Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy to dodatkowe uprawnienie pracownicze, które przysługuje zatrudnionym pozostającym w stosunku pracy, w związku z rodzicielstwem. Został on wprowadzony z myślą o rodzicach, którzy chcą obserwować rozwój dziecka bądź oddać się opiece nad nim w związku z zaistniałymi okolicznościami, np. chorobą czy wypadkiem pociechy. Aby takowy urlop został udzielony, niezbędne jest złożenie wniosku o urlop wychowawczy. Sprawdź, kiedy należy dostarczyć podanie o ten urlop do pracodawcy oraz dowiedz się, jak wygląda wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego czy o jego przerwanie.

Urlop wychowawczy – jak złożyć wniosek?

Na początku warto dowiedzieć się, czy urlop wychowawczy faktycznie nam przysługuje oraz w jakim wymiarze. Otóż zgodnie z regulacjami prawnymi, może on trwać maksymalnie 36 miesięcy, z tą uwagą, że 1 miesiąc zawsze przysługuje drugiemu z rodziców. Składając więc wniosek o urlop wychowawczy, możesz ubiegać się maksymalnie o 35 miesięcy. Wyjątek od tego stanowi sytuacja, gdy dziecko pozostaje pod opieką wyłącznie jednego rodzica (np. drugi został sądownie pozbawiony praw rodzicielskich), wówczas przysługuje mu dodatkowy miesiąc.

Należy także pamiętać, iż urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym – w wyłącznie w określonych sytuacjach przysługuje na niego świadczenie w wysokości 400 złotych. Urlop może zostać wykorzystany w 5 częściach, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, kiedy dziecko będzie kończyło 6 lat. Tutaj również są pewne wyjątki – np. gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, czas na wykorzystanie urlopu wychowawczego wydłuża się do ukończenia przez pociechę 18 roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiemZasiłek wychowawczy na dziecko w wysokości 400 zł miesięcznie przysługuje rodzicowi przebywającemu na urlopie wychowawczym, pod warunkiem, że:
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł,
  • rodzic na urlopie nie podejmuje pracy uniemożliwiającej osobistą opiekę nad dzieckiem,
  • matka nie korzysta w tym samym czasie z zasiłku macierzyńskiego.

O urlop wychowawczy wniosek należy złożyć wyłącznie wówczas, gdy spełnia się dwa kryteria – po pierwsze pozostawania w stosunku pracy, a po drugie, gdy ma się minimum 6-miesięczny staż pracy. Do niego można wliczyć pracę u różnych pracodawców, a także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

A jak wygląda kwestia wniosku o urlop wychowawczy przy umowie na czas określony? W takiej sytuacji pracodawca najczęściej udziela go tylko do końca okresu, do którego będzie trwał stosunek pracy. Nie jest to uwarunkowane żadnymi przepisami prawa, zatem jeśli pracodawca zdecyduje, że będzie chciał przedłużyć umowę z pracownikiem, może wówczas udzielić urlopu na okres dłuższy, czyli maksymalnie 35 miesięcy.

Wniosek o urlop wychowawczy wzór

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(dane pracownika)

……………………………………..
(dane pracodawcy)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od ……………………….…… do ……………………….…… na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem ……………………….…… urodzonym ……………………….……. . Dotychczas nie korzystałem / korzystałem z urlopu wychowawczego na to dziecko (jeśli korzystałem, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… tygodni.).

Oświadczam jednocześnie, iż drugi z rodziców nie będzie korzystał / będzie korzystał jednocześnie z urlopu wychowawczego na to samo dziecko (jeśli będzie, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… od ……………………….…… do ……………………….…… .).

Do wniosku załączam stosowne oświadczenie matki / ojca dziecka.

……………………………………..
(podpis pracownika)

Powyższy wzór podania o urlop wychowawczy pomoże przygotować je odpowiednio. Aby wystosować kompletne pismo, trzeba oczywiście wiedzieć, kiedy dokładnie chcemy mieć urlop oraz ustalić z partnerem, czy i kiedy on skorzysta z tego przywileju. 

Odnosząc się do wzoru: jak wypełnić wniosek o urlop wychowawczy? Niezbędne będzie podanie stosownych informacji, które w powyższym przykładowym piśmie zostały wykropkowane, czyli: terminy, od kiedy do kiedy chcemy przebywać na urlopie, którego dziecka dotyczy opieka (wraz z datą jego urodzenia), potwierdzenie czy i w jakim wymiarze korzystaliśmy już z urlopu wychowawczego oraz czy drugi rodzic zamierza skorzystać z tej możliwości. Pamiętajmy, że do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica, sformułowane stosownie do wcześniej wpisanych ustaleń. By podanie o urlop wychowawczy było ważne, tak jak w przypadku wszystkich tego rodzaju dokumentów, koniecznie należy opatrzyć je podpisem.

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy dedykowany jest rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. Jego otrzymanie nie wymaga wielu formalności – najważniejsze jest, aby podanie o urlop wychowawczy złożyć w odpowiednim terminie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kwestia tego, kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy, stanowi, iż powinno to nastąpić nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Jeśli więc chcesz rozpocząć urlop od 1 stycznia, pismo należy przedłożyć maksymalnie do 10 grudnia. Taki czas jest szansą dla pracodawcy na reorganizację pracy w firmie, ustalenie ewentualnych zastępstw i podział obowiązków.

Nie oznacza to jednak, że nie możesz zmienić planów. Masz bowiem prawo do złożenia pisma cofającego bądź korygującego wniosek. Należy to uczynić maksymalnie na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego.

Wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego

Pracownik, który na pewien czas zawiesił swoje obowiązki zawodowe na rzecz sprawowania opieki nad dzieckiem, ma prawo przerwać swój urlop wychowawczy i wrócić do pracy. W tym wypadku niezbędne jest złożenie wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego do pracodawcy. Wszystko dlatego, że urlop ten jest dodatkowym prawem pracowniczym – można z niego korzystać, ale nie trzeba.

Wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego, podobnie jak każde inne pismo formalne, powinien spełniać określone wymogi i zawierać istotne informacje. To przede wszystkim data i miejscowość sporządzenia wniosku, dane pracownika, dane pracodawcy, ale także takie elementy jak:

  • Data rozpoczęcia urlopu wychowawczego i data jego zakończenia, które były we wniosku o urlop wychowawczy;
  • Data, kiedy pracownik chce powrócić do pracy;
  • Nazwa zajmowanego dotychczas stanowiska.

Należy pamiętać, iż na wniosek o skrócenie urlopu wychowawczego pracodawca powinien odpowiedzieć – jeśli pracownik chce wrócić szybciej niż za 31 dni, wówczas niezbędna jest zgoda zatrudniającego. Pracodawca zobowiązany jest do stworzenia miejsca pracy dla powracającego z urlopu wychowawczego na tym samym stanowisku bądź równorzędnym. W innym wypadku powinien on złożyć pracownikowi ofertę zmieniającą, na którą pracownik może się zgodzić (np. inny zakres obowiązków, mniejszy wymiar etatu). Nie dopełnienie tych obowiązków może skutkować zawiadomieniem sądu pracy odnośnie naruszenia dóbr pracowniczych.

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego – wzór

W sytuacji, gdy pracownik zdecyduje się na przerwanie urlopu wychowawczego, powinien on złożyć u pracodawcy odpowiednie pismo. Dzięki temu pracodawca zyska szansę na reorganizację pracy w firmie i umożliwienie pracownikowi powrotu z urlopu. W tym celu należy złożyć wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z wyprzedzeniem. Pracodawca może zgodzić się na powrót nawet następnego dnia, ale nie ma takiego obowiązku. Musi natomiast umożliwić to po maksymalnie 31 dniach.

Jak taki wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego powinien wyglądać? Poniżej przedstawiamy wzór.

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(dane pracownika)

……………………………………..
(dane pracodawcy)

 

REZYGNACJA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 

Uprzejmie informuję, iż z uwagi na zmianę mojej sytuacji rodzinnej, rezygnuję z dalszego korzystania z urlopu wychowawczego udzielonego mi w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ..................................................................................... urodzonym  ..................................................... r.  na okres od dnia .................................................... do dnia ......................................................... .

Jednocześnie informuję, że chciałabym podjąć pracę w dniu ..................................................... na dotychczas sprawowanym stanowisku ........................................................ .

……………………………………..
(podpis pracownika)


 

Podsumowując, urlop wychowawczy to przywilej, z którego może skorzystać rodzic dziecka do ukończenia przez nie 6 roku życia (lub w wyjątkowych sytuacjach 18). Aby taki urlop mógł zostać udzielony, niezbędne jest przedłożenie odpowiedniego wniosku o urlop wychowawczy, najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem sprawowania opieki nad dzieckiem.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Aby pracodawca mógł zadbać o odpowiednie zastępstwo i podział obowiązków, podanie o urlop wychowawczy należy złożyć najpóźniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

Ile przysługuje urlopu wychowawczego?

Rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego na dziecko, dodatkowy 1 miesiąc przeznaczony jest do wykorzystania przez drugiego rodzica.

Czy urlop wychowawczy jest bezpłatny?

Tak, na urlopie wychowawczym rodzic nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy. W określonych warunkach może jednak uzyskać świadczenie - zasiłek wychowawczy w wysokości 400 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem.

Co powinno się znaleźć we wniosku o urlop wychowawczy?

Standardowo taki wniosek musi zawierać dane wnioskującego oraz pracodawcy, terminy planowanego odejścia na urlop oraz powrotu, dane dziecka, którego dotyczy opieka, informacje o wykorzystanym już urlopie wychowawczym oraz o tym, czy i kiedy korzysta z niego drugi rodzic. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.
Oceń ten wpis
Wniosek o urlop wychowawczy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Inga
2019-12-03, 20:52
Urlop wychowawczy to jedno z wielu uprawnień pracowniczych. Musi być złożony odpowiedni wniosek, aby taki urlop został przydzielony. Daliście fajny wzór- jak wypełnić taki wniosek. Dziękuję za to, bo pragnę z tego urlopu skorzystać.
Ingrid
2019-05-17, 15:41
A ja wykorzystała wniosek z tej strony - rezygnacja z urlopu wychowawczego.
Emma
2019-05-17, 14:19
Urlop wychowawczy nie jest płatny. Czasami musimy go wziąć i wtedy należy napisać odpowiedni wniosek o taki urlop. Wykorzystał wzór wniosku o urlop wychowawczy z tej strony.
500tka
2019-05-09, 12:24
Jeśli dochód na osobę w rodzinie z dzieckiem nie przekracza pewnego progu (tzw. Kryterium dochodowe), rodzina może być uprawniona do zasiłku rodzinnego i jednorazowego zasiłku porodowego. Wzory mają znaczenie, jeszcze jest 500+....
Zeta1
2019-05-07, 11:37
Wniosek jak każdy inny. Nie ma tutaj filozofii w jego wypełnieniu i skonstruowaniu. No ale fakt przykłady podstawione pod nos s ą zawsze bardzo korzystnym rozwiązaniem.
Samulak
2019-04-15, 12:59
Różnie to jednak bywa zależy co jest opłacalne. Tez o tym decyduje konkretny przypadek czy dziecko jest zdrowe oraz wiele innych czynników, które mogą z tym wystąpić.
Magda
2019-03-26, 11:20
Zależy jak to bywa w rodzinie. Czasami bardziej opłacalne to jest. Różnie ludzie myślą. W przypadku np. dwóch małych dzieci (różnica np. roku, dwóch) to masz 500+, 80% i mama przy dzieciach.
Aneta
2019-03-24, 19:04
Teraz to już prawie nikt nie bierze urlopów wychowawczych, wszyscy chcą wrócić do zawodu jak najszybciej. Trochę szkoda. Ja miałam tylko urlop macierzyński.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.