!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Wynagrodzenie - przepisy i rodzaje

Kiedy nie otrzymasz odprawy emerytalnej?

10 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 26 głosów

26 głosów

21 komentarzy

Kiedy nie otrzymasz odprawy emerytalnej?
Pracownik, który odchodzi na emeryturę może liczyć – po spełnieniu przesłanek wskazanych w Kodeksie pracy – na odprawę emerytalną. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że taka nie będzie mu przysługiwała. Odprawa emerytalna – kiedy się nie należy?

Odprawa emerytalna 2019

Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy: Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa ma przy tym charakter jednorazowy. Oznacza to, że osoba zatrudniona, która otrzymała świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Poniżej wyjaśniamy szczegółowe regulacje dotyczące tego świadczenia i omawiamy, jaki jest związek między odprawą emerytalną a porozumieniem stron.

Rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna

Momentem, w którym pracownik może się domagać wypłaty odprawy, jest dzień, z jakim przechodzi na emeryturę lub rentę. Jednocześnie wypłatę tego świadczenia warunkuje fakt, że osoba zatrudniona rozwiązuje z pracodawcą stosunek pracy właśnie z uwagi na nabycie emerytury lub renty. Wówczas dokonuje się zmiana statusu osoby zatrudnionej z pracownika na emeryta lub rencistę. Warto przy tym zauważyć, że w praktyce nie ma możliwości, aby odprawa została wypłacona osobie zatrudnionej w trakcie świadczenia przez nią pracy. Elementem niezbędnym jest tu rozwiązanie między stronami zawartego stosunku pracy. Dodatkowo, jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1993 roku (sygn. akt I PRN 111/93) pomiędzy ustaniem zatrudnienia a nabyciem prawa do odprawy musi wystąpić choćby związek czasowy.

Zwolniony dyscyplinarnie odprawy nie otrzyma

O wypłacie odprawy decyduje fakt, że strony rozwiązują nawiązany stosunek pracy, zaś osoba zatrudniona nabywa prawo do emerytury i renty. W praktyce jednak wyliczyć można takie sytuacje, w których byłemu pracownikowi nie będzie przysługiwało prawo do tego świadczenia pieniężnego. Taka sytuacja ma miejsce choćby w stosunku do tych zatrudnionych, którzy zostali zwolnieni dyscyplinarnie.

Odprawa emerytalna – kiedy się nie należy?
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika nie jest możliwe w każdej sytuacji. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Oznacza to, że pracodawca nie ma pełnej dowolności w zastosowaniu takiego trybu zwolnienia swojego pracownika, ale jeżeli go zastosuje, to jego podwładny nie może otrzymać odprawy, gdyż wówczas rozwiązanie stosunku pracy nie następuje w związku z przejściem przez niego na emeryturę. Inaczej mówiąc, brak tu podstawowego związku, który gwarantuje osobie zatrudnionej prawo do nabycia świadczenia. Takie stanowisko zaprezentował również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2011 roku (sygn. akt III PK 48/11).

Analogiczna sytuacja zachodzić będzie wówczas, gdy pracownik skorzysta z rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy swojego pracodawcy. Wówczas również nie będzie przysługiwała mu odprawa emerytalna lub rentowa.

Kiedy nie należy się odprawa pracownikowi?

Nie tylko rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia pozbawia pracownika możliwości otrzymania przez niego odprawy z tytułu jego przejścia na emeryturę lub rentę. Podobnie sytuacja będzie wyglądała wówczas, gdy pracownik, po rozwiązaniu stosunku pracy, przejdzie na świadczenie przedemerytalne. Dzieje się tak dlatego, że spełnienie przesłanek, które gwarantują wypłacanie świadczenia przedemerytalnego, nie oznacza spełnienia warunków nabycia prawa do emerytury.
Również pracownicy, którzy korzystają z renty rodzinnej, nie mogą liczyć na odprawę. W takiej sytuacji wyklucza to brzmienie przywołanego art. 921 § 1 Kodeksu pracy? Brak jest związku pomiędzy otrzymaniem renty rodzinnej a nabyciem prawa do emerytury lub renty. Inaczej mówiąc, osoba zatrudniona liczyć może na wypłatę odprawy wyłącznie wtedy, gdy zatrudnienie ustaje w związku z jej przejściem na emeryturę lub rentę.

A co jeśli pracownik jest w wieku przedemerytalnym? Dowiedz się, jakie prawa mu przysługują i kiedy pracodawca może zwolnić kogoś przed emeryturą z poniższego filmiku:

Video

Odprawa emerytalna a ZUS

Odprawa emerytalna jest opodatkowana, jednak nie podlega w całości składkom ZUS, jeśli pracodawca wypłaca odprawę o kwocie wyższej niż miesięczne wynagrodzenie za pracę pracownika. Z odprawy nie należy odprowadzać składek ZUS. Nie jest ona podstawą wymiaru społecznych i zdrowotnych składek ZUS, natomiast to świadczenie podlega opodatkowaniu.

Odprawa emerytalna a porozumienie stron

Czy pracownik otrzymuje prawo do odprawy emerytalnej po ustaniu zatrudnienia, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana za porozumieniem stron? Odpowiedzi na to pytanie szuka większość osób planujących przejść na emeryturę. Jest to związane przede wszystkim z tym, że pracownik, który osiągnął już pewien wiek i chce skorzystać z przysługującego mu prawa do przejścia na emeryturę, najczęściej decyduje się złożyć wniosek z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ze względu właśnie na chęć przejścia na emeryturę. W takim przypadku wypłata odprawy emerytalnej po ustaniu zatrudnienia powinna kształtować się na poziomie jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.

Warto wiedzieć!
Odprawa emerytalna u małego pracodawcy lub z dużego przedsiębiorstwa przysługuje pracownikowi na tych samych zasadach. Wysokość odprawy emerytalnej powinna równać się miesięcznemu wynagrodzeniu, a dodatkowo, żeby pracownik mógł w ogóle otrzymać pieniądze, to najpierw musi spełnić tzw. warunki uprawniające do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.

Porozumienie stron a odprawa emerytalna – jak obliczyć?

Odprawa emerytalna przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron powinna wynosić tyle, ile jednomiesięczne wynagrodzenie, przy czym wysokość odprawy emerytalnej liczy się jak urlop. Oczywiście w niektórych przypadkach odprawa ta będzie zdecydowanie większa, jeśli przepisy dotyczące konkretnych grup zawodowych o tym stanowią (np. policjanci, żołnierze). Wyższa odprawa obowiązuje także w firmach, w których związki zawodowe zatroszczyły się o jej wynegocjowanie.

Odprawa emerytalna może być przyznana tylko osobie, której stosunek pracy ustaje ze względu na to, że przechodzi ona na emeryturę. Odprawa stanowi zazwyczaj ostatnie „nadprogramowe” pieniądze, jakie otrzymuje pracownik, więc dla emerytów wysokość odprawy emerytalnej jest niezwykle istotna. Odprawę emerytalną ma obowiązek wypłacić każdy pracodawca – bez względu na to, ilu pracowników zatrudnia.

Jaka odprawa emerytalna po 40 latach pracy? W przypadku, gdy pracownik przepracował ponad 40 lat pracy, jego odprawa wyniesie miesięczne wynagrodzenie, chyba że należał do takiej grupy zawodowej, jak na przykład nauczyciele, policjanci, pracownicy urzędów.

Odprawa emerytalna nauczyciela

Według regulacji przedstawionych w Karcie nauczyciela odprawa emerytalna nauczyciela wynosi więcej niż ta przewidziana dla pracowników w Kodeksie Pracy. Poniżej 20 lat stażu pracy odprawa emerytalna nauczyciela stanowi dwumiesięczne wynagrodzenie, natomiast powyżej 20 lat – trzymiesięczne. Zasada ta dotyczy pracowników szkół, przedszkoli, zakładów kształcenia, placówek zajmujących się doskonaleniem nauczycieli, zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich.

To może Cię również zainteresować

Kiedy należy się odprawa?

Najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna stanowi kwotę miesięcznego wynagrodzenia pracownika, przy czym oblicza się ją na takich zasadach, jak urlop. Dla niektórych zawodów przewiduje się wyższą odprawę (należą do nich na przykład policjanci lub żołnierze).

Kiedy odprawa emerytalna się nie należy?

Istnieje kilka przypadków, które pozbawiają pracownika prawa do odprawy emerytalnej. Jednym z nich jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Czy od odprawy należy odprowadzić składki ZUS?

Od odprawy emerytalnej nie odprowadza się składek ZUS, ponieważ nie należy do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Odprawa emerytalna jest jednak opodatkowana.

Podziel się

21 komentarzy

ANDZREJ

ANDZREJ

Jestem na zasiłku rehabilitacyjnym,ośągnołem wiek emerytalny,czy dostanę odprawe emerytalną?
Mirosław

Mirosław

Pracodawca zwleka z wypłaceniem odprawy już 3 miesiące.Co powinienem zrobić?
W połowie maja nabywam uprawnień emerytalnych. Mam

W połowie maja nabywam uprawnień emerytalnych. Mam

rentę z tyt częsciowej niezdolności do pracy i nadal pracuje. ZUS przyzna mi emeryture z urzedu, pomimo dalszego trwania stosunku pracy. Np. po roku czasu rozwiązę umowę o pracę, czy dostanę odprawę emerytalną, pomimo pobierania świadczeń emerytalnych?
Damian

Damian

Mam umowę na czas okresowa czy mi się na lezy odprawa
Marek

Marek

Mam umowę o pracę do 31.03.2022.r a 22.03.2022 nabywam prawo do emerytury czy należy mi się odprawa emerytalna mimo że umowa o pracę wygasa samoistnie
Renia

Renia

Czy należy mi się odprawa o ile zwolniłam się sama po 30 tu latach pracy i przeszłam w wieku 50 lat na rentę rodzinną
Helenka

Helenka

Z pewnością te zasady są dziwne dla każdych grup zawodowych. Trzeba jednak podejść do tematu w praktyce.
Gabriela

Gabriela

Głupi robol dostanie po40 latach pracy jednomiesięczną odprawę a nauczyciel i policjant trzymiesięczną. Żenada mam już dość takiego traktowania i niesprawiedliwości.
Edmund

Edmund

Odszedłem z firmy za porozumieniem stron 28.12.2013 roku. Prawa emerytalne nabieram 05.01.2021 roku. Był to mój ostatni pracodawca. Przez cały okres 7 lat nigdzie nie pracowałem, nie pobierałem zasiłku ani świadczeń przedemerytalnych. Czy należy mi się odprawa emerytalna od ostatniego pracodawcy?
Amelia

Amelia

Dlatego zawsze trzeba orientować się w przepisach i mieć porządek w papierach, gdyż jak przyjdzie co do czego trzeba walczyć o to jaki wyznaczą limit naszej przyszłej wypłaty. Z tym może być problem trzeba uważać.
przyszły emeryt

przyszły emeryt

w 2015 r. zostałem zwolniony z PKP (tzw.PDO). Odchodząc z PKP podpisałem Regulamin odejścia na PDO, w którym był punkt, że odprawa emerytalne będzie wypłacana pracownikom, którzy nabędą prawo do emerytury do dnia 30.06.2019 r, W przyszłym roku przejdę na emeryturę (osiągnięcie wieku 65 lat); nie podjąłem żadnej pracy, PKP było moim ostatnim pracodawcą. Czy mimo wszystko będzie się mi należała odprawa emerytalna i na jakiej podstawie ?
pracownik

pracownik

A co jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron, ale przed uzyskaniem prawa do emerytury (tj. 3 dni przed ukończeniem 65 roku życia) i w moim podaniu oraz w dokumencie porozumienia nigdzie nie zostało wspomniane, że jest to spowodowane przejściem na emeryturę?
Iwona

Iwona

Czy w firmie zatrudniając mniej niz 15 osob pracodawca ma obowiazek wyplaty emerytalnej?
Andrzej W.

Andrzej W.

Czy odprawa się należy w moim przypadku. Mam umowę o pracę na czas okreslony do końca tego roku. 21 marca kończę 65 lat i chcę przejść na emeryturę. Proszę wyjaśnienie. Dziękuje z góry
Aneta

Aneta

Ciekawy artykuł. Prawie każdy pracownik jak idzie na emeryturę, to mu się odprawa należy -chyba, że został dyscyplinarnie zwolniony. Wszystko jest napisane w tym artykule.
xxx

xxx

czy odprawa emerytalna należy się osobie której pracodawca wypowiedział umowę o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia?
Kornelia

Kornelia

Odprawa to płatność na rzecz pracownika bez dołączonych warunków lub kwalifikacji. Na przykład, na emeryturze pracownik może otrzymać pewną sumę oprócz innych uprawnień po prostu w uznaniu pracy, którą wykonał dla firmy.
Ewa

Ewa

Masakra każdemu się należy odprawa jeszcze w takich sytuacjach jak tu piszecie. To przecież powinna w ogóle być jakaś nawet ciekawa kwota w każdym przypadku?
Lucyna

Lucyna

A ja w moim byłym zakładzie pracy nie otrzymałam odprawy emerytalnej, po przepracowaniu prawie 40 lat . Nie mam również 40- lecia, o którym zapewniano mnie, że dostanę- brak mi do równych 40 lat pracy kilku miesięcy. Wybieram się do prawnika, ponieważ złożyłam kilka dni temu wniosek o emeryturę. Mam nadzieję, że odprawę i wysługę otrzymam wraz z przysługującymi mi odsetkami. Napiszcie, jak postąpilibyście na moim miejscu.
cecylia

cecylia

Zastanawiam się jak to jest w przypadku członów RSP, którzy maja przyznane prawo do emerytury bez rozwiązania umowy o pracę. ZUS nie żąda od nich świadectw pracy. Czyli, nie rozwiązując umowy dostają emeryturę, dalej pracują. Czy im można wypłacić odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop
nie świadoma

nie świadoma

,,Analogiczna sytuacja zachodzić będzie wówczas, gdy pracownik skorzysta z rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy swojego pracodawcy. Wówczas również nie będzie przysługiwała mu odprawa emerytalna lub rentowa,, szkoda tylko że pracodawca nie uświadamia pracowników przed podpisanie PDO iż taka odprawa się nie należy .W moim zakładzie pracy informowano nas iż jeśli osiągniemy wiek emerytalny i nie podejmiemy w tym czasie pracy wtedy zostanie wypłacona odprawa ,a dziś powołuje się na wyrok sądu z dnia 3.03.1989 r III PZP 7/89,OSNC 1990/6/77nr LEX 16028

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.