Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Urzędnik Warszawa, Specjalista ds. administracji Warszawa.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, administracja biurowa / praca biurowa.

Oferty pracy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wybrane oferty innych pracodawców

Mapa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Siedziba główna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Opinie o firmie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

3.4

Na podstawie 22 oceny z Google.

Oskar Zorro

Oskar Zorro

"Bardzo szybka informacja zwrotna na wniosek. Polecam"

6 miesięcy temu

Księżna Anna

Księżna Anna

"Bardzo przyjazne miejsce, urzędnicy pomocni."

rok temu

Podane treści są cytatem z Profilu Firmy w Google. Wybraliśmy ostatnie opinie, które nie mają skrajnych negatywnych ocen.
Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie opinie to kliknij tutaj.

Praca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - oferty archiwalne

 • GŁÓWNY SPECJALISTA

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale:
   8200 do 8800 zł

   Wymagania

   Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Zarządzanie infrastrukturą techniczną obejmujące w szczególności:
    • administrowanie serwerami i serwerowymi systemami operacyjnymi;
    • administrowanie aplikacjami do monitorowania infrastruktury technicznej;
    • administrowanie domeną Active Directory;
    • administrowanie infrastrukturą sieciową.
   • Monitorowanie i zapewnienie poprawnego działania infrastruktury sieciowej i infrastruktury serwerowej.
   • Diagnozowanie niesprawności infrastruktury sieciowej lub infrastruktury serwerowej.
   • Współdziałanie w zakresie opracowania, aktualizowania, monitorowania i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wyższe wykształcenie.
   • Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy ogółem.
   • Udokumentowane doświadczenie w administrowaniu systemami serwerowymi.
   • Udokumentowane doświadczenie w administrowaniu sieciami komputerowymi lub zarządzaniu aplikacjami bazodanowymi.
   • Udokumentowana praktyczna znajomość:
    • administrowania systemami serwerowymi;
    • administrowania usługami katalogowymi;
    • protokołu TCP/IP.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Znajomość obsługi komputera – na poziomie administratora systemu komputerowego (konfiguracja sprzętu, administrowanie systemem operacyjnym i aplikacjami).
   • Szkolenia w zakresie:
    • systemów lub usług serwerowych;
    • zarządzania sieciami teleinformatycznymi;
    • bezpieczeństwa informacji;
    • baz danych,
   potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
   • Posiadanie kompetencji:
    • sumienności,
    • rozwiązywania problemów,
    • myślenia analitycznego,
    • wiedzy zawodowej,
    • samodzielności.
   • Znajomość języka angielskiego – na stanowisku pracy przewiduje się posługiwanie się dokumentacją techniczną.
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji.
   W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy.(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 6 czerwca 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 6 czerwca 2022 r.

   Oferujemy

   Jak dołączyć do naszego zespołu? Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 59.2022”.
 • GŁÓWNY SPECJALISTA

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale:
   7700 do 8300 zł

   Wymagania

   Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem rezultatów projektów w zakresie informacji przestrzennej i elektronicznej administracji, (w tym projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, „Szerokopasmowy Internet dla Mazowsza”), w tym portalu wrotamazowsza.pl.
   • Udział w realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza 2”.
   • Udział w utrzymaniu systemu klasy ERP marki OTAGO.
   • Utrzymywanie kontaktów z zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi i zespołami projektowymi, przygotowywanie korespondencji do jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych samorządów, ministerstw.
   • Prowadzenie analiz i sprawozdawczości związanej z realizacją projektów dotyczących elektronicznej administracji i geoinformacji, internetu szerokopasmowego i e-zdrowia.
   • Współpraca z instytucjami i organami administracji samorządowej przy eksploatacji oraz rozwijaniu systemów teleinformatycznych powstałych w ramach zrealizowanych projektów.
   • Formułowanie wniosków wynikających ze zrealizowanych projektów i ich wdrażanie w obszarze inicjatyw projektowych.
   • Współpraca z instytucjami kontrolnymi w zakresie prawidłowości realizacji projektów.
   • Realizowanie zadań związanych ze wsparciem partnerów projektów w obszarze przygotowania partnerów do wdrożenia e-usług, systemów oraz usług danych przestrzennych i publikacji danych przestrzennych.
   • Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia integracji e-usług i systemów oraz zachowania ich interoperacyjności z e-usługami i systemami działającymi lub planowanymi do uruchomienia w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego oraz na poziomie administracji rządowej.
   • Wsparcie w doborze infrastruktury sprzętowej w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego.
   • Promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej oraz systemów informacji przestrzennej w województwie.
   • Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz projektów informacji przedkładanych na posiedzenia Zarządu.
   • Opracowywanie i przedkładanie projektu planu finansowego oraz wniosków o zmianę tego planu, a także sprawozdań z wykonania i zaangażowania budżetu.
   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania
    o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wykształcenie wyższe.
   • Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy ogółem.
   • Udokumentowane doświadczenie przy wykonywaniu prac związanych z realizacją projektów informatycznych lub geoinformatycznych.
   • Udokumentowana praktyczna znajomość zarządzania projektami lub utrzymaniem rezultatów projektów lub analityki informatycznej lub zamówień publicznych z zakresu informatyzacji lub geoinformacji.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Znajomość programów do zarządzania projektami (np. MS Project).
   • Obsługa komputera – praktyczna znajomość pakietu MS Office w tym w szczególności tworzenia makr i formuł w arkuszach kalkulacyjnych.
   • Szkolenia w zakresie zarządzania projektami lub modelowania procesów biznesowych lub utrzymania systemów informatycznych potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub świadectwami lub dyplomami.
   • Posiadanie kompetencji:
    • administrowania/prowadzenia dokumentacji,
    • budowania relacji,
    • innowacyjności i elastyczności,
    • dążenia do rezultatów/przedsiębiorczości,
    • myślenia analitycznego.
   • Umiejętność konstruowania treści umów cywilnoprawnych.
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji.
   W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy.(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 6 czerwca 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 6 czerwca 2022 r.

   Oferujemy

   Jak dołączyć do naszego zespołu? Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 58.2022”.
 • GŁÓWNY SPECJALISTA

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale:
   7200 do 7800 zł

   Wymagania

   Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i utrzymaniem rezultatów projektów z zakresu m.in. cyfryzacji danych przestrzennych i informacji przestrzennej w tym opracowanie, uzgadnianie i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz ocena dokumentacji przygotowywanej przez wykonawców, wdrażanie procedur zarządzania projektami.
   • Przygotowanie dokumentacji merytorycznej z zakresu wykonania i kontroli cyfryzacji danych przestrzennych w celu przygotowania zamówienia publicznego.
   • Prowadzenie analiz finansowych i sprawozdawczości związanej z realizacją projektów dotyczących geoinformacji.
   • Realizowanie zadań związanych ze wsparciem partnerów projektów w obszarze: cyfryzacji danych przestrzennych poziomu powiatowego i wdrożeń publikacji usług danych przestrzennych oraz systemów informatycznych.
   • Współpraca z instytucjami kontrolnymi w zakresie prawidłowości realizacji zadań projektowych.
   • Weryfikacja dokumentacji i harmonogramów z zakresu m.in. wykonania i kontroli cyfryzacji zbiorów geodezyjnych oraz kontrola zgodności realizacji prac z umowami, organizowanie spotkań z partnerami projektów i wykonawcami realizującymi zawarte umowy, organizacja procesu odbiorów technicznych i formalnych zamówień objętych projektem.
   • Formułowanie wniosków wynikających ze zrealizowanych projektów i ich wdrażanie w obszarze inicjatyw projektowych.
   • Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz projektów informacji przedkładanych na posiedzenia Zarządu.
   • Opracowywanie i przedkładanie projektu planu finansowego oraz wniosków o zmianę tego planu, a także sprawozdań z wykonania i zaangażowania budżetu.
   • Promowanie i popularyzowanie zasad funkcjonowania systemów informacji przestrzennej w województwie.
   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wykształcenie wyższe.
   • Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy ogółem.
   • Udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu projektów geoinformatycznych lub związanych z realizacją cyfryzacji zbiorów danych przestrzennych lub związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych.
   • Udokumentowana praktyczna znajomość zarządzania projektami lub utrzymaniem rezultatów projektów lub zamówień publicznych z zakresu informatyzacji lub geoinformacji lub cyfryzacji danych przestrzennych lub znajomość prac geodezyjnych.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Obsługa komputera – praktyczna znajomość pakietu MS Office w tym zaawansowanych funkcji MS Excel.
   • Studia podyplomowe/ kursy/ szkolenia w zakresie zarządzania projektami lub uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii potwierdzone stosownymi zaświadczeniami lub świadectwami lub dyplomami.
   • Posiadanie kompetencji:
    • samodzielności,
    • dążenia do rezultatów/przedsiębiorczości,
    • dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
    • pracy zespołowej/współpracy w zespole,
    • komunikatywności,
   • Znajomość zagadnień z zakresu geodezji i kartografii – będzie weryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej.
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji.
   W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy.(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 6 czerwca 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 6 czerwca 2022 r.

   Oferujemy

   Jak dołączyć do naszego zespołu? Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 60.2022”.
 • MŁODSZY REFERENT

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale:
   4100 do 4700 zł
   Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
   • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ i spółki.
   • Współpraca z SP ZOZ, a w szczególności: monitorowanie realizacji zadań statutowych
    w powiązaniu z sytuacją finansową, monitorowanie spraw w zakresie przekształceń wewnętrznych, analizowanie jakości realizowanych zadań.
   • Monitorowanie i analiza działalności leczniczej wykonywanej przez spółki oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

   Wymagania

   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania
    o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wyższe wykształcenie.
   • Udokumentowane odbycie praktyki/stażu w:
    • administracji publicznej
     lub
    • jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia|
     lub
    • jednostkach finansujących publiczną opiekę zdrowotną.
   • Udokumentowana wiedza z zakresu stosowania przepisów dotyczących ustawy o działalności leczniczej lub administracji publicznej zdobyta w trakcie m.in. studiów, kursów, praktyk, stażu potwierdzona stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Obsługa komputera - pakietu MS Office.
   • Posiadanie kompetencji:
    • komunikatywności,
    • zarządzania sobą,
    • pracy zespołowej,
    • sumienności/rzetelności,
    • myślenia analitycznego.

   Oferujemy

   • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
   • Pracę w nowocześnie zarządzanej i docenianej na rynku instytucji
   • Podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy
   • Możliwość awansu
   • Wsparcie zespołu
   • Dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji.
   W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy. (W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%). Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu
    z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 18 maja 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 18 maja 2022 r. Jak dołączyć do naszego zespołu? Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 49.2022”.
 • PODINSPEKTOR

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale:
   4700 do 5300 zł.Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.
   • Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ i spółki.
   • Udzielanie odpowiedzi na listy i interwencje w zakresie ochrony zdrowia.
   • Wykonywanie czynności w ramach współpracy z Departamentem Kontroli w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczących realizowanych zadań.
   • Współpraca z SP ZOZ, a w szczególności: monitorowanie realizacji zadań statutowych w powiązaniu z sytuacją finansową, monitorowanie spraw w zakresie przekształceń wewnętrznych, analizowanie jakości realizowanych zadań.
   • Monitorowanie i analiza działalności leczniczej wykonywanej przez spółki oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji.

   Wymagania

   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania
    o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wyższe wykształcenie.
   • Udokumentowane odbycie praktyki/stażu w:
    • administracji publicznej
     lub
    • jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
     lub
    • jednostkach finansujących publiczną opiekę zdrowotną.
   • Udokumentowana wiedza z zakresu stosowania przepisów dotyczących ustawy o działalności leczniczej.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Obsługa komputera - pakietu MS Office.
   • Posiadanie kompetencji:
    • sumienności/rzetelności,
    • myślenia analitycznego,
    • rozwoju zawodowego,
    • komunikatywności,
    • pracy zespołowej.

   Oferujemy

   • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
   • Pracę w nowocześnie zarządzanej i docenianej na rynku instytucji
   • Podnoszenie kwalifikacji, rozwój zawodowy
   • Możliwość awansu
   • Wsparcie zespołu
   • Dodatkowe benefity i świadczenia pracownicze
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji.
   W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy. (W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%). Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu
    z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 18 maja 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 18 maja 2022 r. Jak dołączyć do naszego zespołu? Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 50.2022”.
 • INSPEKTOR

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   Do Twoich zadań będzie należało m. in.:Wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem projektów realizowanych w Biurze Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności:
   • obsługa finansowa projektów współfinansowanych z UE,
   • monitorowanie postępu rzeczowego finansowego,
   • kontakt z beneficjentami/partnerami/kontrahentami,
   • działania informacyjno-promocyjne projektów współfinansowanych z UE,
   • przygotowywanie/zmiany wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

   Wymagania

   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wyższe wykształcenie.
   • Udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy ogółem.
   • Udokumentowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań z zakresu projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania, np. z Unii Europejskiej.
   • Udokumentowana praktyczna wiedza z zakresu finansów i/lub rachunkowości.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Obsługa komputera - pakietu MS Office.
   • Kursy i/lub szkolenia z zakresu funduszy unijnych oraz finansów publicznych, potwierdzone stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
   • Posiadanie kompetencji:
    • sumienności/rzetelności,
    • myślenia analitycznego,
    • rozwoju zawodowego,
    • komunikatywności,
    • pracy zespołowej.

   Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 28 kwietnia 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 28 kwietnia 2022 r.Jak dołączyć do naszego zespołu?Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 41.2022”.

   Oferujemy

   • wymiar etatu – 1/1
   • kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale: 6000 do 6600 zł
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu.
   • Praca w zespole i indywidualna.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji. W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy. (W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).
 • PODINSPEKTOR

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe, w przedziale: 4700 do 5300 zł.Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Weryfikacja wniosków o przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.
   • Przygotowywanie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska.
   • Zbieranie, selekcja, segregowanie i archiwizowanie napływających aplikacji.
   • Przygotowywanie list osób spełniających wymogi formalne.
   • Przygotowywanie i udział w rozmowach rekrutacyjnych w charakterze członka komisji rekrutacyjnej kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim oraz sporządzanie z nich protokołów.
   • Przygotowywanie pisemnych uzasadnień dokonanych wyborów na ogłoszenia do departamentów/kancelarii Urzędu.
   • Monitorowanie księgi stanowisk i jej aktualizacja.
   • Współpraca z portalami społecznościowymi w zakresie rekrutacji.
   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca
    w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wyższe wykształcenie.
   • Udokumentowane odbycie stażu/praktyk w realizacji zadań z zakresu rekrutacji kandydatów do pracy.
   • Udokumentowana wiedza z zakresu rekrutacji zdobyta m.in.: w czasie studiów, kursów, praktyk, potwierdzona stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.
   • Posiadanie kompetencji:
    • myślenia analitycznego,
    • procedur – znajomości i stosowania,
    • administracji / prowadzenia dokumentacji,
    • sumienności / rzetelności,
    • pracy zespołowej.
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji. W przypadku aplikacji kandydata z niepełnosprawnością – wszystkie etapy rekrutacji dostosowywane są do potrzeb i w uzgodnieniu z kandydatem. Urząd jest pracodawcą równych szans, zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy.(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 9 marca 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 9 marca 2022 r.
   Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą przycisku APLIKUJ lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 15.2022”.Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie naboru, jeśli zostanie złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów lub niezgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze.Jeśli spełniłeś wymogi formalne, o terminie, miejscu i formie uczestniczenia w kolejnym etapie – teście, zostaniesz poinformowany mailowo lub telefonicznie. Zakres najważniejszych zagadnień zamieszczony jest w Zasadach naboru. Do rozmowy kwalifikacyjnej będziesz zaproszony, jeśli uzyskasz pozytywny wynik z testu.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (. – Oferty pracy – 2022 – Ogłoszenie nr 15.2022) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.


   Wymagania

   • konsulting HR
   • Rekrutacja
   • Human Resources
   • Proces rekrutacji
   • Rekrutacja pracowników / szkolenia
   • Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników
   • rekrutacja pracowników/szkolenia
   • HR, Doradztwo personalne, Rekrutacja, Rozwój Pracowników
   • Samodzielne prowadzenie procesu rekrutacji
   • Znajomość technik rekrutacji i oceny pracowników
   • Umiejętność prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników.
   • Rekrutacja, rozwój pracowników

   Oferujemy

   Dziękując wszystkim zainteresowanym,
   informujemy, że odpowiemy na wszystkie poprawnie złożone aplikacje.
 • PODINSPEKTOR

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Warszawa
  • umowa o pracę
  • Zakres obowiązków

   wymiar etatu – 1/1Kwota wynagrodzenia brutto, obejmująca wszystkie składniki płacowe,
   w przedziale: 4500 do 5100 zł.Do Twoich zadań będzie należało m. in.:
   • Weryfikacja wniosków o przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.
   • Przygotowywanie ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska.
   • Zbieranie, selekcja, segregowanie i archiwizowanie napływających aplikacji.
   • Przygotowywanie list osób spełniających wymogi formalne.
   • Przygotowywanie i udział w rozmowach rekrutacyjnych w charakterze członka komisji rekrutacyjnej kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim oraz sporządzanie z nich protokołów.
   • Przygotowywanie pisemnych uzasadnień dokonanych wyborów na ogłoszenia do departamentów/kancelarii Urzędu.
   • Monitorowanie księgi stanowisk i jej aktualizacja.
   • Współpraca z portalami społecznościowymi w zakresie rekrutacji.
   Aplikując pamiętaj, że niezbędne jest:
   • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   • Nieposzlakowana opinia.
   • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoby, którym zostanie zaproponowana praca
    w Urzędzie będą zobowiązane do dostarczenia z Krajowego Rejestru Karnego zapytania o udzielenie informacji o osobie).
   • Udokumentowane wyższe wykształcenie.
   • Udokumentowane odbycie stażu/praktyk w realizacji zadań z zakresu rekrutacji kandydatów do pracy.
   • Udokumentowana wiedza z zakresu rekrutacji zdobyta m.in.: w czasie studiów, kursów, praktyk, potwierdzona stosownymi zaświadczeniami, świadectwami lub dyplomami.
   Twoim dodatkowym atutem będzie:
   • Znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.
   • Posiadanie kompetencji:
    • myślenia analitycznego,
    • procedur – znajomości i stosowania,
    • administracji / prowadzenia dokumentacji,
    • sumienności / rzetelności,
    • pracy zespołowej.
   Informacje dodatkowe:
   • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
   • Praca administracyjno-biurowa z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.
   • Praca w siedzibie urzędu.
   • Praca w zespole.
   • Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem zewnętrznym.
   Jeśli zamierzasz skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pamiętaj o złożeniu wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Potrzebujesz dodatkowych usprawnień podczas dalszych etapów procesu rekrutacji? Poinformuj nas o tym w swojej aplikacji.(W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%).Twoja oferta powinna zawierać:
   • Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy.
   • Własnoręcznie podpisane oświadczenia dla kandydatów.
   • Kserokopie dyplomów.
   • Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy.
   • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wraz z wyszczególnieniem głównych czynności wykonywanych na stanowisku pracy poprzez dołączenie kopii: zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, opinii czy referencji, zaświadczeń o zatrudnieniu z uwzględnieniem stanowiska i opisu wykonywanych zadań.
   • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i zaprosić na test.
   Tak przygotowaną ofertę dostarcz do 11 stycznia 2022 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli Twoja aplikacja wpłynie do urzędu najpóźniej 11 stycznia 2022 r.Jak dołączyć do naszego zespołu?Dokumenty aplikacyjne w formie elektronicznej wyślij do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za pomocą poniższego przycisku DOŁĄCZ DO NAS lub korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości, tj. „Oferta pracy nr 140.2021”. Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie naboru, jeśli zostanie złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów lub niezgodnie z Regulaminem naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze.Jeśli spełniłeś wymogi formalne, o terminie, miejscu i formie uczestniczenia w kolejnym etapie – teście, zostaniesz poinformowany mailowo lub telefonicznie. Zakres najważniejszych zagadnień zamieszczony jest w Zasadach naboru. Do rozmowy kwalifikacyjnej będziesz zaproszony, jeśli uzyskasz pozytywny wynik z testu.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (. – Oferty pracy – 2021 – Ogłoszenie nr 140.2021) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

   Wymagania

   • Stabilne warunki zatrudnienia
w ramach umowy o pracę
   • Pracę w nowocześnie zarządzanej
i docenianej na rynku instytucji
   • Podnoszenie kwalifikacji,
rozwój zawodowy
   • Możliwość awansu
   • Program mentorski dla nowozatrudnionego pracownika
   • Wsparcie zespołu
   • Dodatkowe benefity 
i świadczenia pracownicze

   Oferujemy

   Dziękując wszystkim zainteresowanym,
   informujemy, że odpowiemy na wszystkie poprawnie złożone aplikacje.
 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Rzeszów
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Gorzów Wielkopolski
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Łódź
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Lublin
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Bydgoszcz
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Gdańsk
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Kielce
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Opole
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Białystok
  • umowa o pracę
  • Wymagania

 • AUDYTOR WEWNĘTRZNY - Departament Organizacji 34.2021 II

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • Wymagania

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka