KRUS

KRUS a ZUS

7 stycznia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

17 komentarzy
KRUS a ZUS
KRUS to instytucja zapewniająca rolnikom ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać o konkretnych wymogach, które chcąc podlegać ubezpieczeniom rolniczym trzeba spełnić. Rodzą się zatem liczne pytania – czy podlegamy ubezpieczeniom, jeśli oprócz rolniczej działalności, jesteśmy również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenie? Jak przejść z ubezpieczeń społecznych ZUS na KRUS oraz czy możemy liczyć na podwójną emeryturę, jeśli jesteśmy ubezpieczeni w KRUS-ie i ZUS-ie jednocześnie? Na powyższe pytania odpowiemy w tym artykule.

Rolnik-przedsiębiorca to coraz powszechniejsza praktyka. Posiadacze gospodarstw rolnych, decydują się na założenie własnej firmy, dzięki czemu będą mogli generować dodatkowy przychód, np. kiedy jest martwy sezon. Sprawdź, jak wygląda kwestia KRUS a działalność gospodarcza, czy możliwe jest ubezpieczenie rolnicze, gdy jest się przedsiębiorcą, a także czy wciąż będziesz otrzymywać rentę z KRUS, jeśli otworzysz firmę.

KRUS a umowa o pracę

W niektórych sytuacjach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wynikające z umowy ubezpieczenie w ZUS-ie, może pokrzyżować nasze plany założenia gospodarstwa i chęć skorzystania z ubezpieczeń rolniczych. Czy można pracować na etat i jednocześnie korzystać z ubezpieczeń KRUS-u?

Ubezpieczenia społeczne KRUS są regulowane przez ustawę z 1990 roku. Według prawa, takim ubezpieczeniom podlega pełnoletnia osoba, która jest rolnikiem, czyli prowadzi działalność rolniczą oraz ma gospodarstwo o powierzchni większej niż 1 hektar. Koniecznym warunkiem jest brak ubezpieczeń z innych świadczeń oraz brak prawa do emerytury i renty.

Rolnicy, którzy zostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniu wynikającemu z wykonywania tego stosunku pracy. Kwestia KRUS a umowa o pracę została jasno doprecyzowana przez prawodawcę – nie stosuje się wówczas ubezpieczenia rolniczego. Rolnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają wówczas chorobowemu oraz rentowo-emerytalnemu ubezpieczeniu ZUS. Wysokość tych składek jest taka sama dla wszystkich ubezpieczonych i nie ma możliwości obniżenia jej ze względu na status rolnika.

zus a krus

Działalność gospodarcza KRUS

Na początku warto wyjaśnić kwestię kim jest rolnik i czy możemy go uznać za przedsiębiorcę. Otóż rolnikiem jest osoba pełnoletnia, prowadząca na własny rachunek i osobiście działalność rolniczą, zamieszkująca terytorium Polski. Za rolników uważa się również osoby, które posiadane grunty rolne przeznaczyły pod zalesienie czy też prowadzą działalność rolniczą w ramach grupy producentów rolnych. Bez względu jednak, jak bardzo przedsiębiorczy by rolnik nie był, jeśli nie prowadzi on swojej działalności gospodarczej, nie uważa się go za przedsiębiorcę. Zgodnie z definicją, tym jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej. Kiedy więc rolnik zostaje przedsiębiorcą? Wówczas, gdy poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego, posiada on własną firmę. Sprawdź najważniejsze kwestie działalność gospodarcza KRUS i rozwiej swoje wątpliwości odnośnie składek.

Ubezpieczenie KRUS a działalność gospodarcza rolnika

Działalność gospodarcza KRUS to kwestia, która budzi wiele emocji. Rolnicy zastanawiają się, czy dalej mają opłacać składki KRUS, czy też do ZUS. Która opcja jest korzystniejsza? Otóż bez wątpienia opłaca się być płatnikiem składek KRUS – są one znacznie niższe i korzystniejsze finansowo. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Zakładając własną firmę, trzeba spełnić kilka wymogów, aby móc nadal korzystać z ubezpieczenia KRUS.

Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik musi:

 • podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przez okres minimum 3 lat nieprzerwanie;
 • nadal prowadzić gospodarstwo rolne lub w nim pracować;
 • dysponować gospodarstwem, którego obszar użytków rolnych przekracza 1ha przeliczeniowego;
 •  złożyć w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • ponadto nie może być pracownikiem ani pozostawać w stosunku służbowym i nie może posiadać ustalonego prawa do emerytury, renty czy innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • jeśli była prowadzona działalność pozarolnicza w minionym roku, to kwota należnego podatku dochodowego z niej nie może przekroczyć kwoty granicznej, ustalanej na dany rok.

