Zawody i ich potencjał

Bezpieczne Wykonywanie Prac Szczególnie Niebezpiecznych: Przepisy, Zasady i Przykłady

14 lipca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 5 głosów

5 głosów

4 komentarze
Bezpieczne Wykonywanie Prac Szczególnie Niebezpiecznych: Przepisy, Zasady i Przykłady
Zrozum przepisy dotyczące bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, dowiedz się jakie prace są niebezpieczne dla kobiet w ciąży i poznaj najważniejsze zasady bezpieczeństwa w pracy.

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, w których istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka podczas ich wykonywania. Jest to przede wszystkim zależne od miejsca i rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli dany zawód zalicza się do niebezpiecznego, pracodawca ma dodatkowe obowiązki, które musi spełnić, aby zapewnić pracownikom możliwie najlepszą ochronę w czasie pracy. Minister Pracy i Polityki Socjalnej we wrześniu 1997 roku wydał specjalne rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział 6- tego rozporządzenia poświęcony jest w całości pracom szczególnie niebezpiecznym – sprawdźmy czego dotyczy i co reguluje.

Prace szczególnie niebezpieczne - obowiązki pracodawcy

Jeżeli w firmie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne, to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za jego podwładnych. Niezbędne jest więc, aby określił on wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące wykonywania prac, które są niebezpieczne.

Zatrudniający powinien sporządzić regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy w danych warunkach, zapewnić odpowiednią ochronę pracownikom (np. odzież ochronną, środki do higieny osobistej, środki służące do udzielenia pierwszej pomocy czy dostęp do wody pitnej). Najważniejsza rzecz, którą pracodawca musi zrobić, to poinformować pracowników o wszystkich zagrożeniach wynikających ze specyfiki pracy. Ponadto musi on przeszkolić pracowników z wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie jest postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Do prac szczególnie niebezpiecznych, konieczne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad nimi. Nadzór ten musi być wykonywany w sposób ciągły, pracownicy nie mogą podejmować pracy bez pracownika z nadzoru. Pracodawca musi stworzyć harmonogram prac, który będzie zawierał informacje, m.in. na temat tego, kto i za co jest odpowiedzialny oraz jaka jest kolejność wykonywanych zadań. Bardzo ważne jest, by pracodawca zapewnił dostęp do prac szczególnie niebezpiecznych tylko tym osobom, które są do tego upoważnione i zostały wcześniej przeszkolone do ich wykonywania.

Innymi ważnymi kwestiami, o które pracodawca musi zadbać, jest dokładne oznaczenie miejsc, które stwarzają ryzyko wypadków. Powinny one jasno informować pracowników o zagrożeniu, jakie może ich spotkać w danym miejscu. Jeżeli jest to teren budowy, pracodawca musi zapewnić niezbędne ogrodzenie terenu siatkami lub barierkami. Przy pracach związanych z materiałami niebezpiecznymi, musi on zapewnić ich bezpieczny transport oraz miejsce do składowania. W przypadku prac przy substancjach chemicznych, pracodawca powinien zapewnić dostęp do czystego powietrza, np. stosując wentylatory.

To pracodawca dba o pracowników, których zatrudnia. Zobowiązany jest więc podjąć wszystkie możliwe środki ostrożności – po to, aby zapobiegać potencjalnym wypadkom. Wszystkie wyżej opisane działania mają na celu zmniejszeniu ryzyka, które wiąże się z wykonywaniem prac tych szczególnie niebezpiecznych.

Zawsze przestrzegaj zasad BHP, zwłaszcza gdy wykonujesz prace szczególnie niebezpieczne, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zagrożeń dla zdrowia.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Szukasz pracy?

Operator wózka widłowego

Atus Group sp. z o.o. Sp. k.

 • Sadkowa Góra
Dodana

Sortowanie paczek** TYGODNIÓWKI**27,5zł/h* Wyry **

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Mikołów
 • 27-28 zł / h
Dodana
Dodana
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

 • Strumień
Dodana

Do prac, które określa się mianem szczególnie niebezpiecznych, wg Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczają się:

 • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, które są prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
 • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
 • prace na wysokości m.in. prace na rusztowaniach, masztach, kominach,
 • prace w zamkniętych pomieszczeniach,
 • prace z użyciem materiałów niebezpiecznych,
 • prace określone jako szczególnie niebezpieczne, które zawierają odrębne przepisy BHP albo prace uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne.

Prace szczególnie niebez pieczne dla karmiących i ciężarnych

Ciąża, a także okres wczesnego macierzyństwa (kiedy kobieta karmi swoje dziecko piersią), są czasem dla kobiet szczególnie ważnym, ze względu na aspekty zdrowotne. Oczywiste jest, że nie powinny one zbytnio się przemęczać i nie powinny wykonywać prac, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu im zaszkodzić. Dlatego też powstało szczególne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017, dotyczące wykazu niebezpiecznych lub szkodliwych prac dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Do tych prac zalicza się następujące obowiązki:

 • związane z nadmiernym wysiłkiem – mówią one o tym, że kobieta w ciąży nie może dźwigać przedmiotów, których masa przekracza 3 kg. Kobiety, które karmią piersią, nie mogą podnosić przedmiotów o masie 6 kg (dotyczy to pracy stałej) lub 10 kg (praca dorywcza). Praca w pozycji stojącej nie może wynosić dłużej niż 3 godziny na zmianę, a jednorazowo kobieta w ciąży nie może stać dłużej niż 15 minut. Pod hasłem nadmierny wysiłek kryje się również praca przy komputerze, tutaj przepisy mówią o tym, że czas pracy przy monitorze nie może przekraczać 8 godzin. Ponadto po przepracowaniu 50 minut przy komputerze kobieta w ciąży ma prawo do 10-minutowej przerwy,
 • w klimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
 • w warunkach, gdzie narażone są na hałas lub drgania,
 • przy polu elektromagnetycznym lub promieniowaniu jonizującym,
 • w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
 • w których dochodzi do kontaktu ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
 • w których jest styczność ze szkodliwymi substancjami chemicznymi,
 • które mogą powodować urazy fizyczne lub psychiczne – należą do nich m.in. prace w wykopach, prace pod ziemią, prace przy taśmie, prace na wysokości.

Podejmując pracę w warunkach szczególnie niebezpiecznych obowiązkowo należy zapoznać się z zasadami BHP oraz stosować wymagane środki ostrożności. Na barkach pracodawców spoczywa dbanie o pracowników wykonujących pracę w warunkach niebezpiecznych, ale zawsze roztropność pracowników jest pożądana. Wszystko po to, aby nie dopuścić do potencjalnych wypadków podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędna dla każdego pracownika, który wykonuje prace szczególnie niebezpieczne. Rozporządzenia dotyczące BHP regulują wszystkie aspekty pracy od odpowiedniego wyposażenia, przez organizację miejsca pracy, po procedury awaryjne. Zapoznanie się z nimi jest podstawą dla zrozumienia potencjalnych zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Dla pracowników, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne, istnieją specjalne przepisy, które zwiększają stopień ochrony, uwzględniając specyfikę ich pracy.

Zasady bezpiecznego prowadzenia prac

Każdy pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne musi znać i przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac. Te zasady obejmują zarówno ogólne wytyczne, jak i szczegółowe instrukcje dotyczące konkretnych czynności. Do ogólnych zasad należy, na przykład, noszenie odpowiedniego ubrania i sprzętu ochronnego, a także zachowanie ostrożności i odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych. Konkretniejsze zasady mogą dotyczyć obsługi specyficznych maszyn, wykonywania prac pod napięciem czy pracy w strefie zagrożenia wybuchem.

Rodzaj pracy Ryzyko Środki ochrony
Prace pod napięciem Wysokie ryzyko porażenia prądem Odpowiedni sprzęt, przestrzeganie przepisów BHP, szkolenia
Prace w strefie zagrożenia wybuchem Ryzyko eksplozji, pożaru Stosowanie wybuchoszczelnych urządzeń, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Prace w zbiornikach Niewystarczająca ilość powietrza, zatruwanie tlenem Systemy wentylacyjne, monitorowanie jakości powietrza, szkolenia BHP
Prace szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży Uszczerbek na zdrowiu matki i płodu Adaptacja warunków pracy, przerwy, ograniczenia w wykonywaniu niektórych zadań

Szkolenie BHP prace niebezpieczne

Przed rozpoczęciem pracy, szczególnie tej zaliczanej do szczególnie niebezpiecznych, pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenia BHP. Szkolenia te mają na celu zapewnienie, że każdy pracownik jest świadomy ryzyka związanego z jego pracą oraz potrafi podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania tego ryzyka. Szkolenia BHP są nie tylko wymogiem prawnym, ale także niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Prace niebezpieczne dla kobiet

Istnieją pewne prace, które są szczególnie niebezpieczne dla kobiet, zwłaszcza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przepisy BHP przewidują specjalne ograniczenia dla kobiet w ciąży, które wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków pracy dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, uwzględniając specyficzne potrzeby i ochronę ich zdrowia.

Kobiety w ciąży są szczególnie narażone na ryzyko w pracy, zwłaszcza jeśli wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Rozporządzenia BHP przewidują szereg ograniczeń dla kobiet w ciąży, które mają na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i dobrostanu. Obejmują one, między innymi, ograniczenia w podnoszeniu ciężarów, pracach na wysokości czy narażeniu na szkodliwe substancje. Pracodawcy są zobowiązani do respektowania tych ograniczeń i dostosowania warunków pracy do potrzeb kobiet w ciąży.

Przykłady prac szczególnie niebezpiecznych

Przykładami prac szczególnie niebezpiecznych mogą być prace związane z obsługą ciężkiego sprzętu, prace pod napięciem, prace na wysokościach czy prace w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych oraz w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych także zalicza się do szczególnie niebezpiecznych. Wszystkie te prace wiążą się z podwyższonym ryzykiem wypadków i wymagają specjalnego szkolenia oraz stosowania odpowiednich środków ochrony.

Kilka ciekawostek i statystyk

 • Praca rybaków na morzu jest jedną z najbardziej niebezpiecznych - zaskakujące warunki pogodowe, ciężka praca fizyczna i możliwość utonięcia są tylko niektórymi z potencjalnych ryzyk.
 • Strażacy często muszą podejmować decyzje w ułamku sekundy podczas gaszenia pożarów i ratowania ludzi, co sprawia, że ich praca jest niezwykle stresująca i niebezpieczna.
 • Robotnicy budowlani są narażeni na wiele niebezpieczeństw, takich jak upadki z wysokości, obrażenia od narzędzi lub urządzeń, a także ekspozycja na szkodliwe substancje.
 • Górnicy są jednymi z najbardziej narażonych na niebezpieczeństwa pracowników - nie tylko z powodu możliwości zawalenia się tunelu, ale także ze względu na szkodliwe gazy i pyły, które mogą wdychać.
 • Praca kontrolerów ruchu lotniczego jest uważana za jedną z najbardziej stresujących na świecie. Biorą na siebie ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów, a każdy błąd może mieć katastrofalne skutki.
 • Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), co roku na świecie z powodu wypadków przy pracy ginie około 2,78 miliona osób.
 • Dane z 2020 roku wskazują, że rybaków i pracowników rybołówstwa na świecie jest około 38 milionów, a śmiertelność wśród nich jest 15 razy większa niż średnia dla wszystkich zawodów.
 • W 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, według Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 33,5% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków w budownictwie zginęło na skutek upadku z wysokości.
 • Praca w górnictwie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów - w 2019 roku na świecie odnotowano 325 wypadków śmiertelnych w tym sektorze.
 • Według badań National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), kontrolerzy ruchu lotniczego są trzy razy bardziej narażeni na stres i wypalenie zawodowe w porównaniu do innych zawodów.

To może Cię również zainteresować

Przepisy BHP - praktyczne zastosowanie

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są zasady bezpiecznego prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych?

Zasady obejmują przestrzeganie przepisów BHP, noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, zachowanie ostrożności oraz odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

Jak wyglądają szkolenia BHP dla prac niebezpiecznych?

Szkolenia BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych mają na celu zapoznanie pracowników z ryzykiem związanym z ich pracą oraz sposobami jego minimalizacji.

Jakie prace są niebezpieczne dla kobiet w ciąży?

Niebezpieczne dla kobiet w ciąży są prace związane z podnoszeniem ciężarów, pracami na wysokości czy narażeniem na szkodliwe substancje.

Czy są jakieś specjalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla kobiet w ciąży?

Tak, istnieją specjalne ograniczenia dla kobiet w ciąży, które mają na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa i dobrostanu. Pracodawcy są zobowiązani do dostosowania warunków pracy do potrzeb kobiet w ciąży.

Jakie są przykłady prac szczególnie niebezpiecznych?

Przykładami mogą być prace związane z obsługą ciężkiego sprzętu, prace pod napięciem, prace na wysokościach czy prace w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wybuchu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

4 komentarze

gemini 2011

gemini 2011

Nie dla wszystkich takie prace więc dlatego jak jest na nie popyt to takie działania powinny być odpowiednio finansowane i zabezpieczone.
Xenia

Xenia

Sporo się znajdzie szczególnie niebezpiecznych zawodów. Takie zawody jednak powinny być konkretnie opłacane bo nie każdy to potrafi.
Ala

Ala

Artykuł przydatny. Z niego można się wiedzieć, jakie zawody należą do szczególnie niebezpiecznych. Mnie osobiście zainteresował temat:prace szczególnie niebezpieczne dla karmiących i ciężarnych a to dlatego, ze jestem w ciąży.
Urzędniczka

Urzędniczka

Zależy dla kogo takla praca. Czesto jest to monotonia oraz brak perspektyw na wyższe zarobki i awanse zawodowe. Wszystko też zależy od instytucji i miejsca zamieszkania i pracy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka