Zawody i ich potencjał

Kim jest i czym się zajmuje Audytor? Opis zawodu, zarobki i zadania audytora wewnętrznego

8 grudnia 2021

3 z 5

Ocena: 3 z 5 | 8 głosów

8 głosów

4 komentarze

Kim jest i czym się zajmuje Audytor? Opis zawodu, zarobki i zadania audytora wewnętrznego
Audytor to specjalista, który zajmuje się przeprowadzaniem audytów, czyli rewizji różnych obszarów działalności danej firmy lub instytucji zgodnie z normami określonymi przez stosowne przepisy prawne. W poniższym artykule dokładnie omawiamy kompetencje oraz zarobki audytora wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny - kim jest i czym się zajmuje?

Audytor wewnętrzny to profesja, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zapotrzebowanie na tego typu pracowników nieustannie wzrasta. Zainteresowanie wykonywaniem zawodu audytora wewnętrznego jest duże, ponieważ wiąże się to ze stabilnością zatrudnienia oraz dość wysokimi zarobkami.

Istotą pracy audytora wewnętrznego jest nieustanne poszukiwanie coraz lepszych i wydajniejszych metod działalności danego przedsiębiorstwa lub instytucji a także poprawianie osiąganych wyników. Podstawowym celem audytu jest przeprowadzanie kontroli w zakresie działania procesów w konkretnej dziedzinie firmy. W zależności od tego, jaki jest wybrany obszar audytu wewnętrznego, może być to audyt operacyjny, informatyczny, zgodności bądź finansowy.

To Cię powinno również zainteresować: Oferty pracy dla audytorów w miastach

Definicja IIA wskazuje, że do obowiązków audytora wewnętrznego należy podejmowanie działań mających na celu zwiększenie wymiernych korzyści działania firmy lub instytucji. Na ten proces składają się kontrole, przeglądy oraz oceny zróżnicowanych czynników, które decydują o wyniku końcowym. Zebrane przez audytora wnioski są nieocenionym wsparciem dla firmy lub organizacji w usprawnieniu różnych procesów zarządczych i kontrolnych.

Aby być audytorem, trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje. Audytorzy są zrzeszeni w ramach istniejącej od 1941 roku światowej organizacji IIA, czyli The Institute of Internal Auditors. Odpowiada ona za nadzorowanie członków oraz rozliczanie ich z posiadanych uprawnień i kwalifikacji. W naszym kraju dynamiczny rozwój profesji audytora nastąpił w 2000 roku i trwa on do tej pory.

Słowo audyt pochodzi od łacińskiego słowo "auditio", czyli słuchanie. Oznacza to, że audytor musi być bacznym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, aby umieć wysuwać celne wnioski oraz zadawać trafne pytania ocenianym pracownikom.

Audytor wewnetrzny

Jak zostać audytorem wewnętrznym? - wyższe wykształcenie i wiedza fachowa

Aby móc wykonywać zawód audytora wewnętrznego, należy spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim, kandydat na audytora musi posiadać wyższe wykształcenie oraz fachową wiedzę. Do kierunków studiów, które preferują pracodawcy zatrudniający audytorów, zalicza się m.in. finanse i rachunkowość, logistykę oraz ekonomię. Zdarza się także, że pracodawcy wymagają wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie, np. kancelaria prawna poszukuje osobę z wykształceniem prawniczym.

Kolejny warunek, który stawiany jest audytorom wewnętrznym, to ukończenie specjalnego szkolenia oraz uzyskanie stosownego certyfikatu. W trakcie szkolenia uczestnicy mają okazję zapoznać się z zastosowaniem zasad konkretnego systemu certyfikującego w praktyce.

Szkolenie zakłada także zazwyczaj przeprowadzenie zajęć praktycznych, które dotyczą planowania, przeprowadzania oraz raportowania przeprowadzonego audytu. Najpopularniejsze certyfikaty uprawniające do wykonywania zawodu audytora to ACCA, CFA oraz CIA. Osoby chcące wykonywać ten niełatwy zawód muszą również doskonale orientować się w aktualnych przepisach prawnych dotyczących danej branży.

Video

Wymagania i wykształcenie wyższe ekonomiczne audytora

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Audytor

Audytor-Laborant - kontrola dostaw

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana

Audytor, inspektor ochrony danych

Volvox Consulting

 • Bielsko-Biała
Dodana
Polecana
Dodana
Dodana

Audytor wewnętrzny w Samodzielnym Stanowisku Audytu Wewnętrznegow Biurze Kontroli i Audytu

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Warszawa
Dodana

Polska ustawa o finansach publicznych bardzo dokładnie określa katalog wymagań, które muszą spełnić kandydaci na stanowiska audytora wewnętrznego.

Są one następujące:

 • posiadanie polskiego obywatelstwa bądź obywatelstwa jakiegokolwiek kraju należącego do Unii Europejskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz wszystkich praw publicznych,
 • niekaralność (w tym również za przestępstwa skarbowe),
 • posiadanie wyższego wykształcenia - absolutne minimum to stopień licencjata,
 • dobra znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących danej branży,
 • znajomość norm ISO.

Poszczególni pracodawcy mogą wymagać posiadania konkretnego wykształcenia kierunkowego, na przykład studiów magisterskich z ekonomii bądź określonych certyfikatów.

Zakres obowiązków od audytu finansowego, operacyjnego, SOX na systemach i procesach w IT

Zakres obowiązków audytora wewnętrznego jest dość szeroki. Audyty przeprowadza się w kilku obszarach: finansowym, operacyjnym, SOX oraz na systemach i procesach w IT. Omówienie poszczególnych obszarów zawarliśmy w poniższej tabeli.

Audyt finansowy

Audyt operacyjny

Audyt SOX

Audyt IT

Jego istotą jest weryfikacja sprawozdań finansowych danego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej. Audytor sprawdza, czy dokumenty te zostały przygotowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości.

Polega na przeanalizowaniu najważniejszych zasobów nalężących do organizacji oraz procesów w zakresie kontroli wewnętrznych oraz ryzyk.

Audytor sprawdza, czy dane przedsiębiorstwo spełnia rygorystyczne kryteria odnośnie przeprowadzania kontroli wewnętrznych, które są wskazane w ustawie Sarbanes-Oxley Act.

Audyt ten polega na sprawdzeniu, jak przebiegają procesy IT. Zadaniem audytora jest weryfikacja poziomu ryzyk.

 

Kariera w audycie wewnętrznym jako praca w: firmie audytorskiej, dziale audytu wewnętrznego

Początkujący audytorzy mają wiele możliwości rozwoju. Jest to oczywiście uwarunkowane tym, iż zapotrzebowanie na usługi tego typu od lat utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie. Osoby, które nie mają żadnego doświadczenia, mogą początkowo spróbować swoich sił na stanowisku praktykanta lub rozpocząć staż. Wraz z rozwojem swoich kompetencji oraz kwalifikacji mogą awansować na coraz wyższe i lepiej opłacane stanowiska.

Młodzi pracownicy na początkowych szczeblach kariery zajmują się przede wszystkim wspieraniem projektów, które są już w trakcie realizacji - analizują zgromadzone dane oraz przygotowują niezbędne dokumenty. Gdy zdobędą już niezbędne doświadczenie, zyskują możliwość przeprowadzania projektów w 100% samodzielnie. Po zdobyciu doświadczenia możliwy jest awans na stanowisko audytora, starszego audytora a na końcu samodzielnego audytora. Audytorzy mogą poszukiwać zatrudnienia w wyspecjalizowanych firmach audytorskich lub działach audytu wewnętrznego w największych firmach i instytucjach publicznych.

Audytorka przeglądająca dokumenty

Audyt zewnętrzny na czym polega i co obejmuje?

Audyt zewnętrzny polega na tym, że wykonuje go audytor w 100% niezależny od danej firmy lub instytucji publicznej - nie jest on przez nią zatrudniany. Co ciekawe, historia audytów zewnętrznych sięga czasów starożytnych. Starożytni Grecy, Rzymianie oraz Egipcjanie bardzo chętnie korzystali z usług audytorów zewnętrznych, aby jak najlepiej ocenić funkcjonowanie poszczególnych jednostek gospodarczych.

W tej chwili audyt zewnętrzny to jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki któremu można ocenić poziom ryzyka zarządzania daną organizacją lub realizowanym projektem. Audytor zewnętrzny wskazuje firmie, które aspekty jej funkcjonowania wymagają pilnych zmian. Sprecyzowanie niedociągnięć i uchybień sprawia, że firmie łatwiej jest wdrożyć niezbędne działania optymalizacyjne oraz poprawić jakość świadczonych usług swoim klientom.