Ubezpieczenie KRUS a działalność gospodarcza to zatem konieczność spełnienia wspomnianych powyżej wymogów. Dzięki temu rolnik-przedsiębiorca, ma możliwość kontynuowania opłacania korzystnych składek KRUS. Nie jest to jednak reguła! Sprawdź kwestię składki KRUS a działalność gospodarcza w poniższym akapicie!

Szukasz pracy?

Zbieranie zamówień w Holandii.

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana
Dodana

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych – praca w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

Mechanik - monter - Szwecja

Baltix.se sp. z o.o.

 • Szwecja
Dodana
rolnik z zamiarem przejścia na krus

Składki KRUSu a działalność gospodarcza rolnika

Składki na ubezpieczenia KRUS są niższe niż składki ZUS. W związku z tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą starają się pilnować wysokości osiąganych dochodów, aby nie wystąpiła konieczność przejścia z KRUS na ZUS. Niemniej tak też czasem bywa. Kiedy zostanie przekroczony limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności bądź nie zostaną spełnione wspomniane kryteria (np. nie będzie dochowany termin złożenia wniosku w ciągu 14 dni od rozpoczęcia funkcjonowania firmy), rolnik będzie opłacał składki na ZUS, a nie na KRUS. Ewentualnie będzie mógł pozostać w KRUS, ale wówczas niezbędne będzie zamknięcie działalności gospodarczej.

Warto jednak rozwiać wszelkie wątpliwości pt. „składki KRUS a działalność gospodarcza”. Otóż nie zawsze kontynuacja ubezpieczenia w KRUS jest równoznaczna z opłacaniem niższych składek. Z tytułu prowadzonej działalności, rolnik-przedsiębiorca ma obowiązek podwoić należną składkę na ubezpieczenie w KRUS – wynika to z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Co jednak z zasadą, iż przedsiębiorcy prowadzącemu działalność przysługuje możliwość bezpośredniego odliczenia składek opłaconych z tytułu ubezpieczenia społecznego od dochodu bądź też uwzględnienia ich w kosztach działalności? W przypadku rolników opłacających składki KRUS, te nie pomniejszają w całości dochodu i nie są zaliczane do kosztów. Możliwe jest natomiast uwzględnienie ich części, czyli kwoty, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Dlaczego? Otóż jedynie ta część spełnia kryterium uznania za koszt, jakim jest związek z prowadzoną działalnością.

Rolnik omawiający przejście na ZUS

Renta z KRUS a działalność gospodarcza

Wiele osób zastanawia się, czy rolnik na rencie może prowadzić własną firmę. Otóż na mocy Ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych, innych ustaw, nie ma przeszkód do pobierania renty KRUS, kiedy prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą. Rolnicza renta przyznawana jest na stałe (chyba, że decyzja prezesa KRUS stanowi inaczej), jednak trzeba pamiętać, iż osiąganie przez rencistę przychodów z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, może spowodować zawieszenie rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych bądź też ich pomniejszenie.

Tym samym, renta z KRUS a działalność gospodarcza, która wymaga pochylenia się nad art. 34 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, gdzie istnieje zapis mówiący o możliwości zawieszenia tego świadczenia. Następuje to na następujących zasadach: rolnik nie traci renty, ponieważ nie zawiesza się wypłaty części składkowej z tytułu niezdolności do pracy. Niemniej, część uzupełniająca może zostać pomniejszona w razie przekroczenia osiągania przychodów w wymiarze 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub 130%, a wówczas zostanie całkowicie zawieszona.

Tutaj warto jednak pamiętać, że przy stosowaniu zawieszenia prawa do renty KRUS nie są brane pod uwagę dochody z działalności rolniczej. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że zawieszenie nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

KRUS a umowa zlecenie: objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia rolnika

Rolnik ubezpieczony w KRUS-ie może liczyć na opłacenie wszystkich części ubezpieczenia: wypadkowego, zdrowotnego, chorobowego oraz emerytalno-rentowego. Co się dzieje, jeśli rolnik chce podjąć dodatkową pracę na podstawie umowy-zlecenie? W teorii jest możliwość podjęcia dodatkowej pracy na umowę-zlecenie, jednocześnie będąc ubezpieczonym przez KRUS. Należy jednak pamiętać, że świadczenia z KRUS-u można wówczas utracić.

Podejmując dodatkową pracę na umowę-zlecenie należy zwrócić uwagę na wysokość swojej pensji. Jeżeli staramy się o zachowanie ubezpieczenia w KRUS-ie, wówczas nasze wynagrodzenie z pracy na umowę-zlecenie nie może być wyższe niż minimalna kwota wynagrodzenia obowiązująca w danym roku. KRUS a umowa zlecenie to także ważna regulacja, o której rolnicy muszą pamiętać – otóż pracę na podstawie umowy-zlecenie należy zgłosić do KRUS-u, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Video

Przejście z ZUS na KRUS - jakie warunki należy spełnić?

Rolnik, który decyduje się na zaprzestanie prowadzenia własnej działalności lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenie, może zrezygnować z ubezpieczeń społecznych wynikających z tych umów. Wówczas ma możliwość zdecydować się na przejście z ZUS na KRUS.

Musi jednak spełnić odpowiednie warunki:

 • trzeba być właścicielem minimum 1 hektara gruntu rolnego;
 • rolnik musi wyrejestrować się z prowadzonej działalności gospodarczej lub zrezygnować z umowy o pracę lub umowy-zlecenie;
 • rolnik nie może mieć ustalonego prawa do emerytury bądź renty;
 • należy zgłosić odpowiednie pismo do KRUS;
 • przez 3 lata nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej lub być zatrudnionym na podstawie umów o pracę lub umowy-zlecenie.

Przejście z ZUS na KRUS nie jest zatem możliwe, jeśli przedsiębiorca opłaca składki w ZUS. Wynika to z art. 16 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Najpierw niezbędne jest spełnienie powyższych warunków, a dopiero później możliwe jest ubieganie się o możliwość korzystania z ubezpieczenia KRUS i świadczeń z niego wynikających.

Podwójna emerytura ZUS KRUS

W niektórych sytuacjach rolnik podlega zarówno ubezpieczeniu KRUS, jak i ZUS. Może się tak zdarzyć, jeżeli oprócz pracy na gospodarstwie, wykonuje także drobne zlecenia lub prowadzi osobną działalność pozarolniczą. Wówczas taki rolnik, oprócz normalnych składek KRUS, musi także płacić ubezpieczenia społeczne ZUS, które są obowiązkowe w przypadku umów o pracę oraz własnej działalności.

Osoby, które legitymują się mieszanymi ubezpieczeniami ZUS i KRUS, zastanawiają się często czy dostaną z tego tytułu podwójną emeryturę ZUS KRUS. Należy jednak pamiętać, że w celu uzyskania emerytury rolniczej, trzeba spełniać konkretne warunki. Szczególnie ważny jest 25-letni okres ubezpieczenia KRUS oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego.

W przypadku ubezpieczeń społecznych ZUS, ustalone przepisy głoszą, że emeryturę ZUS, bez względu na długość wpłacania składek, otrzymają osoby, które osiągneły powszechny wiek emerytalny.

przejście rolnika na zus

Co do tych ogólnych zasad panuje jasność, jednak wątpliwości budzą zasady dotyczące osób ubezpieczonych jednocześnie w ZUS-ie i KRUS-ie. Takie osoby zastanawiają się, jak liczyć lata składkowe oraz czy emerytura będzie wypłacana z obydwu źródeł.

Obecnie podwójna emerytura ZUS KRUS jest możliwa, jeśli spełni się odpowiednie warunki w KRUS. Oznacza to, że wszystkie osoby, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 rokiem mają prawo do wybrania tylko jednego świadczenia (albo ZUS albo KRUS). Wszystkie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które są ubezpieczone jednocześnie w ZUS-ie i w KRUS-ie, mogą mieć wypłacone dwa świadczenia. Obecnie nie ma znaczenia jak długo opłacało się składki w ZUS-ie, ale w przypadku KRUS-u, składki muszą być płacone przez 25 lat, aby uzyskać świadczenia emerytalne.

Podsumowując, KRUS a działalność gospodarcza to kwestie, które zostały uregulowane przez Ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Reguluje ona m.in. to, jakie składki obowiązują rolników-przedsiębiorców oraz to, jak ma się relacja renta z KRUS a działalność gospodarcza. KRUS to instytucja zapewniająca ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność rolniczą oraz ich współmałżonków, dzieci oraz innych pracujących w gospodarstwie. Natomiast do ubezpieczenia składek ZUS zobowiązane są wszystkie osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie oraz prowadzą własną, pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że podejmując zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rolnik traci ubezpieczenie w KRUS-ie i jest zobligowany do opłacania składek ZUS. Niektórzy rolnicy, np. ci, którzy oprócz własnego gospodarstwa, posiadają odrębne przedsiębiorstwo pozarolnicze, są jednocześnie ubezpieczeni i w KRUS-ie, i w ZUS-ie. Wówczas, spełniając odpowiednie warunki, mogą liczyć na podwójną emeryturę – zarówno w ramach ubezpieczeń ZUS, jak i KRUS.

To może Cię również zainteresować

Emerytura z KRUS

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

17 komentarzy

CAŁA PRAWDA

CAŁA PRAWDA

Jako pracodawca na terenach wiejskich, muszę powiedzieć, że ta kwestia KRUS i umowy o pracę jest dla mnie ważna. Dobrze wiedzieć, że zatrudniając rolnika na umowę o pracę, nie muszę się martwić o składki KRUS, ale już inaczej wygląda sprawa, kiedy moja firma zatrudnia rolnika-przedsiębiorcę. Trzeba dobrze przemyśleć tę kwestię.
Ksenia 23

Ksenia 23

Świetny artykuł, bardzo pomocny dla osób, które myślą o rozpoczęciu działalności rolniczej lub w ogóle o pracy na roli. Dzięki temu artykułowi można uniknąć wielu pułapek i kłopotów.
Ulryk

Ulryk

Jako osoba bezrobotna, która zastanawia się nad założeniem własnej firmy, ten artykuł przyniósł mi dużo informacji. Warto wiedzieć, że opłacanie składek do KRUS jest korzystne finansowo, ale również, że do ich kontynuowania trzeba spełnić konkretne wymagania.
Greg

Greg

Ciekawa informacja, nie wiedziałem o tym, że posiadając umowę o pracę nie można korzystać z ubezpieczeń KRUS. Co więcej, wydaje mi się, że wiele osób myśli, że będąc rolnikiem, nie ma konieczności płacenia składek do ZUS-u. Dobrze, że artykuł clarifies te kwestie.
rolnik

rolnik

Jerzy, poczytaj słownik i wróć do podstawówki na lekcje poprawnej polszczyzny ....
Elif11

Elif11

Najlepsze w temacie są sprawy, gdy ktoś jest w krus i zus przez różne zawiłości w jego pracy.
Łukasz

Łukasz

Dobrze jest poznać różnice jakie są pomiędzy tymi instytuacjami.
Seba

Seba

Wszystko fajnie. Czasami w branżach nie jest możliwe inne postępowanie.
Jagoda

Jagoda

Dobrze poznać różnice między obiema instytucjami w praktyce.
arlas

arlas

Decyzja decyzją lecz musi wiedzieć co jest dla niego bardziej opłacalne. Więcej takich treści i wtedy człowiek wybierze.
doradca TN

doradca TN

Każdy rolnik pragnący mieć własną działalność gospodarczą może wybrać pomiędzy ubezpieczeniem w ZUS a KRUS...to jego decyzja. Zanim podejmie decyzję, niech poczyta m.in. ten artykuł.
Ksenia

Ksenia

Różnice zawsze dobrze poznać. Trzeba prostu wybrać najbardziej korzystny wariant. Dzięki temu człowiek może skorzystać z innych świadczeń.
Barman

Barman

KRUS a ZUS. Ciekawy i przydatny artykuł dla zainteresowanych tym zagadnieniem....
Lenin

Lenin

Tez mnie ciekawiły te różnice i teraz dużo lepiej potrafię zrozumieć różnice pomiędzy tymi zakładami czy jak to inaczej nazwać. Przejście z zus też widać konkretne.
ROL Frolka

ROL Frolka

Rolnik, który decyduje się na własny biznes lub współpracę przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia w KRUS. Przeczytajcie sobie w tym artykule: KRUS a umowa o pracę, KRUS a umowa zlecenie i inne porady.
Sekuła

Sekuła

Jednym z najważniejszych ubezpieczeń dla Ciebie jako rolnika jest odpowiedzialność publiczna, ponieważ ryzyko szkody jest ogromne. KRUS i ZUS dobrze poznać różnice.
Dancik

Dancik

Dobrze jest dowiedzieć się jak to wygląda między takim przejściem zusowskim na krus. W ten sposób człowiek jest obeznany w ewentualnym realizowaniu tego wszystkiego.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka