Zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy

Zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy
Osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy zlecenie, ale tak naprawę wykonują pracę jakby byli zatrudnieni na umowę o pracę, mogą wystąpić do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy. Jakie należy spełnić warunki? O czym powinien pamiętać powód?

Stosunek pracy tylko w niektórych sytuacjach

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, spełnione muszą być wszystkie poniższe cechy:

 • pracownik musi być podporządkowany kierownictwu pracodawcy,
 • praca musi być wykonywana odpłatnie,
 • pracownik świadczy pracę osobiście,
 • świadczona praca jest powtarzana w cyklach codziennych lub dłuższych,
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to właśnie zatrudniający ponosi konsekwencje za niezawinione błędy swojego podwładnego,
 • praca wykonywana jest w miejscu i czasie, który określony został przez pracodawcę.

Warto też pamiętać, że zgodnie z Kodeksem pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną wtedy, gdy zachowane zostają powyżej wymienione warunki. Dodatkowo zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy zatrudnienie na takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. W związku z powyższym, osoby, które świadczą pracę właśnie w ten sposób, ale od pracodawcy otrzymały umowę cywilnoprawną, mają podstawę, aby wystąpić o ustalenie stosunku pracy.

Wniesienie pozwu o ustalenie stosunku pracy

Zleceniobiorca, który uważa, że jego umowa posiada cechy właściwe dla stosunku pracy, ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. Warto przy tym pamiętać, że wniesiony pozew powinien być tak skonstruowany, aby sąd nie musiał wzywać do uzupełnienia braków formalnych. Zgodnie z aktualnymi przepisami, trzeba pamiętać, że pozew musi też spełniać wymogi pisma procesowego. Te wyszczególnione zostały w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

To Cię powinno też zainteresować: Umowa zlecenie - tylko obowiązki czy też prawa?

Zgodnie z zawartymi tam informacjami, konieczne jest umieszczenie w pozwie takich danych, jak:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.

Pozew jest zawsze pismem inicjującym postępowanie przed sądem, czyli pierwszym dokumentem wysłanym do sądu. W takim też przypadku konieczne jest wskazanie miejsca zamieszkania lub siedzib stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz samego przedmiotu sporu. W kolejnych pismach strony powinny podawać sygnaturę akt sądowych.

Co w pozwie o ustalenie stosunku pracy?

Poza uzasadnieniem, czyli wskazaniem, że jako zleceniobiorca de facto wykonywał pracę na postawie stosunku pracy, powód powinien przede wszystkim wnieść właśnie o ustalenie stosunku pracy. Wskazane jest przedstawienie stanu faktycznego, który podparty zostanie dowodami. Zleceniobiorca może wskazać, że - dla przykładu - codziennie podpisywał listę obecności w zakładzie pracy, zaś wykonywane przez niego zadania były kontrolowane przez przełożonego lub też bezpośrednio przez szefa.

Z punktu widzenia zainteresowanego, który wnosi taki pozew do sądu, ważne jest, że może on domagać się też wyrównania wynagrodzenia, wypłacenia premii (jeżeli przysługuje mu na podstawie zapisów w regulaminie pracy) czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik, który wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy, nie musi też martwić się o konieczność opłaty pozwu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest on zwolniony z konieczności uiszczania opłaty, chyba że sprawa dotyczy roszczenia powyżej 50 tys. złotych.

Podsumowując, pracownik, który świadczy pracę na rzecz pracodawcy, która ma cechy stosunku pracy, powinien zweryfikować umowę, na jakiej jest zatrudniony. Warto dopilnować odpowiedniej umowy polubownie, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy można wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy?

Jeśli pracodawca uporczywie nie daje pracownikowi umowy o pracę, mimo że jego praca na cechy stosunku pracy.

Co daje ustalenie stosunku pracy?

Pracownik może zyskać wyrównanie pensji, wypłacenie premii, czy uzyskanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Oceń ten wpis
Zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Nora
2019-12-11, 16:41
No i takie są także sytuacje. Z ciekawością przeczytałam na ten temat. Bardzo proszę o aktualizowanie takich porad, gdyż jest to bardzo ciekawe.
Boguś
2019-05-22, 12:15
Też zdarzają się takie przypadki, że zleceniobiorca wnosi pozew o ustalenie stosunku pracy. Wszystko fajnie jest ujęte w tym artykule.
Mars
2019-05-08, 10:56
Jak słyszę słowo pozew to brzmi to bardzo poważnie. Warto jest zatem zadbać o to by jak się to zdarzy wiedzieć o można odpowiedzieć, jak się bronić i jak reagować.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.