Zmiana i utrata pracy

Rodzaje bonów dla osób bezrobotnych - zrozum i skorzystaj

10 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 8 głosów

8 głosów

4 komentarze
Rodzaje bonów dla osób bezrobotnych - zrozum i skorzystaj
Jako osoba bezrobotna masz do dyspozycji bony, które mogą pomóc Ci wrócić na rynek pracy. Dowiedz się, jakie wsparcie możesz otrzymać oraz jakie warunki musisz spełnić.

Jakimi bonami dysponują urzędy pracy?

Kilka lat temu urzędy pracy przeszły gruntowną reformę, co zaowocowało tym, że dziś jeszcze skuteczniej mogą pomagać osobom poszukującym zatrudnienia. Obok dotychczasowych form wsparcia, nie można zapomnieć o bonach. Aktualnie urzędy pracy proponują osobom bezrobotnym skorzystanie z następujących bonów:

 • szkoleniowego,
 • stażowego,
 • zatrudnieniowego,
 • na zasiedlenie.

Aby otrzymać poszczególne bony, musisz spełnić określone w ustawach warunki. Jeżeli od dłuższego czasu nie możesz znaleźć zatrudnienia, to taka forma pomocy może sprawić, że ponownie staniesz się aktywny zawodowo.

Bony szkoleniowe - klucz do kariery dla młodych osób

Jesteś osobą do 30. Roku życia? W takim razie możesz skorzystać z bonu szkoleniowego. Dzięki niemu podniesiesz swoje dotychczasowe kompetencje i umiejętności – bony szkoleniowe mogą zostać przyznane na jedno lub kilka szkoleń, w tym również kursów nadających uprawniania zawodowe. Jeżeli na kursy lub szkolenia będziesz musiał dojeżdżać, możesz również liczyć, że otrzymasz środki pozwalające pokryć te koszty.

Ten rodzaj wsparcia cieszy się dużą popularnością wśród osób pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy.Jego uzyskanie przez bezrobotnego to gwarancja skierowania go na szkolenia, dzięki którym będzie mógł podnieść swoje kwalifikacje. W ramach bonu szkoleniowego, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, możliwe jest sfinansowanie kosztów:

 • jednego lub kilku szkoleń (również kursu zawodowego),
 • koszów badań lekarskich (również psychologicznych),
 • przejazdu na szkolenia w wysokości: 150 zł (gdy szkolenia trwa do 150 godzin) lub 200 zł (gdy szkolenia trwa powyżej 150 godzin),
 • zakwaterowania – osoba bezrobotna można liczyć na kwotę od 550 zł do 1500 zł w zależności od długości trwania szkolenia.

Jeżeli koszty szkolenia lub kursu zawodowego przekraczają wysokość przeciętnego wynagrodzenia Osoba bezrobotna jest zobowiązana samodzielnie pokryć resztę kosztów.

 

Bony stażowe - najpopularniejszy wybór wśród bezrobotnych

Dotychczas z bonów stażowych skorzystało już wielu bezrobotnych. Tego rodzaj pomocy to gwarancja, że bezrobotny odbędzie staż u pracodawcy (przez okres 6 miesięcy), a po jego zakończeniu będzie miał zatrudnienie przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana

Praca dla Ślusarza / Spawacza w Niemczech

In-Serv Team Sp. z o. o.

 • Niemcy
Dodana

R&D Manager (Kleje do drewna)

Synthos S.A.

 • Oświęcim
Dodana

Osoby korzystające z bonu stażowego mogą liczyć na sfinansowanie kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu (łącznie do wysokości 600 zł) i kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań.

Bony stażowe zostały tak opracowane, by zachęcać pracodawców do przyjmowania stażystów. Pracodawca, który zatrudni skierowaną do niego osobę (po odbyciu przez nią stażu) na okres 6 miesięcy, może wystąpić z wnioskiem o wypłatę premii. Ta wynosi 1513,50 zł.

Bon zatrudnieniowy - rozwiązanie, gdy znalazłeś pracodawcę, ale...

Jako osoba aktywna, mogłeś sam szukać pracy w różnych firmach. Co jednak, jeżeli pracodawca twierdzi, że chętnie przyjąłby cię do pracy, ale obawia się, ze nie będzie w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem cię? W takiej sytuacji powinieneś rozważyć staranie się o przyznanie bonu zatrudnieniowego. Dzięki niemu pracodawca, który cię zatrudni, otrzyma refundację części kosztów zatrudnienia i składek na ubezpieczenie społeczne. Korzystasz zatem ty, jak i firma, która zdecyduje się ciebie zatrudnić.

Jeżeli pracodawca podpisze ze starostą umowę, może liczyć na refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie jest zobowiązany do zatrudniania osoby skierowanej przez okres 18 miesięcy i dalszego utrzymywania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji.

Bon na zasiedlenie - Twoje wsparcie przy przeprowadzce

Czym są bony na zasiedlenie? Takie przyznawane są przez starostę tym bezrobotnym, którzy podejmują zatrudnienie lub otwierają działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkana (co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania). Bon na zasiedlenie jest przyznawany w wysokości określonej w umowie, ale maksymalnie jest to 200% przeciętego wynagrodzenia. Aby otrzymać wsparcie w takiej postaci, osoba podejmująca zatrudnienie lub otwierająca firmę musi jeszcze:

 • tytułem wynagrodzenia za pracę lub tytułem przychodu osiągać kwotę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym,
 • być zatrudniona lub prowadzić działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi pamiętać o konieczności dopełnienia szeregu formalności. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jest on zobowiązany do:

 • dostarczenia do powiatowego urzędu pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej – w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania bonu,
 • złożenia w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy – w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania bonu,
 • poinformowania powiatowego urzędu pracy o utracie zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – w ciągu 7 dni od momentu od zdarzenia,
 • udokumentowania pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej (przez okres 6 miesięcy) – do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

Bezrobotny, który nie wywiąże się z powyższych obowiązków będzie zmuszony zwrócić otrzymaną kwotę pomocy w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosowanego wezwania.

Wysokość bonu na zasiedlenie zależy od wielu czynników. Zgodnie z przepisami, bon może wynosić do 200% przeciętnego wynagrodzenia, jednak ostateczna kwota jest ustalana indywidualnie przez starostę. Decydują o tym takie elementy jak koszty przeprowadzki, wynajmu mieszkania, czy odległość od nowego miejsca pracy. Dla osoby bezrobotnej, otrzymanie bonu to istotne wsparcie finansowe, które ułatwia proces relokacji i adaptacji w nowym miejscu.

Bony na zasiedlenie to istotne wsparcie dla osób bezrobotnych gotowych do przeprowadzki w celu podjęcia pracy. Pamiętaj, aby zrozumieć warunki przyznania bonu i przestrzegać ich, aby uniknąć konsekwencji, takich jak zwrot otrzymanych środków.

 

Czas oczekiwania na bon zasiedleniowy - co powinieneś wiedzieć?

Czas oczekiwania na bon zasiedleniowy może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji osoby bezrobotnej i konkretnego urzędu pracy. Wiele zależy od szybkości przeprowadzenia wszelkich niezbędnych formalności, takich jak potwierdzenie podjęcia zatrudnienia czy spełnienie warunku odległości. Ważne jest jednak, aby podjąć wszelkie działania jak najszybciej po otrzymaniu bonu, gdyż niektóre kroki, jak dostarczenie odpowiednich dokumentów, muszą zostać podjęte w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu.

 

Konsekwencje złamania warunków bonu zasiedleniowego

Pamiętaj, że otrzymanie bonu na zasiedlenie jest związane z koniecznością spełnienia szeregu warunków. Do tych warunków należy między innymi podjęcie pracy na odległość co najmniej 80 km od miejsca zamieszkania oraz utrzymanie tego zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, osoba bezrobotna ma obowiązek zwrócić otrzymane środki. W przypadku utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, konieczne jest poinformowanie urzędu pracy w ciągu 7 dni. To jest istotne, ponieważ urząd pracy musi być na bieżąco z sytuacją osoby bezrobotnej, aby móc odpowiednio dostosować formy wsparcia. Niezależnie od tego, czy jest to zmiana statusu zatrudnienia, czy zmiana miejsca zamieszkania, każda zmiana musi być zgłoszona do urzędu pracy, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych konsekwencji prawnych.

Przyjęcie do pracy bezrobotnego - korzyści dla pracodawców

Pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnienie osób bezrobotnych, mogą czerpać z tego wiele korzyści. Jednym z takich beneficjów jest możliwość skorzystania z bonu na zasiedlenie. Ten instrument wsparcia pozwala na zatrudnienie pracowników z innych regionów kraju, którzy są gotowi do przeprowadzki w celu podjęcia pracy. Dzięki temu, pracodawcy mają szansę na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą przyczynić się do rozwoju firmy. Bon zasiedleniowy jest również wsparciem dla osób bezrobotnych, które dzięki niemu mogą łatwiej odnaleźć się na rynku pracy. Pomaga im to w pokryciu kosztów związanych z przeprowadzką i adaptacją w nowym miejscu, co z kolei przekłada się na ich większą mobilność i dostępność dla potencjalnych pracodawców.

To może Cię również zainteresować

Urząd pracy - sprzymierzeniec czy wróg?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są konsekwencje złamania warunków bonu zasiedleniowego?

Jeżeli warunki bonu zasiedleniowego zostaną złamane, osoba bezrobotna może stracić prawo do dalszego otrzymywania pomocy. Dodatkowo, może to skutkować obowiązkiem zwrotu części lub całości otrzymanego wsparcia.

Jaki jest czas oczekiwania na bon zasiedleniowy?

Czas oczekiwania na bon zasiedleniowy zależy od indywidualnej sytuacji osoby bezrobotnej i może się różnić. Należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Jakie są zasady przyjęcia do pracy bezrobotnego na podstawie bonu?

Przyjęcie do pracy osoby bezrobotnej na podstawie bonu następuje na zasadach określonych w umowie między pracodawcą a bezrobotnym. Warunki te powinny być zgodne z przepisami prawa pracy.

Jaką wartość ma bon zasiedleniowy?

Wysokość bonu zasiedleniowego zależy od wielu czynników, takich jak region, warunki mieszkaniowe, czy poziom bezrobocia. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym urzędzie pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bon zasiedleniowy?

Warunki przyznania bonu zasiedleniowego zależą od wielu czynników, w tym od statusu bezrobotnego, historii zatrudnienia, czy spełnienia wymogów tzw. aktywnej polityki rynku pracy. Szczegółowe informacje dostępne są w lokalnym urzędzie pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Robert Ćwiertnia

Student

Cześć! Jestem Robert i  jestem copywriterem dla  serwisu Aplikuj.pl. Od kilku lat moją pracą jest pisanie artykułów,
Pasjonuję się  prawem pracy i wszystkimi powiązanymi z nimi tematami.

4 komentarze

wujek

wujek

O tych bonach nigdy nie słyszałem a byłem kilka razy na bezrobociu. Jedynie zasiłek jest jakiś śmieszny i to wszystko. Może nie we wszystkich regionach takie coś jest czy było????
Bania

Bania

Bardzo rzadko takie bony są w urzędach pracy to chyba dla nielicznych i w danych urzędach pracy. Ja pierwsze słyszę o takich opcjach wynagrodzenia pracownika bezrobotnego.
Marian

Marian

Wiele się o tym pisze, a nigdy o czymś takim nie słyszałem. To chyba jest zupełnie dla osób z jakąś trudną bardzo sytuacją finansową? Wiele razy byłem w up i nie słyszałem.
Patrycja Malec

Patrycja Malec

Kiedyś coś takiego było w urzędach pracy. Każda forma pieniężna i korzystna dla osoby bezrobotnej będzie pozytywna. Czasami tylko ludzie tego wszystkiego nie znają.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka