Pracownik - prawa i obowiązki

Pracowanie w niedzielę i święta: prawa i rekompensaty

25 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 3 głosy

3 głosy

6 komentarzy
Pracowanie w niedzielę i święta: prawa i rekompensaty
Dowiedz się, jakie są prawa pracowników świadczących pracę w niedzielę, jakie rekompensaty przysługują im i zasady udzielania dni wolnych.

Każdemu pracownikowi, który świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę przysługuje prawo do  11-godzinnego odpoczynku dobowego, jak i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. W drugim przypadku to właśnie wolna niedziela sprawia, że pracownik może wykorzystać nieprzerwany odpoczynek tygodniowy.

Praca w niedzielę – co mówi kodeks pracy

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu pracy: pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i dalej, w myśl art. 133 § 2 Kodeksu pracy: Odpoczynek ten powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

Kiedy niedzielna praca jest dopuszczalna?

Jak wspomniano na początku, praca w niedzielę, jak i święta jest dozwolona w niektórych przypadkach. Przede wszystkim warto podkreślić, że za pracę w ten właśnie dzień uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 rano w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. I tak, pracodawca będzie mógł wydać polecenie służbowe swojemu podwładnemu i praca w niedzielę będzie możliwa:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w tym w szczególności w gastronomii, hotelach, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

W innych przypadkach pracodawca nie może wydać polecenia pracownikom świadczenia pracy w niedziele, jak i święta. Warto przy tym podkreślić, że jeżeli nie będzie on przestrzegał przepisów, zgodnie z art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy, może on zostać ukarany karą grzywny od 1 000 do nawet 30 000 złotych.

Zakaz pracy w centrach handlowych

Kodeks pracy wskazuje na zakaz pracy w placówkach handlowych. Co ciekawe, sformułowanie placówka handlowa nie jest zdefiniowane ani w Kodeksie pracy, jak i w innych aktach prawnych. W tej sytuacji z placówek handlowych można wyłączyć tylko stacje benzynowe i apteki. Począwszy od 26 października 2007 roku praca w placówkach handlowych jest bezwzględnie zabroniona. Ta sytuacja ma również miejsce, gdy święto wypada w niedzielę. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy wskazuje bardzo precyzyjnie, jakie święta są dniami wolnymi od pracy:

 • 1 stycznia  Nowy Rok,
 • 6 stycznia Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja  Święto Państwowe,
 • 3 maja  Święto Państwowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada  Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada  Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia  pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia  drugi dzień Bożego Narodzenia.

Praca w trakcie święta dopuszczona jest w sytuacjach wyjątkowych (wymienionych wyżej, w przypadku pracy w niedzielę). Kategorycznie zabroniona jest jednak praca w święta w marketach, centrach handlowych i hipermarketach. Dozwolona jest zaś w małych, prywatnych sklepach, jeśli pracownikami będą w tym czasie właściciele albo osoby posiadające umowę na zlecenie. Osoby zatrudnione na podstawie umowy na etat nie mogą wówczas pracować. Złamanie zakazu handlu grozi karą w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł., a w skrajnych przypadkach nawet karą ograniczenia wolności.

Dzień wolny za pracę w sobotę

Sporadycznie pracownicy dostają polecenie, aby pracować w sobotę. Czy wówczas należy im się rekompensata? Z założenia tak, pracodawca musi wynagrodzić pracę w sobotę innym dniem wolnym. Powinien także uzgodnić z pracownikiem termin zrealizowania dodatkowego dnia wolnego za pracę w sobotę. Dnia wolnego należy udzielić w skonsultowanym z pracownikiem terminie, obowiązującym aż do końca okresu rozliczeniowego pracy. Wobec obecnych przepisów nie ma możliwości rozliczenia finansowego za pracę w sobotę, lecz gdy pracownik nie wykorzysta przyznanego dnia wolnego praca w sobotę liczona jest jako nadgodziny. Tym samym trzeba wówczas wypłacić wynagrodzenie wraz ze 100-proc. dodatkiem.

Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy do końca okresu rozliczeniowego może stanowić wykroczenie przeciwko przepisom o czasie pracy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy pracodawca podjął się próby ustalenia terminu dnia wolnego za pracę w sobotę, ale finalnie do konkretnych ustaleń z pracownikiem nie doszło. Wtedy pracodawca, chociaż ostatecznie nie udzielił dnia wolnego, nie ponosi za to odpowiedzialności.

Czasami występuje jednak sytuacja kiedy w sobotę wypada święto. Czy pracownikowi należy się dzień wolny za święto w sobotę? Jeszcze do roku 2012 Kodeks pracy (art. 130 § 21) głosił, że wszystkie święta wypadające w innym dniu niż niedziela nie obniżają wymiaru pracy o 8 godzin. Jednak Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasada ta narusza równość i jest niezgodna z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny zatwierdził więc, że każde święto, które wypada w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi, pracodawcy muszą przydzielić dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Święto, przypadające w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, należy oddać w okresie rozliczeniowym, jaki ustalony jest przez zakład pracy.

O czym należy pamiętać

Każdy z pracowników, który pracuje w niedziele, powinien korzystać (i to co najmniej raz na 4 tygodnie) z niedzieli wolnej od pracy. Pracodawcy powinni pamiętać jednak o tym, że nie dotyczy to wszystkich osób, które świadczą pracę w oparciu o umowę o pracę. Mowa tu o takich pracownikach, których system czasu pracy został uregulowany art. 144 Kodeksu pracy: Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym też systemie możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. Z drugiej jednak strony ustawodawca wprowadza tu ograniczenie. Mowa bowiem maksymalnie o 12 godzinach w okresie rozliczeniowym, który nie przekracza 1 miesiąca.

System pracy weekendowej – co wtedy

System pracy weekendowej oznacza pracę wykonywaną przez pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (piątki, soboty, niedziele i święta). W takim przypadku okres umowy rozliczeniowej nie może przekraczać 1 miesiąca, a praca w weekend nie jest dodatkowo rekompensowana, ale traktowana jako „normalne” dni w tygodniu. W praktyce system pracy weekendowej obejmuje pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, gdyż w ciągu trzech dni nie ma możliwości wypracowania odpowiedniego dla okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nie jest to możliwe nawet w wydłużonym wymiarze dobowym – praca po 12 godzin przez weekend. W konsekwencji pracodawca, który wyraził zgodę na pracę w tym systemie, powinien określić w umowie o pracę odpowiedni wymiar zatrudnienia takiego pracownika.

Co, w takim razie, w sytuacji kiedy w trakcie pracy weekendowej przypada niedziela wolna od pracy lub święto? Może się wydawać, że w obliczu wprowadzenia zakazu handlu w placówkach handlowych od marca 2018 roku pracownicy zatrudnieni w systemie weekendowym mogliby umożliwić działanie takich placówek w niedziele i święta. Przepisy nie uznają jednak takiego rozwiązania. Pracodawca jest zobowiązany do zakazu handlu, a samo zatrudnienie pracownika w systemie weekendowym nie zwalnia go od takiego zakazu. Są jednak wyjątki od tej reguły, gdyż pracę mogą wykonywać np. pracownicy w systemie weekendowym na stacjach benzynowych albo poza placówką handlową.

Wyjątki od zakazu

Zakaz pracy w niedziele i święta jest objęty także wyjątkami. Ustawodawca przedstawił w rozporządzeniu, że praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Przypisy do tego zapisu jednocześnie posiadają brak uściślenia pojęcia pracy użytecznej społecznie, to zaś powoduje, że stwierdzenie może być interpretowane na wiele sposobów. 

Jak rozliczać pracę w niedzielę i święta?

Zgodnie z przepisami każdy z pracowników ma prawo do 35 godzin odpoczynku, który to obejmuje 11 godzin odpoczynku dobowego z ostatniej pracującej dniówki. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze musi być to właśnie niedziela. Równie dobrze zatrudniony może otrzymać jeden dzień wolnego w tygodniu. Zatrudniający jest zobowiązany zapewnić swojemu podwładnemu inny dzień wolny od pracy:

 • w zamian za pracę w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
 • w zamian za pracę w święto w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewniania zatrudnionemu dnia wolnego w okresie wspomnianych 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli, to powinien zapewnić go do końca okresu rozliczeniowego, a w przypadku braku takiej możliwości  dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia i to za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Pracodawca zgodnie z przepisami nie może zobowiązywać pracowników do pracy w niedziele i święta. W tej sytuacji za pracę w niedzielę lub święto uznaje się pracę wykonywaną między godziną 6:00 takiego dnia, a godziną 6:00 dnia następnego.

Pracodawca zgodnie z przepisami nie może zobowiązywać pracowników do pracy w niedziele i święta. W tej sytuacji za pracę w niedzielę lub święto uznaje się pracę wykonywaną między godziną 6:00 takiego dnia, a godziną 6:00 dnia następnego. Ustawa pozwala na zmianę tych godzin granicznych, jednak wymóg stanowi okres 24 godzin. Wszystkie postanowienia i regulacje powinny być zapisane w wewnętrznych przepisach firmy. W myśl tej zasady inna firma może określać 24 godzinny okres między godziną 7:00 dnia wolnego od pracy, a godziną 7:00 dnia następnego. Takie ustalenia dotyczą organizacji pracy w różnych firmach.

Pracownicy najczęściej wypełniają swoje obowiązki od poniedziałku do piątku, natomiast weekend pozostaje wtedy wolny. Jednak sytuacja współczesnego obrotu gospodarczego często wymaga pracy również w soboty, niedziele i w niektóre święta. Dlatego też warto znać swoje prawa i mieć świadomość, że w większości przypadków pracownikowi należy się rekompensata.

5 ciekawostek i dodatkowych informacji o pracy w niedziele i święta

 • Według prawa pracy w Polsce, pracownik świadczący pracę w niedzielę lub święta ma prawo do dodatkowej rekompensaty niezależnie od liczby przepracowanych godzin.
 • Rekompensata za pracę w niedzielę może przybrać formę dnia wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia, które wynosi 100% podstawowego wynagrodzenia pracownika.
 • Chociaż praca w niedziele i święta jest dozwolona, rząd stara się ograniczyć jej ilość w celu ochrony praw pracowników i zachowania świątecznej atmosfery.
 • Statystyki pokazują, że około 15% pracowników w Polsce regularnie pracuje w niedziele, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie.
 • Z badań wynika, że 70% Polaków jest przeciwnych pracy w niedzielę, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownicy mają prawo do wolnego po pracy w niedzielę?

Tak, pracownicy mają prawo do pełnego dnia wolnego lub wynagrodzenia z dodatkiem 100%.

Czy rekompensata zależy od liczby godzin przepracowanych w niedzielę?

Nie, rekompensata jest niezależna od liczby godzin przepracowanych.

Kiedy powinien być udzielony dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę?

Powinien zostać udzielony w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli.

Czy pracodawca może nie udzielić dnia wolnego po pracy w niedzielę?

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia zatrudnionemu dnia wolnego, powinien on otrzymać wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w niedzielę wraz z dodatkiem 100%.

Jakie są prawa pracownika pracującego w niedzielę?

Pracownik ma prawo do pełnego dnia wolnego lub dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z Kodeksem pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Mateusz Strykowski

Stażysta

Jako copywriter współpracuje z Aplikuj.pl, tworząc treści głównie związane z prawem pracy i wszystkim, co wiąże się z zarządzaniem firmą.  

6 komentarzy

Arka

Arka

Oj dzisiaj pis to wszystko jakby zablokował i dlatego coraz mniejszy problem jest z przymusem pracy w takie dni wolne, ba niedziele co dla jednych jest spoko a innych nie.
Marta

Marta

Skomplikowane to jest teraz jeszcze bardziej przez przepisy dotyczące zakazu handlu ale rozumiem, że są ściśle określone zasady w przypadku świąt oraz innych wolnych. Warto o tym wszystkim wiedzieć.
pr. Biedronki

pr. Biedronki

Pracuję w handlu. Soboty mamy zawsze otwarte i raz w miesiącu niedziele. Szefowa wyznacza u nas grafik. Zazwyczaj jak pracuję w niedzielę, to potem mam poniedziałek wolny.
Aga

Aga

Teraz mało kto pracuje w święta i niedziele. Niedziela jest jedna jedynie handlowa. W święta i niedziele są otwarte prywatne sklepy. Współczuje pracownikom, którzy muszą pracować w święta lub niedziele..
pracownik DR

pracownik DR

Jak pracuje mój dział finansowy w sobotę, to potem mamy za ten dzień wolne. Kiedyś nam płacono i to więcej pieniędzy za taki dzień.
Zaręba

Zaręba

W praktyce wygląda to tak, że pracownik niby może się nie zgłosić, ale nikt nie chce potem jakiejś sytuacji z przełożonymi, chyba że to naprawdę jakoś wyskoczyło później.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka