Visa

Oferta wygasła i nie można na nią aplikować.
Data wygaśnięcia 16.12.2022

Stanowisko ds. BHP

Centrum Usług Wspólnych w Puławach

Pracownik biurowy

Umowa o pracę

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Puławach
ul. Piłsudskiego 83, 24 – 100 Puławy

ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. BHP
w Centrum Usług Wspólnych w Puławach


1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

Niezbędne
• wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
• staż pracy minimum 2 lata (w tym 1 rok wykonywania zadań z zakresu służby BHP),
• obywatelstwo polskie,
• osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
• osoba nie była karana za umyślne przestępstwo oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Dodatkowe
• znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
• znajomość ustawy Kodeks Pracy,
• znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
• znajomość rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
• praktyczna znajomość przepisów BHP,
• umiejętność nawiązywania kontaktów,
• samodzielność, kreatywność,
• inicjatywa i zaangażowanie w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy,
• prawo jazdy kat. B,
• posiadanie aktualnych uprawnień – inspektora ochrony p-poż.

W ramach naboru kandydat wypełni test jednokrotnego wyboru z wymaganego zakresu wiedzy,
a także zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku w Centrum Usług Wspólnych oraz w jednostkach obsługiwanych:
• realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP,
• bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
• prowadzenie szkoleń wstępnych dla pracowników,
• udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających
z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,
• prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
• zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych miejscach pracy,
• współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
• opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP ,
• opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
• dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
• doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
• sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji i sprawozdawczości,
• dokonywanie innych niewymienionych powyżej czynności związanych z BHP , a wynikających z przepisów prawa.

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• praca przy komputerze, kontakt z interesantem,
• praca także w różnych lokalizacjach miasta,
• pełny wymiar czasu pracy,
• budynek nie posiada windy.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Puławach, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony BIP CUW Puławy),
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku ukończenia studiów podyplomowych świadectwo ukończenia (lub poświadczone za zgodność kserokopie wymienionych dokumentów),
• świadectwa pracy lub zaświadczenia z wymaganego okresu zatrudnienia (lub poświadczone za zgodność kserokopie wymienionych dokumentów),
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (druk do pobrania ze strony BIP CUW Puławy).

6. Dokumenty dodatkowe:
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach (np. certyfikaty, kursy, zakres obowiązków z poprzedniego miejsca zatrudnienia).

Uwaga:

Osoba wyłoniona do zatrudnienia w drodze naboru zobowiązana jest złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Oferty w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja BHP” należy składać w Sekretariacie CUW Puławy,
ul. Piłsudskiego 83 do dnia 14.11.2022 roku do godziny 15.00.

Kandydaci przed złożeniem ofert mogą zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie wymaganych dokumentów oraz warunków przeprowadzania naboru w kadrach CUW Puławy tel. 81 458 63 33.
Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem do celów związanych z rekrutacją można dokonać osobiście (wówczas należy przedstawić oryginały do wglądu Komisji podczas rekrutacji).

Dokumenty można również poświadczyć w sekretariacie CUW Puławy pok. 11.

Wymagane oświadczenia, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać w Sekretariacie CUW Puławy pok. 11 w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Miejsce pracy
  • Puławy pow. puławski, Lubelskie
Opublikowana
Wygasła (1 miesiąc)

Praca alert - powiadomienia

Pracownik biurowy, Puławy

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach
Zobacz podobne oferty pracy

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka