Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy

Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy
Zasadniczo pracodawca jest zobowiązany do wręczania wynagrodzenia bezpośrednio pracownikowi. Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa, gdyż możliwe jest wypłacanie pensji małżonkowi pracownika. A czy pracownik może skutecznie złożyć wniosek o przekazywanie swojego wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest członek jego rodziny?

Przelewanie wynagrodzenia na rachunek bankowy od 1 stycznia 2019 r. jest domyślną formą wypłacania pensji przez pracodawcę pracownikowi za wykonaną pracę. W ten sposób pracodawca wypełnia obowiązek, który ciąży na nim zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu pracy: Rachunek bankowy, który we wniosku wskaże osoba zatrudniona, nie musi być przy tym prowadzony przez bank dla niej. Oznacza to, że jego posiadaczem może być członek rodziny pracownika.

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia

Do roku 2018 sposób przekazywania wynagrodzenia za płacę był dowolnie określany przez samego pracodawcę, choć na wniosek pracownika mógł on otrzymywać pensję na podany rachunek bankowy. Zmianę w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ze stycznia 2019 r. Od tego czasu wypłata przelewem jest domyślna, natomiast, aby otrzymać wynagrodzenie do rąk własnych, należy o to zawnioskować.

Kodeks pracy a wynagrodzenie§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

 

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.Z Art. 86 Kodeksu pracy

Dobrze jest zapoznać się z pozostałymi punktami tego artykułu Kodeksu pracy, które odnoszą się do wynagradzania pracowników. Warto mieć świadomość, że osoba zatrudniona nie może zrzec się wynagrodzenia za pracę – nawiązując stosunek pracy, zobowiązuje się ona do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, zaś podmiot zatrudniający – do wypłaty wynagrodzenia. 

Oznacza to, że tak rozumiana umowa o pracę ma charakter umowy wzajemnej. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może do odbioru wynagrodzenia upoważnić osoby sobie bliskiej. Ważne jest jednak, aby pracodawca otrzymał wyraźną informację w formie pisemnej.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Upoważnienie? Niezbędny element

Zgodnie z art. 300 Kodeksu pracy, w sprawach, które nie zostały unormowane przepisami prawa pracy, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (nie mogą być one przy tym sprzeczne z zasadami prawa pracy). Faktycznie zatem pracownik może upoważnić inną osobę do tego, aby odbierała ona przysługujące mu wynagrodzenie za pracę – wystarczy tylko stosowne pismo, czyli pełnomocnictwo. 

Wzór upoważnienia do odbioru wynagrodzeniaW piśmie o pełnomocnictwie, oprócz daty i miejsca sporządzenia dokumentu, należy umieścić także nasze dane osobowe, oraz dane osoby, którą upoważniamy do odbioru wynagrodzenia wraz z jej rachunkiem bankowym. Standardowo treść upoważnienia ma brzmi:

 

Ja, niżej podpisany, udzielam pełnomocnictwa .................. legitymującej/emu się dowodem osobistym ............. i zwracam się z prośbą o przekazywanie mojego wynagrodzenia na rachunek bankowy prowadzony przez upoważnionego, o nr: ..........................
Upoważnienie obowiązuje od dnia ................... do ......................

Przy czym, jeżeli upoważnienia chcemy udzielić bezterminowo, zamiast daty końcowej wpisujemy „do odwołania”

 

Taki dokument może mieć charakter ogólny lub też szczególny, czyli poświadczać wyłącznie upoważnienie do odbioru wynagrodzenia. Dla pracodawcy ważne powinno być zachowanie formy pisemnej takiego pełnomocnictwa – w ten sposób ma on dowód, że postąpił zgodnie z żądaniem swojego podwładnego.

Pełnomocnictwo z rachunkiem bankowym

Dopuszczalne jest, aby pracownik złożył pełnomocnictwo, wskazał w nim osobę upoważnioną do odbioru jego wynagrodzenia i jednocześnie podał numer rachunku bankowego. To jednak może budzić wątpliwości – konieczne jest zatem wskazanie danych osobowych posiadacza rachunku bankowego, jak i określenie, czy pełnomocnictwo do przekazywania pensji zostaje udzielone terminowo, czy też bezterminowo. Tu również zaleca się formę pisemną, gdyż jest to istotny dokument i pracodawca powinien otrzymany wniosek złożyć do akt osobowych pracownika.

Zajęcie wynagrodzenia a wypłata na inne konto

Wiele osób borykających się z problemem postępowania egzekucyjnego zastanawia się, czy komornik ma praco zająć wynagrodzenie przelewane na konto nienależące do dłużnika. Z racji tego, że wyłącznie sam dłużnik jest zobowiązany do spłaty należności wierzycielom, komornik nie ma prawa zająć rachunku innej osoby, bez względu na to, czy przechowuje ona pieniądze dłużnika. 

To jednak nie rozwiązuje problemu zajęcia wynagrodzenia, bowiem komornik ma prawo w takim przypadku zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy i to jego zobowiązać do przekazywania stosownej części pensji na poczet zadłużenia.

Zapamiętaj!Pracodawca poinformowany o zajęciu komorniczym wynagrodzenia pracownika musi przekazywać określoną jego część wierzycielowi. Wówczas na konto bankowe – czy to nasze, czy osoby upoważnionej – przekazuje on wypłatę pomniejszoną o kwotę zajęcia. 

Upoważnienie a łamanie przepisów o wynagrodzeniu

W literaturze, która podejmuje temat przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, którego posiadaczem nie jest pracownik, wskazuje się, że w ten sposób pracownik nie zrzeka się swojego prawa do pensji, czyli nie zostają naruszone przepisy Kodeksu pracy.

W ten sposób bowiem pracownik nie przenosi swojego prawa do wynagrodzenia na osobę trzecią, ale jedynie wskazuje osobę, która jest upoważniona do jego odbioru, a to istotna różnica. Pracodawca naruszyłby zatem przepisy tylko wówczas, gdyby wypłacił wynagrodzenie przysługujące osobie trzeciej bez stosownego upoważnienia lub wtedy, gdy zostałoby ono cofnięte przez pracownika.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pracownik może otrzymywać wynagrodzenie na konto bankowe innej osoby?

Tak, istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do odbioru wynagrodzenia. Pismo poświadczające pełnomocnictwo wraz z danymi upoważnionego oraz jego rachunkiem bankowym należy złożyć pracodawcy. Takiego upoważnienia można udzielić terminowo lub bezterminowo.

Jak otrzymać wypłatę konto bankowe inne niż własne?

Aby otrzymywać wynagrodzenie na rachunek bankowy innej osoby, należy dokonać upoważnienia do pobierania wynagrodzenia przez tę osobę. Takie upoważnienie składa się na piśmie do pracodawcy i obowiązuje ono we wskazanym przez nas terminie lub bezterminowo (jeśli chcemy, by trwało do odwołania).

Czy komornik może zająć wynagrodzenie przekazywane na konto bankowe innej osoby?

Choć w postępowaniu egzekucyjnym komornik nie ma prawa ściągać środków z rachunku bankowego należącego do innej osoby niż dłużnik, upoważnienie kogoś do wynagrodzenia nie rozwiązuje problemu zajęcia pensji. Wówczas bowiem komornik może wystosować pismo bezpośrednio do pracodawcy, który wypłaci tylko część wynagrodzenia, a tę objętą zajęciem przekaże komornikowi.
Oceń ten wpis
Twoje wynagrodzenie, nie Twój rachunek bankowy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

ELeonora
2019-12-04, 12:14
Chyba pod względem wypłaty na konto to jest ułatwienie. Owszem najlepiej nie mieć konta płatnego i inne rzeczy ale w dzisiejszych czasach chyb trzymanie kasy w skarpecie to nie jest dobry pomysł dla wszystkich.
Daisy
2019-05-18, 06:15
Fajny temat w tym artykule. Zazwyczaj pracownik dostaje wynagrodzenie na swoje konto bankowe. Nieraz nie ma konta bankowego, a ma mąż. Wtedy musi taka sprawę zgłosić, załatwić w księgowości i wypłata będzie przychodziła na konto męża. Wystarczy dać upoważnienie...
wypłata
2019-05-02, 12:42
Termin „płace” zazwyczaj odnosi się do płatności pieniężnej dokonywanej na rzecz pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie przepracowanego czasu (według godziny, dnia lub tygodnia). Dzisiaj przelewy to najłatwiejsza opcja.
Lucyna
2019-04-01, 16:38
Chyba większość ludzi zatrudnionych w firmie na rachunek bankowy ma przelewy. Mało osób nie korzysta już bankowości elektronicznej i pozostało z pieniądzem papierowym.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.