatora urządzeń do druku cyfrowego lub podobnym); obsługa oprogramowania oraz urządzeń do druku cyfrowego; praca w środowisku Windows oraz Microsoft Office; obsługa oprogramowania wspomagającego wykonywanie impozycji (montażu elektronicznego akcydensów oraz druków wielokartkowych) plików typu pdf; udokumentowane doświadczenia na podobnym stanowisku; umiejętność pracy w zespole; dokładność, terminowość, dobra organizacja pracy oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę; umiejętność samodzielnej pracy; wysoki poziom kultury osobistej; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: dodatkowym atutem będzie posiadanie portfolio, dyplomów i certyfikatów ukończenia kursów specjalistycznych z zakresu poligrafii; znajomość obsługi programu Adobe Acrobat Pro DC oraz pakietu CorelDraw; obsługa kasy fiskalnej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalisty w dziale zamówień publicznych

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1.Przygotowanie i kompletowanie we współpracy z jednostkami merytorycznymi dokumentacji do wszczęcia postępowań (SWZ, zaproszenie do negocjacji), 2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 3. Sprawdzanie formalno prawne dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi; 4. Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi 5. Bieżące prowadzenie Rejestru dokumentów dotyczących zamówień publicznych; 6. Ewidencjonowanie i rejestrowanie wytwarzanych i przyjmowanych dokumentów merytorycznie związanych z zadaniami sekcji lub prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia w stosownym dzienniku wykonawcy i rejestrze Działu Zamówień Publicznych; 7. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej; 8. Systematyczne wzbogacanie zasobu wiedzy z zakresu znajomości ustawy o zamówieniach publicznych i przepisów towarzyszących; 9. Aktywne uczestnictwo w organizowanych kursach i szkoleniach; 10. Archiwizowanie postępowań.
   Praca w godz. 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 13.02.2023 r.
   Akademia (AWL) zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania ofert kandydatów przed ww. terminem.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl. (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: [Umiejętność 2] : • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, administracja, prawo) [Umiejętność 1] : • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związane z zamówieniami publicznymi (min. 3 lata) [Inne] : • Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent w wydziale zabezpieczenia kształcenia i szkolenia

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   •prowadzenie bieżącej obsługi oraz ewidencji i sprawozdawczości w zakresie przebiegu studiów studentów wojskowych;
   •bieżąca obsługa studentów;
   •prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;
   •obsługa systemów informatycznych związanych z procesem kształcenia;
   •archiwizacja dokumentów związanych z procesem kształcenia;
   •znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych związanych z opracowywaniem
   i wydawaniem zaświadczeń i decyzji administracyjnych w procesie kształcenia;
   •opracowywanie pism urzędowych, wykonywanie sprawozdań, prezentacji i zestawień związanych z procesem kształcenia studentów wojskowych;
   •wykonywanie innych zadań w zakresie swoich kompetencji.
   Praca w godzinach od 7.30-15.30
   Kontakt z pracodawcą: kancelaria@awl.edu.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: samodzielność, dokładność, odporność na stres, znajomość obsługi MS Office
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie co najmniej średnie; bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych; dokładność i skrupulatność, odporność na stres; umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu; komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz bardzo wysoka kultura osobista; obywatelstwo polskie; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: wykształcenie wyższe po kierunkach: administracja lub prawo; doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej lub w obsłudze studentów w dziekanacie; znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą wyższą niż ZASTRZEŻONE. Termin składania dokumentów: do dnia 17.02.2023 r.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 do 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent ds. psychoprofilaktyki

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   Realizacja zadań związanych z planowaniem oraz organizowaniem przedsięwzięć związanych z profilaktyką psychologiczną w AWL;
   Prowadzenie stałego monitoringu procesu adaptacji i stanu zdrowia psychicznego podchorążych i słuchaczy;
   Zapewnienie możliwości psychologicznego wsparcia osobom w kryzysie i po wydarzeniach traumatycznych;
   Udzielanie porad i indywidualnej pomocy psychologicznej podchorążym oraz słuchaczom zgłaszającym się z problemami osobistymi oraz przejawiającymi trudności adaptacyjne;
   Udzielania pomocy przełożonym w rozwiązywaniu problemów służbowych i indywidualnych podwładnych;
   Wspieranie przełożonych w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania patologiom w relacjach międzyludzkich, oraz prowadzeniu działań na rzecz przeciwdziałaniu używaniu alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych;
   Upowszechnianie wiedzy z obszaru zdrowia psychicznego oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach szczególnie obciążających psychicznie;
   Prowadzenie zajęć dla żołnierzy zawodowych, pracowników resortu oraz żołnierzy służby kandydackiej i słuchaczy, rozwijających umiejętności dowodzenia, kierowania zespołami ludzkimi, pracy z podwładnymi, budowania zespołu oraz przeciwdziałania zrachowaniom autodestrukcyjnym;
   Podejmowanie, stosowanie do potrzeb, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz uczestniczenie w pracach doraźnie powoływanych komisji i zespołów interwencji kryzysowej.
   Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o:
   - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,
   - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.
   Praca w godzinach 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 10.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Jawna Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwa stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów; wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne; umiejętność współpracy w zespole; samodzielność i dobra organizacja czasu pracy; wysoki poziom dyspozycyjności; motywacja i chęć do samorozwoju; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; Mile widziane: dodatkowe kompetencje: wiedza na temat funkcjonowania wojskowej uczelni wyższej; komunikatywna znajomość języka angielskiego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik działu nieruchomości i zakwaterowania

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   Realizowanie zadań związanych z planowaniem, organizowaniem oraz koordynowaniem pracy
   działu oraz kierowanie pracą zatrudnionych w dziale pracowników;
   Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych oraz zarządzeń, wytycznych,
   instrukcji i norm dotyczących gospodarki nieruchomościami, zakwaterowaniem oraz
   gospodarki sprzętem kwaterunkowym
   Znajomość prawa własności Akademii;
   Znajomość gruntów, obiektów budowlanych i infrastruktury terenowej pozostającej
   w zasobach Akademii oraz ich lokalizacji;
   Nadzór nad właściwym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem nieruchomości, ze
   szczególnym uwzględnieniem budynków przeznaczonych na zakwaterowanie;
   Przygotowywanie i realizacja procedury nabywania, zbywania, najmu, dzierżawy
   i użyczenia nieruchomości oraz opiniowanie wniosków ich dotyczących;
   Nadzór nad przygotowywaniem umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami
   (najmy, dzierżawy, użyczenia);
   Nadzór nad dokonywaniem stosownych naliczeń czynszu i opłat związanych
   z kosztami utrzymania nieruchomości;
   Nadzór nad sporządzaniem i składaniem deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
   i podatek leśny;
   Współdziałanie z urzędami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego,
   służbą geodezyjną i kartograficzną oraz sądami w zakresie potwierdzania lub aktualizacji
   dokumentacji prawnej posiadanych nieruchomości;
   Przechowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
   w tym m.in.: ewidencji, rejestrów, opisów itp. przy użyciu programów komputerowych lub
   metodami tradycyjnymi;
   Wnioskowanie o dokonanie zmian w księgowej ewidencji środków trwałych Akademii
   dotyczących mienia nieruchomego;
   Wprowadzanie i aktualizacja danych dotyczących modułu nieruchomości w systemie
   informacji o szkolnictwie wyższym POL-ON;
   Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie nieruchomości;
   Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją wykazów komendantów obiektów budowlanych
   i użytkowników nieruchomości oraz udział w protokolarnych przekazaniach;
   Reprezentowanie Akademii w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie
   z udzielonym upoważnieniem Rektora-Komendanta Akademii;
   Procedowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych
   i krajowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do upraw rolnych na gruntach
   Akademii;
   Prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących infrastruktury specjalnej
   Akademii zgodnie z wytycznymi określonymi przez Biuro Infrastruktury Specjalnej;
   Znajomość i przestrzeganie obowiązujących norm zakwaterowania / rozmieszczenia
   i trybu kwaterowania;
   Udział w sporządzaniu planów zakwaterowania stanów osobowych Akademii;
   Racjonalne wykorzystanie miejsc bazy kwaterunkowej Akademii w celu zabezpieczenia
   potrzeb kwaterunkowych;
   Zabezpieczanie potrzeb kwaterunkowych poza terenem Akademii;
   Prowadzenie racjonalnej gospodarki sprzętem kwaterunkowym;
   Nadzór nad opracowywaniem i aktualizowanie Wykazu należności sprzętu kwaterunkowego
   dla Akademii Wojsk Lądowych;
   Określanie potrzeb oraz zapewnienie właściwego wyposażenia pomieszczeń w sprzęt
   kwaterunkowy zgodnie z normami należności;
   Nadzór nad prowadzeniem ewidencji sprzętu kwaterunkowego będącego na wyposażeniu
   Akademii;
   Nadzór nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu kwaterunkowego;
   Udział w pracach komisji dokonujących klasyfikacji sprzętu kwaterunkowego;
   Nadzór nad realizacją umowy dotyczącej ubezpieczenia Akademii zgodnie
   z posiadanym zakresem odpowiedzialności;
   Planowanie wydatków na zabezpieczenie zakwaterowania poza terenem Akademii, zakup
   sprzętu kwaterunkowego oraz innych wydatków na potrzeby realizowanych zadań;
   Sprawowanie nadzoru nad merytoryczną, jakością dokumentów opracowywanych
   w dziale;
   Opracowywanie i przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia zgodnie
   z Prawem zamówień publicznych dotyczących nieruchomości, zakwaterowania, sprzętu
   kwaterunkowego itp.;
   Udział w pracach komisji przetargowych;
   Udział w kontrolach organizowanych przez uprawnione.
   Termin składania dokumentów: do dnia 10.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
   Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście (z dopiskiem nazwy stanowiska,
   imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym) lub drogą pocztową (liczy się data stempla
   pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).
   Praca w godz. 7:30 - 15:30.
   Kontakt z pracodawcą: kancelaria@awl.edu.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość obsługi MS Office
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie wyższe z doświadczeniem na podobnym stanowisku minimum 5 lat; Znajomość Prawa podatkowego i prawa własności; Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych; Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office; Komunikatywność sumienność, zdyscyplinowanie, bezstronność; Umiejętność radzenia sobie w pracy w stresowej sytuacji; Doświadczenie w zarządzaniu zasobem ludzkim; Zdolność do podejmowania szybkich decyzji; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: Wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie nieruchomościami, prawo podatkowe i rachunkowość.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik spawacz - ślusarz

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie prac zgodnie z procesami technologicznymi.
   Przestrzeganie nakazanych terminów realizacji określonych zadań.
   Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej przydzielone narzędzia oraz sprzęt.
   Wykonywanie, obróbka i montaż elementów ze stali, tworzenie konstrukcji stalowych.
   Naprawy ślusarsko-spawalnicze, spawanie elementów stalowych i stali nierdzewnej .
   Zabezpieczanie wykorzystywanego sprzętu i urządzeń, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy,
   Zachowywanie na stanowisku pracy porządku i czystości, przestrzeganie zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
   Praca w godzinach 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 07.02.2023 r..
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała
   Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową
   (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy:kancelaria@awl.edu.pl (z
   dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
   • Uprawnienia: rysunek techniczny
   • Inne wymagania: Wykształcenie zawodowe, 4- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, Gotowość do pracy na pełen etat w systemie jednozmianowym, Precyzyjność oraz dokładność w działaniu, Wysoka świadomość zasad BHP w pracy, Znajomość podstawowych metod spawania, Znajomość podstawowych materiałów oraz planowania zamówień materiałów do obróbki i spawania, Umiejętność dobrej organizacji pracy, Umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres. Umiejętność obsługi urządzeń pomocniczych ( wiertarki, szlifierki, piły tarczowe ,giętarka itp.) Znajomość rysunku technicznego Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: Komunikatywność, Prawo jazdy kat B Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń związanych z mechaniką samochodową, obróbką skrawania. Uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik ślusarz -spawacz

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Wykonywanie prac zgodnie z procesami technologicznymi.
   Przestrzeganie nakazanych terminów realizacji określonych zadań.
   Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej przydzielone narzędzia oraz sprzęt.
   Wykonywanie, obróbka i montaż elementów ze stali, tworzenie konstrukcji stalowych.
   Naprawy ślusarsko-spawalnicze, spawanie elementów stalowych i stali nierdzewnej.
   Zabezpieczanie wykorzystywanego sprzętu i urządzeń, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy.
   Dorabianie i naprawa narzędzi.
   Zachowywanie na stanowisku pracy porządku i czystości, przestrzeganie zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
   Przygotowanie powierzchni, części oraz poszczególnych elementów do spawania, przecinania, zgrzewania czy lutowania.
   Praca w godzinach 7:30-15:30.
   Termin składania dokumentów: do dnia 07.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy:kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: ODPORNOŚĆ NA STRES, rysunek techniczny
   • Inne wymagania: Wykształcenie zawodowe, 4- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, Gotowość do pracy na pełen etat w systemie jednozmianowym, Precyzyjność oraz dokładność w działaniu, Wysoka świadomość zasad BHP w pracy, Znajomość podstawowych metod spawania, Znajomość podstawowych materiałów oraz planowania zamówień materiałów do obróbki i spawania, Umiejętność dobrej organizacji pracy, Umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres. Umiejętność obsługi urządzeń pomocniczych ( wiertarki, szlifierki, piły tarczowe ,giętarka itp.) Znajomość rysunku technicznego Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: Komunikatywność, Prawo jazdy kat B Umiejętność obsługi maszyn i urządzeń związanych z mechaniką samochodową, obróbką skrawania. Uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Mistrz mechanik

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   • Wykonywanie prac zgodnie z procesami technologicznymi.
   • Przestrzeganie nakazanych terminów realizacji określonych zadań.
   • Utrzymywanie w stałej sprawności technicznej przydzielone narzędzia oraz sprzęt.
   • Obsługa, naprawa bieżąca i diagnozowanie samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych.
   • Samodzielne naprawy w oparciu o technologie i procedury producenta,
   • Wykonywanie diagnostyki komputerowej.
   • Wykonywanie okresowych obsług technicznych pojazdów,
   • Obsługa wyważarki i montażownicy do opon,
   • Naprawy podzespołów mechanicznych pojazdów,
   • Zabezpieczanie wykorzystywanego sprzętu i urządzeń, odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscu pracy,
   • Zachowywanie na stanowisku pracy porządku i czystości, przestrzeganie zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
   Praca w godz. 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 07.02.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała
   Tadeusza Kościuszki ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową
   (liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy:kancelaria@awl.edu.pl
   (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia - związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie zawodowe, 4-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Prawo jazdy kat B Aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu, Gotowość do pracy na pełen etat w systemie jednozmianowym, Precyzyjność oraz dokładność w działaniu, Wysoka świadomość zasad BHP w pracy, Znajomość napraw i obsług pojazdów, Samodzielne diagnozowanie usterek i podejmowanie decyzji w zakresie napraw. Umiejętność dobrej organizacji pracy, Umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres. Umiejętność obsługi elektronarzędzi, Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: Komunikatywność, Prawo jazdy kat ,C, D Umiejętność obsługi piaskarki ,lakierowania elementów karoserii, spawania , Uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny referent ds. nieruchomości

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących gospodarowania
   nieruchomościami;
   znajomość prawa własności Akademii;
   znajomość gruntów, obiektów budowlanych i infrastruktury terenowej pozostającej
   w zasobach Akademii oraz ich lokalizacji;
   przygotowywanie i realizacja procedury zbywania, najmu, dzierżawy i użyczenia
   nieruchomości;
   przygotowanie umów cywilnoprawnych z zakresu obrotu nieruchomościami (najmy,
   dzierżawy, użyczenia);
   opracowywanie i przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem
   zamówień publicznych dotyczących nieruchomości oraz udział w pracach komisji
   przetargowych;
   sporządzanie deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
   leśny);
   współdziałanie z urzędami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego,
   służbą geodezyjną i kartograficzną i sądami w zakresie potwierdzania lub aktualizacji
   dokumentacji prawnej posiadanych nieruchomości;
   sporządzanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a w szczególności ewidencji
   nieruchomości, analiz, sprawozdań, raportów o posiadanym zasobie nieruchomości itp.;
   wprowadzanie i aktualizacja danych dotyczących modułu nieruchomości w systemie informacji
   o szkolnictwie wyższym POL-ON;
   sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie nieruchomości;
   prowadzenie i aktualizacja wykazów komendantów obiektów budowlanych i użytkowników
   nieruchomości;
   udział w przekazywaniu obiektów budowlanych komendantom obiektów budowlanych
   i bezpośrednim użytkownikom oraz sporządzanie stosownych protokołów przyjęciaprzekazania.
   Praca w godz. 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 27.01.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
   Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście (z dopiskiem nazwy stanowiska,
   imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym) lub drogą pocztową (liczy się data stempla
   pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Komunikatywność, znajomość obsługi MS Office
   • Inne wymagania: sala E, C konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe, lub średnie z 4-letnim doświadczeniem na ww. stanowisku lub podobnym; znajomość obowiązujących przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami, biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, przestrzeganie prawa; komunikatywność, sumienność, zdyscyplinowanie, bezstronność; umiejętność pracy w sytuacjach stresowych; dyspozycyjność oraz gotowość do pracy na pełen etat w systemie jednozmianowym; wysoka świadomość zasad BHP w pracy; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: wykształcenie wyższe na kierunku: zarządzanie/gospodarowanie nieruchomościami, administracja publiczna lub pokrewnym (wówczas niewymagane doświadczenie w pracy na ww. stanowisku); prawo jazdy kat. B.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Referent ds. żywnościowych

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
   Wystawianie Kart Zaopatrzenia Żywnościowego żołnierzom zawodowym oraz kandydatom na żołnierzy zawodowych udającym się do innych jednostek wojskowych;
   Aktualizacja bazy danych do jednostek wojskowych i WOGów;
   Prowadzenie rejestru kart zapotrzebowania na usługę serwisową oraz analiza poprawności wystawionych faktur względem rejestrowanych kart zaopatrzenia na usługę serwisową;
   Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów tworzonych przez pracowników w Dziale Żywnościowym;
   Współudział w sporządzaniu i naliczaniu asygnat kuchennych osobno na każdą należność żywnościową;
   Współudział w opracowywaniu asygnat kuchennych dla kuchni nr 1 do godziny 11.30, przedstawianie ich do zatwierdzenia Młodszemu Specjaliście;
   Archiwizowanie dokumentów tworzonych przez pracowników Działu Żywnościowego zgodnie z obowiązującymi zasadami;
   Przestrzeganie przepisów obowiązujących w Dziale Żywnościowym;
   Zastępowanie i wykonywanie obowiązków Samodzielnego Referenta ds. żywnościowych
   w czasie jego nieobecności;
   Znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny służby, brać udział w szkoleniu i instruktażu z danego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
   Wykonywać zadania służbowe w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
   Dbać o porządek i ład w miejscu służby oraz należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu;
   Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież o obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem;
   Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
   Niezwłocznie zawiadomić przełożonego oraz służbę dyżurną o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie.
   Godziny pracy 7:30 - 15:30
   Praca na okres próbny:następnie współpraca długoterminowa
   Termin składania dokumentów: do dnia 09.01.2023 r.

   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
   Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie średnie, Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, a w przypadku jego nieposiadania wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie i złożenie w dniu zatrudnienia w AWL Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 742) Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: Doświadczenie w pracy biurowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technolog żywienia zbiorowego

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Sporządzanie jadłospisów dekadowych z zachowaniem odpowiednich wartości kalorycznych
   i odżywczych oraz wysokości wartości pieniężnych norm wyżywienia;
   Organizowanie pracy i uczestniczenie w spotkaniach Rady Konsumentów minimum raz w
   miesiącu;
   Analiza realizacji procentowego wykorzystania asortymentowego produktów z umów
   i uwzględnienie tej analizy w planowaniu jadłospisów;
   Kontrola posiłków gotowych, celem udoskonalenia istniejących receptur;
   Opracowywanie receptur nowych dań gotowych i nadzorowanie całego procesu wprowadzania
   produktu, prowadzenie prób technologicznych;
   Realizacja zadań audytora wewnętrznego HAACP;
   Kontrola podmiotów świadczących usługi cateringowe na rzecz Akademii Wojsk Lądowych
   w zakresie realizacji usług zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami.
   Praca w godzinach 7:30-15:30
   Termin składania dokumentów: do dnia 09.01.2023 r.
   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza
   Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się
   data stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: doświadczenie, umiejętność zastosowania zasad HACCP
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: Wykształcenie wyższe, Znajomość zasad systemu HACCP (w tym GMP i GHP), Obowiązkowe aktualne badania do celów sanitarnoepidemiologicznych do wglądu podczas rozmowy rekrutacyjnej, Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: Doświadczenie pracy w żywieniu zbiorowym.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ratownik medyczny

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Opieka medyczna nad pacjentem.
   Udzielanie pomocy medycznej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
   Prowadzenie dokumentacji Sekcji Służby Zdrowia.
   Nadzór nad sprzętem medycznym Sekcji Służby Zdrowia.
   Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Akademii w sprawach obejmujących zakres obowiązków.

   Praca w godz.: 7:30-15:30. Równoważny system czasu pracy.
   Oferta dostępna w sali C.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: kancelaria@awl.edu.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: znajomość obsługi MS Office, DYSPOZYCYJNOŚĆ, Ratownictwo medyczne
   • Inne wymagania: wykształcenie: wyższe - ratownik medyczny, staż pracy: udokumentowane minimum 2 lata pracy, znajomość obsługi MS Office, dyspozycyjność, kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: do 3600 zł brutto miesięcznie
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista ratownik medyczny

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Opieka medyczna nad pacjentem.
   Udzielanie pomocy medycznej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczenie
   Prowadzenie dokumentacji Sekcji Służby Zdrowia.
   Nadzór nad sprzętem medycznym Sekcji Służby Zdrowia.
   Współpraca z pracownikami komórek organizacyjnych Akademii w sprawach obejmujących zakres obowiązków.

   Praca w godz.: 7:30-15:30. Równoważny system czasu pracy.
   Oferta dostępna w sali C.
   Kontakt z pracodawcą - e-mail: kancelaria@awl.edu.pl

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), medyczne
   • Uprawnienia: znajomość obsługi MS Office, Samodzielność, DYSPOZYCYJNOŚĆ
   • Inne wymagania: wykształcenie: wyższe - ratownik medyczny, staż pracy: udokumentowane minimum 2 lata pracy, znajomość obsługi MS Office, dyspozycyjność, samodzielność, kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: do 3600 zł brutto miesięcznie
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Specjalista w wydziale naukowym

  AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją grantów, projektów naukowo-badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
   - rozliczanie grantów, projektów naukowo-badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i dydaktycznych pod względem finansowym (sprawozdania okresowe, analiza wydatków, zarządzanie dokumentacją finansową w projekcie, obsługa bazy danych, itp.),
   - obsługa systemu Wirtualna Uczelnia, Egeria i innych systemów elektronicznych w zakresie realizowanych grantów, projektów naukowo-badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
   - przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, związanej z realizacją grantów, projektów naukowo-badawczych, rozwojowych, edukacyjnych i dydaktycznych przez pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych Uczelni,
   - realizacja zakupu towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi uczelni oraz przepisami nadrzędnymi, w tym przygotowywanie zleceń wypłat gotówkowych i bezgotówkowych,
   - opracowanie dokumentacji analitycznej i sprawozdawczej dotyczącej działalności naukowo-badawczej i publicystycznej realizowanej przez pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych Uczelni,
   - monitorowanie instytucji państwowych (NCN, NCBiR, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, itp.) i pozyskiwanie informacji dotyczących możliwości aplikowania o dofinasowanie działalności naukowo-badawczej,
   - udział w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych dotyczących przyznania środków finansowych na badania naukowe (NCN, NCBiR, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, itp.),
   - współpraca z pracownikami badawczo-dydaktycznymi, badawczymi i dydaktycznymi Uczelni oraz z Pionem Kanclerza w zakresie aplikowania o granty, projekty naukowo-badawcze, rozwojowe, edukacyjne i dydaktyczne oraz ich prowadzenia i rozliczania.

   Praca w godz.: 7:30-15:30.

   Oferta dostępna w sali E, C.

   Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście, drogą pocztową (liczy się data stempla) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem
   nazwy stanowiska).

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: Biegła obsługa komputera - Umiejętność obsługi programów MsOffice, Praca w zespole, Dobra organizacja pracy własnej, praca na samodzielnym stanowisku
   • Inne wymagania: konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe, bardzo dobra obsługa komputera (środowisko MS Windows oraz pakiety biurowe MS Office, szczególnie Word i Excel), dobra organizacja pracy i obowiązkowość, wysokie umiejętności interpersonalne, w szczególności umiejętność pracy w zespole, kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adres jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: znajomość narzędzi informatycznych służących do zarządzania projektami, znajomość narzędzi informatycznych służących do zarządzania obiegiem dokumentacji, znajomość narzędzi informatycznych służących do zarządzania komunikacją w organizacji, znajomość specyfiki funkcjonowania uczelni wyższych, doświadczenie w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o dotacje na realizację projektów, umiejętność rozliczania projektów od strony finansowej, umiejętność samodzielnej organizacji czasu pracy, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów, terminowość wykonywania zadań, dyspozycyjność i samodzielność, wysoki poziom kultury osobistej, znajomość przepisów i aktów prawnych normujących zasady pozyskiwania i rozliczania w uczelni wyższej środków finansowych na prowadzenie działalności naukowo-badawczej i badawczo-rozwojowej.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 600 do 3 600 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Wrocławiu