Zwolnienie z pracy

Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie

24 listopada 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

10 komentarzy
Potwierdzenie zdolności do pracy po długiej chorobie - zaświadczenie a orzeczenie lekarskie
Każdemu z nas zdarza się przebywać na zwolnieniu lekarskim. Niekiedy jednak nasza niedyspozycja trwa dłużej nic 30 dni. W takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie badania kontrolnego, które potwierdzi, że jesteśmy zdolni do pracy.

Powrót do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni

Poddanie się przez badaniom lekarskim jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika i wynika wprost z zapisów kodeksu pracy. Art. 211 stanowi, że w szczególności pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

W przypadku pracowników mamy do czynienia z 4 rodzajami badań i są to badania:

 • wstępne, którym podlegają osoby przyjęte do pracy;
 • okresowe, którym podlegają wszyscy pracownicy, a ich częstotliwość ustalana jest przez lekarza, który każdorazowo bierze pod uwagę stan zdrowia;
 • kontrolne, w przypadku dłużej nieobecność - w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku;
 • końcowe – wykonywane na wniosek, po zakończeniu stosunku pracy, w przypadku, gdy pracownik pracował w warunkach szkodliwych, a wynik takiego badania pozwoli ustalić czy mamy do czynienia z chorobą zawodową.

W myśl art. 229 § 2 kodeksu pracy w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Oznacza to, że w takim wypadku będziemy musieli uzyskać od pracodawcy skierowanie na takie badania, w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do pracy.

W procesie rekrutacji często mamy do czynienia z czymś takim jak oświadczenie o zdolności do pracy na danym stanowisku, które składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Powrót do pracy po L4 - kiedy trzeba iść na badania kontrolne?

Jak już wspomniano powyżej, w przypadku gdy przebywaliśmy na L4 dłużej niż 30 dni, w każdym przypadku pracodawca skieruje nas do odbycia badań kontrolnych. Tylko w przypadku uzyskania zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, zostaniemy dopuszczeni do wykonywania obowiązków służbowych.

Video

Szukasz pracy?

Pracownik Sklepu Świat Prasy - Kluczbork

Świat Prasy Spółka Akcyjna

 • Kluczbork
Dodana

KURIER Kierowca DHL

Grimp Logistics Sp. Z o.o.

 • Zielona Góra
 • 4 000-5 700 zł / mc
Dodana
Dodana

Kierowca kat. B Kraków od zaraz

INNOVATIVE TRANSPORTS CARS sp. z o.o.

 • Kraków
 • 4 242-9 081 zł / mc
Dodana
Aplikuj bez CV

Badania kontrolne – obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracownika:

 • pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

W przypadku niewykonania badań kontrolnych, pomimo wystawionego skierowania, może Najdotkliwsze dojść do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdyż niewykonanie badań można pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, o którym mowa w art. 52 kodeksu. Ponadto, pracodawca może zastosować wobec pracownika:

 • 1) karę upomnienia;
 • 2) karę nagany.

<b>Obowiązki pracodawcy:</b>

 • wystawienie skierowania na badania kontrolne, mającego na celu uzyskanie zaświadczenie lekarskiego o stanie zdrowia do pracy;
 • poniesienie kosztów przeprowadzenia badań (pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy);
 • niedopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Zaświadczenie o zdolności do pracy cena- koszt badania wraz z wystawieniem zaświadczenie, to ok 50 zł, przy czym należy pamiętać, że pokrywa je pracodawca.

Skierowanie pracownika na badania – badanie kontrolne a czas pracy

Kiedy otrzymamy już skierowanie na badania, możemy umówić się na konkretny termin z przychodnią, z którą nasz pracodawca ma zawartą umowę. Czy powinniśmy w takim wypadku wziąć urlop lub umówić się na wizytę poza godzinami pracy, aby uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy?

Zgodnie z art. 229 § 3 kodeksu pracy, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

powrót do pracy po chorobie

Badanie kontrolne a powrót z macierzyńskiego

W przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego, co do zasady nie jest wymagane przeprowadzenie badań kontrolnych. Jednak będzie to miało związek z tym, czy przed nim kobieta w ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim. Często też ma miejsce sytuacja, gdy po powrocie do pracy konieczne będzie wykonanie badań okresowych, ponieważ minęła ich ważność. W takich wypadkach powinny zostać wystawione dwa rodzaje skierowań, przy czym samo badanie ma oczywiście potwierdzić zdolność do pracy.

Brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku

Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wynika z niego, że orzeczenie takie

 • stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy;
 • stwierdzenia niezdolności do wykonywania pracy wobec istnienia przeciwskazań zdrowotnych

Oczywiście większości z nas zależy na tym, aby uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy, ponieważ tylko taki stan rzeczy, dopuści nas do wykonywania obowiązków zawodowych, bez obawy o narażenie się na konsekwencje.

potwierdzenie od lekarza

Ile jest ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy? O jego długości decydują każdorazowo lekarz. Ponadto, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Czym skutkuje dopuszczenia pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego?

Za brak zaświadczenia o zdolności do pracy pracownika odpowiada pracodawca. W praktyce oznacza to bowiem, że pracownik nie jest zdolny do pracy oraz otrzymania wynagrodzenia. Pracodawca w takim wypadku naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku gdyby pracownikowi coś się stało. Pracodawcy za dopuszczenie do wykonywania obowiązków służbowych, pracownika bez odpowiedniego orzeczenia lekarza medycyny pracy grozi kara grzywny nawet do 30 000 zł. pracy.

Co zrobić w przypadku braku zaświadczenia o zdolności do pracy?

Czasem zdarzają się sytuacje, kiedy lekarz nie będzie chciał nam wystawić odpowiedniego orzeczenia. W takich wypadkach niezbędna będzie ponowna wizyta, na którą zabierzemy ze sobą całą dokumentację medyczną oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu.

Ponadto, warto pamiętać, że na podstawie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Oznacza to, że nie jest konieczne orzeczenie lekarza medycyny pracy, ponieważ może je wystawić lekarz innej specjalizacji.

orzeczenie lekarskie

Zaświadczenie o zdolności do pracy a dostęp do dokumentacji medycznej

Na początku należy podkreślić, że pacjent ma zawsze dostęp do informacji, które dotyczą jego stanu zdrowia i przeprowadzonego leczenia. Wynika to bezpośrednio z art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. Ponadto, zgodnie z art. 23 tejże ustawy, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Podsumowując każdy z nas ma prawo do :

 • wglądu do takiej dokumentacji (dodatkowo może być ona udostępniona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych)
 • sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

Niejednokrotnie będzie to pomocne w przypadku, gdy lekarz medycyny pracy nie chce nam wystawić orzeczenia o zdolności do pracy. W takich wypadkach możemy przekazać mu wszelką dokumentację medyczną, która będzie świadczyć o przebiegu choroby oraz zakończonym leczeniu.

Co potrzebne do lekarza medycyny pracy-wybierając się na wizytę, należy przede wszystkim zabrać ze sobą:

 1. skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę:
 2. dokument tożsamości;
 3. w przypadku wady wzroku – okulary/soczewki;
 4. w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności – dokument to potwierdzający;
 5. w przypadku badania kontrolnego - zaświadczenie o zakończeniu leczenia, wydane przez lekarza prowadzącego lub zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia w przypadku kontynuacji leczenia.
Podsumowanie:
 • Pracownik po powrocie do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku zgodnie z art. 229 § 2 kodeksu pracy.
 • Pracownik zobowiązany jest do poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim, a niewykonanie badań kontrolnych może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 • Zaświadczenie o zdolności do pracy kosztuje około 50 zł i pokrywa go pracodawca, a okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy zgodnie z art. 229 § 3 kodeksu pracy.
 • W przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego nie jest wymagane przeprowadzenie badań kontrolnych, jednak może być konieczne wykonanie badań okresowych, które potwierdzą zdolność do pracy.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Karina

Karina

Ciekawe, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie ma konieczności przeprowadzenia badań kontrolnych. Dobra informacja dla pracowników, którzy wracają do pracy po urodzeniu dziecka.
Pezdra

Pezdra

Dobrze wiedzieć, jakie są obowiązki i prawa pracowników w przypadku dłuższej nieobecności z pracy z powodu choroby. To może pomóc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i konsekwencji.
facet

facet

Artykuł przypomina, jakie obowiązki pracodawcy i pracownika wynikają z kodeksu pracy w przypadku dłuższej niezdolności pracownika do pracy. Pracodawcy powinni pamiętać, że skierowanie pracownika na badania kontrolne oraz pokrycie kosztów tych badań są ich obowiązkiem.
Zulu

Zulu

Dobra informacja dla wszystkich, którzy zmagają się z długotrwałą chorobą. Warto wiedzieć, jakie kroki należy podjąć po powrocie do pracy, aby uniknąć problemów z pracodawcą.
Jensen

Jensen

Ciekawy artykuł, zwłaszcza dla tych, którzy chcą być dobrze przygotowani do powrotu do pracy po L4. Warto zawsze pamiętać o konieczności wykonania badań kontrolnych i uzyskaniu zaświadczenia o zdolności do pracy, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.
Gość

Gość

Witam pracowałam wcześniej na umowie zlecenie. Jednak musiałam zrobić przerwę od pracy gdyż miałam operacje. Chcę wrócić do pracy znowu na zlecenie czy mam obowiązek pójścia do lekarza pracy mimo iż idę na to samo stanowisko do tej samej firmy.
Daniel

Daniel

Witam,co zrobić jeśli zaświadczenia o zakończonym leczeniu nie chcą mi wystawić beż operacji jestem ino wykonane badania rezonans magnetyczny zrobilem wszystko jest poprawnie badania słuchu tak samo co zrobic w takim przypadku
Katarzyna

Katarzyna

Jestem po 2 operacjach głowy, chcę iść do pracy wcześniej żaden lekarz medycyny pracy nie podpisał mi zdolności do pracy, co w takiej sytuacji mogę zrobić, napewo będzie chciał wyniki badań i wypisy ze szpitala obawiam się że może nie podpisać, nie mam żadnych dochodów a może skłamać że wszystko jest dobrze, choruję na padaczkę.
Camel

Camel

Musi być jakieś konkretne przestrzeganie zasad w tym zakresie inaczej nic by nie było związane z bhp.
Hanna

Hanna

Już tam odpowiednie służby zadbają o to by było wszystko zgodne z nimi. Trzeba mieć zatem rękę na pulsie by jakiejś nieprawidłowości nie było. Nie dość, że się choruje to jeszcze człowiek musi się martwić tymi terminami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.