Twoje wsparcie w rekrutacji

Kiedy nie otrzymasz odprawy emerytalnej?

Kiedy nie otrzymasz odprawy emerytalnej?
Pracownik, który odchodzi na emeryturę może liczyć - po spełnieniu przesłanek wskazanych w Kodeksie pracy - na odprawę emerytalną. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że taka nie będzie mu przysługiwała. O czym mowa?

Odprawa emerytalna

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia?. Odprawa ma przy tym charakter jednorazowy. Oznacza to, że osoba zatrudniona, które otrzymała świadczenie pieniężnego z tego tytułu nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna

Momentem, w którym pracownik może się domagać wypłaty odprawy jest dzień, z jakim przechodzi na emeryturę lub rentę. Jednocześnie wypłatę tego świadczenia warunkuje fakt, że osoba zatrudniona rozwiązuje z pracodawcą stosunek pracy właśnie z uwagi na nabycie emerytury lub renty. Wówczas dokonuje się zmiana statusu osoby zatrudnionej z pracownika na emeryta lub rencistę. Warto przy tym zauważyć, że w praktyce nie ma możliwości, aby odprawa została wypłacona osobie zatrudnionej w trakcie świadczenia przez nią pracy. Elementem niezbędnym jest tu rozwiązanie między stronami zawartego stosunku pracy. Dodatkowo, jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1993 roku (sygn. akt I PRN 111/93) pomiędzy ustaniem zatrudnienia a nabyciem prawa do odprawy musi wystąpić choćby związek czasowy.

Zwolniony dyscyplinarnie odprawy nie otrzyma

O wypłacie odprawy decyduje fakt, że strony rozwiązują nawiązany stosunek pracy, zaś osoba zatrudniona nabywa prawo do emerytury i renty. W praktyce jednak wyliczyć można takie sytuacje, w których byłemu pracownikowi nie będzie przysługiwało prawo do tego świadczenia pieniężnego. Taka sytuacja ma miejsce choćby w stosunku do tych zatrudnionych, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie jest możliwe w każdej sytuacji. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Oznacza to, że pracodawca nie ma pełnej dowolności w zastosowaniu takiego trybu zwolnienia swojego pracownika, ale jeżeli go zastosuje, to jego podwładny nie może otrzymać odprawy, gdyż wówczas rozwiązanie stosunku pracy nie następuje w związku z przejściem przez niego na emeryturę. Inaczej mówiąc, brak tu podstawowego związku, który gwarantuje osobie zatrudnionej prawo do nabycia świadczenia. Takie stanowisko zaprezentował również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2011 roku (sygn. akt III PK 48/11).

Analogiczna sytuacja zachodzić będzie wówczas, gdy pracownik skorzysta z rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy swojego pracodawcy. Wówczas również nie będzie przysługiwała mu odprawa emerytalna lub rentowa.

To Cię powinno też zainteresować: Kiedy należy się odprawa?

Kiedy nie należy się odprawa pracownikowi?

Nie tylko rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia pozbawia pracownika możliwości otrzymania przez niego odprawy z tytułu jego przejścia na emeryturę lub rentę. Podobnie sytuacja będzie wyglądała wówczas, gdy pracownik, po rozwiązaniu stosunku pracy, przejdzie na świadczenie przedemerytalne. Dzieje się tak dlatego, że spełnienie przesłanek, które gwarantują wypłacanie świadczenia przedemerytalnego nie oznacza spełnienia warunków nabycia prawa do emerytury.
Również pracownicy, którzy będą korzystać z renty rodzinnej nie mogą liczyć na odprawę. W takiej sytuacji wyklucza to brzmienie przywołanego art. 921 § 1 Kodeksu pracy ? brak jest związku pomiędzy otrzymaniem renty rodzinnej a nabyciem prawa do emerytury lub renty. Inaczej mówiąc, osoba zatrudniona liczyć może na wypłatę odprawy wyłącznie wtedy, gdy zatrudnienie ustaje w związku z jej przejściem na emeryturę lub rentę.

 

Odprawa emerytalna a rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Czy pracownik otrzymuje prawo do odprawy emerytalnej po ustaniu zatrudnienia, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana za porozumieniem stron? Odpowiedzi na to pytanie szuka większość osób planujących przejść na emeryturę. Jest to związane przede wszystkim z tym, że pracownik, który osiągnął już pewien wiek i chce skorzystać z przysługującego mu prawa do przejścia na emeryturę, najczęściej decyduje się złożyć wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ze względu właśnie na chęć przejścia na emeryturę. W takim przypadku wypłata odprawy emerytalnej po ustaniu zatrudnienia powinna kształtować się na poziomie jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Warto wiedzieć też, że odprawa emerytalna u małego pracodawcy lub z dużego przedsiębiorstwa przysługuje pracownikowi na tych samych zasadach. Jej wysokość powinna równać się miesięcznemu wynagrodzeniu, a dodatkowo, żeby pracownik mógł w ogóle otrzymać pieniądze, to najpierw musi spełnić tzw. warunki uprawniające do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.

Porozumienie stron a odprawa emerytalna - wysokość

Odprawa emerytalna przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron powinna wynosić tyle, ile jednomiesięczne wynagrodzenie, przy czym jej wysokość rozlicza się jak urlop. Oczywiście w niektórych przypadkach odprawa ta będzie zdecydowanie większa, jeśli przepisy dotyczące konkretnych grup zawodowych o tym stanowią (np. policjanci, żołnierze). Wyższa odprawa obowiązuje także w firmach, w których związki zawodowe zatroszczyły się o jej wynegocjowanie.

Odprawa emerytalna może być przyznana tylko osobie, której stosunek pracy ustaje ze względu na to, że przechodzi ona na emeryturę. Odprawa stanowi zazwyczaj ostatnie „nadprogramowe” pieniądze, jakie otrzymuje pracownik, więc dla emerytów jej wysokość jest niezwykle istotna. Odprawę emerytalną ma obowiązek wypłacić każdy pracodawca – bez względu na to, ilu pracowników zatrudnia.

Oceń ten wpis
Kiedy nie otrzymasz odprawy emerytalnej?
Ocena: 4.8, liczba głosów: 35
Tematy, które interesują czytelników:  Choroba zawodowa, Warunki szkodliwe, Opłacalne kierunki studiów

Zobacz inne porady

Opinie

Aneta
2019-05-18, 07:44
Ciekawy artykuł. Prawie każdy pracownik jak idzie na emeryturę, to mu się odprawa należy -chyba, że został dyscyplinarnie zwolniony. Wszystko jest napisane w tym artykule.
xxx
2019-05-17, 13:07
czy odprawa emerytalna należy się osobie której pracodawca wypowiedział umowę o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia?
Kornelia
2019-05-02, 12:48
Odprawa to płatność na rzecz pracownika bez dołączonych warunków lub kwalifikacji. Na przykład, na emeryturze pracownik może otrzymać pewną sumę oprócz innych uprawnień po prostu w uznaniu pracy, którą wykonał dla firmy.
Ewa
2019-04-01, 16:44
Masakra każdemu się należy odprawa jeszcze w takich sytuacjach jak tu piszecie. To przecież powinna w ogóle być jakaś nawet ciekawa kwota w każdym przypadku?
Lucyna
2018-07-30, 15:20
A ja w moim byłym zakładzie pracy nie otrzymałam odprawy emerytalnej, po przepracowaniu prawie 40 lat . Nie mam również 40- lecia, o którym zapewniano mnie, że dostanę- brak mi do równych 40 lat pracy kilku miesięcy. Wybieram się do prawnika, ponieważ złożyłam kilka dni temu wniosek o emeryturę. Mam nadzieję, że odprawę i wysługę otrzymam wraz z przysługującymi mi odsetkami. Napiszcie, jak postąpilibyście na moim miejscu.
cecylia
2018-06-26, 14:39
Zastanawiam się jak to jest w przypadku członów RSP, którzy maja przyznane prawo do emerytury bez rozwiązania umowy o pracę. ZUS nie żąda od nich świadectw pracy. Czyli, nie rozwiązując umowy dostają emeryturę, dalej pracują. Czy im można wypłacić odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop
nie świadoma
2017-12-07, 23:08
,,Analogiczna sytuacja zachodzić będzie wówczas, gdy pracownik skorzysta z rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy swojego pracodawcy. Wówczas również nie będzie przysługiwała mu odprawa emerytalna lub rentowa,, szkoda tylko że pracodawca nie uświadamia pracowników przed podpisanie PDO iż taka odprawa się nie należy .W moim zakładzie pracy informowano nas iż jeśli osiągniemy wiek emerytalny i nie podejmiemy w tym czasie pracy wtedy zostanie wypłacona odprawa ,a dziś powołuje się na wyrok sądu z dnia 3.03.1989 r III PZP 7/89,OSNC 1990/6/77nr LEX 16028
Anna
2015-05-25, 10:34
polecam jeszcze tekst o odprawie rentowej: http://www.eporady24.pl/odprawa_rentowa_po_przejsciu_na_rente_rodzinna,pytania,2,79,3258.html wygląda na to, że jeszcze trudniej ją dostać niż odprawę emerytalną :/ a starszych osób będzie coraz więcej w Polsce!
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.