SPECJALISTA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI

 • Bielsko-Biała, śląskie

Pedagog

Umowa o pracę

Część etatu

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Dodana
Wygasa (za 13 dni)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zarządzeniem z dnia 03 listopada 2023r. Nr 192/23 ogłasza konkurs na stanowisko
SPECJALISTY W ZAKRESIE PEDAGOGIKI w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

Nazwa i adres miejsca pracy: Opiniodawczy Zespół

Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Oznaczenie konkursu: A.1111-17/23


Liczba wolnych stanowisk: jedno stanowisko, w wymiarze 1/2 etatu


Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Szczegółowe informacje o numerze pokoju, w którym zostaną przeprowadzone kolejne etapy konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (adres: ) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Terminy przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( adres: ) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, przy czym pierwszy etap zostanie wyznaczony nie wcześniej niż po 30 dniach od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie.


Etapy konkursu oraz kryteria oceniania:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów ( Dz.U. z 2016r. poz. 367), w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy - polegający na wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, czy zostało złożone w terminie oraz czy kandydat spełnia wymagania określone w art. 8 ust.2 i 3 ustawy z dnia 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2018r., poz.708). Komisja konkursowa ustali listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieści ją na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
 2. Etap drugi sprawdzający wiedzę specjalistyczną kandydatów - polegać będzie na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej, stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań, przygotowanych przez komisję konkursową, a szczegółowo opisanych w §8 ust.3 cyt. wyżej Rozporządzenia. Etap ten trwać będzie 90 minut, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.
 3. Etap trzeci, tj. rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa sprawdzać będzie predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs i ocenia je w skali od 0-10 punktów biorąc pod uwagę umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.

  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  - wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
  - życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  - oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu pedagogiki i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
  - oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 – letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;
  - oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
  - oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
  - oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
  - zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na którym przeprowadzany jest konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego, przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
  - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku procedury rekrutacyjnej na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)
  - oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników (druk do pobrania na stronie internetowej Sądu)

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

  Zgłoszenia do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 31 marca 2024r.
  W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.


  Zgłoszeń należy dokonywać pocztą na adres:

  Sąd Okręgowy – Oddział Administracyjny
  ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko – Biała
  z dopiskiem A-1111-17/23

  lub osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, pok. nr 228.


Zakres obowiązków

Sporządzanie pisemnych opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: 033 4900 386

Wymagania

 • konieczne:
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego, o którym mowa w art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5.08.2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2018r., poz. 708);
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • brak prowadzonych postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie pedagogiki;
  • ukończone wyższe studia z zakresu pedagogiki w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w poradnictwie rodzinnym lub młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3- letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;
 • Dodatkowe wymagania i atuty:
  • wysoka kultura osobista;
  • komunikatywność;
  • umiejętność sporządzania opinii pisemnych;
  • zdolność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole;
  • znajomość metod kwestionariuszowych do diagnozy pedagogicznej;

Oferujemy

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

zakładka Praca w Sądzie -> Specjalista w zakresie pedagogiki

 • Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Cieszyńska 10, NIP: 5471514089. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji przez Administratora. Wiem, że przysługują mi następujące prawa: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności Administratora.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Cieszyńska 10, NIP: 5471514089 zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana.

Praca alert - powiadomienia

Pedagog, Bielsko-Biała

Te oferty mogą Cię również zainteresować
Powrót do listy ofert

Pozostałe oferty pracodawcy

Podobne oferty pracy

 • Nauczyciel ceramiki

  Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Wygasa
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

  Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan
  • Bielsko-Biała
  • umowa o pracę
  Aplikuj szybko
  Wygasa
 • Lektor Nauczyciel Języka Angielskiego

  Świat Języków Obcych "TIME"
  • Bielsko-Biała
  • umowa zlecenie
  • bez doświadczenia
  • запрошуємо працівників з України
  Aplikuj szybko
  Dodana

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka