Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Szablon oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy udostępniamy do pobrania za darmo w dwóch formatach. Plik DOC można samodzielnie edytować za pomocą popularnych aplikacji biurowych. Dokument jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office lub Libre Office).

Nowy pracownik jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę powinien się zapoznać z regulaminem pracy obowiązującym w danym zakładzie. Stanowi to część procesu uzgadniania warunków zatrudnienia i jest podstawą do określenia zakresu obowiązków na danym stanowisku. Zaznajomienie się z regulaminem powinno zostać potwierdzone pisemnym oświadczeniem pracownika.

Przygotowany przez nas wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy przyda się również w przypadku, gdy dokonano zmian w regulaminie. Wówczas każdy z zatrudnionych powinien potwierdzić zapoznanie się z nowymi zasadami, a zatem należy pracownikom ponownie sporządzić do podpisania taki dokument. Nie jest to wprawdzie wymagane prawnie, jednak stanowi dowód w razie ewentualnych sporów. Wypełnione oświadczenie będzie dowodem na to, że pracownik zapoznał się ze wszystkimi zasadami obowiązującymi w jego nowym miejscu pracy.

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem pracy

Pracownicy przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem pracy, który określa wszystkie najważniejsze zasady obowiązujące w danym zakładzie pracy. Jest to wymóg gwarantujący przestrzeganie przez pracownika zasad panujących w zakładzie pracy oraz dający jasność odnośnie wymogów względem konkretnych stanowisk. Zapoznanie się z regulaminem w celach dokumentacji tego faktu należy potwierdzić przez specjalne oświadczenie pracownika. Stosowne pismo powinno także trafić do dokumentacji pracowniczej.

Treść oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Takie oświadczenie pracownika ma uniwersalną formę bez względu na branżę oraz treść regulaminu. Pracodawcy mogą przy przygotowaniu dokumentu uwzględnić w nim dodatkowe potwierdzenie zapoznania się z informacjami objętymi tajemnicą służbową. Ogólna treść pozostaje jednak stała i nie wymaga specjalnych przekształceń.

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy, który udostępniamy do pobrania, ma konstrukcję zgodną z obowiązującymi normami i zawiera wszystkie potrzebne informacje. W dokumencie muszą się znaleźć oprócz treści oświadczenia także dane pracownika i pracodawcy oraz data i miejsce podpisania dokumentu.

Pisemne potwierdzenie znajomości regulaminu pracy jest dla obu stron ważnym elementem utrzymywania stosunku pracy i musi być podpisane przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków przez nowozatrudnionego pracownika.

Kalkulator wynagrodzeń
Sprawdź wynagrodzenie
netto, brutto i składki