<b>Na audyt zewnętrzny składa się przede wszystkim:</b>

 1. Analiza wszystkich procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie.
 2. Określenie błędów.
 3. Wskazanie, czy i w jakim stopniu organizacja jest zdolna do spełnienia norm niezbędnych do uzyskania danego certyfikatu.

Perspektywy rozwoju oraz umiejętności zarządzania zespołem - jak zostać promowanym na managera ds. audytu wewnętrznego?

Wykonywanie profesji audytora wewnętrznego otwiera przed nami szereg możliwości awansu. Wraz z poszerzaniem wiedzy oraz rosnącym doświadczeniem, będziemy mogli osiągać kolejne szczeble kariery. W przypadku, gdy audytor wewnętrzny wyróżnia się umiejętnością zarządzania zespołem oraz szeroką wiedzą branżową, w stosunkowo krótkim czasie może otrzymać nominację na stanowisko managera ds. audytu wewnętrznego.

Aby osiągnąć awans jak najszybciej, warto inwestować w zdobywanie kwalifikacji zawodowych CIMA, CIA bądź ACCA poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Niezwykle istotne jest także zgłębianie wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych dotyczących branży, w której pracujemy.

Video

Przeciętne zarobki audytorów wewnętrznych

W poniższej tabeli zawarliśmy przeciętne zarobki audytorów wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach: młodszy specjalista, specjalista, starszy specjalista.

Młodszy specjalista

Specjalista

Starszy specjalista

4730 złotych brutto (3423 złote netto)

6900 złotych brutto (4954 złote netto)

9280 złotych brutto (6632 złote netto)

Co audytorowi wolno robić, a czego nie wolno w zakresie wspierania kierownika JST

Audytor może przeprowadzać kontrole zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). W poniższej tabeli omawiamy, co audytorowi wolno robić, a czego nie wolno przy przeprowadzaniu audytu dla kierownika JST.

Priorytetowe zadania do wypełnienia

Zadania, które audytor może wykonywać (doradcze, opcjonalne)

Zadania, których audytor nie może wykonywać

Szereg działań mających na celu usprawnienie procesów zarządzania ryzykiem w JST, przede wszystkim przegląd zarządzania najważniejszymi ryzykami oraz weryfikacja przebiegu procesu raportowania na temat podstawowych ryzyk.

 • Przeprowadzanie szkoleń,
 • pomoc w identyfikowaniu oraz ocenianiu poszczególnych ryzyk,
 • okazywanie pomocy kierownictwu JST w określaniu modelu postępowania przy wykryciu ryzyka,
 • pomoc w usprawnianiu procedur oraz tworzeniu strategii zarządzania ryzykiem w danej JST.
 • Określenie poziomu ryzyka, który nie może być przekroczony,
 • wydawanie wytycznych odnośnie reakcji na wykrycie ryzyka,
 • samodzielne wdrażanie procedur reakcji na ryzyko,
 • ponoszenie osobistej odpowiedzialności za tworzenie procesu zarządzania ryzykiem.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Kim jest audytor wewnętrzny?

Audytor wewnętrzny to specjalista zatrudniony przez konkretną firmę, którego podstawowym obowiązkiem jest przeprowadzenie kontroli oraz przeglądu funkcjonowania procedur w danej jednostce w celu wykrycia nieprawidłowości oraz wydania rekomendacji odnośnie poprawy tego stanu rzeczy. Zebrane przez audytora wnioski są nieocenionym wsparciem dla firmy lub organizacji w usprawnieniu różnych procesów zarządczych i kontrolnych.

Kim jest audytor zewnętrzny?

Audytor zewnętrzny jest specjalistą, który nie jest zatrudniony przez daną firmę lub instytucję publiczną - jest od niej w 100% niezależny, dlatego jego kontrola jest w pełni niezależna i obiektywna. Audyt zewnętrzny to jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki któremu możliwe jest dokonanie oceny poziomu ryzyka zarządzania daną organizacją lub realizowanym projektem.

Jakie są wymagania wobec audytorów?

Aby wykonywać zawód audytora, należy posiadać wykształcenie wyższe (najlepiej magisterskie, minimum to licencjat) oraz certyfikaty potwierdzające znajomość procedur audytoryjnych. Pracodawcy zwracają także uwagę na znajomość aktualnych przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w danej branży.

Podziel się

4 komentarze

Alex

Alex

To jest drugie potwierdzenie na to, że audytor i auditor to diametralnie różne zawody (wiem, auditor to być może trochę „słabo” brzmi jako zawód, ale …). Z tego właśnie powodu warto (zaś moim zdaniem – należy) używać dwóch różnych słów na określenie dwóch odmiennych, różnych zawodów. Podejście czysto językowe nic tu nie daje. Wręcz przeszkadza i zaciera różnice, których moim zdaniem zacierać nie wolno ;-) Do powyższych wniosków doszedłem po wielu latach pracy jako auditor oraz audytor wewnętrzny. Pozdrawiam Stanisław PS: PN-EN ISO 19011:2018-08 - wersja polska, Wytyczne dotyczące auditowania (NIE: Audytowania) systemów zarządzania Zakres: W dokumencie podano wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami auditowania, zarządzania programami auditów i prowadzenia auditów systemu zarządzania, jak tez wytyczne do oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditu.
Alex - c.d. :

Alex - c.d. :

Te osoby Nie Dostrzegają jednak faktu, że w tej samej organizacji mogą działać osoby RÓŻNYCH zawodów: audytor wewnętrzny oraz auditor wewnętrzny systemów zgodnych z ISO. I NIE MOŻNA takich osób określać TĄ SAMĄ NAZWĄ: obojętnie czy na obie osoby powiemy: audytor, audytor, czy na obie osoby powiemy: auditor, auditor. Są to wg mnie odrębne zawody, a więc i nazwy tez muszą być odrębne no i są. Takie proste, a dla wielu tak trudne. PS. – co do normy ISO19001:2018 , potwierdza ona, iż wszelkie Systemy Zarządzania zgodne z normami ISO powinny być auditowane (lub audytowane – w sensie czasownikowym, lecz nie zawodowym) przez osoby, które uprawnienia auditora mogą zdobyć w kilka dni (w odsyłaczu na dole widać, że użyto tam tylko słowa audit, i jest to moim zdaniem jak najbardziej prawidłowe). Nie można auditorów zatem nazywać audytorami, bo to rodzi skojarzenie z audytorem wewnętrznym, zdefiniowanym w uofp, będącym czymś zupełnie innym. CDN.
Alex - c.d. :

Alex - c.d. :

Zatem w sytuacji, gdy w tej samej jednostce organizacyjnej zatrudnieni są audytorzy wewnętrzni, a także pracują osoby zajmujące się określaniem stopnia spełnienia kryteriów określonych w danej normie ISO, czyli auditorzy, to mamy wtedy do czynienia z dwoma różnymi zawodami: audytora wewnętrznego oraz auditora (można dodać: „wewnętrznego”, i tak też się robi) systemów ISO. Dlatego też, każdy z tych zawodów ma inną nazwę (audytor i auditor), po to, aby poprzez użycie tej samej nazwy względem obu zawodów, nie mylić osób, zajmujących się radykalnie odmienną działalnością: auditem oraz audytem. W tym momencie postulat językowy traci sens. Audit i audit oznaczają dwie różne aktywności. I niech tak pozostanie. Osoby, które problem nazewnictwa sprowadzają li tylko do tłumaczenia nazwy auditor na audytor, zbyt mocno zawężają problem, bo jest rzeczą jasną, że w sensie językowym, audytor i auditor to to samo. CDN.
Alex

Alex

No niestety, autor tekstu nie wie, kim jest audytor wewnętrzny. Zajmuje się otóż sprawdzeniem jak działa ustawowa kontrola zarządcza . Wykonuje także czynności doradcze dla dyrektora. Do jednego worka wrzucił audytorów oraz auditorów, a to NIE TO SAMO. Auditor to zwykły kontroler sprawdzający czy dana norma została dobrze wdrożona. Szkoli się go w ciągu 3-5 dni i tyle. Audyt z kolei jest określony w ustawie o finansach publicznych: - jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Mamy zawód audytora wewnętrznego; patrząc na w sumie niełatwe warunki, jakie trzeba spełnić aby nim być oraz dość długi czas, nawet 3 letni „dojścia” do uprawnień w tym zawodzie. Dlatego też, mamy inne nazwy (audytor i auditor), po to, aby poprzez użycie tej samej nazwy nie mylić osób wykonujących radykalnie inne zadania.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka