Działalność gospodarcza

Zamknięcie działalności gospodarczej

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

8 komentarzy

Zamknięcie działalności gospodarczej
Zakończenie działalności może nastąpić z różnych przyczyn. Najczęściej dzieje się to wówczas, gdy firma nie przynosi pożądanych zysków albo kiedy u przedsiębiorcy wystąpi określona okoliczność – np. choroba, zmiana planów biznesowych, wyjazd. Jak właściwie przeprowadzić zamknięcie działalności gospodarczej? Jak powinna przebiegać likwidacja kasy fiskalnej? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Likwidacja działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej, zwane inaczej likwidacją działalności gospodarczej, niesie za sobą konieczność dopełnienia licznych obowiązków – m.in. rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków czy zamknięcie księgowości. Nie wystarczy zatem wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG bądź KRS w przypadku spółek).

Zanim zdecydujesz się na zamknięcie działalności gospodarczej, warto zastanowić się czy podjąć ten krok. Otóż nawet, gdy Twoja firma przynosi straty, być może warto jednak wybrać opcję zawieszenia firmy i przeczekania tego trudnego okresu.

Jeśli jednak Twoja decyzja jest ostateczna, warto zapoznać się ze wskazówkami, jak zamknąć działalność gospodarczą i uporządkować wszelkie formalności – związane z ZUS, likwidacją kasy fiskalnej czy remanentem likwidacyjnym.

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, pamiętaj o terminach i zobowiązaniach. Warto dopilnować, aby rozliczyć się wcześniej z długoterminowych umów np. z kontrahentami czy pracownikami – poczekać na ich wygaśnięcie czy złożyć wypowiedzenia. Dzięki temu można uniknąć kar związanych z niedopełnieniem warunków umowy.

Kolejnym krokiem powinno być wyrejestrowanie z ZUS, o czym szerzej przeczytasz w kolejnym akapicie. Wynika to z tego, że wraz z likwidacją działalności, Ty, osoby współpracujące oraz pracownicy tracicie tytuł do ubezpieczenia w ZUS. Aby ponownie go otrzymać niezbędne jest podjęcie innego zatrudnienia, zgłoszenie do ubezpieczeń przez bliskich czy rejestracja w Urzędzie Pracy.

Najistotniejszym działaniem jest wyrejestrowanie firmy. Zakończenie działalności gospodarczej musi zostać zgłoszone do odpowiedniego urzędu/rejestru. Gdzie należy tego dokonać? Jednoosobową działalność wyrejestrowujemy w CEIDG, spółkę cywilną w GUS, z kolei pozostałe spółki w KRS. Aby jednak to uczynić, niezbędne jest wykonanie poprzedniego kroku, tj. wyrejestrowanie z ZUS. Czekają Cię również inne obowiązki, m.in. wyrejestrowanie z VAT, rozliczenie podatków, wyrejestrowanie kasy fiskalnej.

Jak wykreślić firmę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

 • Sprawę można załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.
 • Niezbędne jest złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG w ciągu 7 dni od zakończenia działalności. Aby uczynić to online, zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i złóż podpis korzystając z elektronicznej bankowości internetowej, Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Możesz też wypełnić wniosek online, ale podpis złożyć osobiście w urzędzie gminy. Inną opcją jest wyrejestrowanie firmy telefonicznie, kontaktując się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Możesz również złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy bądź może to uczynić za Ciebie pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Ostatnią opcją jest listowne wysłanie wniosku wraz z własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza.
 • Kiedy okaże się, że złożony online wniosek jest niepoprawny, system CEIDG poinformuje Cię o nieprawidłowościach i niezbędne będzie naniesienie korekty w terminie 7 dni roboczych.
 • Usługa jest bezpłatna. Wykreślenie następuje z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

Jak zamknąć działalność gospodarczą i wykreślić z rejestru REGON spółkę cywilną?

Szukasz pracy?
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana

Starszy Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
Dodana
Polecana
Dodana
Polecana
 • Wniosek złóż w urzędzie statystycznym lub w jego oddziale, który jest odpowiedni dla siedziby spółki – możesz to uczynić osobiście, listownie (za podpisem potwierdzonym notarialnie) lub poprzez pełnomocnika.
 • Niezbędne jest złożenie wniosku RG-OP, który ma na celu wyrejestrowanie spółki cywilnej z rejestru REGON. Musi być on opatrzony podpisami wszystkich wspólników (bądź pełnomocnika).
 • Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od daty uchwały o rozwiązaniu spółki. Dołączona powinna zostać kopia uchwały o rozwiązaniu spółki przez wszystkich wspólników.
 • Usługa jest bezpłatna. Wykreślenie spółki cywilnej z rejestru REGON zostanie potwierdzone wówczas, gdy GUS opublikuje informację na swojej stronie internetowej. Na pisemną prośbę w ciągu 7 dni możesz otrzymać potwierdzenie o zamknięciu spółki.

Jak zamknąć działalność gospodarczą i wyrejestrować spółkę wpisaną do KRS?

 • Wyrejestrowanie spółki z KRS niesie konieczność przeprowadzenia tzw. postępowania likwidacyjnego.
 • Na początku niezbędne jest sporządzenie uchwały likwidacyjnej, podpisanej przez wszystkich wspólników, a także uchwały o powołaniu likwidatorów (mogą nimi być wspólnicy, członkowie zarządu albo osoby wybrane spoza spółki).
 • Kolejnym krokiem jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji w ciągu 15 dni od momentu powstania przyczyn ogłoszenia likwidacji.
 • W kolejnym etapie niezbędne jest złożenie pierwszego wniosku – na formularzu wraz z załącznikami oraz dowodem dokonania opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Musi to nastąpić w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o likwidacji.
 • Trzeba także poinformować wierzycieli – poprzez wniosek o głoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wezwanie wszystkich wierzycieli i poinformowanie ich o rozpoczęciu likwidacji firmy.
 • Kolejny krok to zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o postępowaniu likwidacyjnym oraz o likwidacji.
 • Zakończenie prowadzenia interesów firmy – m.in. sprzedaż majątku firmy, ściągnięcie wierzytelności itp.
 • Kiedy wszystkie poprzednie kroki zostały spełnione, powinno nastąpić podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i likwidacji spółki oraz złożenie wniosku do KRS o wykreślenie spółki z rejestru.

Zamknięcie działalności gospodarczej ZUS

Kiedy dochodzi do zamknięcia firmy, niezbędne jest wyrejestrowanie z ZUS:

 • po pierwsze wszystkich ubezpieczonych, tj. siebie, pracowników, współpracowników, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin;
 • po drugie firmy jako płatnika składek.

Warto jednak pamiętać, że zanim dojdzie do wyrejestrowania płatnika składek, muszą zostać wyrejestrowani ubezpieczeni. Aby tego dokonać, należy przekazać do ZUS formularz ZUS ZWUA (wyrejestrowanie) z ubezpieczeń w terminie do 7 dni od zaprzestania prowadzenia działalności. W sytuacji, gdy do ubezpieczeń zgłoszeni zostali członkowie rodziny (Twojej lub pracowników) trzeba ich wyrejestrować na formularzu ZUS ZCNA. Dokumenty te można złożyć osobiście (do 5 osób) bądź online.

Warto też wiedzieć, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i zarejestrowania w CEIDG, nie trzeba za siebie i członów rodziny składać do ZUS dokumentów wyrejestrowujących. Można tego dokonać wraz z wnioskiem CEIDG-1.

Pamiętaj, że wyrejestrowanie płatnika jest automatyczne - przy okazji wyrejestrowania firmy w CEIDG lub KRS. Podczas procedury zamknięcia działalności gospodarczej do ZUS wysyłana jest odpowiednia informacja i zakład sam przygotowuje dokumenty wyrejestrowujące.

Likwidacja kasy fiskalnej

Przedsiębiorca likwidujący działalność, w której była użytkowana kasa fiskalna musi liczyć się z szeregiem czynności, których musi dopilnować.

 • Pierwszy krok to wykonanie w ostatnim dniu korzystania z kasy dobowego oraz miesięcznego raportu.
 • Następnie w terminie 7 dni od zakończenia jej używania należy złożyć wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu dokonania odczytu pamięci z likwidowanej kasy fiskalnej.
 • W kolejnym kroku musisz złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Dokument powinien zawierać dane podatnika, numer kasy fiskalnej, datę fiskalizacji, miejsce instalacji oraz datę wyrejestrowania kasy.
 • Następny etap polega na dokonaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przy pomocy serwisanta kasy. Musi odbyć się to poprzez sporządzenie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w towarzystwie pracownika Urzędu Skarbowego. Czynność powinna zostać zakończona poprzez wykonanie przez pracownika Urzędu Skarbowego protokołu  z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.

Remanent likwidacyjny

Kolejną procedurą towarzyszącą zamknięciu działalności gospodarczej jest remanent likwidacyjny. Remanent likwidacyjny dla celów VAT musi zawierać spis towarów, za które należy się prawo do odliczenia VAT-u oraz takich, które w dniu likwidacji pozostaną w firmie. W spisie z natury przygotowanym na cel likwidacji uwzględnia się towary za które przysługuje odliczenie VAT – m.in. towary handlowe, materiały, środki trwałe czy wyposażenie.

Przygotowując remanent likwidacyjny należy w nim uwzględnić:

 • nazwę towaru i jego ilość;
 • cenę nabycia lub wytworzenia materiału;
 • obowiązującą stawkę podatku VAT dla towaru;
 • kwotę podatku.

Na 7 dni przed przygotowaniem spisu z natury należy zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Następnie wartość spisu wpisuje się do deklaracji VAT składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności. Wraz z deklaracją załącza się informację o sporządzonym spisie, jego wartości i kwocie podatku wynikającej ze spisu.

Podsumowując, kiedy przedsiębiorca decyduje się na zamknięcie działalności gospodarczej, musi liczyć się z licznymi obowiązkami. Ich niedopełnienie może nieść poważne konsekwencje – powodować niemożność likwidacji albo generować kary finansowe. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby postępować zgodnie z regulacjami prawnymi i dopilnować ciążących obowiązków.

To może Cię również zainteresować

Centralna ewidencja działalności gospodarczej

Podziel się

8 komentarzy

Leon K

Leon K

Prowadziłem działalność gospodarczą i ze względu na obecne czasy (pandemia) - zamknąłem ją bez problemu. Miałbym tylko straty.
aman dennis

aman dennis

W moim odczuciu otwarcie i zamknięcie własnej formy jest tak samo proste. Kwestią klikania w myszkę i po sprawie. Odpowiednie pdfy same się generują. Nie ma w tym dzisiaj filozofii co w czasach jeszcze wielkich urzędowych kolejek jest na plus.
Irek

Irek

Działalność gospodarczą zamknąłem zgodnie z przepisami, bo zaczęła przynosić mi straty. Musiałem wyrejestrować firmę jednoosobową z CEIDG i ZUS-u, złożyłem rozliczenia VAT... Życzę wszystkim, aby Wam działalność gospodarcza przynosiła zyski.
Jacek Procner

Jacek Procner

Chyba jeszcze szybsze od założenia firmy jest jej zamknięcie i wszystko można bardzo sprawnie zrobić przez internet i wszystkie pisma idą do urzędów o wyrejestrowaniu.
Leokadia

Leokadia

Cały tok zamknięcia działalności gospodarczej, świetnie jest opisany w tym artykule. Nie jest to takie trudne w obecnych czasach.
Monia1

Monia1

Tak samo jak otwarcie to i zamknięcie jest prostą sprawą w dzisiejszych czasach. Kiedyś pamiętam z tym było bardziej trudno i wiele było roboty papierkowej, teraz tak niema.
Mewa

Mewa

Jeżeli nie poszło to zamknięcie działalności także jest bezpłatne. Kwestia tylko by w papierach wszystko się zgadzało i nie było żadnych zaległości wobec instytucji.
chimera

chimera

Wszystkie sprawy związane z działalnością gospodarczą są dzisiaj proste. Założenie, zamknięcie czy zatrzymanie jej jest proste. Trzeba tylko wiedzieć jak ze składkami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka