REFERENT/INSPEKTOR/SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach


Dyrektor

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze:

Referent/Inspektor/Specjalista ds. Finansowo-Księgowych Wspólnot Mieszkaniowych

w wymiarze czasu pracy: 1 etat

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2021 r. w siedzibie Zakładu w Tychach przy ul. Filaretów 31 w sekretariacie ( I piętro ) lub  w skrzynce podawczej lub przesłać pocztą na adres Zakładu. Dokumenty składane w języku obcym powinny być złożone z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje (dokumenty), które wpłyną do Zakładu ( sekretariatu ) po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Dokumenty uważać się będzie za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 07.05.2021 r.

Inne informacje:

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja rekrutacyjna.

Przy wyborze na wolne stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie dokumentów (aplikacji) m.in. pod względem formalno - prawnym, sprawdzianie praktycznym (test) i rozmowie kwalifikacyjnej (wywiad).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (spełniających wymagania formalno – prawne) dostępna będzie w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu naboru ofert w Dziale Pracowniczo – Administracyjnym ( budynek Dyrekcji, pok. Nr 20, II piętro ) . Informację o zakwalifikowaniu uzyskać będzie można również telefonicznie pod numerem : (32) 227-40-91 w.123. W przypadku nie spełnienia przez kandydatów do pracy wymagań pracodawcy żadna z ofert pracy nie zostanie wybrana.

I

nformacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu ( I piętro ).Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji  zostaną komisyjnie zniszczone. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 227-40-91 w. 123

* w załączeniu informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

Zakres obowiązków:

1.   Główne obowiązki:

między innymi: dekretowanie i księgowanie faktur, rachunków oraz pozostałych dokumentów oraz sprawdzanie poprawności wszystkich księgowań w poszczególnych Wspólnotach Mieszkaniowych, księgowanie wynikające z zawartych umów kredytowych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe, w tym również umów związanych z korzystaniem ze środków unijnych (np. program ELENA), rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych dla każdej wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie odpowiednich deklaracji (CIT-8, CIT-8/O) oraz wysyłanie ich drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, rozliczanie podatku VAT dla poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, sporządzanie odpowiednich deklaracji (VAT-7K) oraz wysyłanie ich drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego, inwentaryzacja aktywów i pasywów danej Wspólnoty Mieszkaniowej, analiza przychodów i kosztów każdej Wspólnoty Mieszkaniowej, rozliczenie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i opłat związanych z utrzymaniem lokali wyodrębnionych oraz udział w sporządzaniu rocznych sprawozdań z działalności administratora, sporządzanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach przez właścicieli lokali wyodrębnionych, uzupełnianie danych w załącznikach do zleceń/umów na wykonanie robót ujętych w planach gospodarczych na dany rok (pod względem finansowania).

2.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

3.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZBM Tychy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

4.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany własnoręcznie życiorys ( cv ) i list motywacyjny ( ze wskazaniem stanowiska na które się kandydat ubiega )
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż i wymagane uprawnienia
 • oświadczenie kandydata o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

- korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

- o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 • osoba zatrudniona powinna przedstawić oryginał aktualnego „zapytania
  o udzielenia informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagania:

1. Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe
 • bardzo dobra znajomość programów komputerowych: excel, word
 • staż pracy: na stanowisku Referent: nie wymagany

2.   Wymagania niezbędne:

na stanowisku Inspektor:
- w przypadku wykształcenia wyższego – co najmniej 1 rok pracy

- w przypadku wykształcenia średniego – co najmniej 3 lata pracy

na stanowisku Specjalista:

- w przypadku wykształcenia wyższego – co najmniej 2 lata pracy

- w przypadku wykształcenia średniego – co najmniej 3 lata pracy

 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie spraw finansowo – księgowych niezbędnych dla prawidłowej obsługi wspólnot mieszkaniowych
 • nieposzlakowana opinia
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej – Polskiej
 • dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona stosownym dokumentem
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe
 • sumienność – wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 • sprawność – dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
 • bezstronność – obiektywne rozpoznawanie sytuacji
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość
  o nieposzlakowaną opinię

3.   Wymagania dodatkowe:

 • sumienność – wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
 • sprawność – dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań
 • bezstronność – obiektywne rozpoznawanie sytuacji
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów oraz ich właściwego zastosowania
 • planowanie i organizacja pracy – efektywne wykorzystywanie czasu pracy
 • postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy i dbałość
  o nieposzlakowaną opinię

Oferujemy:

 • umowe o prace, 
 • cały etat.
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY 43-100 Tychy Filaretów 31, NIP: 6460012522. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję - zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwanego dalej w skrócie rodo:

I       Administrator danych

Administratorami Państwa danych są Gmina Miasta Tychy oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Zakład Budżetowy w Tychach, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami Gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych. W sprawach dotyczących obszaru działania Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach informacje udzielane są w siedzibie Zakładu znajdującej się w budynku Dyrekcji przy ul. Filaretów 31 w Tychach.

II       Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)  pod adresem poczty elektronicznej: iod@mzbm.tychy.pl;

2)  pisemnie na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.

III       Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydata ( zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawarte w formularzu rekrutacyjnym osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz podjęcie niezbędnych działań do celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż przewidziane w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu przeprowadzania rekrutacji – nie jest obowiązkowa.

IV       Odbiorcy Danych Osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

V       Okres Przechowywania Danych Osobowych

Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji.

VI       Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu dodanych osobowych

Na zasadach określonych przepisami rodo, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1)  dostępu do treści swoich danych osobowych;

2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)  usunięcia swoich danych osobowych;

4)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

5)  przenoszenia swoich danych osobowych,

 a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VII       Prawo do cofnięcia zgody

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 3. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Inspektora Danych Osobowych, bądź pisemnie na adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy.

VIII       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

X       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zawód:
Pracownik administracyjno - biurowy
Miejsce pracy:
Tychy
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
07-05-2021
Oferta wygasa w dniu:
24-05-2021
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

SUEZ Bielsko-Biała S.A.

Specjalista ds. Technicznych

SUEZ Bielsko-Biała S.A.
SUEZ Bielsko-Biała S.A.
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Tychy

06-05-2021

Pracownik administracyjno- finansowy

Fitness Club 24 Sp. z o.o.
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę część etatu
Bielsko-Biała
Tychy

28-04-2021
BG FLY FISHING

Specjalista d/s sprzedaży internetowej

BG FLY FISHING
BG FLY FISHING
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Tychy

27-04-2021
P.H.U. GAMAX Dorota Zając

PRACA BIUROWA

P.H.U. GAMAX Dorota Zając
P.H.U. GAMAX Dorota Zając
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat
2770-5000 zł
UoP brutto/mies.
Bielsko-Biała
Tychy

27-04-2021
2770-5000 zł
UoP brutto/mies.

Pracownik biurowy

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Mazur
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat
Bielsko-Biała
Tychy

23-04-2021
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

Pracownik Back Office - Strzelce Opolskie

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Pracownik administracyjno - biurowy umowa zlecenie pełny etat
Strzelce Opolskie
Tychy

07-05-2021

Office Manager

NOSSA Kjag
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę
 Rekrutacja zdalna 
Portugalia
Tychy

07-05-2021
KGK TRADE

Pracownik administracyjno-biurowy

KGK TRADE
KGK TRADE
Pracownik administracyjno - biurowy staż/praktyka pełny etat
Kraków
Tychy

29-04-2021
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

Pracownik Back Office - Częstochowa

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Pracownik administracyjno - biurowy umowa zlecenie pełny etat
Częstochowa
Tychy

06-05-2021

Pracownik do działu technicznego

FHU Gaz-Instal-Bud Wojciech Chojnacki
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat

POLECANA
Niepołomice
Tychy

05-05-2021 POLECANA
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy

Pracownik ds. Obsługi Kancelaryjnej - Opole

ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
ZoltOs.pl Agencja Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę tymczasową pełny etat
Opole
Tychy

07-05-2021
PRO-SENIOR

Pracownik działu rekrutacji - Rekruter

PRO-SENIOR
PRO-SENIOR
Pracownik administracyjno - biurowy umowa o pracę pełny etat
Opole
Tychy

04-05-2021