Umowa kontraktowa - kiedy wybrać taką formę zatrudnienia?

Umowa kontraktowa - kiedy wybrać taką formę zatrudnienia?
Coraz większą popularność zyskuje zatrudnienie na kontrakt. Czym właściwie jest zatrudnienie na kontrakt, czym różni się od form zatrudnienia przewidzianych w kodeksie pracy i kiedy warto się na nie zdecydować? Sprawdźmy!

W dzisiejszych czasach praca na kontrakt staje się powszechną formą zatrudnienia, z której chętnie korzystają firmy rekrutujące specjalistów. Kontrakty przede wszystkim przewidziane są w branżach, które wymagają od pracowników określonych predyspozycji, kwalifikacji i doświadczenia. Najpopularniejszą grupą zawodową zatrudnianą na podstawie umowy kontraktowej są sportowcy, ale poza nimi jest jeszcze wiele innych branż, które stawiają na taki rodzaj umów – m.in. inżynierowie budowlani, marynarze, osoby związane z mediami,  celebryci, korzystający np. z umów menadżerskich  czy pracownicy IT.

Praca na kontrakt

Zatrudnienie na kontrakt jest nienazwaną umową prawa cywilnego, której przedmiotem jest świadczenie usług. Na podstawie z art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), strony zawierające umowę mogą uzgodnić stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zawierając umowę kontraktową, strony mogą praktycznie swobodnie formułować łączący je stosunek, co w praktyce oznacza, że mogą zdecydować się na zupełnie inne zasady rozliczenia niż w przypadku umów zawartych na podstawie kodeksu pracy. Czym zatem różni się kontrakt od umowy o pracę?

Co istotne, umowa taka nie może mieć cech formalnego stosunku pracy, czyli: wykonywanie przez pracownika określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach wyżej wymienionych jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Co więcej, ustawodawca uznał za niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną i w wypadku wykrycia, zatrudniającemu grożą z tego tytułu konsekwencje prawne.

Praca na kontrakcie - dlaczego warto?

Podstawowa korzyść za zawarcie umowy na kontrakt to przede wszystkim wyższe wynagrodzenie, brak określonych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, możliwość pracy zdalnej oraz możliwość swobodnego kształtowania warunków wykonywania współpracy. Dzięki dużej elastyczności świadczenia umowy można podejmować wiele przedsięwzięć jednocześnie. Umowa na kontrakt będzie odpowiednia dla osób, które nie boją się utraty zatrudnienia z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku, są odważne, pewne siebie oraz potrafią wynegocjować dla siebie jak najkorzystniejsze warunki współpracy.

Kontrakt a umowa o pracęPraca na kontrakcie to przede wszystkim mniejsza stabilność zatrudnienia oraz odpowiedzialność w przypadku nienależycie wykonanego zobowiązania. Umowa kontraktowa wymaga też od danej osoby samodzielności, która niezbędna jest przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniu na późniejszych etapach. Tego typu zatrudnienie wymaga ponadto dużej samodyscypliny – dobrej umiejętności zarządzania swoim czasem, aby wywiązać się z zawartych umów i wypełnić zadania na czas.

Słowem zatrudnienie na kontrakt w porównaniu do typowego etatu staje się często nie lada wyzwaniem.

Umowa kontraktowa a składki ZUS

Jeżeli umowa kontraktowa nie spełnia cech właściwych dla stosunku pracy, a cechy umowy o świadczenie usług, wówczas stosuje się do niej odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Wobec tego, osoby świadczące usługi w ramach kontraktu będą podlegać ubezpieczeniom społecznym na zasadach określonych dla zleceniobiorców. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) będą oni podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Natomiast decyzja, czy chcą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, będzie należała już do nich samych.

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Trzeba jednak pamiętać, że zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń, czyli emerytalnego i rentowego, powinno zostać złożone w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. Podstawę wymiaru wspomnianych składek stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509).

Kontrakt menedżerski

Ze względu na specyfikę umowy kontraktowej, czyli między innymi brak sztywnych ram w określaniu warunków współpracy, ukierunkowanie na efekt wykonanej usługi, brak sprecyzowania sposobu wykonania pracy czy brak podporządkowania pracodawcy, ten rodzaj umowy świetnie sprawdza się w umowach zawieranych z menedżerami. Kontrakt menedżerski, bo o nim mowa, jest pozakodeksową umową nazwaną. Realizowanie kontraktu menedżerskiego go polega na zarządzaniu przedsiębiorstwem przez profesjonalnego i kompetentnego menedżera. Jest rodzajem umowy starannego działania, co oznacza, że menedżer będzie zobowiązany do zarządzania firmą w sposób rzetelny i odpowiedzialny.

Poniższa prezentacja omawia najważniejsze aspekty takiego kontraktu, które warto poznać, zastanawiając się nad formą zatrudnienia:

Częstym przypadkiem jest, iż menedżerowie zawierający umowę kontraktową prowadzą jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą. Wówczas wyróżnia się dwie sytuacje, w których inaczej będzie kształtował się obowiązek ubezpieczeniowy.

Pierwszy przypadek to taki, w którym menedżer wykonuje kontrakt w ramach prowadzonej działalności, a przychody uzyskuje wyłącznie z umowy kontraktowej. Umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Menedżer podlega wówczas ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Obowiązkowe jest dla niego ubezpieczenie: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Natomiast w przypadku, gdy uzyskuje przychody zarówno z kontraktu, jak i z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wówczas będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy wynagrodzenie menedżera z tytułu umowy kontraktowej będącej podstawą wymiaru ubezpieczeń społecznych, jest niższe od najniższej, obowiązującej go podstawy wymiaru składek.  Wówczas będzie on podlegał z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Z tytułu kontraktu ubezpieczenie będzie dobrowolne. Natomiast składka zdrowotna obowiązkowa będzie z obydwu tytułów.

Umowa B2B

Inna formuła obwiązuje przy zawieraniu tzw. umowy B2B, czyli „business-to-business”, gdzie konieczność regulowania ustawowych zobowiązań, tj. opłacania składek i ubezpieczeń, a także składania dokumentów: deklaracji VAT-R spada na zleceniobiorcę. Część osób wykonuje te obowiązki samodzielnie, a część zleca ich wykonanie biurom rachunkowym. Sama umowa B2B należy do takich umów, które wymagają zaangażowania co najmniej dwóch firm (może być ich więcej) przy założeniu, że jest to umowa partnerska. Skorzystać z takiej formy współpracy możesz, posiadając własną działalność gospodarczą, czyli będąc na samozatrudnieniu.

Umowa B2B - korzyściJakie są największe plusy umowy B2B?
  • niezależność – możliwość pracy zdalnej, z każdego miejsca na świecie.
  • możliwość uzyskania większych dochodów, jeśli będziesz pracował np. dla kilku przedsiębiorstw jednocześnie. Jest to oczywiście zależne od rodzaju opodatkowania, jaki wybrałeś i od tego, czy obowiązuje się standardowy, czy mały ZUS.

Pamiętaj! Nie możesz zrezygnować z odprowadzania tych opłat, nawet jeśli nie uzyskujesz żadnych przychodów.

Współpraca między dwoma podmiotami odbywa się na równych zasadach, a więc polega na świadczeniu usług dla podmiotu, z którym jest zawierana. W umowie B2B nie zachodzi nawiązany stosunek pracy tak jak w przypadku umowy na etacie, gdzie jest się podwładnym dla pracodawcy. Przepisy dla umowy B2B reguluje odpowiednio: Kodeks cywilny. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że traci się pewne uprawnienia pracownicze takie jak: prawo do płatnych dni wolnych, naliczanie lat do stażu pracy. Przy umowie B2B nie przysługuje ci niestety urlop wypoczynkowy.

Podsumowując, zatrudnienie na kontrakt będzie odpowiednie dla osób elastycznych, ambitnych, nie bojących się wyzwań i ryzyka, ceniących sobie swobodę w podejmowaniu decyzji zawodowych i nienormowany czas pracy. To, ile osób będzie chętnie korzystać z tej formy zatrudnienia, w znacznym stopniu zależy od poziomu rozwoju gospodarczego państwa. Im społeczeństwo będzie mniej obawiać się utraty zatrudnienia, tym chętniej będą zawierane umowy, w których swobodnie będą kształtować warunki współpracy.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest umowa na kontrakt?

To rodzaj umowy dotyczącej świadczenia konkretnych usług. Nie nawiązuje się stosunku pracy, tak jak w umowie o pracę, ale wykonuje określone usługi za które zleceniodawca płaci zleceniobiorcy.

Kontrakt w jakich zawodach?

Kontakt jest najczęściej stosowaną formą współpracy w wolnych zawodach. Umowę na kontrakt podpisują zazwyczaj: ludzie mediów, aktorzy, sportowcy, a także inżynierowie.

Czy na kontrakcie płaci się ubezpieczenie zdrowotne?

Będąc na kontrakcie trzeba samemu złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Należy je złożyć w terminie do 7 dni od rozpoczęcia pracy na kontrakcie/umowie zlecenie.
Oceń ten wpis
Umowa kontraktowa - kiedy wybrać taką formę zatrudnienia?
Ocena: 3.5, liczba głosów: 14

Opinie

Beata
2021-05-10, 21:15
Bardzo rażące błędy w artykule. Składka zdrowotna mylona ze składka chorobową. Nie można decydować o opłacaniu składki zdrowotnej, czy się chce, czy nie.
kermit
2019-12-17, 10:39
Zawsze dobrze jest sprawdzić opłacalność wszystkich rozwiązań, by w ten sposób móc realizować się w pracy. Umowy mają znaczenie.
Dawidek
2019-12-05, 10:57
Teraz wiem, co powinna zawierać umowa kontraktowa o pracę. Jeśli nadal nie ma się pewności, zawsze można przecież poprosić pracodawcę o spotkanie na dokładne przeczytanie całej umowy.
Edward
2019-05-29, 06:43
Umowa kontraktowa (zwana też kontraktem menedżerskim), rozumiana jako umowa zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, jest często stosowana przez wysokiej klasy specjalistów, inżynierów, osoby o szczególnych, nietypowych umiejętnościach. Do podstawowych różnic między umową kontraktową a umową o pracę należy: brak urlopu wypoczynkowego, brak wynagrodzenia chorobowego.....zresztą fachowo to pisze w tym artykule wszystko....
Nadral
2019-05-07, 14:08
Wiele jest rodzajów umów. Kontrakty zawierane są przez notariuszy i jest to określone zgodnie z konkretnymi zasadami uzgodnionymi przez obie ze stron. Tak to wygląda.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.