!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Formalności związane z układami zbiorowymi pracy

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 18 głosów

18 głosów

3 komentarze

Formalności związane z układami zbiorowymi pracy
Układy zbiorowe pracy funkcjonują w znaczącej części przedsiębiorstw, niemniej niewielu pracowników posiada odpowiednią wiedzę na ich temat. Jest to o tyle problematyczne, że ? co do zasady ? układ zbiorowy pracy zawierany jest dla wszystkich pracowników.

Układ zbiorowy pracy ? najprościej mówiąc ? to porozumienie zawierane między pracodawcą a związkami zawodowymi. Jego treść dotyczy zakresu stosunków pracy i jest wypracowana w drodze negocjacji oraz rokowań. W Kodeksie pracy znaleźć można informacje zarówno o rodzajach układów zbiorowych pracy, jak i ich zakresie podmiotowym, czyli o tym, kto może, kto zaś nie może ich tworzyć. Jakie są zaś formalności związane z trybem zawierania układów zbiorowych, jego rozwiązaniem lub też zawieszeniem? Co warto wiedzieć we własnym interesie?

Ustalenia na linii pracodawca a związki związki zawodowe

Zgodnie z Kodeksem pracy, układ zbiorowy pracy zawierany jest w drodze dobrowolnych rokowań, co oznacza, że jest wypracowanym kompromisem pomiędzy stronami. Jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż same negocjacje powinny być prowadzone z poszanowaniem partnera oraz z uwzględnieniem wzajemnych racji i słusznych interesów każdej ze stron. Zapis taki wprowadza nawet Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ? zgodnie z art. 59 ust. 2: ?Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień?. Od powyżej wskazanej reguły dobrowolnych negocjacji istnieją trzy odstępstwa, które uregulowane zostały w art. 241?§3 Kodeksu pracy. I tak, strona uprawniona nie może odmówić żądaniu drugiej strony podjęcia rokowań:

? w celu zawarcia układu dla pracowników nie objętych układem, ? w celu zmiany układu uzasadniającej istotną zmianę sytuacji ekonomicznej bądź finansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników, ? jeżeli żądanie zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na jaki układ został zawarty, albo po dniu wypowiedzenia układu.

W innych, niewymienionych przypadkach, rokowania będą odbywały się na zasadzie obustronnej zgody stron zainteresowanych.

Jak wygląda zawarcie układu?

Wyżej podkreślono, że układ zawierany jest podczas negocjacji z pracodawcy z organizacjami związkowymi. Wypracowany układ może być zawarty na czas określony lub czas nieokreślony. Istotną kwestią jest fakt, że w każdym przypadku musi mieć on formę pisemną. Jeżeli układ został zawarty na czas określony, to przed upływem terminu jego obowiązywania strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie na kolejny czasu z góry oznaczony lub też bezterminowy. Układ zbiorowy pracy wchodzi w życie w terminie, który został w nim przez strony określony. Data ta nie może być jednak wcześniejsza niż dzień jego zarejestrowania. Czynności tej dokonuje organ rejestrowy po uprzedniej kontroli legalności samego układu zarówno pod kątem zgodności z prawem poszczególnych zapisów, jak i sprawdzeniem, czy strony zostały prawidłowo wyłonione. Ponadto, w związku z tym faktem, pracodawca jest zobowiązany:

? zawiadomić pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu, ? dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu, ? na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.

Zgodnie z zapisami, które znalazły się w Kodeksie pracy, rejestracji układu zakładowego dokonuje okręgowy inspektor pracy.

W jakich sytuacjach układ zbiorowy pracy ulega rozwiązaniu?

Każdy układ zbiorowy pracy, który został zawarty w drodze porozumienia stron, może zostać rozwiązany. Istotną kwestią jest fakt, że problem ten dokładnie rozstrzygnął ustawodawca, który odpowiednie zapisy uwzględnił w Kodeksie pracy. I tak, rozwiązanie układu zbiorowego pracy jest możliwe na trzy sposoby:

? na podstawie zgodnego oświadczenia stron, ? z upływem czasu, na który został zawarty, ? z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

Okres wypowiedzenia ustalają same zainteresowane strony w układzie. Warto zaznaczyć, że jeżeli nie dopilnują tej kwestii, to obowiązuje je trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Z powyższego wynika również, że wypowiedzeniu może ulec zarówno układ, który został zawarty na czas określony, jak i taki, który został zawarty na czas nieokreślony. Niezależnie od terminu ważne jest, aby strony zachowały formę pisemną. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu, nie dochodzi do skutecznego wypowiedzenia lub rozwiązania układu. Poza rozwiązaniem układ zbiorowy pracy może zostać również zawieszony. Powodem takiej decyzji może być sytuacja finansowa pracodawcy. Wówczas, w drodze stosownych negocjacji, strony mogą zawrzeć z pracodawcą porozumienie o zawieszeniu stosowania niektórych lub też wszystkich postanowień danego układu. Porozumienie to musi być zgłoszone do rejestru układów zakładowych. Warto też zauważyć, że po okresie, na który układ został zawieszony, jego przywrócenie następuje z mocy prawa. Dodatkowo samo zawieszenie nie powoduje, że pracodawca musi stosować wypowiedzenia zmieniające umowy o pracę poszczególnych pracowników.

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Podziel się

3 komentarze

Julek

Julek

Formalności związane z układami zbiorowymi pracy - to temat, który dla mnie był nieznany. Ale artykuł ten przybliżył mnie do tego,że wiem o co chodzi............
czytelnik

czytelnik

Dużo zakładów pracy posiada układy zbiorowe pracy. Pozwolę sobie napisać definicję: Układ zbiorowy pracy – uregulowane działem jedenastym Kodeksu pracy porozumienie normatywne, zawierane pomiędzy pracodawcą (pracodawcami) albo organizacjami pracodawców a organizacją związkową albo organizacjami związkowymi. Kto pragnie więcej wiedzieć, niech poczyta ten artykuł.
Zosia

Zosia

Wszystkie określone zasady można dobrze zrealizować gdy wie sie jak to wygląda. Bardzo dobrze zrobić to odpowiednio by nie mieć problemów w dokumentacji.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.