Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy dla ojca, Wymiar urlopu, zasiłek wychowawczy

5 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

10 komentarzy
Urlop wychowawczy dla ojca, Wymiar urlopu, zasiłek wychowawczy
Dowiedz się o wymiarze urlopu wychowawczego dla ojca, gdy matka nie pracuje. Sprawdź warunki udzielenia urlopu, zasiłek wychowawczy i korzyści dla pracowników.

Koniecznym warunkiem, aby zostać beneficjentem urlopu wychowawczego, jest status pracownika. Według Kodeksu pracy, osoba zainteresowana tego rodzaju urlopem, musi być zatrudniona na umowę o pracę, mianowana, powołana lub musi świadczyć pracę w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę. Jednak to nie wszystko. Kolejnym wymogiem jest staż pracy wynoszący minimum 6 miesięcy. Do tego okresu wliczany jest czas pracy u innych pracodawców, urlop macierzyński, ale też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego też z urlopu wychowawczego nie może skorzystać rodzic zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub bezrobotny. Poniżej szczegółowo omawiamy wszystkie kwestie związane z urlopem wychowawczym dla ojca.

Urlop wychowawczy dla ojca

Urlop wychowawczy jest ważnym przywilejem dla ojca, który umożliwia mu poświęcenie czasu na opiekę nad dzieckiem. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy matka nie pracuje lub nie może skorzystać z urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku, ojciec może ubiegać się o urlop wychowawczy, aby pełnić rolę opiekuna dla swojego dziecka.

Warto wiedzieć, że urlop wychowawczy przysługuje ojcu na takich samych warunkach jak matce dziecka. Zgodnie z Kodeksem pracy, ojciec musi spełnić kilka kryteriów, aby móc skorzystać z tego rodzaju urlopu. Przede wszystkim, musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowany, powołany lub pracować na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Ponadto, wymagany jest staż pracy wynoszący co najmniej 6 miesięcy, do którego wlicza się zarówno czas pracy u innych pracodawców, jak i urlop macierzyński oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Urlop wychowawczy dla ojca - ważne narzędzie dla opieki nad dzieckiem Skorzystaj z możliwości udzielenia urlopu wychowawczego, gdy matka nie pracuje, aby aktywnie uczestniczyć w wychowaniu swojego dziecka i tworzyć silną więź rodzinna.

W przypadku urlopu wychowawczego dla ojca, którym interesujemy się, istnieje pewien limit czasowy. Maksymalny okres urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy i można go wykorzystać do momentu, gdy dziecko ukończy 6 lat. Jednak każdy z rodziców ma prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego, który nie może być przeniesiony ani na innych opiekunów, ani na drugiego rodzica. Oznacza to, że ojciec może skorzystać z maksymalnie 35 miesięcy urlopu, a pozostały miesiąc może zostać wykorzystany przez drugiego rodzica. W przypadku samotnie wychowujących dziecko rodziców, przysługuje pełny 36-miesięczny urlop wychowawczy.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że urlop wychowawczy dla ojca nie musi być wykorzystywany w całości za jednym razem. Można go podzielić na kilka części, z przerwami między nimi. Nie jest konieczne, aby urlop wychowawczy był wykorzystywany od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Należy jednak pamiętać, że urlop przysługuje do momentu, gdy dziecko skończy 6 lat. Dlatego, jeśli ojciec zdecyduje się na urlop wychowawczy w dniu, gdy dziecko kończy 5 lat, będzie mógł przebywać na urlopie do 31 grudnia tego roku, a nie wykorzystany urlop po prostu przepadnie, nie można go przedłużyć ani otrzymać za niego ekwiwalentu pieniężnego.

Szukasz pracy?

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Jaworze
 • 24-25 zł / h
Dodana

Inżynier ds. Inwestycji Budowlanych

Dijo Baking Sp. z o.o.

 • Wrocław
Dodana

Grafik

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Śląskie
Dodana

Asystent Projektanta drogowego

ROBIMART Sp. z o.o.

 • Pruszków
Dodana
Dodana

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego dla ojca powinien zostać złożony do pracodawcy nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Wniosek powinien być opatrzony odpowiednimi informacjami, takimi jak imię i nazwisko ojca, dane dziecka, na które przysługuje urlop oraz określenie czasu trwania urlopu. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, ojciec może przejść na urlop wychowawczy i po jego zakończeniu ma prawo do powrotu do pracy.

Warto pamiętać, że urlop wychowawczy dla ojca nie jest płatny, jednak pracownik może ubiegać się o zasiłek wychowawczy oraz specjalne dodatki do zasiłku. Pracodawca powinien poinformować ojca o tych możliwościach oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji na ten temat.

Oświadczenie ojca o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Jeżeli jeden z rodziców jest zdecydowany, aby przejść na urlop wychowawczy, drugi powinien dołączyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tego przywileju przez konkretny czas wskazany we wniosku. Dlatego, jeżeli matka przechodzi na urlop wychowawczy, ojciec powinien wypełnić specjalne oświadczenie, które potwierdzi, że on z tego urlopu rezygnuje. Oczywiście, jeżeli są chętni, mogą skorzystać z urlopu jednocześnie. Wówczas jednak należy pamiętać, że według art. 186 Kodeksu pracy, czas ten nie może przekroczyć 3 miesięcy. Wtedy do wniosku również należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze skorzystania z urlopu.

Jak powinno wyglądać oświadczenie w pierwszym przypadku? Dokument o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego powinien zawierać następujące informacje:

 • Miejscowość i datę wypełnienia oświadczenia;
 • Dane osobowe rodzica składającego oświadczenie (imię i nazwisko, adres);
 • Dane pracodawcy;
 • Dane dziecka, na które jest brany (lub nie) urlop wychowawczy;
 • Tytuł oświadczenia, np. „Oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego”;
 • Treść główna, zaczynająca się od słów „Oświadczam, że…”;
 • Odręczny podpis rodzica składającego oświadczenie.

Wniosek o urlop wychowawczy oświadczenie ojca

Na urlop wychowawczy można przejść od razu w całości wykorzystując okres jego obowiązywania lub można podzielić go na części (od 2 do 5). Pomiędzy wydzielonymi częściami mogą pojawić się przerwy. Długość każdej części jest określana przez pracownika i zależy w pełni od niego.

Ojciec, który nie chce się zrzec swoich praw do urlopu i postanawia na niego przejść, musi złożyć odpowiedni wniosek do 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Forma wniosku o urlop wychowawczy jest ustalana na podstawie artykułu 23 ustawy wydanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2015 roku, dotyczącej wniosków o prawa pracowników, którzy jednocześnie są rodzicami. Dokument ten musi zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko składającego dokument;
 • imię i nazwisko dziecka, na które przysługuje urlop wychowawczy;
 • określenie czasu trwania urlopu wychowawczego na podane dziecko;
 • informacje o urlopie wychowawczym, który już został wykorzystany na podane dziecko;
 • decyzja dotycząca podzielenia urlopu na części lub wykorzystania go w całości.

Wniosek o urlop wychowawczy oświadczenie ojca

Na urlop wychowawczy można przejść od razu w całości wykorzystując okres jego obowiązywania lub można podzielić go na części (od 2 do 5). Pomiędzy wydzielonymi częściami mogą pojawić się przerwy. Długość każdej części jest określana przez pracownika i zależy w pełni od niego.

Ojciec, który nie chce się zrzec swoich praw do urlopu i postanawia na niego przejść, musi złożyć odpowiedni wniosek do 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Forma wniosku o urlop wychowawczy jest ustalana na podstawie artykułu 23 ustawy wydanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2015 roku, dotyczącej wniosków o prawa pracowników, którzy jednocześnie są rodzicami. Dokument ten musi zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko składającego dokument;
 • imię i nazwisko dziecka, na które przysługuje urlop wychowawczy;
 • określenie czasu trwania urlopu wychowawczego na podane dziecko;
 • informacje o urlopie wychowawczym, który już został wykorzystany na podane dziecko;
 • decyzja dotycząca podzielenia urlopu na części lub wykorzystania go w całości.

Wniosek o urlop wychowawczy dla ojca wzór

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(dane pracownika)

……………………………………..
(dane pracodawcy)

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od ……………………….…… do ……………………….…… na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem ……………………….…… urodzonym ……………………….……. . Dotychczas nie korzystałem / korzystałem z urlopu wychowawczego na to dziecko (jeśli korzystałem, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… tygodni.).

Oświadczam jednocześnie, iż drugi z rodziców nie będzie korzystał / będzie korzystał jednocześnie z urlopu wychowawczego na to samo dziecko (jeśli będzie, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… od ……………………….…… do ……………………….…… .).

Do wniosku załączam stosowne oświadczenie matki dziecka.
 

……………………………………..
(podpis pracownika)

 

Podsumowując, urlop wychowawczy dla ojca jest dziś popularną praktyką, umożliwiającą tacie sprawowanie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Warto więc znać swoje prawa, które przysługują Ci, jako pracownikowi będącemu jednocześnie rodzicem. Chcąc skorzystać z takiego urlopu, niezbędne jest bowiem spełnienie konkretnych wymogów oraz złożenie wniosku do pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje

Maksymalny okres urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Udziela się go na czas nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Każdy z rodziców ma prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Nie można przenieść tego prawa ani na innych opiekunów, ani na drugiego rodzica. Dlatego też rodzic dziecka może maksymalnie skorzystać z 35 miesięcy urlopu, a pozostały miesiąc może wykorzystać drugi rodzic. Odstępstwem od reguły są osoby samotnie wychowujące dziecko, które mogą w całości wykorzystać urlop 36-miesięczny.

Nie ma obowiązku wykorzystania całego urlopu wychowawczego za jednym razem. Można swobodnie podzielić go na kilka części. Nie jest konieczne, aby korzystać z niego zaraz po ukończeniu urlopu macierzyńskiego. Należy tylko pamiętać o regule, że urlop przysługuje do czasu, aż dziecko skończy 6 lat. Tym samym, np. gdy ojciec zdecyduje się przejść na urlop wychowawczy w dniu 5 urodzin dziecka, będzie mógł przebywać na nim maksymalnie do 31 grudnia tego roku, w którym dziecko będzie kończyło 6 lat, a pozostały urlop po prostu przepadnie – nie można go przedłużyć ani otrzymać za niego ekwiwalentu pieniężnego.

Te same zasady obowiązują zarówno matki, jak i ojców dzieci, którzy decydują się na urlop wychowawczy. Oprócz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, sześciomiesięcznego stażu oraz odpowiedniego wieku dziecka, muszą także złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Taki dokument należy przekazać nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą urlopu. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę i urlop zostanie przyznany, należy pamiętać, że w każdej chwili przysługuje prawo powrotu do pracy.

Czy oboje rodziców może być na urlopie w tym samym czasie? Tak! W razie chęci oboje rodziców może przejść na urlop jednocześnie, ale wówczas urlop ten może trwać wyłącznie do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu na urlopie może pozostać tylko jeden rodzic. Prawo głosi, że urlop wychowawczy nie jest płatny, jednak pracownik może ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz specjalne dodatki do zasiłku. 

Temat Opis
Warunki udzielenia urlopu wychowawczego Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 6-miesięczny staż pracy, wiek dziecka
Wymiar urlopu wychowawczego Do 36 miesięcy, z możliwością podziału na części
Urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje Przysługuje również ojcom, niezależnie od sytuacji zatrudnienia matki
Zasiłek wychowawczy Możliwość ubiegania się o zasiłek wychowawczy i dodatki do zasiłku
Wniosek o urlop wychowawczy Procedura składania wniosku i terminy

Podsumowując, urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje, jest ważnym narzędziem, które umożliwia ojcom poświęcenie odpowiedniego czasu na opiekę nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami prawa pracy, ojciec ma prawo do urlopu wychowawczego, o ile spełnia określone wymagania. Daje to ojcom możliwość aktywnego uczestnictwa w wychowaniu swojego dziecka i tworzenia silnego więzi rodzinnej. Pracodawcy powinni być świadomi tych przepisów i zapewnić ojcom możliwość skorzystania z tego ważnego przywileju.

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop wychowawczy

Najczęściej zadawane pytania

Czy ojciec może skorzystać z urlopu wychowawczego, gdy matka nie pracuje?

Tak, ojciec ma prawo do urlopu wychowawczego, niezależnie od sytuacji zatrudnienia matki.

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego dla ojca?

Maksymalny okres urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, z możliwością podziału na części.

Czy ojciec może otrzymać zasiłek wychowawczy?

Tak, ojciec może ubiegać się o zasiłek wychowawczy oraz dodatki do zasiłku.

Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zostać złożony do pracodawcy nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy dla ojca nie jest płatny, jednak można ubiegać się o zasiłek wychowawczy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

10 komentarzy

Niecik

Niecik

Coraz więcej panów na taki urlop się udaje jak pokazuje praktyka. Temat powinien poznać każdy by móc wyrobić sobie zdanie.
jadzka55

jadzka55

Dla mnie najważniejsze jest konkretnie poznać temat i jak widzę otrzymuję tutaj pakiet niezbędnych informacji. Cóż więcej potrzeba od tego by przysposobić wiedzę na temat urlopu wychowawczego dla ojca. Jak dla mnie wielki plus.
tcio

tcio

Wśród wielu przywilejów dla rodziców, jest też urlop wychowawczy nie tylko dla matki, ale i dla ojca też. Każdy ojciec powinien "znać ten przywilej". Skorzystam z takiego urlopu i cieszę się, że jest wzór jak wypełnić taki wniosek w tym artykule.
Julka

Julka

A czy urlop wychowawczy należy się matce kiedy ojciec jest bezrobotny?
Jan

Jan

Urlop wychowawczy dla ojca. Może być. Skorzystałem.
Erna

Erna

Urlop wychowawczy to fajny przywilej, chociaż nie jest płatny. Nie każdy pewnie wie, że razem z mężem można go zabrać. Ja tak zrobiłam z mężem. Wypełniliśmy wnioski odpowiednie i pracodawca nie robił żadnego problemu.
Ronaldinio

Ronaldinio

Zasiłek macierzyński i urlop przyznawany jest matce dziecka, ale może ona przekazać część jej ojcu pod warunkiem, że większość urlopu została wcześniej wykorzystana. Z ojcem chyba podobnie?
Daryjka

Daryjka

Natychmiast po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego pracownicy mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop dla ojca jest coraz powszechniej stosowany przez mężczyzn.
Paweł Ziemba

Paweł Ziemba

Kolega brał taki urlop i wszyscy byli zadowoleni. Zresztą wiele ludzi zna jeszcze lepiej przepisy niż podobne poradniki i potrafi sobie radzić z płątnościami i świadczeniami.
Łukasz Dudkiewicz

Łukasz Dudkiewicz

Wniosek czytelny. Skorzystałem z niego właśnie :-) Mimo iż ojciec jest często postawiony niżej niż matka w takich sprawach, to tutaj jest lepiej niż np. 20 lat temu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka