Twoje wsparcie w rekrutacji

Umowa kontraktowa - kiedy wybrać taką formę zatrudnienia?

Umowa kontraktowa - kiedy wybrać taką formę zatrudnienia?
Coraz większą popularność zyskuje zatrudnienie na kontrakt. Czym właściwie jest zatrudnienie na kontrakt, czym różni się od form zatrudnienia przewidzianych w kodeksie pracy i kiedy warto się na nie zdecydować? Sprawdźmy!

W dzisiejszych czasach kontrakty stają się coraz popularniejszą formą zatrudnienia, z której chętnie korzystają firmy potrzebujące specjalistów. Kontrakty przede wszystkim przewidziane są w branżach, które wymagają od pracowników określonych predyspozycji, kwalifikacji i doświadczenia. Najpopularniejszą grupą zawodową zatrudnianą na kontrakt są sportowcy, ale poza nimi jest jeszcze wiele innych branż, które stawiają na taki rodzaj umów – m.in. inżynierowie budowlani, marynarze, osoby związane z mediami czy pracownicy IT.
 

Zatrudnienie na kontrakt
 

Zatrudnienie na kontrakt jest nienazwaną umową prawa cywilnego, której przedmiotem jest świadczenie usług. Na podstawie z art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zawierając umowę kontraktową, strony mogą praktycznie swobodnie formułować łączący je stosunek, co oznacza, że mogą zdecydować się na zupełnie inne zasady rozliczenia niż w przypadku umów zawartych na podstawie kodeksu pracy.

Co ważne, umowa taka nie może mieć jednak cech stosunku pracy, czyli: wykonywanie przez pracownika określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach wyżej wymienionych jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Co więcej, ustawodawca uznał za niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną i w wypadku wykrycia, zatrudniającemu grożą z tego tytułu konsekwencje prawne.

Dlaczego warto zdecydować się na zawarcie umowy na kontrakt?

Przede wszystkim osoba zawierająca umowę na kontrakt może otrzymać wyższe wynagrodzenie, nie ma ściśle określonych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, ma możliwość pracy zdalnej oraz może swobodnie kształtować warunki wykonywania współpracy. Dzięki dużej elastyczności świadczenia umowy, może podejmować wiele przedsięwzięć jednocześnie. Umowa na kontrakt będzie odpowiednia dla osób, które nie boją się utraty zatrudnienia z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku, są odważne, pewne siebie oraz potrafią wynegocjować dla siebie jak najkorzystniejsze warunki współpracy.

Jakie ryzyko niesie za sobą zawarcie umowy kontraktowej?

Przede wszystkim jest to brak stabilności zatrudnienia czy odpowiedzialność w przypadku nienależycie wykonanego zobowiązania. Umowa kontraktowa wymaga też od danej osoby samodzielności, która niezbędna jest przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniu na późniejszych etapach. Tego typu zatrudnienie wymaga ponadto dużej samodyscypliny – trzeba odpowiednio zarządzać swoim czasem, aby wywiązać się z zawartych umów i wypełnić zadania na czas.
 

Umowa kontraktowa a składki ZUS
 

Jeżeli umowa kontraktowa nie spełnia cech właściwych dla stosunku pracy, a cechy umowy o świadczenie usług, wówczas stosuje się do niej odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Wobec tego, osoby świadczące usługi w ramach kontraktu będą podlegać ubezpieczeniom społecznym na zasadach określonych dla zleceniobiorców. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) będą oni podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Natomiast same będą mogły zadecydować, czy chcą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Trzeba jednak pamiętać, że zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń, czyli emerytalnego i rentowego powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. Podstawę wymiaru wspomnianych składek stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).
 

Kontrakt menedżerski
 

Ze względu na specyfikę umowy kontraktowej, czyli między innymi swobodność w określaniu warunków współpracy, ukierunkowanie na efekt wykonanej usługi, brak określenia sposobu wykonania pracy czy brak podporządkowania pracodawcy, ten rodzaj umowy świetnie sprawdza się w umowach zawieranych z menedżerami. Kontrakt menedżerski jest pozakodeksową umową nazwaną. Realizowanie go polega na zarządzaniu przedsiębiorstwem przez profesjonalnego i kompetentnego menedżera. Jest umową starannego działania, co oznacza, że menedżer będzie zobowiązany do zarządzania firmą w sposób sumienny i odpowiedzialny.

Częstym przypadkiem jest, iż menedżerowie zawierający umowę kontraktową prowadzą jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas wyróżnia się dwie sytuacje, w których inaczej będzie kształtował się obowiązek ubezpieczeniowy.

Pierwszy przypadek to taki, w którym menedżer wykonuje kontrakt w ramach prowadzonej działalności, a przychody uzyskuje wyłącznie z umowy kontraktowej. Umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Menedżer podlega wówczas ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Obowiązkowe jest dla niego ubezpieczenie: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Natomiast w przypadku, gdy uzyskuje przychody zarówno z kontraktu, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wówczas będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy wynagrodzenie menedżera z tytułu kontraktu będące podstawą wymiaru ubezpieczeń społecznych, jest niższe od najniższej, obowiązującej go podstawy wymiaru składek.  Wówczas będzie on podlegał z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Z tytułu kontraktu ubezpieczenie będzie dobrowolne. Natomiast składka zdrowotna obowiązkowa będzie z obydwu tytułów.

Podsumowując, zatrudnienie na kontrakt będzie odpowiednie dla osób elastycznych, ambitnych, nie bojących się podejmować ryzyka, ceniących sobie swobodę w podejmowaniu decyzji i nienormowany czas pracy. To, ile osób będzie chętnie korzystać z tej formy zatrudnienie w znacznym stopniu zależy od poziomu rozwoju gospodarczego państwa. Im społeczeństwo będzie mniej obawiać się utraty zatrudnia, tym chętniej będą zawierane umowy, w których swobodnie będą kształtować warunki współpracy.

Oceń ten wpis
Umowa kontraktowa - kiedy wybrać taką formę zatrudnienia?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 5

Zobacz inne porady

Opinie

Edward
2019-05-29, 06:43
Umowa kontraktowa (zwana też kontraktem menedżerskim), rozumiana jako umowa zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, jest często stosowana przez wysokiej klasy specjalistów, inżynierów, osoby o szczególnych, nietypowych umiejętnościach. Do podstawowych różnic między umową kontraktową a umową o pracę należy: brak urlopu wypoczynkowego, brak wynagrodzenia chorobowego.....zresztą fachowo to pisze w tym artykule wszystko....
Nadral
2019-05-07, 14:08
Wiele jest rodzajów umów. Kontrakty zawierane są przez notariuszy i jest to określone zgodnie z konkretnymi zasadami uzgodnionymi przez obie ze stron. Tak to wygląda.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.