Rodzaje umów o pracę i wymiar czasu

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

18 marca 2020

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

4 komentarze

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
Pomyłka w zestawieniu? Źle ustawiona maszyna? A może błąd w przelewie? Wbrew wszystkiemu, nie są to jasne przesłanki do zwolnienia. Ustawodawca bardzo dokładnie wskazuje, kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę czy nawet zwolnić dyscyplinarnie zatrudnionego. Sprawdź najważniejsze informacje o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę.

Wyniki sondaży przeprowadzone ostatnimi czasy, wyraźnie wskazują, że coraz większa liczba pracowników obawia się utraty angażu. Przełożeni często poszukują drobnych błędów, które pozwolą im rozwiązać zawartą z pracownikiem umowę o pracę i zatrudniają na ich miejsce kogoś, kto będzie pracował w oparciu o bardziej elastyczną formę umowy, czyli na przykład umowę zlecenie. To jednak praktyka absolutnie zakazana.

Kodeks pracy chroni pracowników, który mają umowę o pracę na czas nieokreślony. Oni z pewnością nie mogą zostać pozbawieni zatrudnienia z powodu choćby uprzedzeń szefa. Wypowiedzenie umowy o pracę wymaga bowiem albo dochowania okresu wypowiedzenia albo solidnego uzasadnienia. Jeśli pracownik doszuka się jakichkolwiek przesłanek dyskryminacji czy niesprawiedliwości, może rościć swoich praw w sądzie. Warto więc wiedzieć, jak postępować.

Jak zwolnić pracownika?

Sprawnie przeprowadzone zwolnienie pracownika może przynieść korzystny skutek dla obu stron. Trzeba jednak wiedzieć, jak to uczynić. Na początku niezbędne jest określenie, jakie są faktyczne powody zwolnienia pracownika. Jeśli naruszył on poważnie swoje obowiązki pracownicze, i co za tym idzie, zasłużył na zwolnienie dyscyplinarnie (o którym szerzej piszemy poniżej) to maksymalnie w ciągu 30 dni od pozyskania informacji o takim stanie rzeczy należy wręczyć mu wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, czyli tzw. dyscyplinarkę.

Jeśli natomiast są inne przyczyny zwolnienia – na przykład likwidacja działu czy słabe wyniki danej osoby, warto na początku rozważyć możliwość wykorzystania potencjału pracownika w inny sposób – degradując na inne stanowisko, zmieniając mu dział albo mobilizując. W sytuacji, gdy nie widzi się szans i zwolnienie jest nieuniknione, warto przejść do rzeczy jak najszybciej.

Jakie są sposoby wypowiedzenia umowy o pracę?
Pracownika według Kodeksu pracy (Art 30 §1) można zwolnić na 4 sposoby:
 • z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • za porozumieniem stron, gdzie stosunek pracy może ustać w takim trybie, na jaki zgodzą się obie strony.
 • ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne)
 • z upływem czasu, na który była zawarta umowa

Ważne jest, aby pracownik wiedział, za co lub z jakiego powodu zostaje zwolniony. Dobrze, gdy pracodawca ma gotowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę na różnych zasadach, który uzupełnia tylko o konkretne dane.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu dokumentów możesz uniknąć np. ewentualnego wysunięcia pozwu do sądu pracy o nieuzasadnione zwolnienie pracownika. Jeśli zastanawiasz się, kiedy pracodawca może zwolnić pracownika, sprawa jest prosta – niemal w każdym momencie trwania stosunku pracy. Trzeba jednak pamiętać, że niezbędne jest postępowanie zgodnie z zapisami Kodeksu pracy!

Ubezpieczenie od utraty pracy

Wielu pracowników obawia się utraty pracy. W związku z tym rozważają opcję wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy. Rozważmy, czy jest to opłacalne rozwiązanie oraz przed czym tak naprawdę chroni. Ubezpieczenie od utraty pracy to inaczej polisa, którą oferują najczęściej firmy ubezpieczeniowe, ale także banki. Skierowane jest ono do osób, które mają różnego typu zobowiązania kredytowe. Dzięki temu zyskują one płynność w spłacaniu zadłużeń wobec banków wówczas, gdy kredytobiorca w wyniku różnych zdarzeń zostaje pozbawiony źródła dochodów, czyli wtedy, gdy traci pracę.

Szukasz pracy?

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana
Polecana

Tokarz OSN

PCO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Warszawa
Dodana
Polecana

Frezer OSN

PCO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Warszawa
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana

Co więc zyskuje ubezpieczony od utraty pracy? Otóż to, że w sytuacji braku środków na spłatę zobowiązań to ubezpieczyciel odpowiada za spłatę rat przez określony w umowie okres czasu.

Zwolnienie pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym – odprawa

Pracodawca, zgodnie z art. 54 Kodeksu pracy ma możliwość zwolnienia pracownika po upływie rocznego okresu świadczenia rehabilitacyjnego. Z tego tytułu pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty odprawy. Niemniej, może być, gdy zaistnieją pewne okoliczności.

Zapamiętaj!
Pracownik, z którym z powodu długotrwałej nieobecności w pracy wskutek choroby rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia zyskuje uprawnienia do odprawy rentowej.

Prawo do odprawy rentowej może więc mieć miejsce, jeżeli po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego otrzyma od ZUS-u pozytywną decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Taka odprawa rentowa przyjmuje wymiar jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Wzór wypowiedzenia o pracę dla zatrudnionego takim świadczeniem nie różni się niczym od standardowego dokumentu.

Zwolnienie dyscyplinarne – kiedy?

Art. 52 Kodeksu pracy jasno precyzuje, kiedy szef ma możliwość złożenia pracownikowi wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, czyli kiedy może zwolnić go w trybie dyscyplinarnym. Otóż umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika wówczas gdy zatrudniony:

 • dokona ciężkiego naruszenia podstawowych pracowniczych obowiązków,
 • popełnieni przestępstwo, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnianie,
 • z własnej winy utraci uprawnienia konieczne do pracy (np. kierowca straci prawo jazdy).

Należy jednak pamiętać, że pracodawca wyłącznie przez miesiąc od dnia uzyskania informacji o nagannym zachowaniu pracownika może skorzystać z możliwości zwolnienia dyscyplinarnego. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia powinno polegać na pisemnym oświadczeniu woli pracodawcy wraz z podaniem przyczyny i być poprzedzone konsultacją ze związkami, jeśli takowym podlega zatrudniony.

Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie - infografika

Najczęstsze przyczyny zwolnienia

Najczęstszą przesłanką do dyscyplinarnego zwolnienia jest pierwsza z wymienionych w art. 52 §1 przesłanka, czyli ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Ponownym problemem jest brak zdefiniowania pojęcia „ciężkie naruszenie”. Przyjmuje się, że są to te wszystkie zachowania, które nie kwalifikują się do zastosowania kary nagany. W tym przypadku jednoznacznie należy móc przypisać zatrudnionemu winę umyślą lub tez rażące niedbalstwo. Dodatkowo przewinienie to musi dotyczyć obowiązków pracowników o charakterze podstawowym.

Każdy pracownik, który obawia się zwolnienia dyscyplinarnego, powinien zapoznać się z art. 100 §2, który to wymienia podstawowy kanon pracowniczych obowiązków. Zgodnie z nim, pracownik jest zobowiązany w szczególności:

 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Przestrzeganie powyższych obowiązków powinno skutecznie ochronić właśnie przed zwolnieniem dyscyplinarnym każdego pracownika.

Gorączkowe szukanie przyczyny rozwiązania umowy

Zgodnie z art. 30§4 Kodeksu pracy: „W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”. Z powyższego wynika zatem, że każdy zatrudniający, musi określić, dlaczego zwalnia danego pracownika. Dalej, przyczyna wypowiedzenia nie może być pozorna, musi być konkretna i rzeczywista. W pierwszym przypadku, gdy uzasadnienie nie odwzorowuje stanu faktycznego, pracownik ma prawo dochodzenia swoich praw przez sądem. Wiązać może się to także z poważnymi konsekwencjami dla zatrudniającego.

Liczba spraw sądowych dotyczących wypowiedzeń umowy o pracę w 2018

Źródło: https://forsal.pl/praca/aktualnosci/galerie/1425169,duze-zdjecie,1,praca-jak-rozwiazac-umowe-na-czas-okreslony-polskie-zasady-moga-byc-niezgodne-z-prawem-ue.html

Stracić zaufanie, popełnić błąd? O grzechach pracowników

Co prawda, pracodawca może motywować swoje postępowanie brakiem zaufania, niemniej musi wówczas wykazać, że przyczyna ta jest obiektywna i racjonalna jednocześnie. Niezgodne z prawem jest zwalnianie pracownika z pobudek czysto osobistych, czyli wówczas, gdy pracodawca powołuje się na własne, subiektywne przeświadczenie.

O zupełnie innej kwestii mówimy wówczas, gdy pracownik popełnia błędy. Każdy, niezależne od zajmowanego stanowiska, ma prawo dopuścić się drobnych uchybień i te nie powinny stanowić postawy do wypowiedzenia umowy o pracę. Z drugiej strony, w samym Kodeksie pracy na próżno szukać odpowiednich przepisów, gdyż kwestia ta jest indywidualna i zbyt trudna do rozstrzygnięcia.

Co mówi orzecznictwo?

W polskim systemie prawnym orzecznictwo nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa. Z drugiej strony sądy niższego szczebla bardzo chętnie przywołują rozstrzygnięcia sądów wyższych. I tak, warto, omawiając kwestie zwolnień, przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 roku (sygn. II PK 82/2008). W tym przypadku Sąd staje na stanowisku, że pracownik może zostać zwolniony za małe pomyłki, nawet jeżeli następowały one w dłuższym czasie. W takim przypadku pracodawca może wskazać, że z uwagi na popełniane błędy, stracił do zatrudnionego zaufanie. W praktyce oznacza to tyle, że może zwolnić go zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ważne!
Przed wręczeniem dokumentu zatrudniający ma obowiązek zasięgnięcia opinii stosownej organizacji związkowej, niemniej tylko wówczas, gdy pracownik jest jej członkiem lub też zwrócił się do niej o objęcie go ochroną, zaś organizacja wyraziła zgodę. W taki przypadku organizacja jest zobowiązana wyrazić swoją opinię w terminie 3 dni.

Możliwość skorzystania z powyższego prawa ma chronić zarówno pracownika, jak i zatrudniającego. Zyskują oni pewność, że postępują właściwie, zaś ich stanowisko nie jest subiektywne, ale obiektywne. Taki doradczy charakter organizacji może uchronić przed spotkaniem się stron w sądzie.

Pomyłka w wypowiedzeniu umowy o pracę

Według prawa omyłka, błąd w wypowiedzeniu umowy o pracę nie skutkuje unieważnieniem dokumentu, choć w zależności od rodzaju błędu mogą ulec zmianie prawa do roszczeń zwalnianego pracownika. Warto zapoznać się z możliwymi nieprawidłowościami, by uniknąć drogi prawnej na którą niekiedy mogą się zwrócić byli pracownicy.

Video

Możliwe błędy popełniane przy wypowiadaniu pracownikowi umowy o pracę mogą dotyczyć kwestii czysto formalnych, wymagających jedynie sprostowania na piśmie. Mogą to być jednak również omyłki skutkujące naruszeniem praw danej osoby, np. wręczanie wypowiedzenia w niewłaściwych okolicznościach, nieprawidłowe wskazanie przyczyny wypowiedzenia czy łamanie prawa poprzez oświadczenie wypowiedzenia osobie objętej ochroną pracy.

Podsumowując, każdy pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika. Musi jednak postępować zgodnie z prawem. To, jak zwolnić pracownika jest kwestią indywidualną – może być z dochowaniem okresu wypowiedzenia albo za sprawą porozumienia stron. Tylko zwolnienie dyscyplinarne wymaga spełnienia szeregu warunków i nie zawsze może zostać wręczone zatrudnionemu.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są sposoby wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

Pracodawca może wypowiedzieć umowę w kilku trybach: z zachowaniem wypowiedzenia, za porozumieniem stron bez wypowiedzenia lub ze skróceniem go, w trybie natychmiastowym (zwolnienie dyscyplinarne) oraz wraz z upływem terminu ważności umowy.

Co pracodawca powinien zawrzeć w wypowiedzeniu umowy o pracę?

Poza datą, danymi stron, podpisem i oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy wraz z podaniem terminu jej zawarcia, w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony i bez zachowania okresu wypowiedzenia ważne jest podanie przyczyny wypowiedzenia umowy, która powinna być konkretna i rzeczywista.

Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie?

Zwolnienie dyscyplinarne jest uzasadnione w przypadku: ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnienia w okresie pracy przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie, utraty uprawnień koniecznych do wykonywania obowiązków (np. na stanowisku kierowcy pracownik traci prawo jazdy).

Podziel się

4 komentarze

Kaz

Kaz

Wypowiedzenie jest normalną sprawą szkoda tylko, że wielu ludzi w ostatni dzień potrafi takie coś rzucić pracownikowi na stół.
Renia

Renia

Pracownik na podstawie umowy na czas określony ma takie same prawa jak pracownik na podstawie umowy na czas nieokreślony. Oczywiście kwestia płatności będzie inna.
Piotr

Piotr

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Jest to możliwe, ale musi się odbyć zgodnie z przepisami prawa.
Gosia

Gosia

W umowie o pracę w niepełnym wymiarze godzin pracodawcy muszą skupić się na godzinach pracy i wynagrodzeniu pracownika. To samo dotyczy wypowiedzenia i praw związanych z umową.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka