Twoje wsparcie w rekrutacji

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej
Każdy początkujący przedsiębiorca staje przed wyborem formy prawnej swojej firmy. Może zdecydować się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a także jednej z wielu rodzajów spółek, m.in. jawnej, z.o.o, komandytowej itd. Od tego, na jaką formę się zdecyduje, zależą jego zobowiązania – sposób rejestracji, wysokość opłat VAT, ZUS i inne kwestie. Sprawdź, co musisz wiedzieć o prowadzeniu działalności gospodarczej, kto może otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także jak wygląda oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej!

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, stanowi jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Uznawana jest ona za najprostszą organizacyjnie i polega na tym, że osoba fizyczna uzyskuje status przedsiębiorcy jednoosobowego poprzez uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna, która chce prowadzić swój biznes, musi więc złożyć wniosek CEIDG-1 – osobiście w urzędzie gminy bądź wysłać elektronicznie, z tym, że niezbędny będzie podpis elektroniczny, zaufany profil lub odręczny podpis osobiście w urzędzie. Ponadto rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga zgłoszenia się do obowiązkowych ubezpieczeń. Uczynić to można składając formularz ZUA lub ZZA (jeśli będzie opłacana wyłącznie składka zdrowotna). Nie ma natomiast konieczności zgłaszania się osobiście w urzędzie skarbowym ani w GUS, co jest wymagane w przypadku spółek. Wszelkie odpowiednie informacje i wnioski są tam dostarczane poprzez Urząd Gminy.

Kiedy osoba fizyczna zostaje płatnikiem VAT, musi dokonać rejestracji w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym wypełniając w tym celu formularz VAT-R. Warto również pamiętać, że w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, czasem niezbędne bywa pozyskanie koncesji czy zezwoleń.

Jakie są wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Do zalet bez wątpienia można zaliczyć niski koszt założenia firmy, krótki czas od chwili rejestracji do funkcjonowania biznesu, niewiele formalności, możliwość korzystania z uproszczonej księgowości oraz ulg – np. mały ZUS. Jako wady uznaje się m.in. odpowiedzialność właściciela firmy za jej zobowiązania, gdzie gorsze chwile firmy często odbijają się na osobistym koncie przedsiębiorcy, a także formalności w postaci opłacania składek ZUS.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

W polskim prawie wyróżnia się trzy podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej –  osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby cywilne, a także spółki prawa handlowego. Tak więc każdy przedsiębiorca na początku swojej drogi musi podjąć decyzję o tym, jaką formę wybiera i w jaki sposób będzie firma prowadzona. To istotna decyzja, ponieważ niesie ze sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe, a także te związane z odpowiedzialnością ponoszoną za zobowiązania.

To Cię powinno też zainteresować: Centralna ewidencja działalności gospodarczej

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza

Pierwszym rodzajem jest indywidualna działalność gospodarcza, czyli przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela będącego osobą fizyczną. To on osobiście odpowiada za wszelkie zobowiązania swojej firmy – zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym i ma pełnię kompetencji decyzyjnych, co szerzej przybliżyliśmy w pierwszym akapicie.

  • Spółka cywilna

Drugi rodzaj stanowi spółka cywilna, która powstaje na mocy umowy wspólników. Ci zobowiązują się do dążenia w celu osiągnięcia założonego celu gospodarczego, m.in. poprzez wniesienie odpowiednich wkładów, które co do zasady mają jednakową wartość. W tego typu działalność za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie – są uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia jej spraw. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach, ale też uczestniczy w równym stosunku w stratach. Obwarowaniem prowadzenia działalności gospodarczej w postaci spółki cywilnej jest to, że roczny przychód z jej działalności nie może przekroczyć 400 000 euro. W sytuacji, gdy to nastąpi, spółka cywilna powinna zostać przekształcona w jedną ze spółek handlowych.

  • Spółka jawna

Jest to rodzaj spółki osobowej, która nie jest osobą prawną. Majątek spółki jawnej stanowią wkłady wniesione do niej, a także mienie nabyte w czasie jej funkcjonowania. Prawo i obowiązek do reprezentowania spółki zyskuje każdy ze wspólników i każdy z nich odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

  • Spółka partnerska

To kolejny rodzaj spółki osobowej, utworzonej przez wspólników (w tym przypadku zwanych partnerami), w celu wykonywania wolnego zawodu.  Dotyczy to takich zawodów jak: lekarze, inżynierowie, brokerzy ubezpieczeniowi, architekci, aptekarze, maklerzy, księgowi, rzeczoznawcy majątkowi, tłumacze przysięgli itp. W przypadku spółki partnerskiej, wszyscy partnerzy solidarnie odpowiadają za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania związane z jej funkcjonowaniem (np. kredyty). Nie ponoszą jednak odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów oraz te powstałe w wyniku działań lub zaniedbań osób zatrudnionych przez spółkę, podlegających kierownictwu innego partnera.

  • Spółka komandytowa

Kolejna spółka osobowa. W tej przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, a także przynajmniej jeden ze wspólników musi mieć ograniczoną odpowiedzialność. Spółka komandytowa rodzi się wraz z momentem wpisu jej do rejestru, co musi zostać poprzedzone zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego.

  • Spółka komandytowo – akcyjna

To specyficzny rodzaj spółki, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W niej przynajmniej jeden ze wspólników odpowiada bez ograniczenia wobec wierzycieli za powstałe zobowiązania spółki oraz przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Ta forma działalności wymaga kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 50 000 zł. Tego typu spółka może we własnym imieniu nabywać prawa – m.in. własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania, pozywać czy być pozywana.

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To rodzaj spółki kapitałowej, co wiąże się z koniecznością zgromadzenia kapitału spółki, który musi wynosić minimum 5 000 zł. Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami. Odpowiadają one za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie – te są nabywane lub nadawane na mocy np. umów. Z chwilą wpisu do KRS, spółka zyskuje osobowość prawną.

  • Spółka akcyjna

Jest to forma działalności gospodarczej, gdzie podstawę stanowi kapitał akcyjny. Ten dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Minimalnym kapitałem spółki akcyjnej jest równowartość 500 000 złotych, a wartość jednej akcji nie może być niższa niż 1zł. Akcje należą do akcjonariuszy, jednak ci nie odpowiadają osobiście za powstałe zobowiązania spółki, jednak ponoszą ryzyko odnośnie wysokości wniesionego kapitału – który może rosnąć, bądź maleć.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wynika z art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego (pr. up. i n.), sąd ma możliwość zawyrokowania pozbawienia prawa prowadzenia własnej działalności gospodarczej na własny rachunek, a także sprawowania funkcji członka rady nadzorczej, przedstawiciela, rzecznika bądź reprezentanta w spółce handlowej na okres od 3 do 10 lat.

Aby uniknąć zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, istnieje możliwość złożenia w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o taką upadłość. Osoby, które zdecydują się na taki krok, zyskają prawo do dalszej działalności na własny rachunek.

Podczas składania takiego wniosku, niezbędne jest wydanie wszystkich dokumentów. Zabronione jest wprowadzanie zmian, niszczenie czy zatajanie majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Jeśli do tego dojdzie, sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wobec osoby fizycznej. Tak się stanie wówczas, gdy uznaz że jego niewypłacalność zaistniała wskutek celowego działania albo rażącego niedbalstwa danej osoby.

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 31 i 33 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, niektórzy pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, doradców i asystentów są zobowiązani do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..

……………………………………..
(dane pracownika)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o prowadzeniu działalności gospodarczej


 

Niniejszym oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej.

Charakter prowadzonej działalności gospodarczej: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

……………………………………..

                                                                                                                                   (podpis)

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy wielu ważnych decyzji – począwszy od wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przez jej rejestrację, stworzenie biznesplanu, aż po dążenie do prężnego rozwoju. Warto więc znać wszelkie prawa i obowiązki, jakie się z tym wiążą, aby nie narazić się na straty i konsekwencje prawne.

Oceń ten wpis
Prowadzenie działalności gospodarczej
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Antek
2020-01-14, 06:30
Z artykułu można wiele się dowiedzieć. Pragnę w lutym założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Założyć łatwo, tylko aby ona mi przynosiła zysk. ponadto składki na ZUS są większe niż w 2019 roku. Zobaczę jak pójdzie, najwyżej zawieszę ...
Adam Klimczak
2019-12-12, 09:54
Wszystkie koszty rozpoczęcia będą wymagały pomysłu związanego ze świadczeniem usług, ale pomyślne zakończenie transakcji handlowej może od razu przynieść dużą kwotę i to będzie wielka korzyść.
Judyta
2019-05-17, 16:18
Z artykułu tego można bardzo dużo się dowiedzieć. Wszystko świetnie opisane (prawa i obowiązki, jakie się z tym wiążą, aby nie narazić się na straty i konsekwencje prawne).
Leonard
2019-05-07, 09:52
Działalność gospodarcza istnieje na wszystkich poziomach społeczeństwa. Ponadto wszelkie działania związane z pieniędzmi lub wymianą produktów lub usług są działalnością gospodarczą.
Tomek
2019-04-15, 14:48
Własna firma prosta rzecz ale trzeba zarabiać by to miało sens. No chyba, że mówimy o zarabianiu dla innej firmy ale z podpisaniem papierów na działalność gospodarczą.
kermit
2019-03-30, 15:37
To dość dobra sprawa. Wnioski i ułatwienia są bardzo ciekawe. Najlepiej też mieć informacje jak się sprawy zmieniają z miesiąca na miesiąc by czegoś złego nie zrobić.
Arkadiusz Surma
2019-03-27, 11:12
Dzisiaj wszystko jest prostsze w prowadzeniu firmy, jednak trzeba interesować się zmianami i nowymi rozporządzeniami. Jak się ma księgową to jeszcze pół biedy. Samemu często dla niedoświadczonych problem.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.