Pracodawca - prawa i obowiązki

Układ zbiorowy pracy: definicja, rodzaje i zmiany dla pracodawców

9 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

3 komentarze
Układ zbiorowy pracy: definicja, rodzaje i zmiany dla pracodawców
Zrozum układ zbiorowy pracy. Dowiedz się o definicji, rodzajach układów i procesie negocjacji. Wskazówki do zawierania i modyfikacji układów.

Układ zbiorowy pracy - czym jest?

Najprościej mówiąc, to porozumienie zawierane między pracodawcą a związkami zawodowymi. Jego treść dotyczy zakresu stosunków pracy i jest wypracowana w drodze negocjacji oraz rokowań. W Kodeksie pracy znaleźć można informacje zarówno o rodzajach układów zbiorowych pracy, jak i ich zakresie podmiotowym, czyli o tym, kto może, kto zaś nie może ich tworzyć. Jakie są zaś formalności związane z trybem zawierania układów zbiorowych, jego rozwiązaniem lub też zawieszeniem? Co warto wiedzieć we własnym interesie?

"Aby zoptymalizować stosunki w miejscu pracy i zapewnić ochronę prawną, pracodawcy powinni dokładnie zrozumieć i korzystać z możliwości oferowanych przez układy zbiorowe pracy."

Rodzaje układów zbiorowych pracy

Nie wszystkie układy zbiorowe są takie same. Istnieją różne rodzaje układów zbiorowych, które mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników. Niektóre z nich dotyczą konkretnych grup zawodowych, inne z kolei są bardziej uniwersalne. Najczęściej wyróżniamy układ zakładowy, który obejmuje pracowników konkretnej firmy, oraz układy ogólnobranżowe, które dotyczą szerokiej grupy pracowników w danej branży.

Ustalenia na linii pracodawca - związki zawodowe

Zgodnie z Kodeksem pracy, układ zbiorowy pracy zawierany jest w drodze dobrowolnych rokowań, co oznacza, że jest wypracowanym kompromisem pomiędzy stronami. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż same negocjacje powinny być prowadzone z poszanowaniem partnera oraz z uwzględnieniem wzajemnych racji i słusznych interesów każdej ze stron. Zapis taki wprowadza nawet Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z art. 59 ust. 2: ,,Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień". Od powyżej wskazanej reguły dobrowolnych negocjacji istnieją trzy odstępstwa, które uregulowane zostały w art. 241" §3 Kodeksu pracy. I tak, strona uprawniona nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia rokowań:

 • w celu zawarcia układu dla pracowników nie objętych układem,
 • w celu zmiany układu uzasadniającej istotną zmianę sytuacji ekonomicznej bądź finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników,
 • jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu.
Szukasz pracy?
Dodana

Elektronik w Dziale Utrzymania Ruchu

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana
Dodana

OPERATOR MASZYN

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Pielęgnacja kwiatów doniczkowych – praca w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana

W innych, niewymienionych przypadkach, rokowania będą odbywały się na zasadzie obustronnej zgody stron zainteresowanych.

Jak wygląda zawarcie układu?

Wyżej podkreślono, że układ zawierany jest podczas negocjacji z pracodawcy z organizacjami związkowymi. Wypracowany układ może być zawarty na czas określony lub czas nieokreślony. Istotną kwestią jest fakt, że w każdym przypadku musi mieć on formę pisemną. Jeżeli układ został zawarty na czas określony, to przed upływem terminu jego obowiązywania strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie na kolejny czasu z góry oznaczony lub też bezterminowy. Układ zbiorowy pracy wchodzi w życie w terminie, który został w nim przez strony określony. Data ta nie może być jednak wcześniejsza niż dzień jego zarejestrowania. Czynności tej dokonuje organ rejestrowy po uprzedniej kontroli legalności samego układu zarówno pod kątem zgodności z prawem poszczególnych zapisów, jak i sprawdzeniem, czy strony zostały prawidłowo wyłonione. Ponadto, w związku z tym faktem, pracodawca jest zobowiązany:

 • zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu,
 • dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu,
 • na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.

Zgodnie z zapisami, które znalazły się w kodeksie pracy, rejestracji układu zakładowego dokonuje okręgowy inspektor pracy.

Objęcie układem zbiorowym pracy

Nie każdy pracownik musi być automatycznie objęty układem zbiorowym. Istnieją pewne kryteria, które decydują o tym, czy dany pracownik jest objęty układem czy nie. Często dotyczy to minimalnej liczby pracowników w układzie, rodzaju umowy o pracę czy specyfiki danego stanowiska. Dla pracodawcy ważne jest zrozumienie, kto z jego pracowników jest objęty układem, a kto nie, aby unikać nieporozumień i potencjalnych konfliktów.

Zmiana i rozwiązanie układu pracy

Pracodawca musi być świadomy, że układy zbiorowe nie są stałe. Mogą one być modyfikowane w związku ze zmianami w firmie lub na rynku pracy. Zmiana warunków pracy przez układ może nastąpić za zgodą obu stron. Jeśli zaś chodzi o rozwiązanie układu, może to nastąpić na kilka sposobów, takich jak wypowiedzenie zakładowego układu pracy przez jedną ze stron lub upływ czasu, na jaki układ został zawarty.

W jakich sytuacjach układ zbiorowy pracy ulega rozwiązaniu?

Każdy układ zbiorowy pracy, który został zawarty w drodze porozumienia stron, może zostać rozwiązany. Istotną kwestią jest fakt, że problem ten dokładnie rozstrzygnął ustawodawca, który odpowiednie zapisy uwzględnił w Kodeksie pracy. I tak, rozwiązanie układu zbiorowego pracy jest możliwe na trzy sposoby:

 • na podstawie zgodnego oświadczenia stron,
 • z upływem czasu, na który został zawarty,
 • z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

Okres wypowiedzenia ustalają same zainteresowane strony w układzie. Warto zaznaczyć, że jeżeli nie dopilnują tej kwestii, to obowiązuje je trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Z powyższego wynika również, że wypowiedzeniu może ulec zarówno układ, który został zawarty na czas określony, jak i taki, który został zawarty na czas nieokreślony. Niezależnie od terminu ważne jest, aby strony zachowały formę pisemną. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu, nie dochodzi do skutecznego wypowiedzenia lub rozwiązania układu. Poza rozwiązaniem układ zbiorowy pracy może zostać również zawieszony. Powodem takiej decyzji może być sytuacja finansowa pracodawcy. Wówczas, w drodze stosownych negocjacji, strony mogą zawrzeć z pracodawcą porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych lub też wszystkich postanowień danego układu. Porozumienie to musi być zgłoszone do rejestru układów zakładowych. Warto też zauważyć, że po okresie, na który układ został zawieszony, jego przywrócenie następuje z mocy prawa. Dodatkowo samo zawieszenie nie powoduje, że pracodawca musi stosować wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę poszczególnych pracowników.

Element Opis Korzyści dla pracodawcy Potencjalne wyjątki
Definicja układu zbiorowego Porozumienie między pracodawcą a związkami zawodowymi dotyczące stosunków pracy. Ustabilizowane stosunki w miejscu pracy; jasne regulacje.  
Rodzaje układów Układy zakładowe i ogólnobranżowe. Dostosowanie do specyfiki i potrzeb organizacji. Określone w Kodeksie pracy.
Zawieranie układu W drodze negocjacji; musi mieć formę pisemną. Formalizacja ustaleń, ochrona prawna. Ograniczenia wynikające z prawa.
Zmiana i rozwiązanie Wspólne oświadczenie stron, upływ czasu, wypowiedzenie. Możliwość dostosowania do zmieniających się okoliczności. Pisemna forma jest konieczna; zawieszenie możliwe w określonych sytuacjach.

Korzyści z układu zbiorowego

Dla pracodawcy, układ zbiorowy pracy może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, wprowadza on jasne zasady współpracy między pracodawcą a pracownikami, co może zredukować ryzyko konfliktów. Ponadto, może on również pomóc w przyciąganiu i zatrzymywaniu wykwalifikowanych pracowników, którzy cenią stabilność i jasność warunków zatrudnienia.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy to pisemne porozumienie między pracodawcą a reprezentacją związkową pracowników, określające warunki zatrudnienia i prawa oraz obowiązki stron.

Jakie są główne rodzaje układów zbiorowych pracy?

Główne rodzaje układów zbiorowych pracy to układ zakładowy i układ zbiorowy. Różnią się one zakresem działania i grupą pracowników, którą obejmują.

Kiedy obowiązuje układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy obowiązuje od momentu zawarcia między stronami do czasu jego wygaśnięcia lub wypowiedzenia, chyba że postanowienia układu stanowią inaczej.

Jakie korzyści przynoszą pracodawcom układy zbiorowe?

Układy zbiorowe pracy pozwalają na jasne określenie warunków pracy, zwiększają satysfakcję pracowników, minimalizują ryzyko konfliktów i stabilizują stosunki w miejscu pracy.

Jak można zawrzeć zbiorowy układ pracy?

Aby zawrzeć zbiorowy układ pracy, obie strony muszą przeprowadzić negocjacje i osiągnąć porozumienie w formie pisemnej, które następnie jest rejestrowane i staje się wiążące dla obu stron.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

3 komentarze

Julek

Julek

Formalności związane z układami zbiorowymi pracy - to temat, który dla mnie był nieznany. Ale artykuł ten przybliżył mnie do tego,że wiem o co chodzi............
czytelnik

czytelnik

Dużo zakładów pracy posiada układy zbiorowe pracy. Pozwolę sobie napisać definicję: Układ zbiorowy pracy – uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcą (pracodawcami) albo organizacjami pracodawców a organizacją związkową albo organizacjami związkowymi. Kto pragnie więcej wiedzieć, niech poczyta ten artykuł.
Zosia

Zosia

Wszystkie określone zasady można dobrze zrealizować gdy wie sie jak to wygląda. Bardzo dobrze zrobić to odpowiednio by nie mieć problemów w dokumentacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka