PROKURATURA KRAJOWA

  

PROKURATURA KRAJOWA najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Urzędnik Warszawa.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa.

Oferty pracy PROKURATURA KRAJOWA

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca PROKURATURA KRAJOWA

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa PROKURATURA KRAJOWA

Siedziba główna

Dane firmowe i kontaktowe - PROKURATURA KRAJOWA

Pełna nazwa
PROKURATURA KRAJOWA
Adres rejestrowy
ul. Postępu 3 02-676 Warszawa
NIP
5213725847
REGON
36391899800000
Forma prawna
jednostka prawna
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Opinie o firmie PROKURATURA KRAJOWA

3.1

Na podstawie 19 ocen z Google.

Rafal Zdulski

Rafal Zdulski

"Zasadniczo na ilość pracy, która mają, odnoszę pozytywne wrażanie. Dodzwonić się jest niemal nie realne, za to do samej przesympatycznej Pani prokurator dyżurnej nie ma problemu zawsze udzieli porady swoim niebywale stoickim, spokojnym głosem."

4 miesiące temu

Błażej Piotrowski

Błażej Piotrowski

"Chodzi o cyjanek potasu prosimy usunąć z wyposażenia w plecakach wojska Polskiego"

9 miesięcy temu

Marek Sopel

Marek Sopel

"... CIĄG DALSZY OPINII WYRAŻONEJ NT. MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI R.P. ... (DOT. SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU : ZWŁASZCZA SSR. SMAGA-LEŚNIEWSKIEJ MONIKI ... I SSR. MATYSIAK MONIKI , SSR. PIŁAT-BREDOW ANNY .) WW. SĘDZIOWIE CHRONIĄ PEWIEN UKŁAD PROKURATORSKI W PROKURATURZE POZNAŃSKIEJ (ZWŁ. W PROKURATURZE REJONOWEJ POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU I PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W POZNANIU ) , KTÓRY BLOKUJE MOJĄ SPRAWĘ (DOWÓD RZECZOWY ZBRODNI ... ,KTÓRY NOSZĘ W ORGANIŹMIE ...) I ZAMIATA MOJE ŻYCIE POD DYWAN --- O KTÓRYCH TO FAKTACH RÓWNIEŻ POWIADAMIAŁEM MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI R.P. I SEJMOWĄ KOMISJĘ SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ IN. INSTYTUCJE PAŃSTWA POLSKIEGO . KAŻDY OBYWATEL W PAŃSTWIE PRAWA MA PRAWO WALCZYĆ O SWOJE PRAWA --- I JA TUTAJ WALCZĘ O PRAWO DO ŻYCIA (ORAZ DO PRYWATNOŚCI ... , CAŁKOWITY BRAK PRYWATNOŚCI MOŻE ZABIĆ , I O TO CHODZI ZBRODNIARZOM ). OBAWIAM SIĘ ZEMSTY WW. SĘDZI SMAGA-LEŚNIEWSKIEJ M. , BOWIEM PRZYDZIELONO JEJ MOJĄ SPRAWĘ DOTYCZĄCĄ J.W. NIELEGALNEGO WNIOSKU NIEUCZCIWEJ KURATORKI WOŹNIAK PAULINY , WOBEC KTÓREJ RÓWNIEŻ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE SĄDOWE W ZW. Z MOIM ODWOŁANIEM OD DECYZJI PROKURATORSKIEJ CHRONIĄCEJ PRZESTĘPCZĄ POSTAWĘ WW. KURATORA ; NADTO, JEST TO NIELEGALNE ,J.W. ZAZN. ,PONIEWAŻ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE PRZECIW WW. SĘDZI BĘDĄCE WYNIKIEM INTERWENCJI MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI R.P. W SPRAWIE ZBRODNI SĄDOWEJ , O KTÓREJ ZAWIADAMIAŁEM MINISTERSTWO SKŁADAJĄC OSOBIŚCIE ZAWIADOMIENIE J.W. O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTW PRZEZ WW. SĘDZIĘ ... (I IN. ) ; SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU NIE POWINIEN ROZPATRYWAĆ ŻADNEJ MOJEJ SPRAWY , BOWIEM ZACHODZĄ REALNE, BARDZO ZASADNE OBAWY ZEMSTY NA MOJEJ OSOBIE NA SKUTEK MOICH ZAWIADOMIEŃ DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI R.P. DOTYCZĄCYCH ŚWIADOWYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI I DZIAŁAŃ NIEPRAWORZĄDNYCH W WW. SĄDZIE PRZECIW ŻYCIU CZŁOWIEKA , MOJEJ OSOBY... ; SSR. SMAGA-LEŚNIEWSKA MONIKA JEST PRZESTĘPCĄ , KTÓRY NIE BOI SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI , JEST ABSOLUTNIE BEZKARNA ---- DOWODEM TEGO JEST WYZNACZENIE POSIEDZENIA SĄDU J.W. W MOJEJ SPRAWIE NA DZIEN 28. LISTOPADA 2017R. , KTÓREMU MA PRZEWODNICZYĆ SĘDZIA SMAGA-LEŚNIEWSKA M. . Z POWAŻANIEM Sopel Marek"

5 lat temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Praca PROKURATURA KRAJOWA - oferty archiwalne

 • ANALITYK KRYMINALNY

  PROKURATURA KRAJOWA
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   KONKURS NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w trybie art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).
   • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).
   • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
   wymiar etatu: 1,0
   liczba stanowisk pracy: 1miejsce wykonywania pracy: Warszawa

   Wymagania

   Główne obowiązki:
   • wykonywanie analiz kryminalnych na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową oraz podległe jednostki organizacyjne prokuratury;
   • pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym systemów informatycznych prokuratury oraz baz danych innych podmiotów;
   • uczestnictwo w grupach i zespołach zadaniowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia zleconej analizy;
   • udzielanie konsultacji związanych z możliwością wykorzystania metod i technik analizy kryminalnej w procesie karnym, obejmujących zakres czynności analitycznych, metodologię stosowanych rozwiązań informatycznych, źródła pozyskiwania środków dowodowych.
   Wykształcenie: wyższe I stopnia – preferowane informatyczne lub techniczne konieczne:
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
   • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
   • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   • minimum roczne doświadczenie w zakresie analizy danych;
   • zdolność analitycznego myślenia;
   • posługiwanie się pakietem MS Office na poziomie zaawansowanym (Excel);
   • umiejętność redagowania pism urzędowych;
   • bardzo dobra organizacja pracy;
   • umiejętność argumentowania prezentowanych stanowisk;
   • gotowość do ciągłej aktualizacji wiedzy;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • odporność na stres.
   dodatkowe:
   • doświadczenie w użytkowaniu narzędzi do przetwarzania dużych zbiorów danych;
   • znajomość specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do wykonywania analiz kryminalnych;
   • znajomość pakietu MS Office (Access);
   • znajomość metodologii sporządzania analiz kryminalnych oraz regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku (umiejętność interpretacji i stosowania tych przepisów);
   • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2;
   • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej.
   Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
   • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
   • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
   • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w wymaganym zakresie;
   • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).
   Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
   Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 12 sierpnia 2021 r.
   na adres:Prokuratura Krajowa
   Biuro Kadr
   ul. Postępu 3
   02 – 676 Warszawa z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.6.2021 na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Krajowej.Inne informacje:
   • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
   • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
   • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
   • - (22) 12 51 388.
 • Analityk kryminalny

  PROKURATURA KRAJOWA
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   KONKURS NA STANOWISKO ANALITYKA KRYMINALNEGO Prokurator Krajowy ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej w trybie art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
   i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577).
   • Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
    i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną,
    w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej
    (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).
   • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
   wymiar etatu: 1,0
   liczba stanowisk pracy: 1miejsce wykonywania pracy: Warszawa

   Wymagania

   Główne obowiązki:
   • wykonywanie analiz kryminalnych na potrzeby postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową oraz podległe jednostki organizacyjne prokuratury;
   • pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym systemów informatycznych prokuratury oraz baz danych innych podmiotów;
   • uczestnictwo w grupach i zespołach zadaniowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia zleconej analizy;
   • udzielanie konsultacji związanych z możliwością wykorzystania metod i technik analizy kryminalnej w procesie karnym, obejmujących zakres czynności analitycznych, metodologię stosowanych rozwiązań informatycznych, źródła pozyskiwania środków dowodowych.
   Wykształcenie: wyższe I stopnia – preferowane informatyczne lub techniczne konieczne:
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii;
   • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
   • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   • minimum roczne doświadczenie w zakresie analizy danych;
   • zdolność analitycznego myślenia;
   • posługiwanie się pakietem MS Office na poziomie zaawansowanym (Excel);
   • umiejętność redagowania pism urzędowych;
   • bardzo dobra organizacja pracy;
   • umiejętność argumentowania prezentowanych stanowisk;
   • gotowość do ciągłej aktualizacji wiedzy;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • odporność na stres.
   dodatkowe:
   • doświadczenie w użytkowaniu narzędzi do przetwarzania dużych zbiorów danych;
   • znajomość specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do wykonywania analiz kryminalnych;
   • znajomość pakietu MS Office (Access);
   • znajomość metodologii sporządzania analiz kryminalnych oraz regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku (umiejętność interpretacji
    i stosowania tych przepisów);
   • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej A2;
   • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
    o klauzuli „ściśle tajne” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej.
   Wymagane dokumenty i oświadczenia:
   • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy
    z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   • oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
    w przekazanych dokumentach;
   • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
   • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
   • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność posługiwania się pakietem MS Office w wymaganym zakresie;
   • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).
   Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
   Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej. Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 25 maja 2021 r.
   na adres:Prokuratura Krajowa
   Biuro Kadr
   ul. Postępu 3
   02 – 676 Warszawa z podaniem na kopercie: konkurs nr PK IX K 1111.6.2021 na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Krajowej.Inne informacje:
   • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego,
    w przypadku nadania dokumentów pocztą).
   • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
   • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni
    o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
   • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 388.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka