Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Niższy ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

23 stycznia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 20 głosów

20 głosów

10 komentarzy
Niższy ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
Dużym obciążeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą są składki ZUS, które należy opłacać niezależnie uzyskiwanych zysków. Są one szczególnie problematyczne dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero rozwijają firmę i budują swoją pozycję na rynku. Rządzący od lat wspierają takich ludzi, umożliwiając im opłacanie preferencyjnych składek ZUS w pierwszych latach prowadzenia działalności. Jak wygląda mały ZUS w 2023 roku? Kto może z niego skorzystać? Czym jest mały ZUS plus? Niniejszy artykuł stanowi mini poradnik dotyczący preferencyjnych składek ZUS i zawiera odpowiedzi na powyższe pytania.

Osoby, które postanowią zostać własnym szefem, czyli zdecydują się na otworzenie firmy liczyć mogą na preferencyjne warunki jej prowadzenia. Jedno z ułatwień odnosi się do ulgi związanej z odprowadzaniem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszyscy, którzy zamierzają założyć firmę i działać na rynku na własny rachunek doskonale wiedzą, jak dużo środków finansowych potrzebnych jest na „rozkręcenie" biznesu. Na przeciw oczekiwaniom młodych przedsiębiorców wychodzi państwo. Jednym z ułatwień, które ma zachęcić młode osoby do otwierania firm, jest obniżenie wysokości składek odprowadzanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na czym polega ulga? Jak długo trwa? I wreszcie, czy każda osoba otwierająca firmę może z niej skorzystać? 

Zadeklarowana kwota pracodawcy 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty. Istotną informacją jest tu jednak ta, która dotyczy faktu, że kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które przyjęte zostało do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w danym roku kalendarzowym. W bieżącym roku minimalna podstawa wynosi dokładnie 4161 zł. Osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą nie obowiązuje jednak ta kwota. Mogą one zadeklarować płacenie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W praktyce płacą zatem o połowę mniej niż osoby, które prowadzą działalność powyżej 24 miesięcy.

Dla kogo ulga?

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotny powinien być fakt, że nie każdy będzie mógł opłacać składki w niższej kwocie. Zależy to wyłącznie od indywidualnej sytuacji osoby, która ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą.

Z przepisów jasno wynika, że z ulgi nie będą mogły skorzystać:

 

 

 • osoby prowadzące inną działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych i zakładające aktualnie nową działalność

 • osoby, które wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, zaś czynności te są takie same, jak te, które wchodziły w ich zakres obowiązków, wykonywanych w ramach zawartego z podmiotem zatrudniającym stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Dodatkowo z ulgi nie będą mogli skorzystać wspólnicy spółek komandytowych czy jawnych i wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ile czasu można korzystać z ulgi? 

Z preferencyjnych warunków korzystać może każdy przedsiębiorca, która spełnia warunki, niemniej tylko i wyłącznie przez ściśle określony czas. W tym przypadku mowa o 24 miesiącach kalendarzowych. Warto przy tym zauważyć, że okres ten liczy się od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dalej, ponieważ ulgę liczy się biorąc pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe, w praktyce możliwe jest opłacanie składek w preferencyjnej wysokości przez 25 miesięcy (wystarczy, że firma rozpocznie działalność od 2 dnia miesiąca a nie pierwszego). Dodatkowo należy też pamiętać, że do okresu korzystania z ulgi należy wliczyć te okresy, w których przedsiębiorca nie był zobowiązany do opłacania składek. Taka sytuacja ma miejsce choćby wówczas, gdy zawiesił on prowadzenie działalności gospodarczej na kilka miesięcy. 

Co z umowami cywilnoprawnymi?

W praktyce problemem może być ustalenie, czy ulga w zakresie opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje przedsiębiorcy, który przed rozpoczęciem prowadzenia własnej firmy wykonywał pracę na podstawie umów cywilnoprawnych dla swojego pracodawcy.

Warto podkreślić, że w przepisach takich osób nie wymienia się jako tych, które nie mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Inaczej mówiąc, osoby, które świadczyły pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie, mogą skorzystać z ulgi przewidzianej przez ustawodawcę dla osób rozpoczynających pracę na własny rachunek. Jest to niezależne od tego, czy będą wykonywać na rzecz byłego już pracodawcy ten sam rodzaj pracy, który wykonywali właśnie w oparciu o wcześniej podpisaną umowę cywilnoprawną. 

Kto może płacić preferencyjne składki na ZUS?

Ustawodawca jasno określił, kto może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Ulga jest przyznawana przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, która:

- po raz pierwszy rozpoczyna prowadzić działalność gospodarczą;

- rozpoczyna prowadzić działalność gospodarczą ponownie, ale od czasu ostatniego jej zakończenia lub zawieszenia upłynęło 60 miesięcy kalendarzowych;

- nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robiła dla niego będąc pracownikiem w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;

- nie jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Jak długo możesz płacić obniżone składki?

Niższe składki ZUS można płacić maksymalnie przez okres 60 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym czasie można skorzystać z tzw. małego ZUS-u (przez 24 miesiące) i małego ZUS-u plus (przez 36 miesięcy). Wysokość należnych składek ZUS jest uzależniona od ulgi, z której aktualnie korzysta przedsiębiorca oraz jego dochodów. Na podstawę wymiaru składek wpływ ma również poziom wynagrodzeń w gospodarce, zarówno minimalnego, jak i przeciętnego.

Szukasz pracy?

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Rzeszów
Dodana
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Łódź
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Lublin
Dodana

Pomocnik montera rusztowań

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 1 700-2 000 € / mc
 • Szczecin
Dodana

Video

Czy przysługuje mi mały ZUS? Jakie muszę spełnić warunki?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy mogą skorzystać z małego ZUS-u? W związku z tym najpierw warto określić na czym ten przywilej polega. Mały ZUS to ulga dedykowana dla nowych firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Skorzystanie z niej jest jednym z elementów optymalizacji kosztów działalności, co jest szczególnie ważne w pierwszych latach funkcjonowania firmy, która dopiero walczy o swoją pozycję na rynku.

Ustalenie podstawy wymiaru składek

Wysokość składek w małym ZUS-ie jest naliczana od podstawy wymiaru, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce. W 2023 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 3490 zł (do 30 czerwca), co oznacza, że podstawa naliczenia składek to kwota 1047 zł. Po jej określeniu obliczana jest wysokość należnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe.

Wygląda to następująco:

 • składki emerytalne – 1047*19,52%=204,37
 • składki rentowe – 1047*8%=83,76
 • składki chorobowe – 1047*2,45%=25,65

Suma należnych składek za ubezpieczenia społeczne wynosi więc 313,78zł. Do tej kwoty należy doliczyć obowiązkową składkę ubezpieczenia zdrowotnego, która w 2023 roku wynosi 314,10zł, co daje wynik 627,88zł. Tyle właśnie wynosi składka małego ZUS-u w 2023 roku.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w małym ZUS-ie

Przedstawiona w akapicie wyżej składka małego ZUS-u może być nieznacznie niższa, ze względu na fakt, że korzystając z preferencyjnego ZUS-u przedsiębiorca dobrowolnie opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli nie chce tego robić jego należne składki ZUS są pomniejszane o 25,65zł i wynoszą 602,23zł.

Okres korzystania z małego ZUS-u

Z małego ZUS-u można korzystać przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy przedsiębiorca przez pierwsze 6 miesięcy swojej działalności korzystał z ulgi na start wprowadzonej w ramach tzw. Konstytucji Biznesu z 2018 roku, wtedy z małego ZUS-u może skorzystać przez 24 kolejne miesiące od jej zakończenia.

Mały ZUS - zmiana schematu opłacania składek

Każdy przedsiębiorca oprócz terminowego opłacania składek ZUS zobowiązany jest również do przekazywania w tym samym terminie do ZUS deklaracji ZUS DRA, która informuje o obowiązującym go schemacie opłacania składek, podstawie wymiaru, czy zgodzie na dobrowolne opłacanie składki chorobowej. Ubezpieczony może tego nie robić jedynie w przypadku, gdy nie zatrudnia pracowników, a wysokość należnych składek jest każdego miesiąca taka sama. W tym przypadku dostarcza do ZUS deklarację ZUS DRA za pierwszy pełny miesiąc obowiązywania konkretnych składek, a w następnych okresach dokonuje wyłącznie płatności na rzecz ZUS.

Dzięki temu może w kolejnych miesiącach nie wysyłać deklaracji ZUS DRA, ale wyłącznie do momentu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany w zakresie opłacanych składek, np. zmiany preferencji, wzrostu podstawy wymiaru itp. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek tworzy obowiązek przekazania do ZUS aktualnej deklaracji ZUS DRA z uwzględnieniem zmiany schematu opłacania składek.

Jakie składki trzeba płacić po 24 miesiącach?

Po upływie 24 kolejnych miesięcy kalendarzowych korzystania z małego ZUS-u przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z kolejnej ulgi, którą jest tzw. mały ZUS plus. Jest ona jednak uzależniona od dochodów firmy i skierowana głownie do przedsiębiorstw, które w pierwszych 2 latach działalności nie wypracowały sobie na tyle mocnej pozycji na rynku, by osiągać przychody przekraczające 120 tys. złotych rocznie.

Video

Mały ZUS plus w 2023 roku dla jakich przedsiębiorców?

Mały ZUS plus to ulga dla przedsiębiorców, którzy wykorzystali już przysługujący im preferencyjny okres "małego ZUS-u". Jest to przywilej, który pozwala płacić niższe składki przez kolejne 36 miesięcy kalendarzowych (do tego okresu jest wliczone ewentualne 6 miesięcy korzystania z ulgi na start), ale mogą skorzystać z niego wyłącznie przedsiębiorcy, których przychody za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 tys. złotych. Przysługująca maksymalnie przez kolejne 36 miesięcy ulga może być wykorzystana jedynie w ciągu pierwszych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynoszą składki ZUS dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi mały ZUS plus? Wiele osób szuka konkretnej kwoty w Internecie, jednak jest ona naliczana indywidualnie na podstawie uzyskiwanych przez firmę dochodów, według których naliczana jest podstawa wymiaru składek. W tym celu należy średni miesięczny dochód przedsiębiorstwa uzyskany w minionym roku kalendarzowym pomnożyć przez stały współczynnik 0,5, a wynik tego działania zaokrąglić do pełnych groszy. Poniżej znajduje się przykład pokazujący jak obliczyć należne składki ZUS w wariancie mały ZUS plus:

 

 

 

Osiągnięty dochód z zeszłego roku wyniósł 63 480zł. Dzieląc go na 12 miesięcy uzyskujemy średnią w wysokości 5 290zł, którą należy pomnożyć przez współczynnik 0,5 co daje wynik 2 645zł.

Podstawa wymiaru składek wynosi więc 2 645zł i w oparciu o nią obliczamy należne składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Wygląda to następująco:
- składki emerytalne - 2645*19,52%=516,30
- składki rentowe - 2645*8%=211,60
- składki chorobowe - 2645*2,45%=64,80
- składki wypadkowe - 2645*1,67%=44,17

Łącznie daje nam to 836,87zł. Do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jest stała i w 2021 roku wynosiła 381,81zł. Łącznie składka preferencyjnego ZUS dla tego przedsiębiorcy wynosi więc 1218,68zł i jest o 238,81zł niższa niż w przypadku opłacania standardowych składek ZUS.

Z powyższego przykładu wynika, że im niższe dochody przedsiębiorcy korzystającego z ulgi mały ZUS plus, tym mniejsza podstawa naliczania składek, a co za tym idzie niższe należne składki ZUS.

Dokumenty zgłoszeniowe które musisz złożyć na mały ZUS plus

Skorzystanie z ulgi mały ZUS plus jest możliwe po ówczesnym dokonaniu zgłoszenia tego faktu do ZUS na odpowiedniej deklaracji zgłoszeniowej. Przedsiębiorca musi dokonać wyrejestrowania na deklaracji ZUS ZWUA, by w kolejnym kroku zgłosić się do ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZUA. Warto pamiętać, że zgłoszenia należy dokonać z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 lub 05 92. Oba odpowiadają uldze mały ZUS plus. Ubezpieczony zobowiązany jest również do przekazania deklaracji zgłoszeniowej do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku bądź zmiany w opłacaniu składek.

Mały ZUS plus wykazany w deklaracji rozliczeniowej

Przedsiębiorca, który prawidłowo zgłosił się do ulgi mały ZUS plus lub kontynuuje jej opłacanie zobowiązany jest do przekazania w odpowiednim terminie deklaracji rozliczeniowej do ubezpieczyciela. Termin ten upływa 10 dnia kolejnego miesiąca po zgłoszeniu do ulgi i przed jego upływem ubezpieczony powinien przekazać do ZUS deklarację ZUS DRA oraz ZUS DRA cz. II. W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników termin przesuwa się do 15 dnia miesiąca, a oprócz ZUS DRA cz. II wymagana jest również deklaracja ZUS RCA cz. II. Niedostarczenie odpowiednich deklaracji rozliczeniowych w wymaganym terminie może skutkować nie przyznaniem prawa do skorzystania z ulgi w opłacaniu należnych składek. Należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca zgodnie z przepisami zobowiązany jest do przekazywania do ZUS-u bieżącej deklaracji ZUS DRA do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Istniejące regulacje dotyczące preferencyjnych składek ZUS są korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ obniżają należne składki, umożliwiając im skupienie się na rozwijaniu swojej działalności. Są również sprawiedliwe, ponieważ dzięki nim nowa firma nie musi płacić tyle samo, co podmiot istniejący od dawna i generujący większe dochody.

Wspieranie przez państwo przedsiębiorczości wyraża się na wielu płaszczyznach, zaś jedną z nich jest możliwość opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach. Niestety, nie każdy otwierający firmę będzie mógł skorzystać z tej możliwości, gdyż jest ona dedykowana do określonej grupy przedsiębiorców. Niższa wysokość daniny jest w tym wypadku całkiem sporą pomocą dla osób, które dopiero startują z biznesem. Jeżeli myślisz o otwarciu własnej firmy, to powinieneś dokładnie zapoznać się z tymi kryteriami. Dzięki temu dowiesz się, czy będziesz mógł opłacać składki ZUS na preferencyjnych warunkach.

Pod pewnymi warunkami

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 18a Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, mogą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty. Warto jednak pamiętać, że mowa tu o kwocie nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie ze wskazaną ustawą z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia tej działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Pozostałe osoby, których nie dotyczą dwa wymienione wyżej punkty, mogą skorzystać z opłacania składek ZUS na preferencyjnych warunkach.

Faktyczne prowadzenie działalności

Z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z ulgi, ważne jest, że przez podjęcie działalności gospodarczej ustawodawca rozumie jej faktyczne wykonywanie. Inaczej mówiąc, wcale nie musi się ono zbiegać z datą, która wskazana została we wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. Takie stanowisko zaprezentował Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 13 września 2012 roku (sygn. akt III Aua 332/12), który stwierdził, że: ?Istnienie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej nie przesądza o faktycznym prowadzeniu tej działalności. Zarówno wpis, jak i jego wykreślenie nie mają znaczenia dla prawnego bytu przedsiębiorcy, gdyż jego istnienie zależy od prowadzenia działalności gospodarczej?. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy, który podkreślił, że tylko osoby faktycznie wykonujące działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Ile trzeba zapłacić?

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i mogą opłacać składki na preferencyjnych warunkach, mają obowiązek płacenia składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności nie od pierwszego dnia miesiąca, ale drugiego czy kolejnego, ustalić muszą właściwą kwotę (na przykład osoba prowadząca działalność od dnia 3 danego miesiąca będzie musiała wykonać takie obliczenie: 504 zł : 30 dni x 27 dni). Warto przy tym pamiętać, że w ustawie mowa jest o pełnych 24 miesiącach. Oznacza to, że zaczynając działalność od 2 dnia miesiąca, faktycznie przedsiębiorca może opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenie nie przez 24, ale przez 25 miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że pierwszy miesiąc jest w takim wypadku okresem niepełnym. 

Podsumowanie:
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej kwoty, minimalna podstawa wynosi 4161 zł.
 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zadeklarować płacenie 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, korzystając z ulgi przez 24 miesiące kalendarzowe.
 • Ulga nie przysługuje wspólnikom spółek komandytowych czy jawnych oraz jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Mały ZUS to ulga dedykowana dla nowych firm, składki są naliczane od podstawy wymiaru 30% minimalnego wynagrodzenia, a ulgę można wykorzystać przez 24 miesiące.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo możesz płacić obniżone składki?

Z preferencyjnych stawek ZUS można korzystać przez pełne 24 miesiące. Pełne miesiące oznaczają, że jeśli założysz firmę na przykład piątego dnia danego miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczysz od następnego pełnego miesiąca.

Jakie dokumenty należy złożyć, by skorzystać z Małego ZUS Plus?

Aby skorzystać z Małego ZUS Plus należy złożyć w ZUS dokumenty: – wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12 – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92

Kto może płacić preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS przysługują przedsiębiorcom, którzy w ramach firmy wykonują pracę na rzecz byłego zleceniodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wykonywali pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Mkk

Mkk

Czy do okresu maksymalnego korzystania z małego ZUS plus (36 miesięcy) wlicza się 24 miesięczny okres korzystania z małego ZUS?
Ula

Ula

Mam nadzieję, że mniejsze składki na ZUS zachęcą do założenia własnej firmy. To bardzo korzystne dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Samar

Samar

Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że zadeklarowana kwota na ZUS nie może być niższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. To dość dużo, ale dobrze, że istnieje ulga.
Zwykły Człowiek

Zwykły Człowiek

Uważam, że jest to pozytywna zmiana dla przedsiębiorców. Bez wątpienia zmniejszenie składek na ZUS poprawi ich sytuację finansową.
Nika

Nika

Ciekawe, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą płacić mniejsze składki na ZUS. To na pewno ułatwia zaczynanie własnego biznesu.
bedok robiacy wesele w osp

bedok robiacy wesele w osp

Jeszcze cos bylo przez 6mies, zwolnienie ze skladek?
Galia

Galia

Fajnie by było jakby było to tak, że to nie wzrasta. Jak człowiek potem musi zarabiać potem 1500 na same składki to ile musi jego jednoosobowa firma zmieć zysków?
wł. firmy

wł. firmy

Niższy ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - bardzo to dobrze. Trwa on 2 lata. Ale i tak mały nie jest.
Kaziu

Kaziu

Ciekawe kiedy będą jakieś inne ulgi, bowiem dla nowych to owszem zaleta jak się zarabia jednak to zawsze duży koszt gdy trochę gorzej jakaś firma radzi sobie na rynku.
Dagmara Wolczyk

Dagmara Wolczyk

Teraz to jest około 520 złotych przez dwa lata. Każdy kto zaczyna pierwszą pracę na własny rachunek może liczyć na takie opłaty. oczywiście mowa o wypadkowym, społecznym i chorobowym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.