Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym - jak skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci

31 stycznia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

4 komentarze
Ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym - jak skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci
Składanie corocznych zeznań podatkowych to obowiązek każdej legalnie zatrudnionej osoby, która w poprzednim roku obrotowym otrzymała przychody za wykonanie danej pracy. Dla każdego pracownika kwota ta jest indywidualna, a ustala się ją na podstawie dokumentu PIT-11, który przesyłany jest przez pracodawcę lub zleceniodawcę. Dopiero na tej podstawie pracownik może rozliczyć się z urzędem skarbowym za pomocą arkusza PIT-37. Warto jednak pamiętać, że podatnikowi przysługuje szereg ulg, a jedną z nich ta z tytułu wychowania dziecka. Zasady przyznawania ulgi prorodzinnej 2023 nie różni się zanadto od tego, jak było to rozliczane w poprzednich latach. Dowiedz się, ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi i jak wypełnić PIT/O dołączany do formularzy PIT-36 lub PIT-37.

Przygotowując zeznanie podatkowe obywatel lub obywatelka Polski może skorzystać z różnego rodzaju zwrotów przewidzianych przez ustawodawcę, również wtedy, jeśli zdecydował się on pracować za granicą. O zwrot podatku można się ubiegać, pracując legalnie w Czechach czy innych państwach, jednak wcześniej warto dokładnie sprawdzić wszelkie niuanse.

Choć dla wielu osób coroczne wypełnianie PIT-ów nie jest przyjemnym doświadczeniem i woli zlecić to komuś innemu (np. księgowym z biur rachunkowych), warto być świadomym podatnikiem i wiedzieć, z jakich ulg można skorzystać.

Przy rozliczeniu za ubiegły już roku podatkowy są to:

 • ulga prorodzinna;
 • ulga dla krwiodawców;
 • ulga za Internet;
 • ulga za składki zdrowotne ZUS;
 • ulga termomodernizacyjna;
 • ulga abolicyjna.

Polscy podatnicy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dziecko i choć tego typu udogodnienia dla rodziców są dostępne od wielu lat, co roku można znaleźć osoby, które poszukują informacji o tym, czy ulga na dzieci jest zależna od dochodu. Odpowiadając już teraz – tak, przy odliczeniu ulgi na swoich wychowanków, w tym tych pełnoletnich, kluczowe jest spełnienie odpowiednich wymagań w kwestii zarobków obojga rodziców. Konieczne jest również dołączenie specjalnej broszury będącej załącznikiem do PIT-36 lub PIT-37 – mowa o PIT/O, który wypełniany jest przez każdego z małżonków, o ile rozliczają się oni indywidualnie. W przeciwnym wypadku wystarczy jeden dokument, wówczas ulga zostanie przyznana całościowo w ramach jednego związku.

Warto wiedzieć

Ulga na dziecko jest tak naprawdę zwrotem z wcześniej zapłaconego podatku. Oznacza to, że rodzice, którzy zdecydowali się na wystąpienie do Urzędu Skarbowego o tego typu odliczenie, uzyskują środki z tytułu nadpłaty podatkowej. Jest ona przelewana na wcześniej wskazane konto w ciągu 45 dni lub trzech miesięcy (okres oczekiwania zależy od tego, czy podatnicy zdecydowali się na rozliczenie przez Internet czy w sposób tradycyjny).

Ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym

Sprawdź, czy ta ulga jest dla ciebie – i jak z niej skorzystać

Zwrot podatku na dziecko to dla wielu rodzin (zwłaszcza tych uboższych) całkiem spory zastrzyk gotówki, który można wykorzystać na różnorakie cele, dlatego co roku małżonkowie sprawdzają, czy kwalifikują się do odliczenia z tego tytułu. Główną rolę odgrywają tutaj dochody – w całym roku podatkowym kwota uzyskana przez obojga małżonków nie może przekroczyć 112 tysięcy. Co ważne, małżonkowie nie muszą rozliczać się razem, jednak jeśli oboje zdecydują się na odliczenie ulgi z tytułu posiadania dziecka, w rozliczeniu podatkowym konieczne jest zaznaczenie, jaki procent kwoty zwrotu przypadnie danemu małżonkowi. Tę kwestię rodzice muszą ustalić między sobą.

Ważne jest również to, że małżeństwo lub osoby wychowujące dziecko (dotyczy to również rodziców samotnych), które ubiegają się o zwrot podatku na dziecko w 2023 roku, muszą być legalnie zatrudnione i rozliczać za pomocą PIT-36 lub PIT-37. Wówczas należy wypełnić odpowiedni załącznik, czyli broszurę PIT/O, który składa się razem z zeznaniem podatkowym.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Pamiętaj

Ulga na dziecko pełnoletnie czy jakiegokolwiek innego wychowanka, który kwalifikuje się do takiego odliczenia, dotyczy tylko rodziców nie korzystających z formy podatku liniowego i karty podatkowej.

Warunki skorzystania z ulgi na dzieci 2023

Ustawodawca przewidział szereg warunków, jakie należy spełnić, by ubiegać o zwrot podatku za dziecko w 2023 roku. Oprócz wspomnianych wcześniej dochodów rodzice muszą posiadać uprawnienia do opieki nad dzieckiem oraz wykonywać swoje obowiązki (dbać o potrzeby dzieci małoletnich itp.). Dotyczy to również rodzin zastępczych, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu lub umowy z przedstawicielem władzy (starostą).

Częstym pytaniem w takich sytuacja jest również to, czy odliczenie jest uzależniona od wieku wychowanka. Ulga na dziecko – do ilu lat? Kwestia ta będzie poruszona szerzej w dalszej części artykułu, ale już teraz warto podkreślić, że nawet na pełnoletnie dziecko można uzyskać zwrot z podatku. Ograniczenia odnośnie wieku znikają, gdy takiej osobie przyznano tzw. dodatek pielęgnacyjny czy rentę socjalną.

Jakie jeszcze są warunki ubiegania się o ulgę na dziecko 2023?

 • o odliczenie mogą wnioskować rodzice, których pełnoletnie dziecko (do 25 roku życia) zdecydowało się na dalszą naukę w szkołach i uczelniach na terenie Polski lub za granicą wskazanych przez ustawodawcę;
 • wszelkiego rodzaju ulgi z tytułu posiadania dziecka są naliczane za pełne miesiące kalendarzowe;
 • rodzice, którzy ubiegają się o ulgę podatkową na dziecko, muszą samodzielnie rozliczyć swoje zeznanie podatkowe (nie może zrobić tego pracodawca lub zleceniodawca).
ulga podatkowa na dzieci

Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o zwrot podatku z tytułu posiadania dziecka może ubiegać się rodzic lub opiekun prawny, który w poprzednim roku fiskalnym był legalnie zatrudniony i będzie rozliczał się przez PIT-36 lub PIT-37. Oprócz tego ulga na dziecko przysługuje:

 • rodzicom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali swoje obowiązki i utrzymywali dziecko oraz dbali o jego potrzeby;
 • rodzicom zastępczym z ważnym orzeczeniem sądu lub umową zawartą ze starostą danego powiatu;
 • opiekunom prawny (np. rodzinie osieroconych dzieci), którzy podjęli się zapewnienia odpowiednich warunków dzieciom.

Jak wysoka ulga ci przysługuje?

To, ile wyniesie zwrot podatku na dziecko jest określane przez ustawodawcę. W roku podatkowym 2023 nie zmieniło się to, dlatego obowiązują stawki ustalone w poprzednim okresie rozliczeniowym. Warto podkreślić, że wysokość ulgi uzależniona jest od liczby dzieci, nad którymi rodzice sprawowali opiekę. Z tego powodu ulga prorodzinna 2023 wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie (kwota maksymalna to 1112,04 zł w skali roku) na pierwsze i drugie dziecko;
 • 166,67 zł miesięcznie (kwota maksymalna to 2000,04 zł w skali roku) na trzecie dziecko;
 • 225 zł miesięcznie (kwota maksymalna to 2700 zł w skali roku) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Wysokość ulgi w zależności od sytuacji rodzinnej – górna granica dochodów czyli limit roczny

Choć ze zwrotu podatku na dziecko co roku korzysta wielu Polaków i wiele Polek, warto pamiętać, że ulga prorodzinna jest uzależniona od dochodów. W ustawie przewidziano tzw. limity dochodowe, a co za tym idzie, zamożniejsze rodziny nie będą mogły skorzystać z odliczenia. O jakiej kwocie mówimy?

Wspólnych dochód małżonków w całym roku podatkowym nie może przekroczyć 112 tysięcy złotych. W bogatszych krajach takich jak Belgia, gdzie podatki są zdecydowanie wyższe niż w Polsce, wartość ta znacząco wzrasta. Każdy ustawodawca określa limit roczny samodzielnie i nie może być on narzucony przez zewnętrzną organizację (np. Unię Europejską).

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko limit ten również wynosi 112 tysięcy złotych. Istnieje również możliwość skorzystania z 50-procentowego limitu rocznego przewidzianego przez ustawodawcę (56 tysięcy złotych), jednak wówczas:

 • osoby muszą żyć w związku nieformalnym (tutaj również możliwe jest rozliczenie indywidualne);
 • małżonkowie muszą być w separacji;
 • jeden z rodziców przebywa w więzieniu lub został pozbawiony praw rodzicielskich.

Czy na każde dziecko przysługuje ulga?

Mówiąc dziecko mamy zazwyczaj na myśli osobę małoletnią, jednak o ulgę prorodzinną mogą się również starać rodzice, których syn lub córka ukończyli 18 lat i zarabiają własne pieniądze. Wówczas należy jednak pamiętać, że tego typu odliczenia uwzględniane w broszurze PIT/O dotyczą dzieci, które:

 • nie ukończyły 25 roku, studiują na terenie Polski lub za granicą, a ich przychody nie przekroczyły 3089 zł (nie dotyczy renty rodzinnej);
 • uzyskały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wówczas wiek takiej osoby nie ma znaczenia).

Warto wiedzieć

Omówione w poprzednim punkcie limity nie obowiązują w przypadku rodzin i związków, w których znajduje się więcej niż jedno dziecko.

dziecko mniejszy podatek

Jak odliczyć ulgę prorodzinną od podatku?

Po uzyskaniu od pracodawcy lub zleceniodawcy dokumentu PIT-11 rodzic może przystąpić do wypełnienia swojego zeznania podatków. Może to zrobić za pomocą formularzy PIT-36 lub PIT-37 – gdzie w takim razie odliczyć ulgę rodzinną? Można to zrobić za pomocą wspomnianego już PIT/O – jak go wypełnić?

 • w części C należy podać liczbę dzieci oraz kwotę zwrotu, jaka przysługuje z tytułu ulgi prorodzinnej;
 • część E natomiast to miejsce, w którym umieszcza się dane dzieci – numer PESEL, imiona, nazwiska i daty urodzenia. Tutaj konieczne jest również podanie, czy ulga na dziecko będzie naliczana za cały rok, czy może tylko za kilka miesięcy.

Dokumenty niezbędne do skorzystania z ulgi

Choć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiono szereg dokumentów wymaganych do uzyskania zwrotu z tytułu posiadania dzieci, to nie trzeba ich dołączać do zeznania podatkowego. Należy je jednak posiadać na wypadek prośby Urzędu Skarbowego o potwierdzenie, czy ulgi za poprzedni rok podatkowy faktycznie przysługiwały.

Do rzeczonych dokumentów zaliczamy:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (o ile nie jest się rodzicem od narodzin dziecka);
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły (np. potwierdzenie z uczelni wyższej).

Niuanse związane z ulgą – dziecko urodzone w trakcie roku a ulga prorodzinna

Jak już wspominaliśmy, kwota ulgi naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy opieki nad dzieckiem. Co w przypadku świeżo upieczonych rodziców, których dziecko przyszło na świat w trakcie trwania roku podatkowego? Załóżmy, że dziecko urodziło się w lipcu – wówczas rodzice są uprawnieni do odliczenia ulgi prorodzinnej za wszystkie miesiące rodzicielstwa, wliczając w to lipiec. Dotyczy to również dzieci, które przyszły na świat w grudniu, czyli teoretycznie pod koniec roku – warto jednak podkreślić, że cały czas operujemy w tzw. okresach podatkowych. Oznacza to, że ulga na dziecko przypada za każdy miesiąc obecności młodego człowieka na świecie, łącznie z miesiącem urodzenia.

Ulga prorodzinna

Zwrot niewykorzystanej części ulgi na dzieci

W niektórych sytuacjach odliczenie ulgi na dziecko nie jest możliwe, np. ze względu niskich zarobków rodziców. Choć kwalifikują się oni do uzyskania ulgi prorodzinnej, to dochody uzyskiwane przez nich uzyskiwane są na tyle niskie, że płacą niewielkie podatki, z których nie da się odliczyć omawianej w artykule ulgi. W takich sytuacjach podatnicy mogą ubiegać się o zwrot kwoty, której nie dało się odliczyć od należności zapłaconej na rzecz Urzędu Skarbowego (podatku). Warto jednak pamiętać, że kwota, jaką można uzyskać z tego tytułu jest ograniczona i nie może przekroczyć ona zapłaconych przez daną osobę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podsumowanie:
  • Ulga na dziecko jest jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych przez polskich podatników;
  • Aby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest spełnienie określonych warunków, w tym odpowiednich wymagań w kwestii zarobków obojga rodziców oraz posiadanie broszury PIT/O;
  • Zwrot podatku na dziecko nie jest uzależniony od wieku dziecka, a ograniczenia odnośnie wieku znikają, gdy takiej osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny czy rentę socjalną;
  • Wysokość ulgi jest uzależniona od liczby dzieci, nad którymi rodzice sprawowali opiekę, a także od wysokości ich dochodów.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ulga na dziecko jest zależna od dochodów? Ile wynosi ich limit, który uniemożliwia ubieganie się o ulgę na dziecko 2021?

Zgodnie z regulacjami ustawodawcy maksymalna kwota rocznych dochodów obojga rodziców lub prawnych opiekunów nie może przekroczyć 112 tysięcy złotych. W przypadku osób nie będących w związku formalnym kwota ta to 56 tysięcy złotych.

Czy ulga prorodzinna dotyczy również dzieci pełnoletnich? Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi?

Tak, ulga prorodzinna dotyczy również osób pełnoletnich, jednak ich wiek nie może przekraczać 25 lat. Co więcej, takie dzieci muszą się w tym okresie uczyć (np. studiować w Polsce lub poza jej granicami), a ich dochód maksymalny musi wynosić 3089 złotych.

Jakie osoby mogą ubiegać się o zwrot podatku na dziecko?

Ulga z tytułu posiadania dziecka przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy w poprzednim roku podatkowym byli legalnie zatrudnieni, dbali o wszelkie potrzeby dziecka i nie utracili praw rodzicielskich czy praw do opieki nad wychowankiem (decyzję tę może podjąć sąd).

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Adam

Adam

Fajnie, że artykuł przypomina o uldze na dziecko i jej warunkach. Dla mnie jako pracownika jest to interesujące, bo dzięki temu wiem, że mogę liczyć na dodatkowe pieniądze.
Seaman

Seaman

Bardzo przydatny artykuł dla osób bezrobotnych, które chcą w przyszłości skorzystać z ulgi na dziecko. Dzięki temu artykułowi wiem, jakie warunki muszę spełnić, aby móc z niej skorzystać, gdy tylko znajdę pracę.
Dziabol

Dziabol

Przyznam, że nie miałam pojęcia, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać ulgę na dziecko. Bardzo dobrze, że jest to wyjaśnione w artykule. Mam nadzieję, że po zatrudnieniu będę mogła z niej skorzystać.
fabianek

fabianek

Bardzo wartościowy artykuł dla nas, pracodawców, którzy chcemy umożliwić swoim pracownikom skorzystanie z ulg na dzieci. Dobrze, że artykuł podaje konkretne kwoty i warunki, dzięki czemu pracownicy będą wiedzieli, ile mogą oczekiwać zwrotu podatku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.