Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1049        SUBSKRYBUJE: 7269
Tematy, które interesują czytelników:  List motywacyjny, Umowa na czas nieokreślony, Cel zawodowy, L4 na dziecko

Alimenty i ich egzekucja z wynagrodzenia

Alimenty i ich egzekucja z wynagrodzenia

Dla pracodawcy, który swoją firmę otworzył stosunkowo niedawno, pismo od komornika może być zaskoczeniem. ?Potrącić?, ?przekazać?, ?świadczenie alimentacyjne?... Kartka drobnym maczkiem, która nie zostanie odpowiednio przeczytana i zinterpretowana, może stać się podstawą do nałożenia grzywny. Podmiot zatrudniający, który korzysta z profesjonalnego biura księgowego, może liczyć na pomoc. Pracodawca, który sam dokonuje wyliczeń z doręczonym pismem zmierzyć musi się sam.

W pierwszej kolejności warto zorientować się w samej konstrukcji otrzymanego pisma. Tylko pozornie jest ono napisane językiem zawiłym i niezrozumiałym. Każde zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia na poczet alimentów określa strony postępowania egzekucyjnego. W przypadku małoletnich, pojawia się także przedstawiciel ustawowy, którym zazwyczaj jest jeden z rodziców. Ponadto, w piśmie dokładnie wskazany jest dłużnik. Warto zwrócić uwagę nie tylko na jego dane osobowe, czyli imię i nazwisko, ale również sprawdzić, czy zgadza się reszta informacji, w tym zwłaszcza numer PESEL, NIP czy adres zamieszkania. W przypadku, gdy pracodawca posiada inne dane dłużnika, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić komornika. W ten sposób będzie mógł on zweryfikować dane we właściwym urzędzie.

W zajęciu zawsze wskazana jest podstawa zajęcia, zatem wyrok lub ugoda. Ponadto, komornik podaje aktualny stan zadłużenia dłużnika na konkretny dzień. W przypadku, gdy ma on obowiązek uiszczać również alimenty bieżące, zamieszczona zostaje stosowana informacja o tym, do którego są one płatne.

Komornik wskazuje w zajęciu konto, na które należy przekazywać potrącane kwoty oraz zobowiązuje pracodawcę do udzielenia szczegółowych informacji. Wśród tych najważniejsza jest informacja o formie zatrudnienia, rachunku bankowym, na które pozostaje przelane wynagrodzenia pracownika, jak również o wysokości jego wynagrodzenia. Dla komornika istotną informacją jest także wiadomość o ewentualnych przeszkodach w egzekucji, czyli innych zajęciach.

Jak potrącać?

Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest, jak powinien on potrącać określone kwoty. Kolejność jest istotna zwłaszcza wtedy, gdy wynagrodzenie uzyskiwane przez zatrudnionego jest zbyt niskie, aby mogło pokryć wszystkie zobowiązania. W takim też przypadku warto odwołać się do art. 87§1 Kodeksu pracy, który wskazuje, jakie należności mogą być potrącane z wynagrodzenia. I tak, w pierwszej kolejności zatrudniający ma obowiązek odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś w następnej kolejności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne, które przewidziane zostały w art. 108 Kodeksu pracy.

Z powyższego widać, że świadczenia alimentacyjne będą zawsze potrącane w pierwszej kolejności.

To Cię powinno też zainteresować: Wynagrodzenie - wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Ile zabrać, ile zostawić?

Wynagrodzenie o pracę znajduje się pod ochroną. Oznacza to tyle, że niezależnie od tego, ile postępowań egzekucyjnych toczy się przeciwko dłużnikowi, będzie on musiał otrzymać pewną część ekwiwalentu za swoją pracę. To jedna z największych różnic w stosunku do umów zlecenie lub umów o dzieło. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Pracodawca powinien chronić wynagrodzenie za pracę.

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia. Jest to górna granica potrąceń, która nie ulega przesunięciu nawet wówczas, gdy poza potrąceniami na świadczenia alimentacyjne, powinny być dokonywane potrącenia na rzecz innych tytułów. Dodatkowo warto pamiętać, że może zaistnieć sytuacja, w której pracownik nie będzie świadczył pracy na pełen etat. Wówczas też kwoty wolne od potrąceń ulegną zmniejszeniu i to proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Z punktu widzenia pracodawcy, który dokonuje samodzielnie potrąceń, istotny jest także art. 87§5 Kodeksu pracy. Wynika z niego, że nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jak i należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

O czym nie zapomnieć?

Do wynagrodzenia za pracę, które podlega potrąceniu, wlicza się także świadczenia w naturze. Wówczas jednak, zgodnie z art. 834 Kodeksu postępowania cywilnego, obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest ich przeliczenie na wartość pieniężną. Dalej, warto też wziąć pod uwagę sytuację, w której pracownik pracuje w kilku zakładach pracy jednocześnie. Wówczas podstawę obliczenia zarobku, który to podlega potrąceniu, stanowi suma wszystkich dochodów.

Kodeks pracy przewiduje także możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez udziału komornika. Taki obowiązek spoczywa na pracodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych,
  • wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Poza wskazanymi przypadkami podmiot zatrudniający będzie dokonywał potrąceń na podstawie przedłożonego przez wierzyciela lub jego przedstawiciela ustawowego tytułu wykonawczego.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.