Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1060        SUBSKRYBUJE: 7263
Tematy, które interesują czytelników:  Obowiązki pracownika, Dokumentacja pracownicza, Płaca minimalna, Handlowiec, Zainteresowania w CV, Praca na macierzyńskim, Działalność gospodarcza

Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną

Mobbing a praca w oparciu o umowę cywilnoprawną

Pracownicy, z którymi została podpisana umowa o pracę mogą liczyć na szeroki zakres ochrony. Co robić w przypadku ewentualnego mobbingu przy założeniu, że osoba wykonująca pracę świadczy ją w oparciu o umowę cywilnoprawną? Czy i w jaki sposób może się ona bronić przed nieuczciwymi praktykami zleceniodawcy?

Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej z roku na rok jest coraz bardziej popularne. Fakt, że takim pracownikom nie przysługują uprawnienia pracownicze nie jest jednak równoznaczny z tym, że nie mogą oni dochodzić swoich praw, gdy osoba zlecająca pracę narusza prawo. O swoje prawa walczyć mogą zarówno w sądzie cywilnym, jak i karnym. Dotyczy to również sytuacji, w której doświadczają oni w miejscu pracy mobbingu. Jak wówczas właściwie powinien zachować się pracownik?

Pojęcie mobbingu

Mobbing, jako zjawisko niepożądane i dotyczące pracowników, został uregulowany w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 943 § 2 oznacza on ?działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników?. Choć ustawodawca w przywołanym przepisie używa słowa ?pracownik?, to trzeba wiedzieć, że również osoby zatrudnione na podstawie przepisów kodeksu cywilnego mogą dochodzić swoich praw.

Ważny wyrok

Fakt, że osoby świadczące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne mogą wystąpić z roszczeniem przeciwko zleceniodawcy został potwierdzony przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 9 maja 2007 roku, sygn. akt I PZP 2/07 wskazał on, że każda osoba doświadczająca mobbingu ? niezależnie od formy zatrudnienia ? może walczyć o swoje prawa powołując się na cytowany powyżej artykuł z Kodeksu pracy.

Warto pamiętać, że w przypadku umów cywilnoprawnych sprawa o mobbing nie będzie toczyła się przed sądem pracy, ale sądem cywilnym. Podstawą roszczeń będzie art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego: ?Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonania naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (...)?. Osoby, których prawo zastało naruszone, mogą przy tym wystąpić o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

To Cię powinno też zainteresować: Dyskryminacja i mobbing w Twoim zakładzie pracy

Czego żądać?

Osoby, które doświadczyły mobbingu i nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mogą dochodzić wyżej wymienionego zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co więcej, mogą też domagać się odszkodowania na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych ? powołując się choćby na art. 415 Kodeksu cywilnego. Powołanie się na ten przepis pociąga za sobą określone skutki. Pracownik musi wykazać związek przyczynowy między naruszeniem, które miało miejsce a powstałą szkodą. Gdy mowa o świadczeniu pracy, to najczęściej mowa o szkodzie, którą jest uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. Udowodnienie, że taka szkoda zaistniała, jest podstawą do dochodzenia jej naprawienia przez zapłatę odszkodowania i jednoczesne pokrycie kosztów, które wiążą się z powrotem do zdrowia.

Z punktu widzenia osób, które są zainteresowane dochodzeniem roszczeń o naruszenie dóbr osobistych ważne jest, że takie sprawy rozpatrywane są przez sąd okręgowy. Trzeba też liczyć się z kosztami ? powód jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 600 złotych (można ubiegać się o ewentualne zwolnienie z kosztów, niemniej wymaga to udokumentowania swojej sytuacji materialnej).

Zobacz inne porady dla pracowników

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.