Twoje wsparcie w rekrutacji

Ocena okresowa pracownika - kryteria

Ocena okresowa pracownika - kryteria
Okresowa ocena pracownika pozwala na weryfikację, czy dana osoba spełnia wymagania konieczne do zajmowania określonego stanowiska i czy poprawnie wykonuje swoje zadania. Dzięki temu wiadomo, czy przynosi korzyści pracodawcy i przyczynia się do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie jakich kryteriów ocenia się pracowników?

Każdy pracodawca rekrutując pracownika ma wobec niego pewne oczekiwania. Osoba zatrudniona powinna wykazywać się określonymi umiejętnościami, by skutecznie realizować powierzone jej zadania. Ocena okresowa służy więc weryfikacji, czy pracownik faktycznie jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Istnieje wiele często wybieranych kryteriów, które mogą być dowolnie brane pod uwagę przez pracodawcę.
 

Ocena pracownika
 

Dobór kryteriów może być różny w zależności od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska. Pracownik może zostać oceniony pod różnymi względami, lecz te muszą być zgodne z prawem. Żadne z kryteriów nie może bowiem dyskryminować pracownika.  

 • Kto ocenia

  Pracowników ocenia najczęściej przełożony, czyli pracodawca. Zdarzają się jednak sytuacje, w których opiniodawcami są klienci. Taka ocena bezwzględnie musi być obiektywna, konkretna i sprawiedliwa. Niedopuszczalne jest, by opierała się na osobistych odczuciach. Jeśli istnieją podstawy do podejrzeń, że opinia została napisana w celu prywatnej zemsty lub jako próba przypodobania się, można się od niej odwołać. Jeśli w wyniku nieprawdziwej opinii pracownik poniesie szkodę, ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

 • Kryteria

  Można wyróżnić kilkanaście kryteriów najczęściej branych pod uwagę. Co zwykle podlega ocenie?

 1. Terminowość – pracownik wykonuje powierzone mu zadania w wyznaczonym terminie. Nie spóźnia się i nie przekracza wyznaczonej daty zakończenia pracy, zdania, zlecenia itp.

 2. Znajomość przepisów i umiejętność ich stosowania – większość wykonywanych zawodów i pełnionych funkcji wymaga znajomości określonych praw, których przestrzeganie i wykorzystywanie gwarantuje legalne i bezproblemowe wykonywanie swoich obowiązków.

 3. Organizacja pracy – pracownik potrafi skutecznie rozplanować i zorganizować swoją pracę, tak by została jak najlepiej wykonana. Musi być w stanie określić cel swojej pracy, metody jakie zastosuje, czas jaki na nią przeznaczy itp.

 4. Postawa etyczna – osoba zatrudniona powinna być uczciwa i mieć nieposzlakowaną opinię, a także postępować zgodnie z prawem i etyką zawodową.

 5. Wiedza specjalistyczna – niektóre stanowiska wymagają posiadania określonej wiedzy i umiejętności z konkretnej dziedziny. Pracownik poprawnie wykonuje swoje obowiązki jedynie, gdy posiada odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie.

 6. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych – wiele zawodów jest związanych z codzienną obsługą komputera i innych urządzeń technicznych. Pracownik musi mieć wiedzę potrzebną do obsługi danych urządzeń i doświadczenie w ich wykorzystywaniu.

 7. Znajomość języka obcego – na wielu stanowiskach jest to pożądana umiejętność, ale są także zajęcia, w których jest to zdolność wymagana i konieczna. Umożliwia komunikowanie się z zagranicznymi klientami, przygotowywanie dokumentów, materiałów promocyjnych, prezentacji itp. w obcym języku. 

 8. Podnoszenie kwalifikacji – pracownik dążący do samorozwoju, zdobywający dodatkową wiedzę i umiejętności ma ogromny wpływ na rozwój firmy. W niektórych zawodach udział w szkoleniach i poszerzanie wiedzy są konieczne, by być na bieżąco i móc poprawnie wykonywać swoje zadania.

 9. Komunikatywność – osoba potrafi efektywnie porozumieć się z pracodawcą, innymi pracownikami, klientami itp. Postawa i dobierane środki budzą zaufanie, są profesjonalne i dostosowane do odbiorcy. Zatrudniony potrafi w jasny, poprawny i elegancki sposób się wypowiadać oraz formułować dokumenty w formie pisemnej.

 10. Umiejętność pracy w zespole – pracownik musi współpracować z innymi w dobrej atmosferze wzajemnego wsparcia i pomocy. Potrafi rozdysponować obowiązki, kontrolować wykonanie poszczególnych zadań oraz rozsądnie zaplanować i zorganizować pracę. Na bieżąco motywuje i wspiera pozostałych członków zespołu.

 11. Samodzielność – pracownik potrafi sam zorganizować sobie pracę, wyznaczać kolejne zadania i cele, pozyskiwać potrzebne informacje i wybierać odpowiednie rozwiązania.

 12. Umiejętności negocjacyjne – często pracownik musi być gotowy do obrony stanowiska swojego lub firmy, by przekonać klienta, innego pracownika lub pracodawcę. Jest to niezwykle przydatne w kwestiach spornych, ale także przy proponowaniu nowych rozwiązań, pozyskiwaniu korzyści dla firmy itp.

 13. Zarządzanie informacjami – odpowiednie pozyskiwanie, przekazywanie i gromadzenie informacji. Ogromne znaczenie ma dobór odpowiednich środków, metod i narzędzi.

 14. Zarządzanie zasobami – umiejętność kontroli i oceny zasobów przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie zasobów, odpowiednie rozmieszczenie, wykorzystanie itp.

 15. Zarządzanie personelem – pracownik skutecznie dobiera pracowników i rozdysponowuje im określone zadania. Potrafi zmotywować do pracy, tłumaczy wszelkie nieścisłości, udziela pomocy i porad. Stymuluje do samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Monitoruje pracę, zgłasza swoje wątpliwości oraz wynagradza przykładnych pracowników.

 16. Podejmowanie decyzji – umiejętność szybkiej i poprawnej oceny sytuacji oraz zaplanowania odpowiednich działań. Podejmowane decyzje są obiektywne, bezstronne i jak najbardziej korzystne dla firmy.

 17. Odporność na stres – pracownik potrafi działać nawet w sytuacjach kryzysowych. Szybko znajduje rozwiązania, dzięki którym potrafi przywrócić równowagę i załagodzić negatywne sytuacje. Wyciąga odpowiednie wnioski i potrafi zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. Radzi sobie z presją czasu, potrafi szybko zmienić plany i dostosować się do zaistniałej sytuacji.

 18. Kreatywność – pracownik proponuje nowe rozwiązania i metody, przedstawia autorskie pomysły, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój firmy.
   

Ocena okresowa pracownika – zwolnienie czy awans?
 

Okresowa ocena pracownika ma ogromny wpływ na stosunek pracodawcy do zatrudnionego przez niego pracownika. Jeśli oceny są dobre, mogą stanowić podstawę do podwyższenia pensji dobrze sprawującego się podwładnego. Pozytywnie wyróżniający się pracownicy mogą zostać nagrodzeni awansem – swoją pracą i postawą pokazują, że nadają się do wykonywania bardziej odpowiedzialnych zadań.

Niepochlebne opinie mogą skutkować obniżeniem pensji lub degradacją, a w przypadku wyraźnego niespełniania wymagań pracodawcy i szkodliwego wpływu na działanie przedsiębiorstwa, pracodawca ma prawo wręczyć pracownikowi wypowiedzenie.

Sposób pracy świadczy o tym, czy pracownik realizuje się na danym stanowisku i czy spełnia wymagania postawione przez pracodawcę. Okresowe oceny pracownika weryfikują, czy dana osoba powinna być zatrudniona w danym miejscu. Mają ogromny wpływ na relację z pracodawcą i przyszły rozwój kariery – pozytywne mogą znacznie polepszyć pozycję pracownika, a negatywne mogą w ostateczności skutkować nawet zwolnieniem.

Oceń ten wpis
Ocena okresowa pracownika - kryteria
Ocena: 3.8, liczba głosów: 5

Opinie

Koman
2019-12-11, 11:35
W wielu firmach różne są zasady przyznawania takich ocen. Zwykle jednak one mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na jakieś awanse czy tam, świadczenia pieniężne.
kierownik zakładu
2019-05-19, 19:27
Ocena okresowa pracownika - kryteria - bardzo dobrze wszystko opisane w tym artykule. Zawsze powinny być sprawdzone wymagania, czy pracownik nadaje się na określone stanowisko pracy.
Fiolka
2019-05-07, 16:39
Każda firma inaczej kształtuje takie ocenianie. W wielu sytuacjach to dotyczy przede wszystkim usprawnienia działu i nie wiąże się z jakimiś utratami gaży czy czegoś.
Luka
2019-04-17, 08:09
W każdej firmie inaczej działa ocena okresowa. Wiadomo, że tutaj istotne są wszelakie regulaminy i na tej podstawie robi się ocenę okresową. Często ocena nie ma wpływu na nic.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.