Pracownik - prawa i obowiązki

Ostatni dzień w pracy - czas rozliczeń

10 grudnia 2019

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 13 głosów

13 głosów

10 komentarzy
Ostatni dzień w pracy - czas rozliczeń
Gdy pracodawca rozstaje się z pracownikiem, to ostatni dzień zatrudnionego w pracy jest najczęściej dniem, w którym rozlicza się on. Aby pożegnać się bez zobowiązań, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu się ze swoim podwładnym. Obowiązki ma zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Jak się rozliczyć w ostatni dzień w pracy?

O odejściu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wiadomo najczęściej znacznie wcześniej. Pracodawca ma zatem nie tylko czas na poszukanie zastępstwa, ale również sprawdzenie i rozliczenie swojego prawie ex podwładnego z powierzonych mu obowiązków. Ostatni dzień pracy i pożegnanie z pracownikiem to przede wszystkim moment rozliczenia się z zaległych dni urlopowych, a także czas na zdanie sprzętu, tj. dotychczasowych narzędzi pracy. Warto przy tym pamiętać, że ta kwestia nie obejmuje tylko pracownika, ale również pracodawcę. Jako szef musisz liczyć się z koniecznością wypłacenia ostatniego wynagrodzenia i ewentualnego ekwiwalentu (np. za zaległy urlop). Ponadto, jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługujących mu dni na poszukiwanie pracy, to również za nie powinien otrzymać wynagrodzenie.

Jak rozlicza się delegację?
Takiego rozliczenia, koniecznego do zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów firmy, dokonuje się według prawa na podstawie dowodu wewnętrznego.

Dokument ten, stosownie do § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, powinien zawierać: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczby godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę oraz wartość przysługujących diet. Obecnie dieta krajowa wynosi 30 zł.

Przykładowe rozliczenie: pracownik odbył krajową podróż służbową prywatnym samochodem, która trwała 3 dni. Wyjazd nastąpił 23 września o godzinie 7:30, a powrót 25 września o godzinie 18:00. W trakcie podróży służbowej skorzystał z dwóch noclegów. Jak rozliczyć delegację? Jaki wymiar diety przysługuje pracownikowi?

Czas trwania podróży pracownika: 2 pełne doby oraz 10 godzin 30 minut. W tej sytuacji przysługuje mu 2 i 1/2 diety krajowej, łącznie 75 zł (30 zł x 2,5 = 75 zł). W przypadku, gdy podróż pracownika trwa krócej niż 8 godzin, wówczas nie przysługuje dieta krajowa. Jeśli podróż trwa: od 8 do 12 godzin przysługuje 1/2 diety krajowej. Ponad 12 godzin (np. 12 godzin 30 minut – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Czy pracownikowi przysługuje urlop na poszukiwanie pracy?

Umowa o pracę daje pracownikowi możliwość skorzystania z wielu przywilejów. Warto nadmienić, że jednym z takich uprawnień jest możliwość otrzymania dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Należy jednak pamiętać, że osoba zatrudniona może z takich skorzystać tylko wówczas, gdy to pracodawca wypowiedział umowę o pracę. Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy wynosi kolejno:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1 z uwagi na ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

Za dni wolne na poszukiwanie pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone tak samo, jak w przypadku wynagrodzenia za urlop. Mówi o tym § 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy. Warto zauważyć, że to czy pracownik rzeczywiście skorzysta, z przysługujących mu dni na poszukiwanie pracy zależy wyłącznie od niego. Zgodnie z przepisami pracownik sam musi zawnioskować o urlop. Termin wykorzystania dni wolnych na poszukiwanie pracy powinien być przez pracownika uzgodniony z pracodawcą. Mogą być one udzielane łącznie lub oddzielnie.

Szukasz pracy?

Pracownik Produkcji Palet - 2 Osoby - Bez języka DE

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o.

  • Niemcy
  • 10 000-10 500 zł / mc
Dodana

Робота для швачки

SGP APT Sp. z o.o.

  • Gorzów Wielkopolski
Dodana

KONSTRUKTOR

Hutchinson Polska

  • Żywiec
Dodana
Dodana

Dowiedz się, jak liczyć okres wypowiedzenia na poszczególnych umowach, z poniższego filmiku:

Video

Jeżeli pracownik uzna, że dni wolne nie są mu potrzebne, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu za nie wynagrodzenie. Ekwiwalent może zostać wypłacony tylko po wygaśnięciu lub rozwiązaniu stosunku pracy. Na wypłacenie ekwiwalentu urlopowego nie mogą liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy zależy od wielu czynników: podstawowego wynagrodzenia, dni wolnych, wymiaru etatu i przyjętej puli dni wolnych.

Pożegnanie w pracy łączy się więc z obowiązkiem rozliczenia z pracownikiem na każdej płaszczyźnie w tym: pamiętania o jego niewykorzystanym urlopie. Jeżeli osoba odchodząca z firmy nie zdążyła wykorzystać przysługującego jej urlopu wypoczynkowego w całości, to ma ona prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Innym rozwiązaniem jest udzielenie dni wolnych pracownikowi w okresie wypowiedzenia. Tu jednak decyzja należy do pracownika. Szef może zadecydować za niego. Jeżeli zainteresowany zawnioskuje o urlop, to pracodawca powinien na niego przystać.

Czas rozliczeń – kiedy wypłacić ekwiwalent?

Często pojawia się pytanie o to, kiedy pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent np. za urlop. Obecnie obowiązującym terminem wypłaty takiego ekwiwalentu jest dzień ustania stosunku pracy, (wcześniej także dzień wypłaty, ustalony w zakładzie pracy np. 10 dzień kolejnego miesiąca).  Wyjątkiem jest sytuacja, w której konieczne jest np. obliczenie wysokości premii lub prowizji, która pracownik powinien otrzymać. Wówczas wypłata może zostać dokonana później. Usprawiedliwia to konieczność zebrania danych lub dokonania wyliczeń. Zasadniczo ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony w ostatnim dniu zatrudnienia, gdyż z tym dniem pracownik nabywa do niego całkowite prawo. Świadczenie to jest bowiem ściśle związane z faktem rozwiązania stosunku pracy, w tym dniu roszczenie pracownika o wypłatę tego świadczenia staje się wymagalne, a w konsekwencji powstaje prawo pracownika do jego wypłaty. Ostatecznie ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony już w dniu rozwiązania stosunku pracy.

W myśl art. 171 § 3 Kodeksu pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Warto wiedzieć!
W celu wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, stosuje się tzw. współczynnik urlopowy, przez który następnie dzieli się sumę miesięcznych wynagrodzeń danego pracownika. Określa on wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu i ustalany jest odrębnie w każdym roku kalendarzowym i służy do obliczenia należności, do której prawo nabył pracownik w ciągu tego roku.

Współczynnik urlopowy ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w nim dni wolnych od pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

Dla bieżącego roku 2019 wyliczenie współczynnika jest więc następujące: 365 dni - (52 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych poza niedzielami) : 12 = 365 - 114 : 12 = 20,92 (przy pełnym etacie).

Jak się zachować w ostatni dzień w pracy?

Pożegnanie w pracy to trudny moment dla pracownika, szczególnie gdy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło nie z ich własnej woli, a np. w wyniku redukcji etatów w firmie. Bez względu na powody rozwiązania umowy o pracę, warto zachować się z klasą i podziękować swojemu przełożonemu za możliwość pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego w jego firmie. Pracownicy często zastanawiają się, jak zorganizować pożegnanie w pracy ze współpracownikami. Dobrym pomysłem jest przygotowanie skromnego, symbolicznego poczęstunku, który będą mogli skonsumować z kolegami z pracy podczas przerwy lunchowej. Może to być np. domowe ciasto lub kupione w cukierni albo zwykłe słone przekąski.

Przygotowując poczęstunek dla współpracowników w pracy, dodatkowo pozostawiamy po sobie pozytywne wrażenia, co w przyszłości może okazać się bardzo pomocne i zaprocentuje. Nigdy nie wiemy, czy któryś z naszych byłych współpracowników nie planuje założenia własnej firmy i może mając w pamięci dobre wrażenie z naszego pożegnania w pracy kiedyś się do nas odezwie i będzie chciał nas zatrudnić. Warto również postarać się by pożegnanie w pracy przebiegło w miłej atmosferze i wystosować odpowiednie podziękowania w kierunku pracodawcy, jak i współpracowników, nawet jeśli wasze relacje w środowisku pracy nie zawsze należały do idealnych.

Ostatni dzień w pracy – mail od pracodawcy

Dobra rada dla pracodawcy: wystosuj mail na pożegnanie! W ostatnim dniu obecności pracownika w firmie dobrze jest przygotować mail pożegnalny w pracy i rozesłać go do wszystkich pracowników. Pracodawca będzie mógł w nim umieścić wyrazy podziękowania za wkład w rozwój firmy, jaki wniósł kończący karierę w firmę pracownik przez tyle lat. Takie zachowanie nie tylko stwarza dobrą atmosferę w pracy, ale przede wszystkim kreuje pozytywny wizerunek właściciela firmy, co może przekładać się potem na jego dobrą współpracę z pozostałymi pracownikami.

Finalny dzień w pracy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika jest wydarzeniem wyjątkowym. Stanowi swoiste zwieńczenie etapu ścieżki kariery zawodowej odchodzącego pracownika, które mogą ewoluować różnymi zmianami, w tym także nowym kierunkiem rozwoju bądź upadku danej firmy. Szczególnie w mniejszych firmach można wyraźnie odczuć brak jednej osoby z zespołu. Zadaniem pracodawcy w takiej sytuacji powinno być zachowanie jak najlepszej atmosfery w firmie. Elastyczne podejście szefa do zaistniałej sytuacji może zmotywować pracowników do jeszcze efektywniejszej pracy.

To może Cię również zainteresować

Zmiana pracy - jak zrobić to bez stresu

Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczyć delegację?

Rozliczenia dokonuje się na podstawie tzw. dowodu wewnętrznego, czyli dokumentu, który zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, powinien zawierać: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczby godzin i dni przebywania w podróży służbowej.

Ile wynosi dieta krajowa?

Obecnie dieta krajowa wynosi 30 zł. Dieta w pełnej wysokości obowiązuje gdy podróż służbowa trawa powyżej 12 h.

Ile przysługuje urlopu na poszukiwanie pracy?

W okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia liczba ta wynosi 2 dni. W okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia są to 3 dni.

Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony już w dniu rozwiązania umowy o pracę. Do jego wyliczenia stosuje się tzw. współczynnik urlopowy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

10 komentarzy

Samuel

Samuel

Warto się rozeznać w temacie, żeby nie narazić się na żądania pracowników, a jednocześnie nie narazić się na problemy z kodeksem pracy. Warto przypominać sobie, że pracownicy mają swoje prawa, ale również obowiązki dodane w tym wypowiadaniu. Te ostatnie pytania dotyczące ekwiwalentów mogą być pomocne.
Darek

Darek

Dobrze wiedzieć, jakie prawa mi przysługują, kiedy będę zmieniać pracę. Dzięki temu nabywam świadomości swoich praw i obowiązków. To bardzo pomocne informacje dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą.
Zocha

Zocha

Niektóre z tych informacji są dla mnie istotne, zwłaszcza te dotyczące urlopu na poszukiwanie pracy. Wiem wszak że wartość wiedza, że mogę mieć wolne dni, kiedy będę szukać nowych możliwości zatrudnienia. Dzięki!
patrycja

patrycja

Ciekawe informacje na temat rozliczenia delegacji i obowiązków pracodawcy. Można sie wszak z tego dużo nauczyć i być lepiej przygotowanym, w momencie gdy przyjdzie nam zmienić pracę. Dobrze że są Takie teksty.
Ewelina

Ewelina

Czy na dzień załatwiania obiegowki należy się wolne ? Czy załatwia się ja po godzinach pracy ?
star fantastic

star fantastic

Normalna sprawa, chociaż w większych firmach ta forma jest bardzo problematyczna. Cóż, trzeba to jakoś przeżyć.
rob

rob

nie mam tak dużo szczęścia.obecny pracodawca robi mi na złość że odeszłem i mam problemy z rozliczeniem.dodam że do tej pory byłem bardzo chwalony i roboczy chłopak.Zawsze przedstawiał mnie w superlatywach aż do momentu mojego wypowiedzenia.Stał się zwykłym chamem. Nie widzę już innej możliwości jak sąd pracy.
Dagmara

Dagmara

Zdaje się wszystkie rzeczy, podpisuje jakieś pokwitowania, oddaje klucze i karty i wsio. Trzeba zabrać papiery i całą resztę i ot cała filozofia.
Adaś

Adaś

Jeśli pracodawca mnie zwolnił zgodnie z regulaminem pracy, to nastąpi ten ostatni dzień co jestem w pracy. Mile pożegnam się z pracownikami. Swoje rzeczy zabiorę. Przekażę rzeczy które ewentualnie dostałem. Spytam się kiedy dostanę świadectwo pracy.
Wanda

Wanda

W firmie trzeba się rozliczyć ze środków jakie się codziennie wykorzystuje, z ubrań roboczych oraz przede wszystkim z wszystkich spraw związanych z rozliczeniami i dokumentami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.