Świadectwo pracy – czym jest i kto je przygotowuje?

Świadectwo pracy to najważniejszy dokument, potwierdzający Twoje zatrudnienie w danej firmie. Może być on nam bardzo potrzebny w dalszej karierze. Warto zatem zadbać o to, by był przechowywany w odpowiednim, bezpiecznym miejscu, a także by zawierał prawidłowe dane. Co należy o nim wiedzieć?

Świadectwo pracy – kiedy należy je wydać?

Zgodnie z przepisami art. 97 Kodeksu pracy: „w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.” Wiele osób, czytając ten przepis uważa, że pracodawca ma 7 dni na wystawienie pracownikowi świadectwa pracy. To duży błąd! Tak naprawdę powinien dokonać tego obowiązku niezwłocznie, a zatem w dniu zakończenia pracy przez pracownika. Wskazany termin 7 dni dotyczy wyjątku, w którym pracodawca nie musi w ogóle wystawiać świadectwa pracy, ponieważ w ciągu tych 7 dni zamierza ponownie zawrzeć z pracownikiem umowę, ale o nieco innej treści i na innych warunkach. W takiej sytuacji świadectwo pracy wydaje się wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej. Upoważnienie może zostać dostarczone pracodawcy zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

Czy świadectwo pracy wydaje się też po osobie zmarłej?

Niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, w której stosunek pracy pracownika wygaśnie w związku z jego śmiercią. W tym przypadku pracodawca powinien sporządzić świadectwo pracy i włączyć je do akt osobowych zmarłego pracownika. Małżonek lub inna osoba uprawniona może jednak wystąpić z wnioskiem o doręczenie mu świadectwa pracy. Może być ono bowiem potrzebne do ubiegania się o rentę rodzinną, zgodnie z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca powinien wydać świadectwo spadkobiercy pracownika lub innej osoby upoważnionej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Co się stanie, jeżeli pracodawca nie wyda świadectwa pracy w terminie?

Jeżeli pracodawca nie wystawi niezwłocznie świadectwa pracy i nie będzie reagował na pisemne wezwania pracownika, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Wysokość odszkodowania została ściśle określona przez przepisy prawa pracy. Wynosi ono równowartość wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. W konsekwencji zatem pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości mniej więcej miesięcznej pensji.

Świadectwo pracy – jakie informacje należy w nim zawrzeć?

Przepisy Kodeksu pracy wskazują również katalog informacji, które muszą zostać zawarte w wystawionym świadectwie pracy. Należy podać między innymi informacje, dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo w świadectwie pracy umieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli takie będzie życzenie pracownika, świadectwo pracy może również zawierać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych kwalifikacjach.

Czy można sprostować świadectwo pracy?

Niekiedy zdarza się sytuacja, że świadectwo pracy zawiera błędy. Nie wynikają one oczywiście ze złej woli pracodawcy, ale ze zwykłego przeoczenia. Czy takie omyłki pisarskie można sprostować? Tak – pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. Jeżeli ten nie uwzględni złożonego wniosku, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Ma na to również 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Co się stanie, jeżeli zgubisz świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to tylko dokument, który niestety może ulec zniszczeniu lub po prostu się zgubić. W takiej sytuacji istnieje możliwość wydania pracownikowi odpisu świadectwa pracy. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do przechowywania kopii świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika. Pracownik, który chciałby uzyskać taki odpis, musi złożyć pisemny wniosek. To samo może zrobić jego spadkobierca lub inna osoba upoważniona.

Wzór świadectwa pracy

Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda wzór świadectwa pracy, wystarczy, że weźmiemy do ręki rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Świadectwo pracy – wzór właściwie – stanowi załącznik do tego aktu. W prawym górnym rogu powinno zostać uwzględnione miejsce i data sporządzenia tego dokumentu. W lewym górnym rogu natomiast należy wyszczególnić dane pracodawcy – nazwę, siedzibę, numer NIP, REGON, ewentualnie KRS). Nagłówkiem dokumentu będzie natomiast „świadectwo pracy„. Dalej konieczne jest zawarcie formuły, iż „Stwierdza się, że Jan Kowalski, syn Beaty i Roberta, urodzony 3 marca 1964 r. był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego z siedzibą w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 1970 r. do 3 lutego 2018 r.”

Świadectwo pracy przykład

W dalszej części świadectwa pracy możemy natomiast wskazać wszystkie informacje, dotyczące zatrudnienia, które wydadzą nam się istotne. Można wskazać na przykład: okresy i rodzaje zatrudnienia, wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska albo pełnione funkcje, tryb i podstawę prawną rozwiązania lub podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy, okres, za który przysługuje pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, urlop wypoczynkowy, przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystany w tym roku, wykorzystany urlop bezpłatny i podstawę prawną jego udzielenia, wykorzystany urlop ojcowski, rodzicielski wychowawczy i podstawę ich udzielenia, okres odbytej czynnej służby wojskowej lub form zastępczych, okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wykorzystany dodatkowy urlop albo inne uprawnienie lub świadczenie, przewidziane przepisami prawa pracy, okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, zajęcie wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym i tak dalej.

Świadectwo pracy wzór

Świadectwo pracy powinno również zawierać pouczenie o prawie pracownika do wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego otrzymania, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę, o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.

Ocena wpisu
1 Gwiazdka2 Gwiazdek3 Gwiazdek4 Gwiazdek5 Gwiazdek
Ocena: 3,60 Liczba głosów: 5
Loading...
Przygotuj profesjonalne CV
w zaledwie 5 minut!
Bez opłat, bez zobowiązań