Własna firma

Na czym polega analiza SWOT - ocena mocnych, słabych stron przedsiębiorstwa

24 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

7 komentarzy
Na czym polega analiza SWOT - ocena mocnych, słabych stron przedsiębiorstwa
SWOT to jedna z najpopularniejszych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Informacje zebrane podczas jej realizacji pozwalają na zweryfikowanie słabych i mocnych stron firmy a także są pomocne we wprowadzeniu niezbędnych zmian mających na celu zwiększenie wydajności poszczególnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W poniższym artykule przedstawiamy pełne kompendium wiedzy na temat analizy SWOT. Zapraszamy do lektury.

Czym jest analiza SWOT/TOWS - opis metody/narzędzia

Analiza SWOT to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu można przeprowadzić wewnętrzną analizę przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia w celu usprawnienia procesów zachodzących w firmie, poprawienia strategii, zmodyfikowania misji i wizji bądź stworzenia całkiem nowego planu strategicznego. Analizą SWOT nie musi być objęta cała firma. Równie dobrze przeanalizowany może być jeden dział bądź realizowany w firmie projekt.

To Cię powinno też zainteresować: Rekrutacja i Twoje słabe strony - jak o nich mówić?

Podstawowy cel analizy SWOT to określenie bieżącej pozycji badanej firmy a także jej potencjału i zaleceń w zakresie postępowania strategicznego. Skrót SWOT pochodzi z języka angielskiego.

Technika Analityczna SWOT

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, które określają możliwości danej firmy. Znaczenie tych słów jest następujące:

 1. Strengths, czyli mocne strony. Wszystkie atuty danego podmiotu, które zapewniają mu przewagę konkurencyjną.
 2. Weaknesses, czyli słabe strony. Określenie wszystkich przywar i tych elementów, które przyczyniają się do pogorszenia pozycji firmy w danej branży. Jeżeli nie zostaną one ograniczone, może to w ostateczności doprowadzić do upływu klientów lub nawet upadku przedsiębiorstwa. Słabą stroną może być np. nieprofesjonalna obsługa klienta, zła organizacja pracy, braki w asortymencie itd.
 3. Opportunities, czyli szanse. Wszystko, co będzie w odpowiedni sposób wykorzystane, ma szansę wpłynąć pozytywnie na rozwój firmy we właściwym kierunku.
 4. Threats, czyli zagrożenia. Elementy, które stwarzają dla firmy niebezpieczeństwo nastąpienia niekorzystnych zmian. Nie paraliżują one jeszcze działania organizacji oraz nie obniżają jej pozycji na dzień dzisiejszy, jednak mogą do tego doprowadzić w dalszej perspektywie czasowej.
analizy SWOT

Jak dokonać analizy SWOT

Analizę SWOT TOWS firmy należy przeprowadzać zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Zbieranie podstawowych informacji na temat danej firmy. Twórca analizy zajmuje się zbieraniem podstawowych informacji na temat charakteru działalności danego przedsiębiorstwa, jej celów taktycznych i strategicznych a także misji. Bardzo ważna jest weryfikacja, kto jest klientem firmy oraz jakie są jego potrzeby. Na początkowym etapie trzeba także sprawdzić, jaka jest sytuacja zewnętrzna danego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem pozycji firm konkurencyjnych. Na podstawie wszystkich tych informacji możliwe będzie sprecyzowanie mocnych i słabych stron a także szans i zagrożeń.
 2. Wyszczególnienie mocnych i słabych stron danego przedsiębiorstwa. Osoby odpowiedzialne za analizę SWOT muszą wybrać te obszary działalności, które są najistotniejsze z punktu widzenia jej pozycji. Następnie dokonywana jest ich ocena - czy dany dział firmy, produkt itp. jest mocną, czy też słabą stroną. Często zdarza się, że jednoznaczne określenie, czy dana rzecz jest mocną stroną czy słabą, jest wyjątkowo trudne.
 3. Wskazanie szans i zagrożeń. Identyfikacja szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji może być przeprowadzona na podstawie wymiarów funkcjonalnych lub aktualnych interesariuszy firmy. Do wymiarów funkcjonalnych zalicza się sytuację finansową firmy, politykę gospodarczą państwa oraz obowiązujące przepisy prawne, rozwiązanie technologiczne itd. Z kolei do interesariuszy zalicza się klientów, konkurentów, dostawców itp.
 4. Podsumowanie. Analiza SWOT powinna zakończyć się podsumowaniem wszystkich informacji w jednym miejscu oraz wskazaniem najważniejszych wytycznych w zakresie wprowadzenia niezbędnych zmian w danej firmie.

Przeczytaj także: Kim jest i czym się zajmuje Audytor? Opis zawodu, zarobki i zadania audytora wewnętrznego

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana

Sortowanie pustych skrzynek - Bez angielskiego

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.

 • 13-15 € / mc
 • Holandia
Dodana
Dodana
Dodana

Firma, która w świetle analizy SWOT ma znacznie więcej silnych niż słabych punktów, posiada znacznie większe szanse na wykorzystanie szans oraz umocnienie swojej pozycji na rynku przed konkurentami.

Video

Do czego można stosować Analizę SWOT

Analizę SWOT można stosować w bardzo wielu przypadkach.

Najczęściej jest ona wykorzystywana do:

 • stworzenia strategii dla firmy,
 • modyfikacji kierunku działalności firmy, który stał się mało wydajny,
 • zapewnienia funkcjonowania jakości (jest to niezbędne przy stosowaniu przez danę firmę międzynarodowych norm ISO),
 • określenia najważniejszych produktów i czynników, które mają decydujący wpływ na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, a w konsekwencji umacniają przewagę konkurencyjną firmy nad pozostałymi podmiotami z danej branż,
 • scharakteryzowania sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy, dzięki czemu w przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości możliwe jest wprowadzenie zmian,
 • wyszczególnienia priorytetowego kierunku działania, który będzie uwzględniał ciągle zmieniającą się sytuację rynkową,
 • sporządzenia biznesplanu.

To, co wyróżnia analizę SWOT, to jej ogromna elastyczność. Oznacza to, że możemy wykorzystywać ją do dokonania oceny jakiegokolwiek działu firmy bądź dowolnie wybranego podmiotu.

Przeczytaj o cechy skutecznego negocjatora - jakie prowadzić owocne negocjacje w biznesie?

Wybór strategii marketingowej w oparciu o analizę SWOT/TOWS

Na podstawie informacji zebranych w ramach analizy SWOT należy też podjąć decyzję odnośnie wyboru strategii marketingowej.

Specjaliści wyróżniają cztery rodzaje strategii marketingowych:

 • strategia agresywna,
 • strategia konserwatywna,
 • strategia konkurencyjna,
 • strategia defensywna.

To Cię powinno też zainteresować: Sklep internetowy szansą na rozwój Twojego biznesu - 10 kroków do sukcesu w e-commerce

Aby wybrać najwłaściwszą strategię odpowiadającą uwarunkowaniom danego przedsiębiorstwa, należy uwzględnić tzw. macierz SWOT, gdzie najwyższa liczba interakcji wskazuje, która ze strategii jest najlepszym rozwiązaniem.

jak wykonać analize SWOT?

Strategia agresywna (maxi-maxi)

Dana organizacja charakteryzuje się przewagą mocnych stron oraz znaczną liczbą szans. Firma ma także spory potencjał na zdobywanie nowych klientów, a utrzymanie dotychczasowego poziomu rozwoju jest niemal pewne. Strategia agresywna stawia na rozwój oraz na zwiększanie rynków zbytu.

To Cię powinno też zainteresować: Nadmiar obowiązków w pracy. Co dalej?

Przedsiębiorstwo działające w ramach strategii agresywnej (maxi-maxi) musi jak najwięcej inwestować w prowadzenie nowych przedsięwzięć, wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów oraz na finansowanie kampanii reklamowych o jak najszerszym zasięgu.

Strategia konserwatywna (maxi-mini)

W tym przypadku firma posiada sporo mocnych stron, jednak jednocześnie analiza SWOT wskazuje na sporą liczbę zagrożeń zewnętrznych. Właściciel firmy podjąć działania mające na celu zmaksymalizowanie wykorzystania wszystkich atutów i mocnych stron. Jest to najlepsza recepta na zminimalizowanie zagrożeń z zewnątrz.

Firma działająca w ramach strategii konserwatywnej powinna rozwijać swoją ofertę, ulepszać istniejące produkty, minimalizować koszty produkcji oraz optymalizować koszty związane z zatrudnianiem pracowników.

Strategia konkurencyjna (mini-maxi)

Firma posiada więcej słabych stron niż mocnych, ale jednocześnie ma spory potencjał na poprawę swojej sytuacji. Strategia konkurencyjna (mini-maxi) nastawiona jest na minimalizowanie występujących słabości poprzez wykorzystywanie okazji pochodzących z zewnątrz.

Przedsiębiorcy stosujący strategię konkurencyjną podejmują m.in. następujące działania:

 • redukują koszty,
 • starają się utrzymać przewagi konkurencyjne,
 • zwiększają posiadane zasoby,
 • pracują nad ulepszeniem oferowanych produktów i usług,
 • poprawiają poziom obsługi klienta.

Strategia defensywna (mini-mini)

Firma działa w niezwykle nieprzyjaznym otoczeniu - ma niewiele mocnych stron, a liczba zagrożeń jest bardzo duża. Priorytetem dla właścicieli firmy powinna być praca nad minimalizowaniem istniejących słabości i zagrożeń. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe.

Najpopularniejsze działania podejmowane w ramach strategii defensywnej to:

 • likwidacja firmy,
 • połączenie z innym podmiotem o lepszej pozycji i większej rozpoznawalności wśród klientów,
 • maksymalne ograniczenie kosztów,
 • zmniejszenie produkcji (tam, gdzie jest to uzasadnione),
 • zmniejszenie wydatków na inwestycje,
 • cięcia w zatrudnieniu.

Przykładowe zestawienie czynników analizy SWOT dla firmy

Przykładowe zestawienie czynników analizy SWOT dla firmy może zawierać:

 • mocne strony: wysoka rozpoznawalność wśród klientów, wysoki poziom sprzedaży, pozytywne opinie na temat marki w internecie, wieloletnie doświadczenie, posiadanie certyfikatów, dysponowanie nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi,
 • słabe strony: brak innowacyjnych produktów, brak wystarczającej ilości środków na inwestycje, brak rentowności, brak odpowiednich działań reklamowych,
 • szanse: wysoka jakość oferowanych produktów, profesjonalna obsługa klienta, dynamiczny rozwój danej gałęzi przemysłu w skali lokalnej, wzrost popytu na oferowane przez firmę usługi,
 • zagrożenia: polityka cenowa prowadzona przez konkurencję, wysokie koszty zatrudnienia pracowników, inflacja, często zachodzące zmiany w obowiązujących przepisach prawnych.
Podsumowanie:
 • Analiza SWOT/TOWS to narzędzie umożliwiające określenie pozycji firmy na rynku i jej potencjału.
 • Analizę SWOT przeprowadza się poprzez identyfikację mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń w otoczeniu organizacji.
 • Analiza SWOT może być wykorzystywana do oceny działu firmy bądź dowolnie wybranego podmiotu.
 • Na podstawie wyników analizy SWOT/TOWS można wybrać najwłaściwszą strategię marketingową dla danego przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to wyjątkowe narzędzie, dzięki któremu firma może zweryfikować, jaka jest jej aktualna pozycja w danej branży oraz jakie są przewidywania co do jej przyszłości.

Jaki jest cel analizy SWOT?

Najważniejszym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej pozycji rynkowej danej firmy, potencjału oraz zaleceń w zakresie postępowania strategicznego.

Co wskazuje analiza SWOT?

Analiza SWOT uwzględnia szereg elementów takich jak: 1. Strengths, czyli mocne strony, 2. Weaknesses, czyli słabe strony, 3. Opportunities, czyli szanse, 4. Threats, czyli zagrożenia.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

7 komentarzy

Warka

Warka

Macierz SWOT to kolejne narzędzie, które pozwala nam na podjęcie najlepszych decyzji strategicznych dla naszej firmy. Dzięki niemu możemy wybrać strategię marketingową, która będzie najlepiej odpowiadać naszym potrzebom i celom.
Papa

Papa

Słyszałam, że analiza SWOT może być przydatna w planowaniu swojej kariery zawodowej. To na pewno ciekawe narzędzie, warto spróbować z niego skorzystać.
baśka2000

baśka2000

Bardzo istotne jest, aby firma regularnie przeprowadzała analizę SWOT, aby znać swoje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W ten sposób można działać w sposób świadomy i skuteczny.
Michał

Michał

Zastanawiam się, jak analiza SWOT może pomóc mi w znalezieniu pracy. Chyba nie miałabym zastosowania dla niej w mojej sytuacji, ale ciekawe wiedzieć, że takie narzędzie istnieje.
Etka

Etka

Analiza SWOT jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala lepiej zrozumieć sytuację firmy na rynku. Dzięki temu możemy podejmować bardziej trafne decyzje strategiczne i zwiększać swoje szanse na sukces.
uczennica

uczennica

Na studiach mieliśmy na ten temat wiele wykładów.
Lucyna

Lucyna

Dużo łatwiej jest zdobyć solidną bazę klientów, gdy Twoja firma rozwiązuje problem. Bardzo dobrze opisane zagadnienia.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.